right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
قانون مقرره شماره:
متن با ساختار   |   متن و تصویر   |   دستگاهها   |   کدهای موضوعی   |  

     
 
وضعیت های تنقیحی Print
قانون اثر پذیر 48719 : قانون بودجه سال 1395 كل كشور     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود

ردیف مرتبه ماده و تبصره اثر پذیر وضعیت قانون اثر گذار تاریخ اثر گذار عنوان اثر گذار ماده و تبصره اثر گذار مشاهده متن یادداشت
1 2 ماده واحده >تبصره 36 ساختار الحاقي 49690 1395/06/03 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل كشور ماده واحده >بند الف مشاهده متن يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
2 2 ماده واحده >تبصره 37 ساختار الحاقي 49690 1395/06/03 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل كشور ماده واحده >بند الف مشاهده متن يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
3 2 ماده واحده >تبصره 38 ساختار الحاقي 49690 1395/06/03 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل كشور ماده واحده >بند الف مشاهده متن يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
4 2 ماده واحده >تبصره 14>بند ب منسوخه 49690 1395/06/03 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل كشور ماده واحده >بند ب مشاهده متن يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
5 2 ماده واحده >تبصره 14>بند ح منسوخه 49690 1395/06/03 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل كشور ماده واحده >بند ب مشاهده متن يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
6 1 موقت     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
7 7 ماده واحده >تبصره 1>بند ه‍ اصلاحي 49741 1395/09/24 قانون اصلاح بند (هـ) تبصره (1) قانون بودجه سال 1395 كل كشور ماده واحده مشاهده متن يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
8 2 ماده واحده >تبصره 14>بند ط اصلاحي 49690 1395/06/03 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل كشور ماده واحده >بند ب مشاهده متن يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
9 2 پيوست >جدول 1 ساختار الحاقي 49690 1395/06/03 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل كشور ماده واحده >بند ج مشاهده متن يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
10 2 پيوست >جدول 2 ساختار الحاقي 49690 1395/06/03 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل كشور ماده واحده >بند ج مشاهده متن يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
11 2 پيوست >جدول 3 ساختار الحاقي 49690 1395/06/03 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل كشور ماده واحده >بند ج مشاهده متن يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
12 2 ماده واحده >تبصره 35 ساختار الحاقي 49690 1395/06/03 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل كشور ماده واحده >بند الف مشاهده متن يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
13 2 ماده واحده >تبصره 6>بند ج اصلاحي 49690 1395/06/03 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل كشور ماده واحده >بند ب مشاهده متن يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
14 2 ماده واحده >تبصره 26 اصلاحي 49690 1395/06/03 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل كشور ماده واحده >بند ب مشاهده متن يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
15 9 ماده واحده >تبصره 1>بند ه‍>تفسير تفسير 49747 1395/11/27 قانون تفسير قانون اصلاح بند «ي» تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 كل كشور و بند «هـ» تبصره (1) قانون بودجه سال 1395 كل كشور عنوان مشاهده متن يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
16 10 ماده واحده >تبصره 35 تنفيذ 49750 1395/12/24 قانون بودجه سال 1396 كل كشور ماده واحده>تبصره 16>بند و مشاهده متن يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
 
     
متن با ساختار   |   متن و تصویر   |   دستگاهها   |   کدهای موضوعی   |  

 [ x ]