قانون 8342 : قانون اعتبار براي تشكيل مدارس ابتدائي و تعليمات عمومي
Print
این متن مربوط به وضعیت 2 قانون و تا قبل از تاریخ 1396/01/30 می باشد.

قانون اعتبار براي تشكيل مدارس ابتدائي و تعليمات عمومي

مصوب ۱۴ اردي بهشت ماه ۱۳۰۶ شمسي

مادة اول - بدولت اجازه داده مي‌شود كه از سنه ۱۳۰۵ مبالغي را كه بترتيب ذيل ذكر مي‌شود علاوه بر بودجة سابق وزارت معارف براي تشكيل‌مدارس ابتدائي به تناسب ماليات شهرها و دهات و قصبات و ايلات در آن نقاط بمصرف برساند.

در ۱۳۰۵ ۶۰۰۰۰ تومان

« ۱۳۰۶ ۱۶۰۰۰۰ «

« ۱۳۰۷ ۲۶۰۰۰۰ «

« ۱۳۰۸ ۳۶۰۰۰۰ «

« ۱۳۰۹ ۵۰۰۰۰۰ «

مادة دوم - وجوه مذكوره در مادة اول از بابت صدي نيم عايدات املاك اربابي كه تخصيص به تحصيلات ابتدائي داده شده محسوب خواهد شد و در‌محاسبه هر سال چنانچه عوايد صدي نيم از مبلغي كه در مادة اول مذكور است تجاوز نمايد بمبلغ سال بعد افزوده و در حدود اين قانون بمصرف‌ خواهند رساند.

مادة سوم - مادامي كه صدي نيم معارفي بالتمام بحيطه وصول در نيامده وزارت ماليه مجاز است از بابت صرفه‌جوئيهاي بودجه مملكتي هر سال‌مبلغ مذكوره در مادة اول را تأديه نمايد و بعد از بابت صدي نيم مأخوذ دارد.

مادة چهارم - هر گاه در ترتيب ماليات اربابي و دواب مصوب ۲۰ ديماه ۱۳۰۴ تغييري حاصل شود هميشه مبلغي كه مختص تعليمات ابتدائي‌مملكت است كمتر از يك هفتم هر مالياتي كه بجاي مذكور وضع گردد نخواهد بود و بايد بر طبق مواد مندرجه در اين قانون بمصرف برسد.

مادة پنجم - تهيه محل و لوازم و اثاثيه و كتب ابتدائي و حقوق و خرج سفر معلمين و حقوق مستخدمين از مبالغ منظوره در مادة اول بعمل‌خواهد آمد.

تبصره - اعزام معلم از مركز در صورتي است كه در محل تهيه نشود.

مادة ششم - در صورتي كه صدي نيم ماليات يك ده تكافو با تأسيس و نگاهداري مدرسه در آن ده ننمايد وزارت معارف ميتواند عايدات صدي نيم‌چند ده يا قصبه مجاور را كه براي تأسيس و نگاهداري يك باب مدرسه كافي باشد در مناسب‌ترين موقع آن دهات و يا قصبات بمصرف تأسيس‌برساند.

مادة هفتم - در مراكز ايالات و ولايات مهمه و هر نقطه ديگري كه وزارت معارف صلاح بداند در سنة ۱۳۰۶ و ۱۳۰۷ از محل وجوه صدي نيم‌دارالمعلمين و دارالمعلمات ابتدائي (‌براي تهيه معلم و معلمه مدرسه ابتدائي كه در اين قانون معين شده) تأسيس خواهد نمود.

مادة هشتم - وزارت معارف مجاز است در نقاطي كه صلاح و مقتضي ميداند در دهات و قراء و قصبات كلاس اكابر ابتدائي تأسيس نمايد.

مادة نهم - وزارت معارف مكلف است از وجوه مذكوره در مادة اول مدارس ابتدائي سيار براي ايلات تأسيس نمايد.

مادة دهم - وزارت معارف مأمور اجراء اين قانون و وزارت ماليه مسئول پرداخت وجوه مذكوره در اين قانون ميباشد.

اين قانون كه مشتمل بر ده ماده است در جلسه چهاردهم اردي بهشت ماه يكهزار و سيصد و شش شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - حسين پيرنيا