right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
قانون مقرره شماره:
متن و تصویر
قانون 49750 : قانون بودجه سال 1396 كل كشور     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
صفحه :


Print Save نمایش           
   

قانون بودجه سال ۱۳۹۶ كل كشور

ماده واحده بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور از حیث منابع بالغ بر یازده میلیون و پانصد و بیست و چهار هزار و پانصد و شصت و پنج میلیارد و نهصد و شصت و نه میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۹۶۹ /۵۶۵ /۵۲۴ /۱۱) ریال و از حیث مصارف بالغ بر یازده میلیون و پانصد و بیست و چهار هزار و پانصد و شصت و پنج میلیارد و نهصد و شصت و نه میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۹۶۹ /۵۶۵ /۵۲۴ /۱۱) ریال به شرح زیر است:

الف – منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملك دارایی های سرمایه ای و مالی، بالغ بر سه میلیون و نهصد و هشتاد و هشت هزار و پانصد و سی و یك میلیارد و سیصد و سی و پنج میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۳۵ /۵۳۱ /۹۸۸ /۳) ریال شامل:

۱– منابع عمومی بالغ بر سه میلیون و چهارصد و شصت و هفت هزار و پانصد و بیست و یك میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۲۱ /۴۶۷ /۳) ریال

۲– درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر پانصد و بیست و یك هزار و ده میلیارد و سیصد و سی و پنج میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۳۵ /۰۱۰ /۵۲۱) ریال

ب – بودجه شركتهای دولتی، بانكها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر هشت میلیون و پنج هزار و بیست و یك میلیارد و چهل و هشت میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۴۸ /۰۲۱ /۰۰۵ /۸) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر هشت میلیون و پنج هزار و بیست و یك میلیارد و چهل و هشت میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۴۸ /۰۲۱ /۰۰۵ /۸) ریال

تبصره ۱–

الف سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، سی درصد (۳۰ %) تعیین می شود. بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (۵ /۱۴ %) شركت ملی نفت ایران از كل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و همچنین سهم سه درصد (۳ %) مناطق نفت خیز، گازخیز و كمتر توسعه یافته موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام نماید. مبالغ مذكور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می شود.

گزارش هزینه كرد وجوه این بند هر سه ماه یك بار به كمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی توسط وزارت نفت ارائه می گردد.

ب سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۱ جدول شماره (۵) این قانون معادل یك میلیون و یكهزار و نهصد و چهار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۹۰۴ /۰۰۱ /۱) ریال و منابع مربوط به سه درصد (۳ %) صادرات نفت خام و میعانات گازی برای مناطق و شهرستان های نفت خیز، گازخیز و كمتر توسعه یافته مطابق ترتیبات مندرج در قانون برنامه ششم توسعه مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون چهل و هشت هزار و نود و شش میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۹۶ /۴۸) ریال تعیین می شود.

در صورت افزایش ماهانه منابع دولت از محل منابع موضوع این بند در سال ۱۳۹۶ نسبت به یك دوازدهم مبالغ مذكور، مازاد حاصله پس از كسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم شركت ملی نفت ایران، به ردیف ۲۱۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون واریز می شود تا برای مصارف تعیین شده در جداول این قانون با رعایت ترتیبات مندرج در جزء (۳) بند (الف) ماده (۲۶) قانون برنامه ششم توسعه (موضوع سهم سه درصد (۳ %) استان های نفت خیز، گازخیز و مناطق محروم) اختصاص یابد.

ج چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۳۹۶ کمتر از یك میلیون و پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۵۰ /۱) ریال شود، به دولت اجازه داده می شود از محل پنجاه درصد (۵۰ %) منابع حساب ذخیره ارزی برای تأمین مابه التفاوت حاصل شده اقدام کند.

د وزارت نفت از طریق شركت تابعه ذی ربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام، میعانات گازی و فرآورده های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساخت های تأمین، ذخیره سازی و توزیع فرآورده اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج درصد (۵ %) به قیمت هر لیتر فرآورده های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت كوره، گاز مایع (L.P.G) و سوخت هواپیما تأمین كند و پس از واریز به حساب خزانه داری كل كشور تا سقف پانزده هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵) ریال به مصرف برساند.

این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی شود و مشمول مالیات با نرخ صفر می باشد.

ه‍ شركت ملی نفت ایران موظف است از منابع در اختیار خود معادل ریالی چهارمیلیون تن مواد اولیه قیر (VB) رایگان تا سقف مبلغ سی هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) ریال به نسبت سیزده درصد (۱۳ %) در اختیار وزارت جهاد كشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری كشور)، جهت خاك پوش (مالچ) با قیرآبه (امولوسیون)، پنجاه و چهاردرصد (۵۴ %) در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت روكش آسفالت و آسفالت راه های روستایی و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری، هفده درصد (۱۷ %) در اختیار بنیاد مسكن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام طرح (پروژه) های مشاركتی با دهیاری ها، سیزده درصد (۱۳ %) در اختیار وزارت كشور (سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های كشور) جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر و سه درصد (۳ %) جهت نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس كشور) قرار دهد و در حسابهای فی مابین خود و خزانه داری كل كشور اعمال و با آن از محل خوراك تحویلی تسویه نماید.

شركت ملی نفت ایران مكلف است تا پایان سال ۱۳۹۶ نسبت به تحویل كامل مواد اولیه قیر (VB) به دستگاههای اجرائی ذی ربط اقدام نماید. این دستگاهها مكلفند با رعایت شاخصهای مربوطه نسبت به ابلاغ سهم هر یك از استان ها حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون اقدام نمایند.

گزارش عملكرد این بند به صورت سه ماهه توسط دستگاههای اجرائی ذی ربط به كمیسیون های عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه می گردد.

چنانچه كمیته برنامه ریزی شهرستان بودجه ای برای راههای روستایی پیش بینی نكرد، قیر رایگان آن شهرستان در اختیار شهرداری های زیر بیست هزار نفر جمعیت و دهیاری های شهرستان قرار می گیرد تا در عمران معابر داخل روستا مصرف شود.

و در سال ۱۳۹۶، نود درصد (۹۰ %) مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شركتهای دولتی تابعه وزارت نفت، به مدت دو سال امهال می شود. هزینه های امهال بر عهده شرکت ذی نفع است.

ز – اجازه داده می شود كارگروهی متشكل از سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه های ذی ربط و دیوان محاسبات كشور، ظرف مدت شش ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:

۱– تسویه برداشت بیش از مجوز قانونی دولت طی سالهای ۱۳۹۱– ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۸۱۷ /۲۲۹) ریال (بابت واردات به ترتیب (۹۲۴ /۲۹) میلیارد ریال، (۰۱۰ /۴۶) میلیارد ریال و (۱۹۵ /۴۴) میلیارد ریال برای سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ (۶۸۸ /۱۰۹) میلیارد ریال) و همچنین مابه التفاوت فروش داخلی فرآورده های نفتی با قیمتهای تحویل روی كشتی (فوب) خلیج فارس طی سالهای ۱۳۸۸– ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۳۸ /۳۲) ریال در رابطه مالی فی مابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری كل كشور اقدام كند.

۲– تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شركت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۳۶ /۶) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.

دیوان محاسبات كشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قوانین بودجه توسط مسؤولان ذی ربط وقت، جمع بندی خود را حسب مورد به تفكیك هرسال جهت رسیدگی به كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه و كمیسیون نیز گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم كند. دیوان محاسبات كشور موظف است پیگیری های لازم در مورد متخلفان را انجام دهد.

ح به منظور اجرایی نمودن سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، وزارت نفت موظف است در صورت افزایش تولید گاز به یك هزار میلیون متر مكعب در روز، با استفاده از امكانات و توانایی بخش خصوصی نسبت به صادرات گاز به كشورهای همسایه و اروپا كه در حال حاضر قرارداد خرید گاز از جمهوری اسلامی ایران ندارند، اقدام نماید. درآمد حاصله به حساب شركت دولتی تابعه این وزارت نزد خزانه داری كل پس از محاسبه و پرداخت سهم صندوق توسعه ملی واریز و بخشی از آن تا سقف دو هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲) ریال صرف گاز رسانی به روستاها و مناطق محروم می شود.

ط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف است كلیه وجوه ارزی ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین المللی و كشورهای خارجی را تا سقف چهل هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰) ریال به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید.

تبصره ۲–

الف – به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۶، مصارف مربوط به واگذاری بنگاههای دولتی موضوع جزء (۲) بند (د) سیاست های كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (۱۳) این قانون و بدهی خود به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی را از محل واگذاری اموال و دارایی ها و سهم الشركه متعلق به دولت و مؤسسات و شركتهای دولتی به استثنای درآمدهای مربوط به موارد مندرج در جزء (۲) بند (د) سیاست های كلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی از طریق جدول شماره (۱۸) این قانون پرداخت كند.

ب – شركتهای در حال واگذاری در سال ۱۳۹۶، مشمول حكم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۳ می باشند.

تبصره ۳

الف – با رعایت مصوبه شماره ۰۱۰۱ /۹۴۳۴۴ مورخ ۲۳ /۱۲ /۱۳۹۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۹۶ سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرحها علاوه بر باقیمانده سـهمیه سـال قبل، معادل ریـالی پنجاه میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) دلار تعیین می شود. شورای اقتصاد با رعایت اولویت های بند (پ) ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه، تسهیلات مذکور را به طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند، اختصاص می دهد. طرحهای بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی نیز با سپردن تضمین های لازم به بانکهای عامل می توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند. در مورد کلیه طرحهای مصوب که منابع آنها از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تأمین می شوند، أخذ تأییدیه دستگاه اجرائی ذی ربط (به منظور تأیید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به منظور صدور ضمانتنامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفاً برای کنترل طرحهای بخش دولتی شامل طرحهای شرکتها و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرحها از محل عایدات طرح و یا منابع پیش بینی شده در قانون بودجه قابل پرداخت می باشد.

در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه های تسهیلات مالی أخذ شده از منابع بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات توسعه ای بین المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرحهای مذکور را حداكثر ظرف مدت یك ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسؤول ذی ربط تفویض نماید.

به دولت اجازه داده می شود در صورتی که امکان ایفای تعهد توسط بانک عامل برای طرحهای بخش خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی فراهم نباشد، با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیأت وزیران از محل اعتبارات فصل مربوطه نسبت به پرداخت تضامین صادره حداكثر ظرف مدت یك ماه اقدام کند. این امر نافی وظایف بانک عامل در انجام تعهدات نمی باشد.

در خصوص طرحهای غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از أخذ تضمین لازم از بانکهای عامل که به پشتوانه أخذ وثائق مناسب و کافی از مجریان طرحها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام می نماید.

ب – به دولت اجازه داده می شود برای طرحهای زیربنایی و توسعه ای با اولویت طرحهای دانش بنیان، علوم و تحقیقات، کشاورزی، آب و خاک، زیست محیطی و فرهنگ و هنر با رعایت سقف مقرر در بند (الف) این تبصره نسبت به أخذ یا تضمین تسهیلات مالی و اعتباری یا كمك بلاعوض تا مبلغ پنج میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵) دلار از دولتها، مؤسسات مالی خارجی و بین المللی اقدام نماید.

ج – به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانك توسعه اسلامی، بانك سرمایه گذاری زیرساخت های آسیایی (AIIB) و بانك توسعه و تجارت اكو، دستگاههای استفاده كننده از تسهیلات مذكور مجازند پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه كشور خارج از سقف اعتبارات مندرج در ردیفهای مربوطه این قانون نسبت به هزینه كرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذكور خارج از سقف مصوب ردیفهای مذكور اقدام نمایند.

د – دولت مكلف است جهت جذب نیروهای انسانی و سرمایه های ایرانیان مقیم آمریكا در سال ۱۳۹۶ مبلغ دو هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲) ریال در اختیار وزارت امور خارجه از محل منابع جدول شماره (۱۸) این قانون قرار دهد تا با همكاری وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و امور اقتصادی و دارایی اقدامات لازم را انجام دهد.

تبصره ۴–

الف – به دولت اجازه داده می شود براساس جدول زیر، نسبت به برداشت از ورودی سال ۱۳۹۶ صندوق توسعه ملی اقدام و منابع حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری كل كشور موضوع ردیف های ۳۱۰۷۰۴، ۳۱۰۷۰۵، ۳۱۰۷۰۶، ۳۱۰۷۰۷، ۳۱۰۷۰۸ و ۳۱۰۷۰۹ این قانون واریز نماید. معادل مبالغ واریزی به اعتبارات مشخص شده در جداول (۷) و (۹) این قانون اختصاص می یابد. اعتبارات موضوع این بند برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می شود.

جدول

عنوان

میلیون دلار

میلیارد ریال

افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شكوفایی

۲۰۰

۶۰۰ /۶

طرح های آبیاری تحت فشار، كم فشار و سامانه های نوین آبیاری

۳۰۰

۹۰۰ /۹

طرح های آبرسانی روستایی و توسعه شبكه های آن

۳۰۰

۹۰۰ /۹

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

۱۰۰

۳۰۰ /۳

تقویت بنیه دفاعی

۳۰۰ /۱

۹۰۰ /۴۲

مقابله با ریزگردها

۱۰۰

۳۰۰ /۳

جمع

۳۰۰ /۲

۹۰۰ /۷۵

ب – به بانكهای عامل اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۶ از محل منابع در اختیار از جمله منابعی كه با تصویب هیأت عامل صندوق توسعه ملی در آن بانك سپرده گذاری شده است، نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای توسعه ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و جمع آوری گازهای همراه در راستای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای چاههای قدیمی با داشتن ذخایر نفتی درجا و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها، اقدام كنند.

ج – به بانكهای عامل اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۶ از محل منابع در اختیار از جمله منابعی كه با تصویب هیأت عامل صندوق توسعه ملی در آن بانك سپرده گذاری شده است، نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری ها برای طرحهای توسعه ای انواع مختلف حمل و نقل درون و برون شهری بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان ها و شركتهای تابعه و ذی ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور در قبال أخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده كنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام كنند.

د – عبارت «یك درصد (۱ %)» مندرج در تبصره (۲) ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به عبارت «یك واحد درصد» اصلاح می شود.

هـ – در سال ۱۳۹۶ مبلغ چهل هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰) ریال تسهیلات توسط بانكهای عامل برای خرید تجهیزات و به روزرسانی آزمایشگاهها و كارگاههای دانشگاهها و مؤسسات آموزشی به تفكیك وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شانزده هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۶) ریال، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی چهارهزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴) ریال، دانشگاه فنی و حرفه ای دو هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲) ریال، دانشگاه پیام نور چهار هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴) ریال، دانشگاه فرهنگیان یك هزار و دویست میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰ /۱) ریال، دانشگاه آزاد اسلامی دو هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲) ریال، دانشگاه جامع علمی كاربردی هشتصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰۰) ریال، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزی چهارهزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴) ریال، جهاد دانشگاهی یك هزار و دویست میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰ /۱) ریال، دانشگاه شهید رجایی و هنرستان های آموزش و پرورش دو هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲) ریال و پاركهای علم و فناوری دو هزار و هشتصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰۰ /۲) ریال براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه های مذكور و سازمان برنامه و بودجه كشور و با تضمین هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزشی مذكور پرداخت می شود. این تسهیلات پس از تنفس دو ساله از محل درآمد اختصاصی آنها و متناسب با میزان دریافتی و مبتنی بر زمان بندی مورد تفاهم با بانكها بازپرداخت می شود.

تجهیزات آزمایشگاههای تحقیقاتی موضوع این بند فقط در مواردی كه بنا به اعلام معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و یا وزارتخانه تخصصی مربوطه مشابه داخلی ندارند، از شركت خارجی تأمین می شود.

و – هرگونه پرداخت در غیر از موارد مذكور از جمله حقوق و دستمزد از محل منابع این تبصره ممنوع است.

ز – تبدیل دلار به ریال منابع موضوع این تبصره زیر نظر بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد.

ح – تسهیلات گیرندگان ارزی از محل جزء (د) بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ كل كشور در بازپرداخت بدهی خود مشمول حكم ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۴ می باشند.

تبصره ۵–

الف – به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و شركتهای دولتی وابسته و تابعه وزارتخانه های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان های انرژی اتمی ایران و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اجازه داده می شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب ۳۰ /۶ /۱۳۷۶ و یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱ /۹ /۱۳۸۴ در مجموع تا سقف یکصدهزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای طرح (پروژه) های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آب های مرزی، طرحهای حمل و نقل به ویژه ریلی با اولویت مطالعه طرح و اجرای خط سواحل مكران– سراوان و استان خراسان رضوی و وسائط نقلیـــه برقـی، مسکـن و توسعـه شهری و روستایی، طرحهای آبرسانی و تأمین آب شرب و كشاورزی و احیای قنوات، احداث و تکمیل طرحهای آب شیرین کن، تكمیل شبكه جمع آوری و انتقال فاضلاب، طرحهای زیربنایی آب و خاك (زهكشی)، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، نیروگاههای برق با اولویت طرح (پروژه) های با راندمان بالا مانند تولید همزمان برق و آب شیرین و برق و گرما (CHP) و برق و گرما و سرما (CCHP)، شبکه انتقال و توزیع برق، تولید انرژی های نو و تجدیدپذیر، احداث و تكمیل طرحهای نیمه تمام ورزشی، اجرای طرحهای ساماندهی دانشگاهها، احداث، تکمیل و تجهیز دانشگاهها و دانشكده ها و پژوهشكده ها، پاركهای علم و فناوری، خوابگاهها و بیمارستان های نیمه تمام وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری، تبدیل گاز به فرآورده های شیمیایی و مقابله با ریزگردها، شركتهای كشاورزی و دامپروری با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، اوراق مشاركت ریالی و یا صکوک اسلامی با رعایت ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷ /۱۱ /۱۳۸۰ برای طرحهایی که به تصویب شورای اقتصاد می رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر كنند.

ب به دولت اجازه داده می شود تا مبلغ دویست هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی (اسناد، مشاركت و صكوك) به صورت ریالی و ارزی منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز كند. منابع واریزی به طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام و طرحهای ساماندهی دانشگاهها مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون اختصاص می یابد تا براساس موافقتنامـه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینــه شود.

ج اوراق فروش نرفته طرحهای بندهای (الف) و (ب) این تبصره، در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرائی، ذی حساب ذی ربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به پیمانكاران، مشاوران و تأمین كنندگان تجهیزات همان طرحها است.

د به شهرداری های كشور و سازمان های وابسته به آنها اجازه داده می شود به طور مشترك یا انفرادی با رعایت قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت، با تأیید وزارت كشور (سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور) تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ریال اوراق مشاركت و صكوك اسلامی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری ها منتشر كنند. حداقل پنجاه درصد (۵۰ %) از سقف اوراق موضوع این بند به طرح های قطار شهری اختصاص می یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرح های قطار شهری به نسبت پنجاه درصد (۵۰ %) دولت و پنجاه درصد (۵۰ %) شهرداری ها است و تضمین پنجاه درصد (۵۰ %) سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه كشور می باشد.

میزان سپرده نزد بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و بانكهای عامل موضوع این بند حداكثر پنج درصد (۵ %) تعیین می گردد.

شهرداری هایی كه مدارك مورد نیاز را تا پایان سال ۱۳۹۵ به بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تحویل داده اند می توانند از اوراق مشاركت فروش نرفته سالهای قبل استفاده كنند.

ه‍ در سال ۱۳۹۶ دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سر رسید تا سه سال به صورت بی نام و یا بانام، صادر كند و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملك دارایی های سرمایه ای و مابه التفاوت قیمت تضمینی محصولات كشاورزی با قیمت فروش در بورس به قیمت اسمی تا سقف نود و پنج هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۹۵) ریال به طلبكاران واگذار كند. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف می باشد و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می شود. اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم كند. خرید و فروش این اوراق توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.

بازپرداخت اصل و سود این اوراق در قوانین بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی می شود و خزانه داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیف های فصل مربوطه و جداول (۸) و (۹) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام نماید.

و به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۶ بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ریال به صورت جمعی–خرجی تسویه کند. به این منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می كند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می دهد. این اسناد صرفاً به منظور تسویه بدهی اشخاص یاد شده به دستگاههای اجرائی و شرکتها و مؤسسات دولتی مورد استفاده قرار می گیرد.

مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شركتهای دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شركتهای مذکور بابت مواردی چون یارانه قیمتهای تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است.

بدهی و طلب دولت به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) و شركتهای وابسته به آن ستاد كه حداقل سی درصد (۳۰ %) از سهام آنها متعلق به ستاد مذكور و شركت های تابعه باشد، تهاتر گردد. (تا سقف ده هزار میلیارد ریال)

ز به منظور استمرار جریان پرداخت های خزانه داری كل كشور، به دولت اجازه داده می شود تا مبلغ یكصد هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص های اولویت دار ابلاغی از سوی سازمان برنامـه و بودجه كشـور موضوع این قانون كند و پرداخت این اسناد را قبل از پایان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسویه نماید. این اسناد از مالیات معاف بوده و در بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد می باشد.

تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت های خزانه داری كل كشور می باشد و تسویه آن قبل از سررسید توسط خزانه مجاز است. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است.

ح به دولت اجازه داده می شود جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال ۱۳۹۶ تـا معــادل پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ریال اوراق بهادار اسلامی با سررسید تا پنج ساله منتشر نماید. اصل و سود و هزینه های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی می شود.

ط به وزارت نفت از طریق شركتهای دولتی تابعه ذی ربط اجازه داده می شود با تصویب شورای اقتصاد به منظور سرمایه گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشـترك نسبت به انتشار اوراق مشاركت ارزی– ریالی از طریق بازار سرمایه در سقف پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ریال با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط شركت مذكور از محل افزایش تولید همان میادین نسبت به ارقام مصوب همان سال اقدام كند.

ی به وزارت نفت از طریق شركتهای دولتی تابعه ذی ربط اجازه داده می شود به منظور بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت ارزی– ریالی سر رسید شده، تسهیلات بانکی و تضامین سررسید شده و همچنین بازپرداخت بدهیهای سررسید شده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرحهای بالادستی نفت و گاز تا سقف معادل سه میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳) دلار از محل انتشار اوراق مالی ارزی– ریالی با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب ۳۰ /۶ /۱۳۷۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱ /۹ /۱۳۸۴ با تصویب هیأت وزیران استفاده نماید. شرکتهای مذكور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج سال از محل منابع داخلی خود تسویه نمایند.

ك به دولت اجازه داده می شود اموال غیرمنقول و املاك متعلق به خود را كه واگذاری آنها مشمول سیاست های كلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی نیست و مصارف آنها نیز از مصادیق جزء (۲) بند (د) سیاست های كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نمی باشد با رعایت قوانین و مقررات تا سقف پنجاه هزار میلیارد(۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ریال به فروش رسانده و منابع حاصل را پس از واریز به خزانه داری كل برای بازپرداخت بدهی های خود به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص دهد.

در صورت عدم تأمین اعتبار از محل فروش اموال تا سقف فوق الذكر، دولت اجازه دارد باقیمانده اعتبار را از محل فروش اوراق مالی اسلامی بلندمدت تأمین نماید. در صورت عدم فروش این اوراق در موعد مقرر، این اوراق به سازمان تأمین اجتماعی واگذار می گردد.

ل

۱– به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق بهادار ریالی برای بازارهای پول و سرمایه كشور، كمیته ای متشكل از یك نفر از اعضای كمیسیون اقتصادی مجلس با انتخاب مجلس به عنوان ناظر، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس كل بانك مركزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور بر نحوه انتشار اوراق ریالی موضوع این قانون نظارت خواهند كرد.

نرخ های سود اسمی اوراق منتشره و میزان مجاز خرید اوراق مزبور توسط بانك مركزی و شركتهای وابسته به بانكها و بانك مركزی توسط این كمیته تعیین می شود. انتشار اوراق ریالی موضوع این تبصره پس از تأیید كمیته از طریق مجاری قانونی ذی ربط و براساس قوانین مربوط انجام خواهد شد.

۲– سقف مجاز عرضه اوراق ریالی با تضمین دولت در حد مجوزهای صادرشده در این قانون كه شامل موضوع مجوز بند (ب) تبصره (۱)، استفاده از اوراق فروش نرفته و نیز تمدید مجوز های تبصره های (۳۵) و (۳۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور می باشد، حداكثر سیصد و چهل و پنج هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۴۵) ریال می باشد.

۳– انتشار اوراق مربوط به بندهای (ط) و (ی) این تبصره مربوط به وزارت نفت و شركتهای تابعه صرفاً به صورت ارزی مجاز است.

۴– اوراق منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای (ح)، (ز) و (و) این تبصره از سقف مذكور مستثنی است.

۵‍– نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شركتها و دستگاههایی كه با تضمین دولت منتشر نمی شود نیز مشمول جزء (۱) این بند می باشد.

تبصره ۶–

الف– سقف معافیت مالیاتی ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۶، مبلغ دویست و چهل میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۴۰) ریال تعیین می گردد. نرخ مالیات مذكور بر درآمد كاركنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذكور تا پنج برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (۱۰ %) و به نسبت مازاد آن بیست درصد (۲۰ %) است. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (۵۷) و (۱۰۱) قانون مالیات های مستقیم مبلغ یكصد و هشتاد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۸۰) ریال تعیین می گردد.

ب مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ /۲ /۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال ۱۳۹۶ تمدید می شود.

ج – وزارت نیرو از طریق شركتهای آبفای شهری سراسر كشور مكلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری، به ازای هر مترمكعب فروش آب شرب، مبلغ یكصد و پنجاه (۱۵۰) ریال از مشتركان آب دریافت و به خزانه داری كل كشور واریز كند. صددرصد (۱۰۰ %) وجوه دریافتی تا سقف هفتصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۷۰۰) ریال از محل حساب مذكور در ردیف معین در بودجه شركت مزبور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می یابد. اعتبار مذكور براساس شاخص كمبود آب شرب سالم بین استان های كشور در مقاطع سه ماهه از طریق شركت مهندسی آب و فاضلاب كشور توزیع می شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین واحدهای سازمان برنامه و بودجه در استان ها و شركتهای آب و فاضلاب روستایی استان ها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.

د دستگاههای اجرائی موظفند معافیت ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی را به صورت جمعی– خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت نمایند.

ه‍ عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۰ /۸ /۱۳۹۴ به میزان پنجاه (۵۰) ریال به ازای هر كیلووات ساعت در سقف یازده هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۱) ریال تعیین می گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای موارد مطروحه در قانون فوق صرف گردد.

و

۱– به وزارت کشور (سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور) اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۶ بیست درصد (۲۰ %) از وجوه تبصره (۲) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده معادل هفت هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۷) ریال را که در اختیار آن وزارتخانه قرار می گیرد، برای تأمین ماشین آلات خدماتی و عمرانی و تأمین بخشی از هزینه های طرحهای تملك دارایی های سرمایه ای شهر های زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاها به ترتیب به نسبت هفتاد درصد (۷۰ %) و سی درصد (۳۰ %) به صورت مستقیم و یا تأمین قسمتی از وجوه مورد نیاز خرید ماشین آلات مذكور، به تفكیك سهم هر استان پرداخت و هزینه كند.

۲ – حكم بند (ب) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۹۶ تنفیذ می گردد.

ز سازمان امور مالیاتی كشور می تواند مالیات بر ارزش افزوده گروههایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند درخصوص دوره هایی كه مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

ح وزارت كشور (استانداری ها) مكلف است عوارض ساخت و ساز و جرائم تخلفات ساختمانی خارج از حریم شهرها و خارج از محدوده روستاهای موضوع ماده (۹۹) قانون شهرداری ها مصوب ۱۱ /۴ /۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی كه دارای طرح هادی مصوب هستند را تا سقف چهار هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴) ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری كل كشور واریز نماید. درآمد حاصله تا سقف سه هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳) ریال از محل ردیف ۱۶۲ – ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به نسبت سهم واریزی هر شهرستان در اختیار كمیته برنامه ریزی شهرستان ذی ربط قرار می گیرد تا پس از تصویب دستگاههای مربوطه صرف بهسازی روستاها گردد.

ط دولت مكلف است بیست و هفت صدم درصد (۲۷ /۰ %) از نه درصد (۹ %) مالیات بر ارزش افزوده را پس از واریز به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف های ۱۱۰۵۱۲، ۱۱۰۵۱۳ و ۱۱۰۵۱۴ جدول شماره (۵) این قانون در موضوعات ماده (۹۴) قانون برنامه ششم توسعه از محل ردیف ها و جداول مربوطه به شرح توضیح ذیل آنها مطابق ردیف، هزینه نماید.

ی به منظور اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملكرد و بهبود و افزایش كارایی بخش مالیاتی كشور، سازمان امور مالیاتی موظف است ظرفیت بالقوه و بالفعل (عملكرد) مالیاتی هر استان را در مقاطع سه ماهه در بخشهای مالیاتی، مالیات بر اشخاص حقوقی (غیردولتی و نهادها و بنیادها)، مالیات بر درآمد (مالیات كاركنان بخش خصوصی، مالیات مشاغل و مالیات بر مستغلات) مالیات بر ثروت (مالیات بر نقل و انتقال سرقفلی و املاك) و مالیات بر ارزش افزوده مشخص و نتیجه را پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به هیأت وزیران و كمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید. در سنجش عملكرد مالیاتی، باید میزان تأثیرات نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی (اعلامی توسط بانك مركزی یا مركز آمار ایران برای سه ماهه پیش از برآورد) و كوشش مالیاتی به تفكیك، مشخص شود و براساس عملكرد سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۵ به عنوان پایه سنجش مورد مقایسه قرار گیرد.

پرداخت پنجاه درصد (۵۰ %) از هزینه های موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیات های مستقیم (یك درصد (۱ %) هزینه از محل درآمد اختصاصی) منوط به تأیید كوشش مالیاتی هر استان به میزان بیش از پنج درصد (۵ %) بدون افزایش نرخهای مالیاتی است.

تبصره ۷–

الف – كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج كننده سنگ آهن كه پروانه بهره برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شركتهای تابعه است موظفند بدهی حق انتفاع پروانه بهره برداری از معادن فوق تا پایان سال ۱۳۹۵ (موضوع بند (۵۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور، تبصره (۱۰) قوانین بودجه سال های ۱۳۹۳و ۱۳۹۴ كل كشور و تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور) را به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۱۹ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری كل كشور پرداخت كنند.

ب گمرك جمهوری اسلامی ایران مكلف است نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی كه در كالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته اند، موضوع مواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمركی مصوب ۲۲ /۸ /۱۳۹۰ ظرف مدت پانزده روز ازمحل تنخواه دریافتی از خزانه كه تا پایان سال تسویه می نماید، اقدام كند.

ج وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام نگاشت (هولوگرام) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی از تاریخ ۲۷ /۴ /۱۳۹۱ تا ۲۸ /۱۲ /۱۳۹۲ براساس گزارش حسابرسی و همچنین درآمدهای حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتی دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی طی سال ۱۳۹۶ اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری كل كشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۱ جدول شماره (۵) این قانون واریز كند.

د سازمان امور مالیاتی كشور مكلف است كلیه درآمدهای وصولی موضوع ماده (۷۳) قانون برنامه ششم توسعه تا سقف سیزده هزار و سیصد و سی میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۳۰ /۱۳) ریال را وصول و به ردیف درآمدی ۱۱۰۵۱۵ نزد خزانه داری كل كشور واریز نماید. صد درصد (۱۰۰ %) درآمدهای حاصل، از محل ردیف ۹۲– ۵۳۰۰۰۰ در اجرای حكم تبصره ماده مذكور هزینه می گردد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امكان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی كشور به سامانه (سیستم) اطلاعاتی واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع محصولات دخانی را فراهم نماید.

ه‍ به منظور رد دیون دولت به صندوق بازنشستگی فولاد، دولت مكلف است در سال ۱۳۹۶ نسبت به تأدیه بخشی از بدهی خود از محل اعتبارات پیش بینی شده در ردیف (۱۹) جدول شماره (۱۸) و همچنین ردیف های ۱۵۱– ۵۳۰۰۰۰ و ۹۸– ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون بابت پرداخت حقوق بازنشستگان صندوق مذكور اقدام نماید. درصورت عدم تكافو و یا عدم تحقق منابع اعتبارات پیش بینی شده در ردیفهای فوق الذكر دولت می تواند از محل فروش اموال مازاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی ردیف ۶– ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون نسبت به پرداخت اعتبار مورد نیاز اقدام نماید. رقم مزبور در حسابهای فی مابین دولت و صندوق یادشده منظور می گردد.

و به دولت اجازه داده می شود مطالبات قبل از سال ۱۳۹۶ سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشاركت در تأمین سرمایه بانك تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان های مذكور و شركت ملی صنایع پتروشیمی بابت سهم آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آنها به دولت بابت «مالیات» و «سود سهام» تا سقف چهار هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴) ریال به صورت جمعی– خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر نماید.

ز سازمان تأمین اجتماعی مكلف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ كسر حق بیمه موضوع مواد (۲۸) و (۲۹) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳ /۴ /۱۳۵۴ و سایر منابع مربوط را در حسابی با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمركز نماید. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد این بند را در مقاطع سه ماهه به کمیسیون های بهداشت و درمان و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره ۸–

الف – وزارت نیرو کل هزینه های مربوط به تهیه و نصب کنتور حجمی یـا هوشمند چاههای مجاز کشاورزی را از محل اعتبارات طرحهای «تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و کنترل سیل» پیوست شماره (۱) این قانون، پرداخت كند.

ب به سازمان امور عشایر ایران اجازه داده می شود كلیه فروشگاهها، جایگاههای سوخت (فسیلی)، انبارهای ذخیره علوفه و كالا، اراضی و مستحدثات مربوطه را كه متعلق به سازمان است و در اختیار شركتهای تعاونی عشایری و اتحادیه های مربوط قرار دارند را با قیمت كارشناسی و دریافت ده درصد (۱۰ %) قیمت به صورت نقد و مابقی به صورت اقساط پنجساله به شركت ها و اتحادیه های بهره بردار واگذار كند. وجوه حاصل از واگذاری ها به حساب مربوط نزد خزانه داری كل كشور واریز می شود. معادل صددرصد (۱۰۰ %) درآمد حاصله از محل ردیف ۱۶۳– ۵۳۰۰۰۰ در اختیار سازمان امور عشایر ایران قرار می گیرد تا به عنوان افزایش سرمایه سهم دولت در صندوق حمایت از توسعه بخش كشاورزی و عشایری هزینه كند.

ج دولت مكلف است در سال ۱۳۹۶ جهت تثبیت، استمرار و افزایش حقآبه ایران از رودخانه هیرمند اقدام سیاسی، اقتصادی و عمرانی لازم را در چهارچوب اعتبارات مصوب به عمل آورد.

تبصره ۹–

الف – به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری اجازه داده می شود تا سقف عملكرد درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۵ نسبت به أخذ تسهیلات از بانكها اقدام كنند و در جهت تكمیل طرحهای تملك دارایی های سرمایه ای خود استفاده نمایند و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام كنند.

ب صندوق رفاه دانشجویان وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و دانشگاه آزاد اسلامی موظفند وجوه حاصل از بازپرداخت وام های شهریه سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳ را به حساب درآمد عمومی کشور، موضوع ردیف ۱۶۰۱۶۰ واریز کنند. درآمد حاصله تا سقف نهصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۹۰۰) ریال از محل ردیف ۱۴۱– ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون اختصاص می یابد تا به عنوان کمک به افزایش منابع مالی صندوق رفاه دانشجویان منظور گردد.

ج صددرصد (۱۰۰ %) وجوه اداره شده پرداختی از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۵ به صندوق رفاه دانشجویان وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان كمك جهت افزایش منابع مالی صندوق های رفاه دانشجویی تلقی می شود. وجوه حاصل از بازپرداخت وامهای مذكور و همچنین سایر منابع ناشی از فعالیت های صندوق تا سقف یازده هزار و سیصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰۰ /۱۱) ریال پس از واریز به خزانه داری كل در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می رسد.

د مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش كمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی كشور نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون در قالب وام از طریق صندوق رفاه دانشجویان در اختیار این افراد قرار می گیرد. اقساط وامهای مذكور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به كار افراد، پرداخت می شود.

هـ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود به منظور ساماندهی و بهینه سازی كاربری بخشی از املاك و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به احداث، بازسازی و بهره برداری از آنها اقدام كند. تغییر كاربری موضوع این بند به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان یا شهرستان و تصویب كمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می گیرد و از پرداخت كلیه عوارض شامل تغییر كاربری، نقل و انتقال املاك، أخذ گواهی بهره برداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می باشد.

و دولت موظف است به نحوی اقدام نماید كه كلیه پرداخت های نیروهای شاغل در وزارت آموزش و پرورش كه براساس مجوز قانونی سازمان اداری و استخدامی كشور و براساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی مشغول به خدمت هستند به صورت ماهانه و همزمان از محل اعتبارات مصوب پیش بینی شده پرداخت گردد.

ز کاهش اعتبارات برنامه های پژوهشی توسط دستگاههای اجرائی، ممنوع است.

ح در اجرای بند (ذ) ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه درخصوص ساماندهی نیروهای حق التدریسی دانشگاه فنی و حرفه ای منتقل از آموزش و پرورش (قبل از سال ۱۳۹۰) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مكلف است تا پایان سال ۱۳۹۶ نسبت به تبدیل وضعیت آنان اقدام نماید. منابع مورد نیاز از محل منابع موجود در ردیف ۱۳۸– ۵۵۰۰۰۰ دانشگاه قابل تأمین است.

تبصره ۱۰– شركتهای بیمه ای مكلفند مبلغ دوهزار و پانصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۲) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی كه براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یك از شركتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری كل كشور واریز كنند. وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در امور منجر به كاهش تصادفات موضوع ردیف ۲۰– ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون هزینه شود. بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این تبصره است. وجوه واریزی شركتهای بیمه موضوع این تبصره به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای كشور و نیروی انتظامی موظفند گزارش عملكرد خود را هر سه ماه یكبار از نحوه هزینه وجوه مذكور به بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران گزارش نمایند.

تبصره ۱۱–

الف – به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارات برعهده بیت المال یا دولت باشد، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت های بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۳) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰ /۲ /۱۳۹۵ را از محل اعتبارات ردیف ۵– ۱۱۰۰۰۰ جدول شماره (۷) این قانون دریافت و هزینه كند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری مبلغ یادشده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.

ب به دولت اجازه داده می شود کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از هشت سال غیبت دارند را با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت به صورت نقد و اقساطی كه تا پایان سال ۱۳۹۶ تسویه می شود، معاف كند.

تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۱۵۰۱۲۸ نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و تا سقف پانزده هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵) ریال در قالب ردیف ۱۳۰– ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به صورت مساوی به ردیفهای ذی ربط تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان بـرنامه و بودجه کشور اختصاص می یابد.

میزان جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه به شرح جدول زیر می باشد:

مدرك تحصیلی

پایه ریالی جریمه مشمولان غائب

زیردیپلم

۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰ ریال

دیپلم

۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵۰ ریال

فوق دیپلم

۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰ ریال

لیسانس

۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵۰ ریال

فوق لیسانس

۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰۰ ریال

دكترای عمومی علوم پزشكی

۰۰۰ /۰۰۰ /۳۵۰ ریال

دكترای تخصصی غیرعلوم پزشكی

۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰۰ ریال

دكترای تخصصی رشته های علوم پزشكی و بالاتر

۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ ریال

۱– به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال، ده درصد (۱۰ %) به مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از شش ماه، یك سال محسوب می شود.

۲– برای مشمولان متأهل، پنج درصد (۵ %) و برای مشمولان دارای فرزند نیز به ازای هر فرزند، پنج درصد (۵ %) از مجموع مبلغ جریمه كسر می شود.

۳– مشمولان غایبی كه به صورت اقساطی و یا نقدی برای صدور كارت پایان خدمت اقدام نموده اند، می توانند گواهینامه رانندگی أخذ نمایند.

۴– محرومیت های مندرج در بند (ط) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور در مورد دارندگان كارت معافیت ناشی از اجرای حكم بند مذكور از ابتدای سال ۱۳۹۶ لغو می گردد.

۵– فرزندان ایثارگران مشمول ماده (۴۵) قانون خدمت وظیفه عمومی علاوه بر امتیاز مذكور در این ماده مشروط به عدم غیبت آنها و نیز انجام خدمت وظیفه عمومی پدر آنان با هر مقطع تحصیلی، مشمول ردیف اول جدول با اعمال پنجاه درصد (۵۰ %) تخفیف می شوند.

۶– مشمولان تحت پوشش كمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از پنجاه درصد (۵۰ %) تخفیف بهره مند می شوند.

ج در صورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه های رانندگی توسط مالكان خودرو تا پایان آذرماه ۱۳۹۶، جریمه دیركرد ناشی از عدم پرداخت تا پایان سال ۱۳۹۵ بخشیده می شود. مبلغ وصولی از این محل به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۵۰۱۲۳ جدول شماره (۵) این قانون واریز می شود و از محل ردیف ۱۴۸– ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به مصرف می رسد.

د در راستای اجرای بند (ب) ماده (۴۳) قانون برنامه ششم توسعه از محل ردیف ۲– ۵۳۰۰۰۰ مبلغ سه هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۳) ریال آن در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران «ایمیدرو») قرار می گیرد تا با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در احداث و یا تكمیل طرحهای نیمه تمام صنایع معدنی با مشاركت بخش خصوصی در مناطق غیربرخوردار هزینه نماید.

هـ یك درصد (۱ %) از اعتبار ردیف هزینه ای ۱۳۰– ۵۳۰۰۰۰ در جدول شماره (۹) جهت آموزش های مهارتی پرسنل وظیفه در پادگان ها به سازمان آموزش فنی و حرفه ای اختصاص یابد.

و صندوق تأمین خسارت های بدنی مكلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی كه به دلیل محدودیت سقف تعهدات شركتهای بیمه و صندوق مذكور در زندان به سر می برند و قبل از لازم الاجراء شدن قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰ /۲ /۱۳۹۵ زندانی شده اند را تأمین نماید تا پس از معرفی ستاد دیه كشور به صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام كند.

ز به منظور ارتقای سطح فرهنگ ترافیكی كشور، پنج درصد (۵ %) از ردیف های ۶۵– ۵۳۰۰۰۰ و ۶۶– ۵۳۰۰۰۰ موضوع درآمدهای حاصل از جرایم رانندگی، جهت فرهنگ سازی رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از طریق تولید و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی به منظور كاهش آسیبهای ناشی از تصادفات به سازمان صدا و سیما اختصاص می یابد.

تبصره ۱۲–

الف – افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر از قبیل هیأت علمی، كاركنان كشوری و لشكری و قضات به طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می گیرد به نحوی كه تفاوت تطبیق موضوع مواد (۷۱) و (۷۸) قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ در حكم حقوق ثابت، باقی بماند.

ب دولت موظف است افزایش حقوق كارمندان دولت در طی سال ۱۳۹۶ را به گونه ای اعمال نماید كه ضریب افزایش حقوق كاركنان دولت با دریافتی بالا از حداقل درصد و پایین ترین حقوق ها از حداكثر افزایش برخوردار باشد و این حكم در موارد مغایرت با سایر احكام این قانون حاكم است.

ج دستگاههای اجرائی مجاز می باشند از محل فروش اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد در اختیار خود به استثنای انفال و اموال دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی پس از واریز به درآمد عمومی نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی و پرداخت پاداش پایان خدمت به افرادی كه براساس قانون، بازخرید یا بازنشسته می شوند، از محل اعتبار ردیف ۱۷۱– ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون مطابق آیین نامه اجرایی که توسط سازمان های «برنامه و بودجه کشور» و «اداری و استخدامی کشور» تهیه می گردد و به تصویب هیأت وزیران می رسد، اقدام نمایند.

د به سازمان پزشکی قانونی کشور اجازه داده می شود برای تأمین نیروی انسانی تخصصی مورد نیاز خود به جذب یکصد نفر پزشک عمومی و بیست نفر پزشک متخصص به صورت تعهد خدمت با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امر آموزش و در سقف اعتبارات خود اقدام نماید.

هـ دولت مجاز است اعتبار ردیف ۱۲۰– ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون را برای افزایش و همسان سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی كشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت كسانی كه دریافتی ماهانه آنها كمتر از بیست میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰) ریال می باشد، براساس آیین نامه اجرایی كه توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاری دستگاههای ذی ربط تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، اختصاص دهد.

۱– در صورت مكفی نبودن اعتبار پیش بینی شده در ردیف مذكور، دولت می تواند از محل پرداخت نقدی موضوع بند (۱) جدول سقف منابع و مصارف تبصره (۱۴) این قانون موضوع قانون هدفمند كردن یارانه ها نسبت به تأمین اعتبار اقدام نماید.

۲– صندوق بازنشستگی كشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مكلفند افزایش احكام حقوقی سال ۱۳۹۶ بازنشستگان ذی نفع ناشی از اجرای این حكم را از ۱ /۱ /۱۳۹۶ اعمال نمایند.

و صندوق های «نوآوری و شكوفایی» و «كارآفرینی امید» در سال ۱۳۹۶ به مدت یك سال به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، مصوب ۱۹ /۴ /۱۳۷۳ اضافه می شوند. اساسنامه آنها حداكثر تا پایان سال ۱۳۹۶ به عنوان نهاد عمومی غیردولتی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ز به منظور پیشگیری از حوادث غیرطبیعی ناشی از تهدیدات و آسیب پذیری های موجود كلیه دستگاههای اجرائی و شركتهای دولتی و غیردولتی كه بنا به تشخیص سازمان پدافند غیرعامل دارای زیرساختهای حیاتی حساس و مهم می باشند مكلفند تا یك درصد (۱ %) از اعتبارات تملك دارایی سرمایه ای خود را برای اجرای طرحهای پدافند غیرعامل مصون سازی زیرساخت های همان دستگاه با هماهنگی سازمان پدافند غیرعامل كشور هزینه كنند.

تبصره ۱۳–

الف – در اجرای بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مبالغ زیر اختصاص می یابد:

معادل پنج هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵) ریال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و از محل منابع ماده (۱۲) قانون تشكیل سازمان مدیریت بحران كشور مصوب ۳۱ /۲ /۱۳۸۷ به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران.

چهل درصد (۴۰ %) از اعتبارات مذكور برای خرید و تأمین بالگرد و تجهیزات امداد هوایی و باقیمانده به نسبت چهل درصد (۴۰ %) هزینه ای و شصت درصد (۶۰ %) تملك دارایی های سرمایه ای برای نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاههای امداد و نجات و انبارهای اضطراری، ساختمان های ستادی و اجرایی، خودروهای امداد و نجات و سایر مأموریت ها و تكالیف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب ۸ /۲ /۱۳۶۷ و اصلاحات بعدی آن به منظور پیشگیری و آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحران ها در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند.

در اجرای بند (۱) ماده (۱۷) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران چهل ودو درصد (۴۲ %) از درآمد ردیفهای ۱۶۰۱۵۷ و ۱۴۰۱۴۱ به جز درآمدهای موضوع ماده (۱۵) قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشور مصوب ۱۲ /۱۱ /۱۳۹۳ به عنوان درآمد اختصاصی جمعیت هلال احمر ذیل ردیف ۱۳۱۰۰۰ منظور می گردد.

ب معادل دو هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۲) ریال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده (۱۲) قانون تشكیل سازمان مدیریت بحران كشور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای هزینه کرد الزامات مندرج در قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اختصاص می یابد.

ج در اجرای جزء (۱) بند (ب) ماده (۳۲) قانون برنامه ششم توسعه مبلغ سیزده هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۱۳) ریال جهت پرداخت سهم دولت و تقویت صندوق بیمه محصولات كشاورزی از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۱۲) قانون تشكیل سازمان مدیریت بحران كشور اختصاص می یابد.

د منابع مورد نیاز بند (خ) ماده (۳۳) قانون برنامه ششم توسعه از محل اعتبارات ماده (۱۲) قانون تشكیل سازمان مدیریت بحران كشور تأمین می گردد. زلزله زدگان سالهای قبل كه تسهیلات دریافت نموده اند بدون مطرح شدن در كارگروه، مشمول حكم ماده فوق خواهند گردید.

هـ مبلغ یك هزارمیلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۱۲) قانون تشكیل سازمان مدیریت بحران كشور به وزارت كشور (سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های كشور) اختصاص می یابد تا صرف تجهیز و توسعه آتش نشانی های سراسر كشور نماید.

ز در طرحهای شبكه های فرعی آبیاری و زهكشی كه با مشاركت مالی بهره برداران و استفاده از تسهیلات بانكی اجراء شده و به دلایل عدم تأمین آب، تغییرات اهداف طرح یا عدم اجرای شبكه های اصلی از طریق منابع دولتی، طرح آماده بهره برداری نشده و در آینده نیز بهره برداری از آن مقدور نخواهد شد و در نتیجه كشاورزان مشاركت كننده بدون اینكه قصوری داشته باشند بدهكار بانكی محسوب شده و از كلیه خدمات بانكی محروم می شوند، دولت موظف است وام را تا زمان بهره برداری امهال نماید و هیچگونه جریمه برای دوره امهال به این نوع وامها تعلق نمی گیرد. محل تأمین اعتبار از ماده (۱۲) قانون تشكیل سازمان مدیریت بحران كشور می باشد.

تبصره ۱۴–

الف – در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب ۱۵ /۱۰ /۱۳۸۸ به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۶ از محل درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۸۰) ریال و ردیفهای یارانه ای این قانون با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی نسبت به حمایت از خانوارهای هدف و نیازمند و ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید و اشتغال مطابق جدول ذیل اقدام نماید.

جدول سقف منابع و مصارف موضوع تبصره (۱۴)

منابع

مبلغ

(میلیارد ریال)

مصارف

مبلغ

(میلیارد ریال)

خالص وجوه ناشی از اجرای قانون هدفمند كردن یارانه ها و ردیفهای یارانه ای قانون بودجه سال ۱۳۹۶ كل كشور

۰۰۰ /۴۸۰


۱– پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها

۰۰۰ /۳۳۵

۲– ماده (۷۹) قانون برنامه ششم توسعه موضوع افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت كمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط بیست درصد (۲۰ %) حداقل دستمزد مصوب شورای عالی كار (سهم كمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی چهل هزار میلیارد ریال می باشد)

۰۰۰ /۴۰

۳– ماده (۴۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) موضوع كاهش سهم هزینه های مستقیم سلامت مردم، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، كمك به تأمین هزینه های تحمل ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب العلاج

۰۰۰ /۴۸

۴– تولید واكسن فلج اطفال تزریقی و تولید فرآورده های زیستی (بیولوژیك) انسان در اختیار مؤسسه تحقیقات واكسن و سرم سازی رازی

۰۰۰ /۱

۵– توسعه مراكز فوریت های اجتماعی در یكصد و چهل شهر بالای پنجاه هزار نفر جمعیت در اختیار سازمان بهزیستی

۰۰۰ /۱

۶– حمایت از تولید، اشتغال با اولویت جوانان، مسكن، حمل و نقل عمومی، صادرات غیرنفتی و طرحهای بهینه سازی و ارتقاء بهره وری مصرف انرژی، تقویت منابع صندوق كارآفرینی امید

۰۰۰ /۱۰

۷– تأمین مواد اولیه قیر موضوع بند (هـ) تبصره (۱) این قانون

۰۰۰ /۳۰

۸– پنج درصد (۵ %) بند (د) تبصره (۱) این قانون

۰۰۰ /۱۵

جمع

۰۰۰ /۴۸۰

جمع

۰۰۰ /۴۸۰

جابه جایی ردیف های مصارف این جدول تا حداكثر بیست درصد (۲۰ %) مجاز می باشد.

به دولت اجازه داده می شود از محل بند ششم مصارف این جدول، حق بیمه سهم كارفرما برای فارغ التحصیلان لیسانس و بالاتر دانشگاهی كه در سال ۱۳۹۶ برای اولین بار در واحدهای متوسط و كوچكتر تولیدی، خدماتی به كارگرفته می شوند تا سقف یك میلیون نفر را پرداخت كند.

ب به منظور افزایش مشاركت مردمی در عرصه های اجتماعی حضور نیكوكارانه و خیرخواهانه مردم در تقویت زیرساخت های عمومی و فعالیت های عام المنفعه در حوزه های علمی، دانشگاهی، آموزشی، ورزشی، فرهنگی، اشتغالزایی و كارآفرینی، دولت موظف است در صورتی كه گروه های پانصد نفری مردمی با رضایت نسبت به اهدای یارانه ماهانه خود به امور فوق در شهر یا روستای مشخص مبادرت نمایند، نسبت به واریز ماهانه مبلغ یارانه پرداختی به آنها به امور و منطقه مربوطه اقدام نماید. آیین نامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.

سازمان هدفمندی یارانه ها موظف است همزمان با تصویب آیین نامه نسبت به تهیه سامانه مناسب برای اعلام رضایت متقاضیان جهت اهدای یارانه خود به موضوعات مذكور اقدام كند.

تبصره ۱۵–

الف –

۱ - شركت های تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شركت های برق منطقه ای مكلفند منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را به ترتیب به شركت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شركت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه گذاری در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبكه انتقال كشور پرداخت كنند.

۲ - شركت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران مكلف است منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شركت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر بابت هزینه های بهره برداری پرداخت كند.

۳ - شركت های فروشنده برق نیروگاه های آبی موظفند تمام وجوه حاصل از فروش برق خود را پس از كسر هزینه های تولید برای سرمایه گذاری در توسعه نیروگاه های برق آبی به مصرف برسانند.

ب نقل و انتقال اموال و دارایی ها و قراردادهای به شرط تملیك شرکت مادرتخصصی توانیر به شركت های توزیع نیروی برق از پرداخت هرگونه مالیات و سود سهام ابرازی معاف می باشد.

تبصره ۱۶–

الف – بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است ایران چك های مورد نیاز كشور را پس از تصویب شورای پول و اعتبار تولید و با مسدودكردن معادل ریالی آن تحت نظارت هیأت نظارت اندوخته اسكناس (موضوع ماده (۲۱) قانون پولی و بانكی كشور) منتشر كند.

ب به دولت اجازه داده می شود سرمایه بانكهای ملی، سپه و كشاورزی را با رعایت اساسنامه بانكهای مذكور حداكثر تا پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ریال از محل حسابهای پرداختی آنها به بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران بابت سود و وجه التزام مربوط به اضافه برداشت و خطوط اعتباری دریافتی كه تاكنون در دفاتر بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به حساب درآمد منظور نشده است، افزایش دهد. بانك مركزی همزمان و پس از تأیید اقلام مذكور نسبت به كاهش و اصلاح حساب ها در دفاتر خود اقدام نماید. سهم بانكها با توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه كشور تعیین خواهد گردید.

ج به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف است كلیه بانكها و مؤسسات اعتباری كشور را ملزم كند به اندازه سهم خود از مجموع كلیه منابع در اختیار پس انداز، جاری و سپرده قرض الحسنه بانكها در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشاركت كرده و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند.

طی سه ماهه اول سال ۱۳۹۶ تمامی پرونده های تعیین تكلیف نشده سال قبل در اولویت تسهیلات مذكور قرار می گیرند.

۱ – تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هریك از زوج ها در سال ۱۳۹۶ یكصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال با دوره بازپرداخت چهارساله می باشد.

۲ – بانك مركزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانكهای متخلف در این زمینه را برعهده دارد.

گزارش عملكرد شبكه بانكی به تفكیك و اقدامات احتمالی نظارتی بانك مركزی در بازه های زمانی شش ماهه توسط بانك مركزی به كمیسیون های فرهنگی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اعلام خواهد شد.

۳ – كلیه بانكها موظفند پس از تكمیل پرونده حداكثر تا یك ماه تسهیلات مذكور را پرداخت نمایند.

د بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلف است از طریق بانكهای عامل مبلغ سی هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) ریال مانده سپرده های قرض الحسنه بانكی و رشد مبلغ مزبور را به تفكیك بیست و یك هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۱) ریال به كمیته امداد امام خمینی (ره) و نه هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۹) ریال به سازمان بهزیستی با معرفی دستگاههای ذی ربط به مددجویان و كارفرمایان طرحهای اشتغال مددجویی پرداخت نماید. در صورتی كه هریك از دستگاههای مذكور نتوانند به هر میزان سهمیه تسهیلات خود را تا پایان آذرماه ۱۳۹۶ استفاده نمایند، سهمیه مذكور به دیگر دستگاههای مشمول تعلق می گیرد.

هـ در اجرای ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، مبلغ یكهزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال از منابع قرض الحسنه بانك ها، در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و كمك به زندانیان نیازمند، قرار می گیرد.

و حكم تبصره (۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور برای سال ۱۳۹۶ تنفیذ و شرط عدم افزایش پایه پولی شامل بخشودگی سود و جریمه های وام های كمتر از یك میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال نمی شود و حكم تبصره (۳۶) قانون مذكور در سقف یكصد و هفتاد و پنج هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۷۵) ریال برای سال ۱۳۹۶ تمدید می شود.

ز به هریك از وزارتخانه های تعاون، كار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود تا سقف پنج هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵) ریال اموال غیرمنقول مازاد خود را كه واگذاری آن مشمول سیاست های كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نمی باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوط به فروش برسانند و منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانه داری كل كشور واریز نمایند تا پس از تصویب هیأت وزیران برای افزایش سرمایه بانكهای توسعه تعاون و پست بانك اختصاص یابد.

تبصره ۱۷–

الف – به منظور رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع، در سال ۱۳۹۶ ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریف شده برای کلیه اقشار که براساس آزمون وسع به صورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار می گیرند، حتی الامكان از طریق نظام ارجاع، پزشک خانواده و در مراکز دانشگاهی خواهد بود. بهره مندی از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارائه شده در مراکز غیردولتی و بیشتر از بسته خدمات بیمه پایه تعریف شده فوق الذکر، مستلزم مشارکت مالی بیمه شدگان در پرداخت حق سرانه بیمه خواهد بود.

ب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، راهنمای بالینی برای حداقل پنجاه مورد از پرهزینه ترین خدمات را تهیه و به کلیه مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی و سازمان های بیمه گر جهت اجراء ابلاغ نماید.

ج بنیاد شهید و امور ایثارگران مكلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷) این قانون به جانبازان و آزادگان غیر حالت اشتغال معسر فاقد درآمد كه براساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی باشند، تا زمانی كه فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه كمك معیشت معادل حداقل حقوق كاركنان دولت پرداخت كند.

د بنیاد شهید و امور ایثارگران مكلف است از محل اعتبارات خود موضوع ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷) این قانون با تشخیص كمیسیون پزشكی بنیاد و یا مراجع قانونی ذی ربط حسب مورد به والدین و همسران شهدا كه به دلیل كهولت سن و یا بیماری صعب العلاج نیاز به نگهداری دارند در صورتی كه در میان خانواده، فرد یا افرادی از آنها نگاه داری كنند، نسبت به پرداخت حق نگاه داری به میزان سی درصد (۳۰ %) حداقل حقوق كاركنان دولت اقدام كند.

هـ دولت مكلف است بخشی از خدمات دارویی و درمانی بیماران نازایی را مشمول بیمه پایه سلامت قرار داده و بخشی از هزینه دارویی بیماران متابولیك همانند بیماران خاص محاسبه و از محل جدول شماره (۷) ردیف های ۲۳– ۱۲۹۰۰۰ و ۲۵– ۱۲۹۰۰۰ پرداخت نماید.

و در راستای اجرای ماده (۶۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) دولت و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلف به تأمین تسهیلات لازم برای هدف قانون مبنی بر تأمین مسكن یكصدهزار نفر بوده و یارانه تسهیلات از منابع موجود در این قانون از ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷) تأمین می گردد.

۱ – ایثارگرانی كه در سنوات گذشته از تسهیلات ارزان قیمت تا سقف یكصد و پنجاه میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵۰) ریال بهره مند شده و تا پایان سال ۱۳۹۴ تسویه نموده اند، می توانند به شرط خرید یا ساخت مسكن جدید از تسهیلات مسكن ارزان قیمت ایثارگری قانون بودجه سال ۱۳۹۶ بهره مند شوند.

۲ – بنیاد شهید و امور ایثارگران می تواند تعداد پنج هزار فقره وام مسكن از محل سهمیه سال ۱۳۹۶ را مجدداً برای ایثارگرانی كه در سنوات قبل از این تسهیلات استفاده نموده اند ولی هم اكنون در زمینه مسكن دارای مشكلات اساسی و حاد بوده و فاقد مسكن باشند تخصیص داده و بدون رعایت سایر ضوابط برای ساخت یا خرید مسكن معرفی نماید.

تبصره ۱۸–

الف – به دولت اجازه داده می شود برای مردمی شدن اقتصاد، حداکثرسازی مشارکت اقتصادی، بهره گیری مؤثر از ظرفیت های عظیم جمعیت فعال کشور (جوانان، زنان و دانش آموختگان دانشگاهی) و برای بهره برداری مؤثر از مزیت های نسبی و رقابتی مناطق در پهنه سرزمینی ایران اسلامی (با اولویت مناطق روستایی و عشایری و محروم) نسبت به برنامه ریزی و سیاستگذاری مناسب برای ایجاد فرصت های شغلی جدید و پایدار در منطقه و شناسایی استعدادها و قابلیت های مناطق، از طریق حمایت های نهادی، اعتباری، آموزشی و اجرایی، اقدامات زیر را براساس سیاست های مصوب شورای عالی اشتغال انجام دهد:

۱ – تدوین و ارائه اولویت های سرمایه گذاری به تفکیک رشته فعالیت ها تا سطح شهرستان توسط دستگاههای اجرایی با همکاری بخش خصوصی و تعاونی با توجه به قابلیت ها و محدودیت های محیطی و اقتصادی منطقه و تحلیل پویای (دینامیک) کسب و کار، بازار عوامل و اشتغال، بازار محصول و زیرساخت های موجود

۲ – ظرفیت سازی برای مشارکت فعال و مؤثر جامعه هدف توسط دستگاه اجرایی

۳ – تسهیل گری و ظرفیت سازی نهادی در مناطق روستایی و گروههای هدف و احیاء و توسعه كشاورزی در مناطق مرزی و نقاط محروم كشور

۴ – اطلاع رسانی شفاف مشوقهای مالی، حمایتی مستمر و فراگیر هر یک از دستگاههای اجرائی

۵ – ایجاد رونق در بخش ساختمان و خدمات عمومی

۶ – اولویت تخصیص مشوقهای مالی به طرح (پروژه) ها، به ترتیب برای ایجاد و توسعه بنگاههای کوچک، متوسط و صنایع دستی

ب یارانه سود تسهیلات سرمایه گذاری و اشتغال موضوع بند (الف) این تبصره، از محل اعتبار ردیف شماره ۱۱۸– ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون تأمین می شود.

حداكثر بیست درصد (۲۰ %) اعتبار این ردیف به تعاونی هایی اختصاص می یابد كه حداقل هفت عضو فارغ التحصیل دانشگاهی بیكار داشته باشند.

آیین نامه اجرائی بندهای (الف) و (ب) این تبصره شامل نوع و شکل حمایت ها، میزان و مناطق مورد شمول، میزان تسهیلات، افراد حقیقی و حقوقی مشمول بر اساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری دستگاههای اجرائی ذی ربط حداکثر تا یک ماه پس از تصویب این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ج –

۱ – به شركتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یك هزار و چهارصدمیلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰۰ /۱) ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه گذاری های خطرپذیر، ایجاد كارور (اپراتور)های ارائه کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها، حمایت از طرح (پروژه) های توسعه ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می رسد، اختصاص دهند و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.

۲ – به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود ازطریق سازمان های توسعه ای و شركتهای تابعه خود نسبت به مشاركت خصوصی– عمومی داخلی و خارجی به منظور انجام طرح (پروژه) های دولت الكترونیك و توسعه خدمات الكترونیكی اقدام نماید. منابع مورد نیاز جهت سرمایه گذاری بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شركت های تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه كشور تأمین می شود.

تبصره ۱۹–

الف – به دولت اجازه داده می شود به منظور تسهیل تأمین مالی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای دارای توجیه اقتصادی و مالی با اولویت طرحهای نیمه تمام نسبت به جلب و انعقاد قرارداد سرمایه گذاری و مشارکت با بخش خصوصی اقدام و به شرح زیر منابع مالی مورد نیاز را تأمین نماید:

۱ – حداقل بیست درصد (۲۰ %) از محل آورده طرف مشارکت كه متناسب با پیشرفت طرح پرداخت می شود.

۲ – بیست و پنج درصد (۲۵ %) از محل اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای پیش بینی شده همان طرح یا سرجمع اعتبارات همان فصل تعهد و در مواعد مشخص نزد بانک های عامل تودیع می شود.

۳ – مابقی منابع مورد نیاز از محل منابع داخلی بانکها تأمین می شود.

۴ – بانکهای عامل وجوه تودیعی دولت را با منابع خود تلفیق کرده و در قالب قرارداد با طرف مشارکت، به صورت تسهیلات بانکی با نرخ سود ترجیحی به طرحهای یادشده، متناسب با پیشرفت فیزیکی آنها پس از تأیید دستگاه اجرائی ذی ربط پرداخت می کنند.

۵ – دولت مجاز است به منظور تسهیل أخذ تسهیلات توسط بخش خصوصی برای تأمین مالی این طرحها، نسبت به ارائه تضامین لازم از جمله خرید حداقلی از خدمات دوران بهره برداری از طرف مشارکت، موافقت با ترهین اموال محل اجرای طرح یا از طریق مندرج در قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب ۵ /۴ /۱۳۸۶ اقدام نماید.

۶ – بانكهایی كه این منابع در آنها توزیع می گردد مكلفند قراردادهای مشاركت از قبیل خرید تضمینی كالاها و خدمات تولیدشده بخش غیردولتی منعقدشده با طرف دولتی را به عنوان تضمین های قابل قبول برای اعطای تسهیلات بانكی به بخش خصوصی بپذیرند. بازپرداخت اقساط مربوط به تسهیلات اعطایی از سوی بانكهای عامل از طریق درآمدهای طرح صورت می گیرد در صورت عدم پرداخت اقساط توسط بخش خصوصی، بانك جایگزین آن در قرارداد شده و درآمدهای طرح را در قبال اقساط تسهیلات، تا زمان تسویه كامل دریافت می نماید.

۷ – مدت زمان لازم برای دوره سرمایه گذاری تا بهره برداری از طرحها، حداكثر دوسال، دوره تنفس حداكثر یك سال و دوره بازپرداخت تسهیلات اعطایی با احتساب مجموع دوره سرمایه گذاری، بهره برداری و تنفس حداكثر ده سال تعیین می گردد.

آیین نامه اجرائی این بند و اجزاء آن توسط سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانك مركزی تهیه می شود و حداكثر ظرف مدت یك ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ب به منظور توسعه مشارکت مردمی و استفاده بیشتر از ظرفیت بخش غیردولتی در امور تصدی گری درمان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در سال ۱۳۹۶ تا ده درصد (۱۰ %) از فعالیت های خود را که در بخش دولتی انجام می شود براساس سازوکارهای پیش بینی شده در قانون مدیریت خدمات کشوری واگذار کند.

آیین نامه اجرائی این بند شامل امتیازات و تسهیلات در نظر گرفته شده برای بخش غیردولتی داوطلب و نحوه نظارت بر این نوع فعالیت ها و شاخص های کمی و کیفی که باید مورد رعایت بخش غیردولتی مجری قرار گیرد توسط سازمان های «برنامه و بودجه کشور» و «اداری و استخدامی کشور» با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ج دولت از طریق خزانه داری كل كشور، مكلف است ماهانه معادل یك درصد (۱ %) از یك دوازدهم (۱۲ /۱) هزینه بانكها، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شركتهای دولتی سودده مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون را تا مبلغ سی و هفت هزار و یكصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰ /۳۷) ریال از حسابهای آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری كل كشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید.

د به منظور بسترسازی عملی برای بهبود مدیریت طرحها و تغییر از الگوهای سنتی به روشهای نوین مانند «مشاركت عمومی و خصوصی» یا «واگذاری به بخش خصوصی»:

۱ – سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است ظرف مدت یك ماه از تصویب این قانون، بازار الكترونیك طرحهای عمرانی و سرمایه گذاری زیرساختی را ایجاد نماید و ظرف مدت مذكور پنجاه تا یكصد طرح (پروژه) مستقل دارای حداكثر امكان بهره گیری از روشهای مزبور را به عنوان نمونه، در پایگاه مذكور معرفی و اطلاعات پایه آنها را به صورت عمومی منتشر كند. این طرح (پروژه) ها باید حداقل از پنج فصل بودجه ای مختلف و به لحاظ ابعاد مالی شامل میزان متنوعی از سرمایه مورد نیاز باشند.

۱– ۱– حداقل اطلاعات پایه عبارت است از گزارش توجیهی، شرایط و مفروضات مشاركت یا واگذاری و فهرست دارایی های مشهود و نامشهود اطلاعات این طرح (پروژه) ها باید جامع و به روز باشد تا امكان ارائه پیشنهاد را برای عموم داوطلبان فراهم كند.

۲– ۱– سازمان موظف است روشها و شرایط قراردادی، كلیه مقررات تضمینات طرفین و دیگر مقررات مربوط و نیز چهارچوب های نظارتی متناسب با انواع طرح (پروژه) را نیز در همین پایگاه منتشر كند. هرگونه تغییر و تفسیر مقررات نیز، فقط در صورتی معتبر است كه در این پایگاه منتشر شده باشد. هرگونه حذف و تغییر اطلاعات در این پایگاه نیز باید قابل مشاهده و قابل پیگیری بعدی باشد.

