right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
قوانین ...
عنوان قانون
قوانین پر استفاده ...
آخرین قوانین تصویب شده
قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلواك به‌ منظور اجتناب از أخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات ‌هاي بر درآمد ماده‌ واحده - موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلواك به‌ منظور اجتناب از أخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات ‌هاي بر درآمد، مشتمل بر يك مقدمه و بيست ‌و هشت ماده به ‌شرح پيوست
قانون موافقتنامه همكاري‌هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ليتواني ماده واحده-
شماره: 77981 /163 – 07 /10 /95 قانون اصلاح موادي از قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي ماده 1 –
قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه در زمينه همكاري و كمك متقابل اداري در امور گمركي ماده ‌واحده - موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه در زمينه همكاري و كمك متقابل اداري در امور گمركي مشتمل بر يك مقدمه و بيست ماده به ‌شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌ شود. تبصره - در اجراي اين موافقتنامه، رعايت اصول هفتاد و هفتم (77) و يكصد و سي و نهم
شماره 77952 /168 تاريخ 7 /10 /95 قانون موافقتنامه همكاري‌ هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كرواسي ماده‌ واحده - موافقتنامه همكاري‌ هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كرواسي مشتمل بر يك مقدمه و نه ماده به‌ شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌ شود
آخرین مقررات تصویب شده
آخرین آرا هیات عمومی دیوان عالی
...
آخرین آرا هیات عمومی دیوان عدالت
...
کتابهای تنقیح شده الکترونیکی
پولی بانکی اراضی چک
سایتهای مرتبط
...