right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
شماره: در تاریخ: calendar جستجو
قانون مقرره همراه با تفسیر:
مرحله تصویب :   وضعیت تنقیحی:

     
 
متن با ساختار Print
قانون 8895 :قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل اختياري كنوانسيون حقوق كودك در خصوص فروش، فحشاء و هرزه نگاري كودكان (مصوب 1379/3/4 برابر با 25 مه 2000 مجمع عمومي سازمان ملل متحد )     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
  اطلاعات پایه قانون  
  تاییدیه ها  

      درختواره قانون جستجوي متن      
 • قانون الحاق دولت جمه...
   • عنوان
   • ماده واحده
    • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=988394&lawId=117738&stateNo=1&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
   • متن پروتكل
    • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=988397&lawId=117738&stateNo=1&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
   • موخره
   • امضاء

 

  123456  
     
 

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل اختياري كنوانسيون
حقوق كودك درخصوص فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاري كودكان
(مصوب ۱۳۷۹/۳/۴ برابر با ۲۵ مه ۲۰۰۰ مجمع عمومي سازمان ملل متحد)

 
     
     
 

ماده واحده - به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود به پروتكل اختياري كنوانسيون حقوق كودك درخصوص فروش‌، فحشاء و هرزه‌ نگاري (مصوب ۱۳۷۹/۳/۴هجري شمسي برابر با ۲۵ مه ۲۰۰۰ ميلادي مجمع عمومي سازمان ملل متحد) به شرح پيوست ملحق شود و اسناد آن را نزد دبيركل سازمان ملل متحد توديع نمايد.

 
     
     
 

تبصره ۱ - مسؤوليت پيگيري اقداماتي كه طبق اين پروتكل برعهده دستگاههاي اجرائي است و نيز تنظيم گزارش اقدامات ياد شده برعهده وزارت دادگستري مي‌باشد.

 
     
     
 

بسم‌الله الرحمن الرحيم
پروتكل اختياري كنوانسيون حقوق كودك درخصوص فروش‌، فحشاء و
هرزه‌نگاري كودكان (مصوب ۱۳۷۹/۳/۴ برابر با ۲۵ مه ۲۰۰۰
مجمع عمومي سازمان ملل متحد)

 
     
     
 

كشورهاي عضو اين پروتكل‌:
با توجه به اينكه جهت دستيابي بيشتر به اهداف كنوانسيون حقوق كودك و اجراء مفاد آن‌، به‌ويژه مواد (۱)، (۱۱)(۲۱)، (۳۲)، (۳۳)، (۳۴)، (۳۵) و(۳۶)، اصلح است اقداماتي را كه كشورهاي عضو به‌منظور تضمين حمايت از كودك دربرابر فروش‌، فحشاء و هرزه‌ نگاري كودكان اتخاذ مي‌ نمايند، توسعه يابد.
همچنين با توجه به اينكه كنوانسيون حقوق كودك‌، حق كودك را براي حمايت شدن دربرابر استثمار اقتصادي و انجام هر كاري كه ممكن است زيانبار بوده يا خللي در تحصيل كودك وارد آورد يا به سلامتي كودك يا رشد جسمي‌، ذهني‌، روحي‌، اخلاقي يا اجتماعي او آسيب رساند، به رسميت شناخته است‌.
با نگراني شديد از روند رو به افزايش و قابل توجه قاچاق كودكان با هدف فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاري كودكان‌.
با نگراني عميق از توريسم جنسي گسترده و درحال تداوم كه به‌ويژه كودكان دربرابر آن آسيب‌ پذير مي‌ باشند، به‌گونه‌اي كه اين امر به‌طور مستقيم فروش‌، فحشاء و هرزه‌ نگاري كودكان را افزايش مي‌ دهد.
با اذعان به اينكه تعدادي از گروههاي آسيب ‌پذير خاص‌، ازجمله دختر بچه‌ها، در معرض خطرات گسترده‌ تر استثمار جنسي قرار دارند و اينكه دختر بچه‌ها به‌گونه نامناسبي در ميان استثمار شدگان جنسي نمود پيدا مي‌ كنند.
با نگراني از دسترسي روبه رشد به هرزه‌نگاري كودك در اينترنت و ديگر فناوري‌هاي درحال گسترش و با يادآوري كنفرانس بين‌المللي مبارزه با هرزه‌نگاري كودك در اينترنت (وين ۱۳۷۸ هجري شمسي برابر ۱۹۹۹ ميلادي‌) و به‌ويژه بيانيه پاياني آن كه خواستار آن شده كه توليد، توزيع‌، صدور، انتقال‌، ورود، تملك ارادي و تبليغ هرزه ‌نگاري كودك در سطح جهاني جرم محسوب گرديده و بر اهميت همكاري و مشاركت نزديك ‌تر ميان دولتها و صنعت اينترنت تأكيد نموده است‌.
با اعتقاد به اينكه محو فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاري كودكان با اتخاذ راهبرد جامعي كه به عوامل دخيل از جمله توسعه ‌نيافتگي‌، فقر، نابرابري اقتصادي‌، ساختار اقتصادي - اجتماعي ناعادلانه‌، اختلالهاي خانوادگي‌، فقدان آموزش‌، مهاجرت از روستا به شهر، تبعيض جنسي‌، رفتار جنسي غير مسؤولانه بزرگسالان‌، رفتارهاي سنتي زيا نبار، منازعات مسلحانه و قاچاق كودكان مي‌ پردازد، تسهيل مي ‌گردد.
با اعتقاد به لزوم تلاش براي ارتقاء آگاهيهاي عمومي به‌منظور كاهش تقاضا براي فروش‌، فحشاء و هرزه ‌نگاري كودكان و همچنين با اعتقاد به اهميت تقويت مشاركت جهاني ميان تمامي عوامل و بهبود اجراء قوانين در سطح ملي‌.
با در نظر گرفتن مقررات اسناد حقوقي بين‌المللي مربوط به حمايت از كودكان‌، ازجمله كنوانسيون لاهه درزمينه حمايت از كودكان و همكاري درخصوص احترام به فرزندخواندگي ميان كشوري‌; كنوانسيون لاهه درخصوص ابعاد مدني ربودن كودك در سطح بين‌المللي ; كنوانسيون لاهه درخصوص صلاحيت‌، قانون حاكم‌، تشخيص‌، اجراء و همكاري درمورد مسؤوليت والدين و اتخاذ اقداماتي براي حمايت از كودكان و كنوانسيون شماره (۱۸۲) سازمان بين‌المللي كار درخصوص ممنوعيت و اقدام فوري براي محو بدترين اشكال كار كودك‌.
با دلگرمي از حمايت وسيع نسبت به كنوانسيون حقوق كودك كه بيانگر تعهد گسترده‌اي است كه براي ارتقاء و حمايت از حقوق كودك وجود دارد.
با اذعان به اهميت اجراء مفاد برنامه عمل براي جلوگيري از فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاري كودكان و بيانيه و دستور كار اتخاذ شده در كنگره جهاني عليه استثمار جنسي تجاري كودكان كه از تاريخ پنجم لغايت نهم شهريور ماه ۱۳۷۵ هجري شمسي (۲۷ لغايت ۳۱ آگوست ۱۹۹۶ ميلادي‌) در استكهلم برگزار شد و ديگر توصيه‌ها و تصميم‌هاي مربوط نهادهاي بين‌المللي ذي ‌ربط‌.
با توجه به اهميت سنت‌ها و ارزشهاي فرهنگي هر يك از ملتها براي حمايت و رشد هماهنگ كودك‌، به شرح زير توافق نمودند:

