مقرره 59708 : اعطاي تسهيلات به منظور احداث يكصد و چهل هزار واحد مسكوني براي معلولين، جانبازان و زنان سرپرست خانوار از محل طرح مسكن مهر
Print

اجازه اعطاي تسهيلات به منظور احداث يكصد و چهل هزار واحد مسكوني براي معلولين، جانبازان و زنان سرپرست خانوار از محل طرح مسكن مهر

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۳ / ۶ / ۱۳۹۰ ‏بنا به پيشنهاد شماره ۱۰۷/ص/۹۰ ‏مورخ ۶ / ۱ / ۱۳۹۰ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موافقت نمود: ‏اعطاي تسهيلات به منظور احداث يكصد و چهل هزار واحد مسكوني براي معلولين، جانبازان و زنان سرپرست خانوار از محل طرح مسكن مهر، طي دو سال (هر سال هفتاد هزار واحد) و به متراژ پنجاه الي هشتاد متر مربع به ازاي هر واحد مبلغ دويست ميليون (۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰‏) ريال مجاز است.

محمدرضا رحيمي -‏ معاون اول رييس جمهور