right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
شماره: در تاریخ: calendar جستجو
قانون مقرره همراه با تفسیر:
مرحله تصویب :   وضعیت تنقیحی:

     
 
متن با ساختار Print
قانون 10698 :قانون ماليات بر ارزش افزوده     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
  اطلاعات پایه قانون  
  تاییدیه ها  

      درختواره قانون جستجوي متن      
 • قانون ماليات بر ارزش...
   • عنوان
   • فصل اول
    • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=165551&lawId=120409&stateNo=15&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
   • فصل دوم
    • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=165573&lawId=120409&stateNo=15&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
   • فصل سوم
    • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=165594&lawId=120409&stateNo=15&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
   • فصل چهارم
    • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=165614&lawId=120409&stateNo=15&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
   • فصل پنجم
    • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=165634&lawId=120409&stateNo=15&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
   • فصل ششم
    • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=165650&lawId=120409&stateNo=15&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
   • فصل هفتم
    • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=165655&lawId=120409&stateNo=15&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
   • فصل هشتم
    • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=165670&lawId=120409&stateNo=15&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
   • فصل نهم
    • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=165678&lawId=120409&stateNo=15&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
   • فصل دهم
    • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=165716&lawId=120409&stateNo=15&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
   • موخره
   • امضاء

 
وضعیت 15 نمایش قانون تا قبل از تاریخ1395/12/14 می باشد.

  12345678910    
     
 

قانون ماليات بر ارزش افزوده

 
     
     
 

فصل اول- كليات و تعاريف

 
     
     
 

ماده ۱- عرضه كالاها و ارائه خدمات در ايران و همچنين واردات و صادرات آنها مشمول مقررات اين قانون ‌مي‌‌باشد.

 
     
     
 

ماده ۲- منظور از ماليات در اين قانون، به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم، ماليات بر ارزش افزوده ‌مي‌باشد.

 
     
     
 

ماده ۳- ارزش افزوده در اين قانون، تفاوت بين ارزش كالاها و خدمات عرضه شده با ارزش كالاها و خدمات خريداري يا تحصيل شده در يك دوره معين ‌مي‌باشد.

 
     
     
 

ماده ۴- عرضه كالا در اين قانون، انتقال كالا از طريق هر نوع معامله است.

 
     
     
 

تبصره- كالاهاي موضوع اين قانون كه توسط مؤدي خريداري، تحصيل يا توليد ‌مي‌شود در صورتي كه براي استفاده شغلي به عنوان دارايي در دفاتر ثبت گردد يا براي مصارف شخصي برداشته شود، عرضه كالا به خود محسوب و مشمول ماليات خواهد شد.

 
     
     
 

ماده ۵- ارائه خدمات در اين قانون، به استثناءموارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات براي غير در قبال ما به ازاء ‌مي‌باشد.

 
     
     
 

ماده ۶- واردات در اين قانون، ورود كالا يا خدمت از خارج از كشور يا از مناطق آزاد تجاري- صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي به قلمرو گمركي كشور ‌مي‌باشد.

 
     
     
 

ماده ۷- صادرات در اين قانون، صدور كالا يا خدمت به خارج از كشور يا به مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي ‌مي‌باشد.

 
     
  12345678910    
 
     
متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]