right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
قانون مقرره شماره:

     
 
مراحل تصویب Print
قانون 49668 : قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود

ردیفمرحلهمرجع تصویبتاریخ تصویبشماره روزنامه رسمیتاریخ اجراشماره ابلاغتاریخ ابلاغشماره انتشارتاریخ انتشارقسمت تصویب شده
1 1 مجلس شوراي اسلامي 1395/02/20 20750 26141 1395/03/09 20750 1395/03/13
ردیفتاریخ اجرامنطقهاز قسمتتا قسمتملاحظات
 
     
متن با ساختار   |   متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

 [ x ]