right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
قانون مقرره شماره:
متن با ساختار   |   متن و تصویر   |   دستگاهها   |   کدهای موضوعی   |  

     
 
وضعیت های تنقیحی Print
قانون اثر پذیر 49666 : قانون تسريع در امر تخليه و بارگيري كشتي ها در بنادر     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود

ردیف مرتبه ماده و تبصره اثر پذیر وضعیت قانون اثر گذار تاریخ اثر گذار عنوان اثر گذار ماده و تبصره اثر گذار مشاهده متن یادداشت
1 1 معتبر     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
2 2 ماده واحده>بند 2 اصلاحي 48698 1396/11/10 قانون اصلاح قانون تسريع در امر تخليه و بارگيري كشتي ها در بنادر ماده 1 مشاهده متن يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
3 2 ماده واحده>بند 5 اصلاحي 48698 1396/11/10 قانون اصلاح قانون تسريع در امر تخليه و بارگيري كشتي ها در بنادر ماده 2 مشاهده متن يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
 
     
متن با ساختار   |   متن و تصویر   |   دستگاهها   |   کدهای موضوعی   |  

 [ x ]