right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
 
قانون مقرره
required
   شماره  required      
 

متن با ساختار   |   متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

     
 
اطلاعات پایه     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود تاییدنشده - برای تایید کلیک کنید تاییدشده - برای برگشت از تایید کلیک کنید Print

قانون مقرره نظر طرح و لایحه نامه اصلاحی     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
عنوان          يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
مرجع تصویب مرجع تصویب مرجع تصویب تاریخ تصویب     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
  تصويب  
شماره سند تصویب     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود تاریخ سند تصویب     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
شماره ابلاغ 131583/ت54897هـ     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود طبقه بندی ندارد     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
تاریخ ابلاغ   1396/10/19 نوع قانون     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
مرجع ابلاغ   معاون اول رئيس جمهور نوع مقرره     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
شماره روزنامه رسمي ندارد     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود آخرین وضعیت بااجرامنتفي مي شود     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
تاریخ روزنامه رسمي   0000/00/00 وضعیت اولیه بااجرامنتفي مي شود تاریخ بروزرسانی     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
تاريخ اجرا 1396/10/19     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود پایان اعتبار     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
  اجرا  
 
     
همراه با
متن با ساختار   |   متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

 [ x ]