قانون 9692 : اعطاي مهلت به مهدهاي كودك خصوصي جهت تطبيق وضع خود با آيين‏نامه تأسيس و اداره مهدهاي كودك خصوصي
Print

اعطاي مهلت به مهدهاي كودك خصوصي جهت تطبيق وضع خود با آيين‏نامه تأسيس و اداره مهدهاي كودك خصوصي
مصوب جلسه ۲۰۵ مورخ ۱۳۶۸/۰۹/۱۴ شوراي عالي انقلاب فرهنگي

بنا به پيشنهاد حضرت آيت الله محمد يزدي تصويب گرديد كه با عنايت به تهيه آئين نامه تأسيس و اداره مهدهاي كودك خصوصي از طرف سازمان بهزيستي كشور و باتوجه به اينكه آئين نامه مذكور در اوائل سال تحصيلي جاري تهيه گرديده است ، لذا به مهدهاي كودك خصوصي مهلت داده مي شود كه وضع خود را حداكثر تا اول تيرماه سال آينده با ضوابط تعيين شده در آئين نامه مذكور تطبيق دهند و هرگاه پس از آن نتوانستند وضع خود را تطبيق دهند طبق مقررات با آنان رفتار شود.

رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي