right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
قانون مقرره شماره:

     
 
مراحل تصویب Print
قانون 11570 : قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود

ردیفمرحلهمرجع تصویبتاریخ تصویبشماره روزنامه رسمیتاریخ اجراشماره ابلاغتاریخ ابلاغشماره انتشارتاریخ انتشارقسمت تصویب شده
1 1 همه پرسي 1358/09/12 10170 1358/09/12 1358/10/11 10170 1358/11/01 Press to Open
ردیفتاریخ اجرامنطقهاز قسمتتا قسمتملاحظات
1 1358/09/12
 
     
متن با ساختار   |   متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

 [ x ]