right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
 
قانون مقرره
required
   شماره  required      
 

متن با ساختار   |   متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

     
 
اطلاعات پایه     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود تاییدنشده - برای تایید کلیک کنید تاییدشده - برای برگشت از تایید کلیک کنید Print

قانون مقرره نظر طرح و لایحه نامه اصلاحی     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
عنوان          يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
مرجع تصویب مرجع تصویب مرجع تصویب تاریخ تصویب     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
  تصويب  
شماره سند تصویب     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود تاریخ سند تصویب     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
شماره ابلاغ 63604     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود طبقه بندی ندارد     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
تاریخ ابلاغ   1363/08/16 نوع قانون     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
مرجع ابلاغ   نخست وزير نوع مقرره     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
شماره روزنامه رسمي 11569     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود آخرین وضعیت معتبر     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود همراه با:
تاریخ روزنامه رسمي   1363/08/22 وضعیت اولیه معتبر تاریخ بروزرسانی 1396/05/17     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
تاريخ اجرا 1363/09/08     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود پایان اعتبار     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
توضیحات
  اجرا  
 
     
همراه با
اصلاحي
ساختار الحاقي
ساختار جايگزين
منسوخه
ساختار الحاقي مكرر
تفسير
متن با ساختار   |   متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

 [ x ]