right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
قانون مقرره شماره:

     
 
مراحل تصویب Print
قانون 49659 : قانون اصلاح قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود

ردیفمرحلهمرجع تصویبتاریخ تصویبشماره روزنامه رسمیتاریخ اجراشماره ابلاغتاریخ ابلاغشماره انتشارتاریخ انتشارقسمت تصویب شده
1 1 مجلس شوراي اسلامي 1395/02/26 20770 1395/02/26 26560 1395/03/08 20770 1395/04/08 Press to Open
ردیفتاریخ اجرامنطقهاز قسمتتا قسمتملاحظات
1 1395/02/26
 
     
متن با ساختار   |   متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

 [ x ]