right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
قانون مقرره شماره:
متن با ساختار   |   متن و تصویر   |   دستگاهها   |   کدهای موضوعی   |  

     
 
وضعیت های تنقیحی Print
قانون اثر پذیر 49750 : قانون بودجه سال 1396 كل كشور     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود

ردیف مرتبه ماده و تبصره اثر پذیر وضعیت قانون اثر گذار تاریخ اثر گذار عنوان اثر گذار ماده و تبصره اثر گذار مشاهده متن یادداشت
1 6 ماده واحده>تبصره 1>بند ه‍ اصلاحي 49796 1397/01/22 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1396 كل كشور ماده واحده >بند الف مشاهده متن يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
2 6 ماده واحده>تبصره 5>بند م ساختار الحاقي 49796 1397/01/22 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1396 كل كشور ماده واحده >بند ب مشاهده متن يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
3 6 ماده واحده>تبصره 9>بند ط ساختار الحاقي 49796 1397/01/22 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1396 كل كشور ماده واحده >بند ج مشاهده متن يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
4 6 ماده واحده>تبصره الحاقي ساختار الحاقي 49796 1397/01/22 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1396 كل كشور ماده واحده >بند د مشاهده متن يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
5 5 ماده واحده>تبصره 16>بند و تنفيذ 49793 1396/12/20 قانون بودجه سال 1397 كل كشور ماده واحده >تبصره 16>بند ط >جزء 1 مشاهده متن يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
6 2 ماده واحده>تبصره 13>بند ج نامه اصلاحي 48702 1395/12/24 [نامه اصلاحي] قانون بودجه سال 1396 كل كشور متن مشاهده متن يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
7 1 موقت     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
 
     
متن با ساختار   |   متن و تصویر   |   دستگاهها   |   کدهای موضوعی   |  

 [ x ]