 
     
     
 

ماده ۱ - كشورهاي عضو، فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاري كودكان را به‌گونه‌اي كه در اين پروتكل پيش‌بيني گرديده است‌، ممنوع خواهند ساخت‌.

 
     
     
 

ماده ۲ - از نظر اين پروتكل‌:
الف - فروش كودكان به هرگونه عمل يا معامله‌اي اطلاق مي‌شود كه به‌وسيله آن‌، كودك توسط شخص يا گروهي از اشخاص به‌منظور سودجوئي يا هرمنظوري به ديگري انتقال داده شود.
ب - فحشاء كودك به استفاده از كودك در فعاليتهاي جنسي به‌منظور سود جوئي يا هرمنظور ديگري اطلاق مي‌ شود.
پ - هرزه‌ نگاري كودك به هرگونه نمايش كودك درگير در فعاليتهاي واقعي يا مشابه ‌سازي شده آشكار جنسي‌، با هر وسيله يا هرگونه نمايش اندام جنسي كودك براي اهداف عمدتاً جنسي اطلاق مي‌شود.

 
     
     
 

ماده ۳ -

 
     
     
 

۱ - هر كشور عضو حداقل از تحت پوشش قرارگرفتن كامل اقدامات و فعاليتهاي زير به موجب حقوق جزائي يا كيفري خويش اطمينان حاصل خواهد نمود، خواه اين جرائم در سطح داخلي يا فراملي‌، يا برمبناي فردي يا سازمان يافته صورت گرفته باشد:
الف - در زمينه فروش كودكان به‌گونه‌اي كه در ماده (۲) تعريف گرديد:
(۱) - عرضه‌، تحويل يا پذيرش كودك به هر وسيله‌، به منظور :
(الف‌) - استثمار جنسي از كودك‌.
(ب‌) - انتقال اندام كودك براي كسب سود.
(پ‌) - به كارگيري كودك در كار اجباري‌.
(۲) - توافق غير ارادي نامناسب‌، به صورت يك واسطه‌، به منظور فرزندخواندگي كودك با نقض اسناد حقوقي بين‌المللي حاكم درمورد فرزندخواندگي‌.
ب - عرضه‌، ابتياع‌، تحصيل يا تدارك كودك به‌منظور فحشاء كودك به‌گونه‌اي كه در ماده (۲) تعريف گرديد.
پ - توليد، توزيع‌، انتشار، ورود، صدور، عرضه‌، فروش يا مالكيت هرزه‌نگاري كودك براي مقاصد فوق به ‌گونه‌اي كه در ماده (۲) تعريف گرديد.

 
     
     
 

۲ - با رعايت مقررات قانون ملي يك كشور عضو، همين امر در مورد كوشش براي مبادرت به هر يك از اين اقدامات و همدستي در جرم يا مشاركت در هر يك از اين اعمال خواهد گرديد.

 
     
  123456  
 
     
متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]