right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
شماره: در تاریخ: calendar جستجو
قانون مقرره همراه با تفسیر:
مرحله تصویب :   وضعیت تنقیحی:

     
 
متن با ساختار Print
قانون 9692 :اعطاي مهلت به مهدهاي كودك خصوصي جهت تطبيق وضع خود با آيين‏نامه تأسيس و اداره مهدهاي كودك خصوصي     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
  اطلاعات پایه قانون  
  تاییدیه ها  

      درختواره قانون جستجوي متن      
  • اعطاي مهلت به مهدهاي...
      • عنوان
      • متن
      • امضاء

 

     
 

اعطاي مهلت به مهدهاي كودك خصوصي جهت تطبيق وضع خود با آيين‏نامه تأسيس و اداره مهدهاي كودك خصوصي
مصوب جلسه ۲۰۵ مورخ ۱۳۶۸/۰۹/۱۴ شوراي عالي انقلاب فرهنگي

 
     
     
 

بنا به پيشنهاد حضرت آيت الله محمد يزدي تصويب گرديد كه با عنايت به تهيه آئين نامه تأسيس و اداره مهدهاي كودك خصوصي از طرف سازمان بهزيستي كشور و باتوجه به اينكه آئين نامه مذكور در اوائل سال تحصيلي جاري تهيه گرديده است ، لذا به مهدهاي كودك خصوصي مهلت داده مي شود كه وضع خود را حداكثر تا اول تيرماه سال آينده با ضوابط تعيين شده در آئين نامه مذكور تطبيق دهند و هرگاه پس از آن نتوانستند وضع خود را تطبيق دهند طبق مقررات با آنان رفتار شود.

 
     
     
 

رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي

 
     
 
     
متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]