مقرره 37435 : موظف نمودن كليه دستگاههاي اجرايي نسبت به ضرورت رعايت آداب ملي و اولويت دادن به جايگاه متعالي پرچم جمهوري اسلامي ايران
Print

بسمه تعالي

“با صلوات بر محمد و آل محمد”بخشنامه به كليه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات دولتي و عمومي

غيردولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و استانداري هاي سراسر كشور


نظر به لزوم احترام به نمادهاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و ضرورت رعايت آداب ملي و اولويت دادن به جايگاه متعالي پرچم جمهوري اسلامي ايران كليه دستگاه ها موظف به رعايت موارد زير مي باشند:

۱- پرچم جمهوري اسلامي ايران بايد در كليه مصاحبه ها ي تصويري مقامات، مديران و مسؤولين كشوري و لشگري و رؤساي مؤسسات دولتي و عمومي در داخل و خارج كشور به نحوي كه در معرض ديد باشد، استقرار يابد.

۲- پرچم با بهترين كيفيت در مناسب ترين مكان در كليه ادارات دولتي و عمومي به ويژه در سردر ساختمان ها نصب شود.

۳- در مراسم صبحگاهي كليه مدارس پرچم جمهوري اسلامي ايران به اهتزاز در آيد.

۴- محتواي پرچم و اشعار سرود جمهوري اسلامي ايران در كتب درسي مقاطع مختلف تحصيلي (ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان) تبيين و تصوير پرچم و اشعار سرود جمهوري اسلامي ايران در آغاز تمام كتب درسي و نرم افزارهاي آموزشي منعكس و درج گردد.

۵- در كليه مراسم ملي از جمله راهپيمايي ها و در مراسم ورزشي نسبت به نصب پرچم هاي با كيفيت مطلوب در محل هاي مناسب، اقدام گردد.


۶- در روزهاي ملي و خاص از جمله (۱۲) فروردين و (۲۲) بهمن، شهرداري ها و اصناف اهتمام لازم را براي نصب پرچم هاي متحدالشكل در اماكن عمومي و سردر مراكز تجاري معمول دارند.

۷- در شبكه هاي ملي و استاني سيماي جمهوري اسلامي ايران هنگام پخش خبر و در مناسبت هاي خاص از پرچم جمهوري اسلامي ايران استفاده شود.

۸- در تمام موارد فوق از پرچم رسمي جمهوري اسلامي ايران مطابق مصوبه شماره ۶۹۳۰ مورخ ۱۳۵۹/۵/۴ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران استفاده شود.

پرويز داودي – معاون اول رييس جمهور