مقرره 59155 : تأييد انتخاب اعضاي هيأت نظارت بر ضوابط نشر كتاب كودكان و نوجوانان
Print

بسمه تعالي
جمهوري اسلامي ايران
شوراي عالي انقلاب فرهنگي
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

مصوبه «تأييد انتخاب اعضاي هيأت نظارت بر ضوابط نشر كتاب كودكان و نوجوانان» كه در جلسه ۶۸۸ مورخ ۲۰ / ۲ / ۹۰ شوراي عالي انقالاب فرهنگي و بنا به پيشنهاد مورخ ۲۱ / ۱ / ۹۰ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به تصويب رسيده است، به شرح ذيل براي اجراء ابلاغ مي شود:
«آقايان مهندس محسن چيني فروشان،دكتر مححمد ميركياني بهمن دري، امير حسين فردي و جواد محقق، به استناد ماده ۶ مصوبه اهداف، سياست ها و ضوابط نشر كتاب، به عنوان اعضاي هيأت نظارت بر ضوابط نشر كتاب كودكان و نوجوان انتخاب مي شوند».

محمود احمدي نژاد
رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي