right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
شماره: در تاریخ: calendar جستجو
قانون مقرره همراه با تفسیر:
مرحله تصویب :   وضعیت تنقیحی:

     
 
متن با ساختار Print
قانون 10584 :قانون پرداخت مستمري به فرزندان زنان متوفي مشمول قانون تأمين اجتماعي و ساير صندوقهاي بازنشستگي     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
  اطلاعات پایه قانون  
  تاییدیه ها  

      درختواره قانون جستجوي متن      
 • قانون پرداخت مستمري ...
   • عنوان
   • ماده واحده
   • موخره
   • امضاء

 

     
 

قانون پرداخت مستمري به فرزندان زنان متوفي

مشمول قانون تأمين اجتماعي و ساير صندوقهاي بازنشستگي

 
     
     
 

ماده واحده – حقوق وظيفه مادران متوفي مشمول قانون تأمين اجتماعي اعم از سازمان تأمين اجتماعي و ساير صندوقهاي بازنشستگي با رعايت شرايط قانوني مربوط و همانند مردان مشمول در خصوص فرزندانشان (از محل كسورات بازنشستگي پرداختي توسط آنان) برقرار مي‌شود.

 
     
     
 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ پنجم دي‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي ‌تصويب و در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم(۹۴) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نظر شوراي نگهبان واصل نگرديد.

 
     
     
 

رئيس مجلس شوراي اسلامي – غلامعلي حداد عادل 
     
 
     
متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]