مقرره 59368 : اجازه برگزاري گردهمايي بين المللي تغذيه و رشد و تكامل نوزادان و كودكان توسط دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مشهد
Print

بسمه تعالي «با صلوات بر محمد و آل محمد»
‏وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

وزيران عضو كميسيون فرهنگي در جلسه مورخ ۱۳ / ۴ / ۱۳۹۰ بنا به پيشنهاد شماره ۲۱۵ / ۱۰۰ مورخ ۲۴ / ۲ / ۱۳۹۰ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره (۳‏) ماده (۱‏) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه هاي غير ضرور و جلوگيري ‏از تجمل گرايي - مصوب ۱۳۷۰ ‏ - و با رعايت جزء (الف) بند (۱) تصويب نامه شماره ۱۵۸۸۰۷/ت۳۸۸۵۸هـ مورخ ۱ / ۱۰/ ۱۳۸۶ تصويب نمودند:
‏برگزاري گردهمايي بين المللي تغذيه و رشد و تكامل نوزادان و كودكان توسط دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مشهد تا سقف هزينه مبلغ دويست و پنجاه ميليون (۰۰۰ر۰۰۰ر۲۵۰‏) ريال از محل اعتبارات مصوب دانشگاه مذكور و با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط مجاز است.

اين تصويب نامه در تاريخ ۱۵ / ۵ /۱۳۹۰ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است..

محمدرضا رحيمي -‏ معاون اول رييس جمهور