right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
قانون مقرره شماره:

     
 
مراحل تصویب Print
قانون 49732 : قانون اصلاح موادي از قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود

ردیفمرحلهمرجع تصویبتاریخ تصویبشماره روزنامه رسمیتاریخ اجراشماره ابلاغتاریخ ابلاغشماره انتشارتاریخ انتشارقسمت تصویب شده
1 1 مجلس شوراي اسلامي 1395/09/16 20921 1395/10/30 124714 1395/10/11 20921 1395/10/14 Press to Open
ردیفتاریخ اجرامنطقهاز قسمتتا قسمتملاحظات
1 1395/10/30
 
     
متن با ساختار   |   متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

 [ x ]