قانون 11145 : قانون افزايش پوشش توانبخشي و حمايتي معلولان و زنان سرپرست خانوار توسط سازمان بهزيستي كشور
Print

قانون افزايش پوشش توانبخشي و حمايتي معلولان و زنان سرپرست خانوار
توسط سازمان بهزيستي كشور

ماده واحده - به منظور گسترش پوشش خدمات توانبخشي و حمايتي از يكصدهزارنفر از معلولان و سي هزار نفر از زنان سرپرست خانوار دولت مجاز است با جابه جايي اعتبارات از محل صرفه جويي حداكثر تا مبلغ سيصدميليارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال در اختيار سازمان بهزيستي كشور قرار دهد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ پنجم تير ماه يكهزار وسيصدوهشتادوهفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳۸۷/۴/۱۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني