right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
قانون مقرره شماره:
متن با ساختار   |   متن و تصویر   |   دستگاهها   |   کدهای موضوعی   |  

     
 
وضعیت های تنقیحی Print
قانون اثر پذیر 48719 : قانون بودجه سال 1395 كل كشور     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود

ردیف مرتبه ماده و تبصره اثر پذیر وضعیت قانون اثر گذار تاریخ اثر گذار عنوان اثر گذار ماده و تبصره اثر گذار مشاهده متن یادداشت
1 4 ماده واحده >تبصره 36 ساختار الحاقي 49690 1395/06/03 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل كشور ماده واحده >بند الف مشاهده متن يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
2 4 ماده واحده >تبصره 37 ساختار الحاقي 49690 1395/06/03 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل كشور ماده واحده >بند الف مشاهده متن يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
3 4 ماده واحده >تبصره 38 ساختار الحاقي 49690 1395/06/03 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل كشور ماده واحده >بند الف مشاهده متن يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
4 4 ماده واحده >تبصره 14>بند ب منسوخه 49690 1395/06/03 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل كشور ماده واحده >بند ب مشاهده متن يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
5 4 ماده واحده >تبصره 14>بند ح منسوخه 49690 1395/06/03 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل كشور ماده واحده >بند ب مشاهده متن يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
6 1 موقت     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
7 4 پيوست >جدول 1 ساختار الحاقي 49690 1395/06/03 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل كشور ماده واحده >بند ج مشاهده متن يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
8 4 پيوست >جدول 2 ساختار الحاقي 49690 1395/06/03 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل كشور ماده واحده >بند ج مشاهده متن يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
9 4 ماده واحده >تبصره 35 ساختار الحاقي 49690 1395/06/03 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل كشور ماده واحده >بند الف مشاهده متن يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
10 4 ماده واحده >تبصره 6>بند ج اصلاحي 49690 1395/06/03 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل كشور ماده واحده >بند ب مشاهده متن يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
11 4 پيوست >جدول 3 ساختار الحاقي 49690 1395/06/03 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل كشور ماده واحده >بند ج مشاهده متن يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
12 4 ماده واحده >تبصره 14>بند ط اصلاحي 49690 1395/06/03 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل كشور ماده واحده >بند ب مشاهده متن يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
 
     
متن با ساختار   |   متن و تصویر   |   دستگاهها   |   کدهای موضوعی   |  

 [ x ]