مقرره 59359 : اجازه برگزاري دومين گردهمايي بين المللي بيماري هاي نفرولوژي كودكان ايران توسط دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مشهد
Print

بسمه تعالي «با صلوات بر محمد و آل محمد»
‏وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

وزيران عضو كميسيون فرهنگي در جلسه مورخ ۱۳ /۴/ ۱۳۹۰ بنا به پيشنهاد شماره ۲۱۴ / ۱۰۰ ‏مورخ ۲۴ / ۲ /۱۳۹۰ ‏وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره (۳) ماده (۱‏) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه هاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل گرايي - مصوب ۱۳۷۰ - و با رعايت جزء (الف) بند (۱) تصويب نامه شماره ۱۵۸۸۰۷/ت ۳۸۸۵۸هـ مورخ ۱ / ۱۰ /۱۳۸۶ ‏تصويب نمودند:
‏برگزاري دومين گردهمايي بين المللي بيماري هاي نفرولوژي كودكان ايران توسط دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مشهد تا سقف هزينه مبلغ دويست و پنجاه ميليون (۰۰۰ر۰۰۰ر۲۵۰‏) ريال از محل اعتبارات مصوب دانشگاه مذكور و با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط مجاز است.

اين تصويب نامه در تاريخ ۱۵ / ۵ / ۱۳۹۰ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

محمدرضا رحيمي -‏ معاون اول رييس جمهور