right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
قانون مقرره شماره:

     
 
مراحل تصویب Print
قانون 49662 : قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود

ردیفمرحلهمرجع تصویبتاریخ تصویبشماره روزنامه رسمیتاریخ اجراشماره ابلاغتاریخ ابلاغشماره انتشارتاریخ انتشارقسمت تصویب شده
1 1 مجلس شوراي اسلامي 1395/02/20 20750 1395/03/29 28155 1395/03/09 20750 1395/03/13 Press to Open
ردیفتاریخ اجرامنطقهاز قسمتتا قسمتملاحظات
1 1395/03/29
 
     
متن با ساختار   |   متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

 [ x ]