قانون 4705 : قانون راجع به اصلاح ماده واحده قانون تشكيل سازمان حسابرسي
Print

قانون اصلاح ماده واحده قانون تشكيل سازمان حسابرسي

ماده واحده - بموجب اين قانون عبارت «‌ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون » در متن ماده واحده قانون تشكيل سازمان حسابرسي مصوب۱۳۶۲/۱۰/۵ مجلس شوراي اسلامي به «‌ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اساسنامه اين قانون» اصلاح ميگردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه پنجم مهر ماه يكهزار و سيصد و شصت و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ۱۳۶۳/۷/۱۰ به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده است. ‌

رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي