right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
قوانین ...
عنوان قانون
قوانین پر استفاده ...
آخرین قوانین تصویب شده
قانون شوراهاي حل اختلاف ماده 1- به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بين اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي، شوراهاي حل اختلاف كه در اين قانون به اختصار «شورا» ناميده مي شوند، تحت نظارت قوه قضائيه و با شرايط مقرر در اين قانون تشكيل مي گردد.
آخرین مقررات تصویب شده
آخرین آرا هیات عمومی دیوان عالی
...
آخرین آرا هیات عمومی دیوان عدالت
...
کتابهای تنقیح شده الکترونیکی
پولی بانکی اراضی چک
سایتهای مرتبط
...