right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
قانون مقرره شماره:

متن با ساختار   |   متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

     
 
مراحل تصویب Print
مقرره 115515 : بخشنامه معاون اول رييس جمهور در مورد ساماندهي بازار ارز و حمايت از توليد داخلي     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود

ردیفمرحلهمرجع تصویبتاریخ تصویبشماره روزنامه رسمیتاریخ اجراشماره ابلاغتاریخ ابلاغشماره انتشارتاریخ انتشارقسمت تصویب شده
1 1 معاون اول رئيس جمهور 1395/10/12 ندارد 1395/10/28 53887/125612 1395/10/12 ندارد 0000/00/00 Press to Open
ردیفتاریخ اجرامنطقهاز قسمتتا قسمتملاحظات
1 1395/10/28
 
     
متن با ساختار   |   متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

 [ x ]