۲ – در هر مورد كه نیاز به تكمیل یا به روزرسانی اطلاعات و گزارش توجیهی (از حیث فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی) یا ارزیابی دارایی های هر یك از این طرح (پروژه) ها یا بررسی و ارزیابی پیشنهادهای داوطلبان باشد، سازمان مجاز است مستقل از دستگاه اجرائی طرح، اقداماتی مانند خرید خدمات مشاوره، انعقاد قرارداد و پرداخت حق الزحمه از محل اعتبارات آن طرح (پروژه) را به انجام رساند.

۳ – تمامی مراحل فرآیند تشكیل قراردادهای موضوع این تبصره باید به صورت رقابتی، پیش بینی پذیر، شفاف در بستر پایگاه اطلاع رسانی بند (۱) همراه پاسخگویی و با قابلیت رسیدگی به اعتراضات صورت گیرد.

۴ – تمامی مراحل گردآوری و تكمیل اطلاعات، تدوین معیارها، اسناد مناقصه و فرآیند ارجاع كار، ارزیابی، رقابت و انتخاب شریك یا برنده و دیگر اقدامات باید علاوه بر اطلاع رسانی، به طور كامل مستندسازی شود. این مستندات به همراه گزارش شناسایی چالش ها و فرصتهای درونی و محیطی هر طرح (پروژه) از جمله شناسایی تمامی قوانین و مقررات مزاحم یا مورد نیاز و نظرات دستگاههای نظارتی و گزارش دقیق اجرای این تبصره هر سه ماه یكبار به كمیسیون های عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارائه می شود.

تبصره ۲۰– در سال ۱۳۹۶ دولت موظف است در اجرای بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه ششم توسعه با همکاری سایر قوا اقدامات زیر را انجام دهد:

الف دستگاههایی كه دارای اجازه قانونی برای دریافت سود سپرده هستند، درآمد حاصل از سود سپرده آنها به عنوان درآمد اختصاصی محسوب می گردد و مكلفند درآمد حاصله از این محل را به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف ۱۶۰۱۲۰ تا مبلغ سه هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳) ریال نزد خزانه داری كل واریز و متناسب با سهم واریزی خود از محل ردیف ۷ – ۱۰۲۵۰۰ دریافت نمایند.

تخلف از حكم این بند، تصرف در وجوه و اموال دولتی محسوب می شود و مجازات های مالی ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی برای آنان اعمال می شود. موارد مأذون از طرف مقام معظم رهبری از شمول این بند مستثنی هستند.

ب دستگاههای موضوع بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه ششم توسعه موظفند تمامی اقدامات مربوط به دریافت و پرداخت حسابهای درآمدی و هزینه ای خود را از طریق خزانه و تحت نظارت دیوان محاسبات انجام دهند. وصول کلیه منابع و هزینه کرد تمامی مصارف باید بر مبنای احکام قانونی باشد. هرگونه اقدام مغایر، تصرف در اموال عمومی است و مشمول مجازات های مالی ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی است. این بند نافی انجام وظیفه دیوان محاسبات كشور كه در این قانون و سایر قوانین به این دیوان محول شده است، نمی باشد.

ج تمامی دستگاههای اجرایی خارج از شمول قانون محاسبات عمومی كشور که دارای درآمد می باشند، موظفند تمامی اقدامات مالی خود را از طریق حسابهای مفتوح شده در خزانه داری کل کشور انجام و اظهار نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن بررسی اظهارنامه ها و أخذ مالیات متعلقه از طریق سازمان ذی ربط خود، موظف است نسبت به صحت رعایت قوانین و مقررات در کسب منابع و انجام مصارف (هزینه ها) در این دستگاهها (به استثنای بخش خصوصی و تعاونی) اطمینان حاصل و در صورت مشاهده هرگونه جرم یا تخلف حسب مورد به دستگاههای ذی صلاح گزارش نماید. وزارتخانه مذکور مکلف است گزارش عملکرد فوق را سالانه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نماید.

آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت دولت می رسد.

د مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات كشوری با كلیه اصلاحات آن تا پایان سال ۱۳۹۶ تمدید می شود.

تبصره۲۱–

الف حكم مندرج در بند (د) تبصره (۱)، حكم مندرج در تبصره (۵) و حكم مندرج در بند (ب) تبصره (۱۵) در طول اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۶ كل كشور، بر بند (الف) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه حاكم است.

ب حكم مندرج در بند (هـ) تبصره (۴) در طول اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۶ كل كشور، بر بند (خ) ماده (۱۶) قانون احكام دائمی برنامه های توسعه كشور و حكم ماده (۱۶) قانون احكام دائمی برنامه های توسعه كشور بر حكم بند (ز) تبصره (۶) این قانون، حاكم می باشد.

ج حكم مندرج در بند (ح) تبصره (۶)، حكم مندرج در بندهای (ب) و (ج) تبصره (۱۱) در طول اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۶ كل كشور بر ماده (۱۱۸) قانون برنامه ششم توسعه حاكم است.

د حكم مندرج در بند (الف) تبصره (۷) در طول اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۶ كل كشور بر بند (پ) ماده (۴۳) قانون برنامه ششم توسعه در بخش حساب ویژه حاكم است.

هـ حكم مندرج در بند (د) تبصره (۹) در طول اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۶ كل كشور بر ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه حاكم است.

و حكم ذیل جدول (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور برای سال ۱۳۹۶ تنفیذ می گردد.

ز در بندهای (الف) و (ب) تبصره (۲۰) در طول اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۶ كل كشور در موارد مغایرت حكم ماده (۱) قانون احكام دائمی برنامه های توسعه حاكم است.

تبصره ۲۲– آیین نامه های اجرائی مورد نیاز این قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب آن تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ۲۳– كلیه احكام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال ۱۳۹۶ است.

ظرفیت های مالی پیش بینی شده جهت استفاده از بازار سرمایه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶


مبالغ به میلیارد ریال

ردیف

انتشار دهنده

بند قانون سال ۹۶

موضوع

نوع اوراق

منابع ۹۶

با تضمین دولت

با تضمین دستگاه انتشار دهنده

۱

شرکتهای دولتی

"الف" تبصره ۵

اجرای طرحهای مختلف اقتصادی توسط شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانه های نیرو نفت راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران

اوراق مشارکت

۰۰۰ /۱۰۰

۲

دولت

"ب " تبصره ۵

تکمیل طرحهای نیمه تمام مندرج در پیوست شماره (۱)

اوراق اسلامی

۰۰۰ /۲۰۰

۳

تسویه بدهی قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

صکوک اجاره

۰

۰

۴

" هـ " تبصره ۵

تسویه بدهی دولت بابت طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای و مابه التفاوت قیمت تضمینی محصولات کشاورزی با قیمت فروش در بورس

اسناد خزانه اسلامی

۰۰۰ /۹۵

۰

۵

"ح" تبصره ۵

باز پرداخت اصل و سود اوراق سر رسید شده از محل انتشار اوراق جدید

اوراق اسلامی

۰۰۰ /۵۰

۰

۶

شهرداری ها

"د" تبصره ۵

تکمیل طرحهای قطار شهری و سایر طرحهای عمرانی توسط شهرداریها

اوراق مشارکت صکوک اسلامی


۰۰۰ /۵۰

۷وزارت نفت

"ط" تبصره ۵

سرمایه گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشترک

اوراق مشارکت ارزی ریالی

۰

۰۰۰ /۵۰

۸

"ی" تبصره ۵

بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت ارزی – ریالی و بدهیهای سر رسید شده از محل انتشار اوراق جدید توسط شرکت ملی نفت ایران ( سه میلیارد دلار با نرخ تسعیر ۰۰۰ /۳۳ ریال )

اوراق مشارکت ارزی ریالی


۰۰۰ /۹۹

جمع


۰۰۰ /۳۴۵

۰۰۰ /۲۹۹

۱دولت

"ز" تبصره ۵

استمرار جریان پرداختهای خزانه جهت تخصیصهای اولویت دار ابلاغی سازمان

اسناد خزانه اسلامی

۰۰۰ /۱۰۰

۰

۲

"و" تبصره ۵

تسویه و تهاتر بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی با مطالبات دولت از اشخاص مذکور

اوراق تسویه خزانه

۰۰۰ /۵۰

۰

بخش دهم (ب) – درآمدهای استانی ۱۳۹۶میلیون ریال

نام استان

لایحه بودجه ۱۳۹۶

مصوب مجلس ۱۳۹۶

کل کشور

۶۴۸ /۱۲۴ /۸۴۸

۶۴۸ /۱۲۴ /۸۴۸

استان مرکزی

۰۰۵ /۵۶۷ /۱۹

۰۲۷ /۹۵۰ /۱۷

استان گیلان

۱۶۴ /۰۹۳ /۱۲

۹۵۶ /۹۶۱ /۱۱

استان مازندران

۶۵۹ /۶۵۸ /۱۵

۶۵۹ /۶۵۸ /۱۵

استان آذربایجان شرقی

۲۵۹ /۶۵۶ /۲۴

۸۸۳ /۶۶۸ /۲۳

استان آذربایجان غربی

۰۰۷ /۰۳۸ /۱۰

۰۰۷ /۰۳۸ /۱۰

استان کرمانشاه

۴۹۷ /۶۰۱ /۷

۱۸۳ /۵۲۶ /۶

استان خوزستان

۹۰۴ /۸۶۱ /۳۹

۹۰۴ /۸۶۱ /۳۹

استان فارس

۵۵۱ /۷۱۴ /۲۲

۵۵۱ /۷۱۴ /۲۲

استان کرمان

۴۱۴ /۲۵۷ /۲۶

۲۳۴ /۹۱۰ /۲۱

استان خراسان رضوی

۷۱۰ /۴۷۷ /۳۲

۷۱۰ /۴۷۷ /۳۲

استان اصفهان

۵۹۵ /۲۵۵ /۶۳

۵۹۵ /۲۵۵ /۶۳

استان هرمزگان

۸۱۸ /۳۷۲ /۲۴

۰۷۷ /۳۴۳ /۲۴

استان سیستان و بلوچستان

۲۶۲ /۶۰۷ /۵

۲۶۲ /۶۰۷ /۵

استان کردستان

۵۷۳ /۳۶۱ /۴

۵۷۳ /۳۶۱ /۴

استان همدان

۲۷۴ /۰۲۴ /۶

۲۷۴ /۰۲۴ /۶

استان لرستان

۸۱۵ /۲۳۲ /۴

۸۱۵ /۲۳۲ /۴

استان ایلام

۲۲۳ /۱۲۵ /۲

۵۷۸ /۰۰۳ /۲

استان زنجان

۷۲۲ /۵۸۶ /۸

۰۵۲ /۳۱۲ /۷

استان چهارمحال و بختیاری

۴۷۲ /۱۶۴ /۳

۱۵۱ /۶۲۸ /۲

استان کهگیلویه و بویراحمد

۹۸۳ /۶۵۶ /۲

۲۰۲ /۱۲۸ /۲

استان سمنان

۳۱۹ /۴۷۵ /۵

۳۱۹ /۴۷۵ /۵

استان یزد

۹۸۸ /۵۷۸ /۱۴

۵۹۷ /۷۰۷ /۱۳

استان بوشهر

۸۳۹ /۴۵۸ /۲۶

۶۹۰ /۱۹۸ /۲۳

استان تهران

۲۶۲ /۱۷۵ /۴۰۸

۴۴۵ /۳۹۳ /۴۲۹

استان اردبیل

۳۱۶ /۲۴۵ /۴

۴۵۷ /۱۱۹ /۴

استان قم

۰۷۸ /۷۹۴ /۶

۵۰۸ /۹۸۲ /۵

استان قزوین

۱۱۷ /۴۲۸ /۱۵

۷۴۱ /۶۸۹ /۱۳

استان گلستان

۳۷۰ /۳۲۳ /۵

۱۰۶ /۶۲۶ /۴

استان خراسان شمالی

۷۷۸ /۰۸۱ /۳

۷۷۸ /۰۸۱ /۳

استان خراسان جنوبی

۵۹۶ /۸۲۱ /۲

۱۱۲ /۴۴۲ /۲

استان البرز

۷۶۷ /۷۳۹ /۲۰

۲۰۱ /۴۱۳ /۱۷

تاریخ تهیه ۹ /۱۲ /۱۳۹۵

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست و سه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و چهارم اسفندماه یكهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۵ /۱۲ /۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی

بخش اول: تغییرات منابع بودجه کل کشور
مبالغ به میلیون ریال

عنوان

مبلغ مندرج در لایحه

مصوب مجلس

رشد

(درصد)

۱– درآمدها

۹۹۸ /۸۵۱ /۵۹۵ /۱

۹۹۷ /۹۶۱ /۷۴۰ /۱

۱ /۹

۲– واگذاری دارائی های سرمایه ای

۰۰۱ /۳۹۴ /۱۶۱ /۱

۰۰۱ /۵۱۵ /۱۸۹ /۱

۴ /۲

۳– واگذاری دارائی های مالی

۰۰۱ /۷۴۴ /۴۴۲

۰۰۲ /۰۴۴ /۵۳۷

۳ /۲۱

۴– جمع منابع عمومی دولت

۰۰۰ /۹۹۰ /۱۹۹ /۳

۰۰۰ /۵۲۱ /۴۶۷ /۳

۴ /۸

۵– درآمدهای اختصاصی

۹۴۱ /۲۴۶ /۵۱۱

۳۳۵ /۰۱۰ /۵۲۱

۹ /۱

۶– منابع بودجه عمومی دولت

۹۴۱ /۲۳۶ /۷۱۱ /۳

۳۳۵ /۵۳۱ /۹۸۸ /۳

۵ /۷

۷– منابع بودجه شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها

۶۳۶ /۴۰۱ /۵۶۵ /۷

۰۴۸ /۰۲۱ /۰۰۵ /۸

۸ /۵

جمع

۵۷۷ /۶۳۸ /۲۷۶ /۱۱

۳۸۳ /۵۵۲ /۹۹۳ /۱۱

۴ /۶

کسر میشود: اقلامی که دوبار منظور شده است

۶۴۳ /۲۴۵ /۴۲۷

۴۱۴ /۹۸۶ /۴۶۸

۸ /۹

منابع بودجه کل کشور

۹۳۴ /۳۹۲ /۸۴۹ /۱۰

۹۶۹ /۵۶۵ /۵۲۴ /۱۱

۲ /۶

بخش دوم: تغییرات مصارف بودجه کل کشور
مبالغ به میلیون ریال

عنوان

مبلغ مندرج در لایحه

مصوب مجلس

رشد

(درصد)

