right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
قانون مقرره شماره:

     
 
مراحل تصویب Print
قانون 11591 : قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود

ردیفمرحلهمرجع تصویبتاریخ تصویبشماره روزنامه رسمیتاریخ اجراشماره ابلاغتاریخ ابلاغشماره انتشارتاریخ انتشارقسمت تصویب شده
1 1 مجلس شوراي اسلامي 1387/11/06 18915 1388/11/30 217119 1388/11/11 18915 1388/11/14 Press to Open
ردیفتاریخ اجرامنطقهاز قسمتتا قسمتملاحظات
1 1388/11/30
2 1 مجمع تشخيص مصلحت نظام 1388/05/31 18915 1388/11/30 217119 1388/11/11 18915 1388/11/14 Press to Open
ردیفتاریخ اجرامنطقهاز قسمتتا قسمتملاحظات
1 1388/11/30
 
     
متن با ساختار   |   متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

 [ x ]