right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
قانون مقرره شماره:

     
 
مراحل تصویب Print
قانون 1084 : قانون اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون حقوق كودك     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود

ردیفمرحلهمرجع تصویبتاریخ تصویبشماره روزنامه رسمیتاریخ اجراشماره ابلاغتاریخ ابلاغشماره انتشارتاریخ انتشارقسمت تصویب شده
1 1 مجلس شوراي اسلامي 1372/12/01 14295 0000/00/00 59969 1372/12/24 14295 1373/01/16 Press to Open
ردیفتاریخ اجرامنطقهاز قسمتتا قسمتملاحظات
1 0000/00/00
 
     
متن با ساختار   |   متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

 [ x ]