۱– هزینه

۵۷۴ /۷۴۰ /۳۶۳ /۲

۴۷۴ /۱۹۳ /۵۳۸ /۲

۴ /۷

۲– تملک دارائی های سرمایه ای

۴۲۶ /۰۹۹ /۶۲۷

۵۲۵ /۶۷۷ /۷۱۳

۸ /۱۳

۳– تملک دارائی های مالی

۰۰۰ /۱۵۰ /۲۰۹

۰۰۱ /۶۵۰ /۲۱۵

۱ /۳

۴– جمع مصارف عمومی دولت

۰۰۰ /۹۹۰ /۱۹۹ /۳

۰۰۰ /۵۲۱ /۴۶۷ /۳

۴ /۸

۵– از محل درآمدهای اختصاصی

۹۴۱ /۲۴۶ /۵۱۱

۳۳۵ /۰۱۰ /۵۲۱

۹ /۱

۶– مصارف بودجه عمومی دولت

۹۴۱ /۲۳۶ /۷۱۱ /۳

۳۳۵ /۵۳۱ /۹۸۸ /۳

۵ /۷

۷– مصارف بودجه شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها

۶۳۶ /۴۰۱ /۵۶۵ /۷

۰۴۸ /۰۲۱ /۰۰۵ /۸

۸ /۵

جمع

۵۷۷ /۶۳۸ /۲۷۶ /۱۱

۳۸۳ /۵۵۲ /۹۹۳ /۱۱

۴ /۶

کسر میشود: اقلامی که دوبار منظور شده است

۶۴۳ /۲۴۵ /۴۲۷

۴۱۴ /۹۸۶ /۴۶۸

۸ /۹

مصارف بودجه کل کشور

۹۳۴ /۳۹۲ /۸۴۹ /۱۰

۹۶۹ /۵۶۵ /۵۲۴ /۱۱

۲ /۶

بخش سوم: تغییرات درآمدها و واگذاری دارائی های سرمایه ای و مالی
مبالغ به میلیون ریال

شماره

طبقه بندی

عنوان

مبلغ مندرج در لایحه

مصوب مجلس

۱۱۰۱۰۲

مالیات علی الحساب اشخاص حقوقی دولتی – وصول ماهانه یک دوازدهم رقم (۱۲۶۶۶۷ میلیون ریال از افزایش مربوط به شرکت توانیر)

۱۰۵ /۲۴۳ /۴۷

۶۳۷ /۳۷۲ /۵۵

۱۱۰۴۰۱

حقوق ورودی سایر کالاها (موضوع بند ب ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی)

۰۰۰ /۹۰۰ /۱۳۰

۰۰۰ /۹۰۰ /۱۳۲

۱۱۰۵۰۱

مالیات بر فروش فرآورده های نفتی – مالیات بر بنزین به میزان ۲۰ درصد قیمت مصوب فروش

۰۰۰ /۷۵۶ /۴۷

۰۰۰ /۷۵۶ /۴۸

۱۱۰۵۱۲

مالیات بر ارزش افزوده

۰۰۰ /۸۰۰ /۲۶۶

۰۰۰ /۸۰۰ /۲۷۴

۱۱۰۵۱۴

۲۷ /۰ درصد از ۳ درصد تعرفه مالیات بر ارزش افزوده شهرداری ها برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت های ورزشی به ویژه در حوزه معلولان و جانبازان

۰

۰۰۰ /۸۰۰ /۴

۱۱۰۵۱۵

مالیات بر مصرف سیگار – موضوع بند (د) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

۰

۰۰۰ /۳۳۰ /۱۳

۱۳۰۱۰۱

سود سهام ابرازی (۵۰ درصد سود ویژه و سود سهام شرکت ملی نفت ایران – علی الحساب سال جاری) کلیه شرکتهای دولتی (۲۵۳۳۳۳ میلیون ریال از افزایش مربوط به شرکت توانیر)

۲۸۲ /۴۳۲ /۹۴

۷۵۰ /۶۸۲ /۱۱۰

۱۳۰۴۰۸

درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن

۰۰۰ /۰۰۰ /۹

۰۰۰ /۵۰۰ /۱۰

۱۳۰۴۲۵

یک درصد هزینه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت سودده

۰

۰۰۰ /۱۰۰ /۳۷

۱۴۰۱۰۱

درآمد حاصل از خدمات قضایی (دادگستری جمهوری اسلامی ایران)

۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵

۰۰۰ /۰۰۰ /۳۳

۱۴۰۱۲۵

درآمد حاصل از ورودی موزه ها و محوطه های تاریخی و سایر منافع حاصله

۱۵۰ /۰۰۵ /۱

۱۵۰ /۱۰۵ /۱

۱۴۰۱۵۱

درآمد حاصل از صدور گواهینامه هوشمند

۰۰۰ /۶۰۰ /۱

۰۰۰ /۰۰۰ /۲

۱۴۰۱۷۴

درآمد حاصل از ارائه خدمات الکترونیکی به دستگاه ها و سازمان های دولتی و خصوصی

۰۰۰ /۰۰۰ /۱

۰۰۰ /۲۵۰ /۱

۱۴۰۲۰۸

درآمد حاصل از عوارض کالاهای آسیب رسان موضوع ماده (۴۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

۰۰۰ /۱۰۰

۰۰۰ /۱۵۰

۱۵۰۱۰۱

درآمدهای حاصل از جرایم رانندگی

۰۰۰ /۰۰۰ /۲۸

۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰

۱۵۰۱۲۳

درآمد حاصل از جرائم معوق رانندگی

۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵

۰۰۰ /۰۰۰ /۱۶

۱۵۰۱۲۶

درآمد موضوع اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

۰۰۰ /۵۰۰ /۱

۰۰۰ /۷۰۰ /۱

۱۵۰۱۳۰

عوارض ساخت و ساز و جرایم تخلفات ساختمانی خارج از حریم شهرها و خارج از محدوده روستاهای دارای طرح هادی

۰

۰۰۰ /۰۰۰ /۴

۱۶۰۱۰۱

درآمد های متفرقه (۹۹۹۹۹۸)

۶۴۶ /۸۶۸ /۱۱

۶۴۵ /۹۸۸ /۱۲

۱۶۰۱۱۳

درآمد موضوع اخذ عوارض شماره گذاری بر خودروهای وارداتی که اولین بار شماره گذاری میشوند متناسب با میزان آلودگی و ارزش گمرکی آن ها

۰۰۰ /۰۰۰ /۶

۰۰۰ /۰۰۰ /۷

۱۶۰۱۱۷

درآمد حاصل از افزایش ۲۰ % به قیمت هر نخ سیگار تولید داخل، ۴۰ درصد به قیمت سیگار و توتون قلیان وارداتی و توتون پیپ و سایر کالاهای ساخته شده دخانی، ۳۰ % به قیمت تولیدات مشترک

۰۰۰ /۴۰۰

۰

۱۶۰۱۲۳

درآمد حاصل از افزایش ۱۰ % به قیمت نوشابه گازدار قندی تولید داخل و ۳۰ درصد به قیمت نوشابه های گازدار قندی وارداتی (به استثنای نوشابه های با پایه میوه و انواع دوغ بدون گاز)

۰۰۰ /۱۲۰

۰۰۰ /۵۰۰

۱۶۰۱۵۳

درآمد حاصل از افزایش ۲۰ % به قیمت هر لیتر نفت گاز

۳۰۰ /۲۹۳ /۹

۳۰۰ /۵۹۳ /۱۴

۱۶۰۱۵۷

درآمد حاصل از اجرای ماده ۱۵ قانون جامع حدنگار

۰۰۰ /۰۰۰ /۵

۰۰۰ /۰۰۰ /۸

۱۶۰۱۶۰

درآمد حاصل از بازپرداخت وام های شهریه سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳

۰۰۰ /۴۵۰

۰۰۰ /۹۰۰

۱۶۰۱۶۴

دو درصد درآمد حاصل از هزینه های دریافتی بابت تراکنش ها در نظام بانکداری الکترونیکی

۰۰۰ /۶۵۰ /۳

۰۰۰ /۰۰۰ /۵

۱۶۰۱۶۵

وجوه ارزی مسترد شده به بانک مرکزی ناشی از طرح دعاوی قراردادهای نظامی در مراجع بین المللی

۰

۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰

۱۶۰۱۶۸

درآمد حاصل از مالیات بر مصرف سیگار (موضوع عوارض بند (د) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور)

۰۰۰ /۰۰۰ /۱۳

۰

۱۶۰۱۷۰

درآمد واریزی بابت ۲ میلیون تن قیر

۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵

۰

۱۶۰۱۷۲

درآمد حاصل از بدهی سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت ملی صنایع پتروشیمی به دولت (جمعی – خرجی)

۰۰۰ /۵۰۰ /۲

۰۰۰ /۰۰۰ /۴

۱۶۰۱۷۳

درآمد حاصل از افزایش ۱۰ % به حق التحریر طلاق

۰

۰۰۰ /۱۰۰

۱۶۰۱۷۴

درآمد حاصل از یک درصد عوارض ورود کالا و خدمات مناطق آزاد

۰

۰۰۰ /۲۰۰

۱۶۰۱۷۵

عوارض برق – موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور (سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا))

۰

۰۰۰ /۰۰۰ /۱۱

۲۱۰۱۰۱

منابع حاصل از ارزش نفت خام

۰۰۰ /۰۷۶ /۰۸۲ /۱

۰۰۰ /۹۰۴ /۰۰۱ /۱

۲۱۰۱۰۹

سه درصد فروش نفت خام و میعانات گازی برای مناطق نفتخیز، گازخیز و کمتر توسعه یافته کشور

۰۰۰ /۸۱۸ /۲۸

۰۰۰ /۰۹۶ /۴۸

۲۱۰۱۱۲

مازاد منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی

۰

۰۰۰ /۹۹۰ /۸۸

۲۱۰۲۱۵

سازمان امور عشایری – فروش فروشگاه ها، جایگاه های سوخت سنگواره ای (فسیلی)، انبارهای ذخیره علوفه و کالا

۰

۰۰۰ /۲۵

۳۱۰۱۰۳

منابع حاصل از فروش اسناد خزانه اسلامی

۰۰۰ /۰۰۰ /۷۵

۰۰۰ /۰۰۰ /۹۵

۳۱۰۱۰۹

انتشار اسناد خزانه و یا سایر اوراق اسلامی برای بازپرداخت بدهیهای دولت از جمله بدهی به بانکها، پیمانکاران، شهرداری ها و بدهیهای مربوط به خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی

۰

۱

۳۱۰۵۰۲

منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم الشرکه، اموال، دارایی ها و حقوق مالی و نیروگاه های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت های دولتی وابسته و تابعه

۰۰۰ /۰۰۰ /۱۷

۰۰۰ /۰۰۰ /۲۲

۳۱۰۷۰۵

منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی برای طرح های آبیاری تحت فشار

۰

۰۰۰ /۹۰۰ /۹

۳۱۰۷۰۶

منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی برای طرح های آبرسانی روستایی و توسعه شبکه های آن

۰

۰۰۰ /۹۰۰ /۹

۳۱۰۷۰۷

منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی برای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

۰

۰۰۰ /۳۰۰ /۳

۳۱۰۷۰۸

منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی برای تقویت بنیه دفاعی کشور

۰

۰۰۰ /۹۰۰ /۴۲

۳۱۰۷۰۹

منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی برای مقابله با ریزگردها

۰

۰۰۰ /۳۰۰ /۳

بخش چهارم: تغییرات اعتبارات هزینه ای
مبالغ به میلیون ریال

شماره

طبقه بندی شده

عنوان

مبلغ مندرج در لایحه

مصوب مجلس

۲ – ۱۰۱۰۰۰

مرکز همکاری های فناوری و نوآوری (کمک)

۰۰۰ /۶۰۰

۰۰۰ /۶۱۰

۴ – ۱۰۱۰۰۰

فرهنگستان علوم ایران

۸۰۰ /۱۰۹

۸۰۰ /۱۱۴

۵ – ۱۰۱۰۰۰

فرهنگستان زبان و ادب فارسی

۰۱۰ /۱۴۹

۰۱۰ /۱۵۹

۱۸ – ۱۰۱۰۰۰

پژوهشکده مطالعات فناوری

۰۹۰ /۱۳

۰۹۰ /۲۸

۱ – ۱۰۱۰۱۵

دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری

۸۰۰ /۳۸

۸۰۰ /۸۸

۲ – ۱۰۱۰۲۶

مرکز تحقیقات استراتژیک

۰۰۰ /۱۲۲

۰۰۰ /۱۳۲

۴ – ۱۰۱۰۲۶

پژوهشکده تحقیقات راهبردی

۷۹۶ /۳۶

۷۹۶ /۴۶

۵ – ۱۰۱۰۲۶

دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام - تقویت امور پژوهشی دبیرخانه و ارتباط با نخبگان و دانشگاه ها

۴۰۰ /۱۹۱

۴۰۰ /۲۰۶

۶ – ۱۰۱۰۲۶

دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام – نظارت بر اجرای سیاست های کلی ابلاغی

۰

۰۰۰ /۳۰

۱ – ۱۰۱۰۵۲

معاونت علمی و فناوری رییس جمهور

۷۰۰ /۰۲۷ /۲

۷۰۰ /۰۱۷ /۲

۲ – ۱۰۱۰۵۲

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

۳۰۰ /۵۷۵

۳۰۰ /۶۰۵

۳ – ۱۰۱۰۵۲

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

۰۰۰ /۱۹۸

۰۰۰ /۲۱۸

۱۰ – ۱۰۱۰۵۲

ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی

۰

۰۰۰ /۲۵

۱۱ – ۱۰۱۰۵۲

مرکز تعاملات بین المللی علمی و فناوری

۰

۰۰۰ /۱۰

۱ – ۱۰۱۰۵۷

سازمان اداری و استخدامی کشور

۰۰۰ /۴۰۰

۰۰۰ /۴۴۰

۱ – ۱۰۱۵۰۰

مجلس شورای اسلامی میلیارد ریال از افزایش برای برنامه خانه ملت)

