right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
قانون مقرره شماره:

متن با ساختار   |   متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

     
 
مراحل تصویب Print
مقرره 116533 : بخشنامه بودجه سال 1398     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود

ردیفمرحلهمرجع تصویبتاریخ تصویبشماره روزنامه رسمیتاریخ اجراشماره ابلاغتاریخ ابلاغشماره انتشارتاریخ انتشارقسمت تصویب شده
1 1 هيات وزيران 1397/01/22 ندارد 1397/08/01 101592 1397/08/01 ندارد 0000/00/00 Press to Open
ردیفتاریخ اجرامنطقهاز قسمتتا قسمتملاحظات
1 1397/08/01
2 1 رئيس جمهور 1397/08/10 ندارد 1397/08/01 101592 1397/08/01 ندارد 0000/00/00 Press to Open
ردیفتاریخ اجرامنطقهاز قسمتتا قسمتملاحظات
1 1397/08/01
 
     
متن با ساختار   |   متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

 [ x ]