right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
شماره: در تاریخ: calendar جستجو
قانون مقرره همراه با تفسیر:
مرحله تصویب :   وضعیت تنقیحی:

     
 
متن با ساختار Print
قانون 10545 :سياستهاي ارتقاء مشاركت زنان در آموزش عالي     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
  اطلاعات پایه قانون  
  تاییدیه ها  

      درختواره قانون جستجوي متن      
 • سياستهاي ارتقاء مشار...
   • عنوان
   • متن
    • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=920984&lawId=110195&stateNo=1&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
   • امضاء

 

  123456  
     
 

سياستهاي ارتقاء مشاركت زنان در آموزش عالي
(مصوب جلسه ۵۷۰ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۶ شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

 
     
     
 

شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه ۵۷۰ مورخ ۲۶/۷/۸۴، سياستهاي ارتقاء مشاركت زنان در آموزش عالي را به شرح ذيل تصويب نمود:

 
     
     
 

مقدمه
زنان كشور ما نيمي از افراد جامعه را تشكيل مي دهند و سازندگان و پرورش دهندگان نسل هاي آينده اند و منبع انساني بالقوه مهمي در توسعه علمي، اجتماعي و فرهنگي كشور محسوب مي شوند بنابراين بايد در نظر گرفتن جايگاهشان در نظام اسلامي و شناخت موقعيت كنوني آنان به گونه اي برنامه ريزي شود تا امكان پرورش كامل استعدادهايشان مهيا شود و با كاهش فاصله قابليت هاي علمي زنان و مردان، بسياري از مشكلات فرهنگي ـ اجتماعي و اقتصادي را حل نمود و از طرفي تمام اعضاي خانواده و اجتماع در بهره وري از آن سهيم خواهند شد. خوشبختانه در پرتو پيروزي انقلاب اسلامي ايران، زمينه هاي مناسبي براي استقبال زنان به آموزش عالي فراهم شد و افق هاي تازه اي براي ايفاي نقش مؤثرتر زنان تحصيل كرده و متخصص در عرصه هاي مختلف گشوده شد. اما عليرغم افزايش كمي و رشد آماري دانشجويان دختر در رقابت تنگاتنگ جهت ورود به دانشگاه، مشكلاتي در چشم انداز آينده آموزش عالي زنان و بهره گيري از توانمنديهاي آنان ديده مي شود كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي بر همين اساس سياستهاي ارتقاء مشاركت زنان در آموزش عالي را به شرح ذيل تصويب نموده است:

 
     
     
 

فصل اول : اهداف

 
     
     
 

۱- ارتقاء سطح فرهنگي، تعميق باورهاي ديني و رشد فرهنگ عفاف و فضائل اخلاقي و حرفه اي

 
     
     
 

۲- ايجاد فرصت و امكانات عادلانه و رفع تبعيضات ناروا در تربيت نيروي متخصص زن به منظور بهره گيري از تخصص آنان در توسعه و تعالي كشور

 
     
     
 

۳- توسعه كمي و كيفي آموزش عالي زنان در كسب مدارج بالا

 
     
     
 

۴- توسعه مشاركت زنان متخصص در سطح مختلف مديريت آموزش عالي كشور

 
     
     
 

۵- افزايش توانمندي و كسب مهارتهاي لازم براي زنان جهت ايفاي مؤثرتر مسئوليتهاي فرهنگي، خانوادگي و اجتماعي زنان

 
     
     
 

فصل دوم : سياستهاي مربوط به برنامه هاي آموزشي

 
     
  123456  
 
     
متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]