right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
 
قانون مقرره
required
   شماره  required      
 

متن با ساختار   |   متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

     
 
اطلاعات پایه     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود تاییدنشده - برای تایید کلیک کنید تاییدشده - برای برگشت از تایید کلیک کنید Print

قانون مقرره نظر طرح و لایحه نامه اصلاحی     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
عنوان          يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
مرجع تصویب مرجع تصویب مرجع تصویب تاریخ تصویب     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
  تصويب  
شماره سند تصویب 542/13929     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود تاریخ سند تصویب 1395/03/05     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
شماره ابلاغ 28155     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود طبقه بندی ندارد     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
تاریخ ابلاغ   1395/03/09 نوع قانون     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
مرجع ابلاغ   رئيس جمهور نوع مقرره     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
شماره روزنامه رسمي 20750     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود آخرین وضعیت معتبر     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
تاریخ روزنامه رسمي   1395/03/13 وضعیت اولیه معتبر تاریخ بروزرسانی     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
تاريخ اجرا 1395/03/29     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود پایان اعتبار     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
  اجرا  
 
     
همراه با
متن با ساختار   |   متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

 [ x ]