right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
قانون مقرره شماره:
متن با ساختار   |   متن و تصویر   |   دستگاهها   |   کدهای موضوعی   |  

     
 
وضعیت های تنقیحی Print
مقرره اثر پذیر 116235 : بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور درخصوص امكان تسري كليه بخشودگي ها و معافيت هاي ماليات بر درآمد حقوق به مبالغ پرداختي در اجراي مقررات تبصره هاي 1 و 2 ماده 86 قانون مالياتهاي مستقيم، مصوب 1396/04/27     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود

ردیف مرتبه ماده و تبصره اثر پذیر وضعیت قانون اثر گذار تاریخ اثر گذار عنوان اثر گذار ماده و تبصره اثر گذار مشاهده متن یادداشت
1 1 معتبر     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
 
     
متن با ساختار   |   متن و تصویر   |   دستگاهها   |   کدهای موضوعی   |  

 [ x ]