قانون 11331 : اصلاح و تكميل بند ( 3 ) ماده ( 2 ) آيين نامه شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان
Print
شماره دش/۵۶۱۷ تاريخ ۱۳۸۷/۸/۲۶

شماره دش/۵۶۱۷ تاريخ ۱۳۸۷/۸/۲۶

مصوبه «اصلاح و تكميل بند ۳ ماده ۲ آيين نامه شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان»

( مصوب جلسه ۶۳۴ مورخ ۷/۸/۱۳۸۷ شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه ۶۳۴ مورخ ۱۳۸۷/۸/۷، بنا به پيشنهاد رييس شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان (مطروحه در جلسه به صورت طرح سه فوريتي)، اصلاح و تكميل بند ۳ ماده ۲ آيين نامه شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان (مصوب جلسه ۴۰۰ مورخ ۱۳۷۶/۴/۱۷) را به شرح ذيل تصويب نمود:

«۳- دو نفر نماينده رييس جمهور

رييس جمهور و رييس شوراي عالي انقلاب فرهنگي - محمود احمدي نژاد