۹۰۰ /۴۶۵ /۴

۹۰۰ /۶۷۰ /۴

۶ – ۱۰۱۵۰۰

مجلس شورای اسلامی – خبرگزاری خانه ملت

۰

۰۰۰ /۲۰

۱ – ۱۰۱۵۰۱

مجلس شورای اسلامی – مرکز پژوهش ها

۶۰۰ /۳۱۷

۰۰۰ /۴۵۰

۱ – ۱۰۱۵۰۲

مجلس شورای اسلامی – کتابخانه، موزه و مرکز اسناد

۰۰۰ /۱۹۳

۰۰۰ /۲۸۳

۱ – ۱۰۱۵۰۳

مجلس شورای اسلامی – تنقیح قوانین

۰۰۰ /۷۰

۰۰۰ /۸۰

۱ – ۱۰۱۵۱۰

دیوان محاسبات کشور

۰۰۰ /۱۷۳ /۲

۰۰۰ /۳۴۳ /۲

۱ – ۱۰۱۶۰۰

شورای نگهبان

۸۶۰ /۷۲۲

۸۶۰ /۸۰۲

۱ – ۱۰۲۱۰۰

وزارت اطلاعات

۹۷۹ /۸۵۹ /۲۴

۹۷۹ /۲۵۹ /۲۵

۵ – ۱۰۲۱۰۰

وزارت اطلاعات – صندوق بازنشستگی

۰۰۵ /۰۳۳ /۴

۰۰۵ /۵۳۳ /۴

۳ – ۱۰۲۵۰۰

مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری

۶۱۰ /۵۳

۰۰۰ /۹۰

۱۶ – ۱۰۵۰۰۰

وزارت کشور – اقلیت های دینی (انتقال از جدول ۱۷)

۰

۴۲۵ /۴۳

۱ – ۱۰۶۰۰۰

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (۱۰۰۰ میلیارد ریال از افزایش مربوط به استخدام و افزایش نیرو و ۲۹۰۰ میلیارد ریال مربوط به سایر فصول)

۵۶۰ /۹۸۹ /۷۰

۵۶۰ /۸۸۹ /۷۴

۲ – ۱۰۶۰۰۰

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – خرید سلاح، تجهیزات و تقویت بنیه انتظامی

۴۶۳ /۴۸۸

۴۶۳ /۹۸۸ /۲

۳ – ۱۰۶۰۰۰

فرماندهی مرزبانی

۰۱۱ /۱۰۵

۰۱۱ /۶۰۵ /۱

۱ – ۱۰۶۰۰۲

سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

۹۲۹ /۲۱۷

۹۲۹ /۲۶۷

۱ – ۱۰۶۰۰۴

سازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

۸۲۳ /۲۱۸

۸۲۳ /۲۶۸

۱ – ۱۰۶۰۰۹

دانشگاه علوم انتظامی

۴۸۰ /۹۶

۴۸۰ /۱۱۶

۱ – ۱۰۷۰۰۰

وزارت امور خارجه

۲۰۰ /۱۷۶ /۱۰

۲۰۰ /۲۷۶ /۱۰

۱ – ۱۰۹۵۰۰

سازمان اوقاف و امور خیریه – افزایش مربوط به اخذ اسناد موقوفات ، مساجد و بقاع متبرکه

۰۰۰ /۳۲۷

۰۰۰ /۵۲۷

۱ – ۱۱۱۱۰۰

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

۲۷۶ /۱۴۹ /۱۲

۲۷۶ /۲۴۹ /۱۲

۳ – ۱۱۱۱۰۰

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح – تقویت بنیه دفاعی – ارتقای توان دفاعی

۱۳۸ /۹۰۹ /۲۱

۱۳۸ /۰۵۹ /۲۷

۱۳ – ۱۱۱۱۰۰

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح – پشتیبانی از کوثر

۰

۰۰۰ /۴۰۰ /۶

۱ – ۱۱۱۱۰۱

سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع

۷۳۹ /۶۲

۷۳۹ /۸۲

۱ – ۱۱۱۱۴۰

عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و سازمان های وابسته

۸۸۵ /۴۴

۸۸۵ /۷۴

۱ –۱۱۱۲۰۰

ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران

۲۶۹ /۹۵۶ /۶۶

۲۶۹ /۰۰۶ /۶۷

۳ – ۱۱۱۲۰۰

ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران – طرح توسعه پدافند هوائی

۱۲۹ /۸۹۳

۱۲۹ /۶۹۳ /۳

۴ – ۱۱۱۲۰۰

ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران – نوسازی ناوگان و پایش هوائی

۱۴۳ /۷۸۳ /۱

۱۴۳ /۶۳۳ /۵

۵ – ۱۱۱۲۰۰

ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران – کنترل و تامین امنیت مرزها

۱۵۰ /۳۱۱ /۱

۱۵۰ /۶۱۱ /۱

۹ – ۱۱۱۲۰۰

ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران – تقویت ناوگان دریایی

۰۰۰ /۷۸۵ /۱

۰۰۰ /۲۸۵ /۸

۱۰ – ۱۱۱۲۰۰

ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران – طرح لبیک یا امام

۰

۰۰۰ /۰۰۰ /۳

۱۱ – ۱۱۱۲۰۰

ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران – شهید ستاری

۰

۰۰۰ /۵۰۰

۱ – ۱۱۱۲۱۵

دانشگاه های افسری ارتش

۷۹۸ /۲۱۶

۷۹۸ /۲۶۶

۱ – ۱۱۱۳۰۰

ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

۲۸۶ /۷۵۶ /۷۱

۷۰۷ /۰۱۱ /۷۰

۲ – ۱۱۱۳۰۰

سپاه حفاظت

۵۱۰ /۴۵۷

۵۱۰ /۰۱۳ /۱

۴ – ۱۱۱۳۰۰

ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی - طرح های توسعه کوثر

۷۶۷ /۱۹۲ /۲۶

۷۶۷ /۱۹۲ /۳۰

۵ – ۱۱۱۳۰۰

ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی – نسیم رحمت

۰۰۰ /۱۸۰ /۱

۰۰۰ /۴۱۰ /۱

۶ – ۱۱۱۳۰۰

ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی – طرح ولایت

۴۷۹ /۲۸۰ /۵

۲۴۰ /۶۴۰ /۲

۷ – ۱۱۱۳۰۰

ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی – ماموریت های دفاع زمینی (طرح شهید شوشتری)

۷۰۵ /۵۷۰ /۶

۷۰۵ /۲۷۰ /۸

۸ – ۱۱۱۳۰۰

ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی – نور ربیع (۴۲۵ میلیارد ریال از افزایش مربوط به سپاه های استانی)

۸۶۶ /۷۲۷ /۴

۸۶۶ /۸۲۵ /۵

۹ – ۱۱۱۳۰۰

ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی – طرح شمیم (شهید شوکت پور)

۰۰۰ /۰۰۰ /۴

۰۰۰ /۰۰۰ /۶

۱۰ – ۱۱۱۳۰۰

ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی – طرح شهید رودکی

۱۶۸ /۱۶۴ /۴

۱۶۸ /۱۲۹ /۹

۱۱ – ۱۱۱۳۰۰

ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی – طرح شهید کاظمی

۷۸۷ /۸۴۱ /۴

۷۸۷ /۱۳۱ /۱۰

۱۲ – ۱۱۱۳۰۰

ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی – طرح امام حسین (ع)

۰۰۰ /۷۷۰

۰۰۰ /۱۲۰ /۲

۱۳ – ۱۱۱۳۰۰

ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی – طرح شهید برونسی

۰۰۰ /۵۶۰

۰۰۰ /۳۶۰ /۱

۱۴ – ۱۱۱۳۰۰

ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی – قرارگاه خاتم الانبیاء کوثر

۰۰۰ /۸۰۰ /۱

۰۰۰ /۱۰۰ /۲

۱۵ – ۱۱۱۳۰۰

ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی – کمک به محرومیت زدایی و پیشرفت و آبادانی حضرت رسول (ص)

۰۰۰ /۱۵۰

۰۰۰ /۴۹۰

۱۶ – ۱۱۱۳۰۰

ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی – طرح شهید صابرین

۰

۰۰۰ /۰۰۰ /۱

۱۷ – ۱۱۱۳۰۰

ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی – طرح شهید رشادی

۰

۰۰۰ /۰۰۰ /۳

۱۸ – ۱۱۱۳۰۰

ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی – طرح شهید اله داد

۰

۰۰۰ /۰۰۰ /۲

۱۹ – ۱۱۱۳۰۰

ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی – طرح شهید باقری

۰

۲۳۹ /۱۴۰ /۳

۲۰ – ۱۱۱۳۰۰

ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی – نور هدایت

۰

۰۰۰ /۸۰۰

۱ – ۱۱۱۳۰۵

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

۲۵۲ /۱۳۱

۲۵۲ /۳۱۶

۱ – ۱۱۱۳۰۶

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله الاعظم (عج)

۴۶۴ /۷۴

۰۰۳ /۲۰۰

۱ – ۱۱۱۳۱۰

سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

۲۵۷ /۳۲۸

۲۵۷ /۴۰۸

۱ – ۱۱۱۳۱۳

سازمان بسیج – ارتش بیست میلیونی

۵۰۶ /۵۵۰ /۱۱

۵۰۶ /۶۱۷ /۱۲

۱ – ۱۱۱۳۲۰

نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (شامل فعالیت برگزاری کنگره شهدای روحانی)

۲۶۱ /۶۶۷

۲۶۱ /۸۶۸

۱ – ۱۱۱۳۴۸

دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)

۰۰۰ /۱۱۰

۰۴۰ /۴۵۰

۱ – ۱۱۱۴۰۰

ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

۴۰۱ /۵۶۷ /۱

۴۰۱ /۶۶۷ /۱

۵ – ۱۱۱۴۰۰

مرکز تحقیقات راهبردی امور دفاعی

۲۸۴ /۲۹

۲۸۴ /۴۹

۷ – ۱۱۱۴۰۰

ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران – پروژه شهید آوینی

۶۴۰ /۴۱۱

۶۴۰ /۹۱۱

۸ – ۱۱۱۴۰۰

ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران – تقویت بنیه دفاعی – ارتقای آمادگی دفاعی

۱۳۸ /۹۰۹ /۲۱

۱۳۸ /۰۵۹ /۲۷

۹ – ۱۱۱۴۰۰

ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران – سازمان پدافند غیرعامل کشور

۰۰۰ /۲۰

۰۰۰ /۳۷۰

۱ – ۱۱۱۴۴۰

دانشگاه عالی دفاع ملی

۰۲۸ /۱۳۰

۰۲۸ /۱۵۰

۲ – ۱۱۳۵۰۰

پارک زیست فناوری خلیج فارس

۳۰۰ /۱۵

۸۰۰ /۱۵

۳ – ۱۱۳۵۰۰

پژوهشگاه هوا فضا

۶۰۰ /۹۷

۵۳۰ /۱۰۰

۴ – ۱۱۳۵۰۰

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۷۵۰ /۴۱۳

۵۲۰ /۴۳۸

۵ – ۱۱۳۵۰۰

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

۶۹۰ /۵۳

۳۰۰ /۵۵

۶ – ۱۱۳۵۰۰

پارک علم و فناوری استان خراسان

۸۰۰ /۴۸

۸۰۰ /۵۸

۷ – ۱۱۳۵۰۰

پارک علم و فناوری استان فارس

۰۰۰ /۵۷

۸۰۰ /۵۷

۸ – ۱۱۳۵۰۰

پارک علم و فناوری استان گیلان

۲۹۰ /۴۲

۸۰۰ /۴۴

۹ – ۱۱۳۵۰۰

پارک علم و فناوری استان استان مرکزی

۶۵۰ /۴۰

۸۷۰ /۴۲

۱۰ – ۱۱۳۵۰۰

پارک علم و فناوری استان سمنان

۲۰۰ /۳۵

۲۰۰ /۳۸

۱۱ – ۱۱۳۵۰۰

پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی

۹۰۰ /۳۲

۴۰۰ /۳۳

۱۲ – ۱۱۳۵۰۰

پارک علم و فناوری استان کرمان

۲۰۰ /۴۶

۵۹۰ /۴۷

۱۳ – ۱۱۳۵۰۰

پارک علم و فناوری استان خوزستان

۹۳۷ /۲۳

۴۳۷ /۲۴

۱۴ – ۱۱۳۵۰۰

پارک علم و فناوری استان هرمزگان

۶۰۰ /۱۵

۱۶۰ /۲۱

۱۵ – ۱۱۳۵۰۰

پارک علم و فناوری استان خراسان شمالی

۴۸۰ /۱۷

۴۸۰ /۱۸

۱۶ – ۱۱۳۵۰۰

پارک علم و فناوری استان مازندران

۹۰۰ /۱۹

۲۰۰ /۲۳

۱۷ – ۱۱۳۵۰۰

پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری

۶۴۷ /۱۹

۶۰۰ /۲۱

۱۸ – ۱۱۳۵۰۰

پارک علم و فناوری استان قم

۴۰۰ /۱۸

۲۶۰ /۱۹

۱۹ – ۱۱۳۵۰۰

پژوهشگاه مواد و انرژی

۴۷۰ /۲۱۴

۹۰۰ /۲۲۰

۲۰ – ۱۱۳۵۰۰

پارک علم و فناوری استان خراسان جنوبی

۰۰۰ /۲۰

۰۰۰ /۲۲

۲۱ – ۱۱۳۵۰۰

پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان

۲۸۴ /۲۱

۴۰۴ /۲۷

۲۲ – ۱۱۳۵۰۰

پارک علم و فناوری استان ایلام

۴۰۰ /۱۶

۷۰۰ /۱۷

۲۳ – ۱۱۳۵۰۰

پارک علم و فناوری استان کردستان

۱۴۷ /۲۰

۱۶۰ /۲۲

۲۵ – ۱۱۳۵۰۰

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

۸۰۰ /۲۸۴

۰۰۰ /۳۰۵

۲۶ – ۱۱۳۵۰۰

پارک علم و فناوری استان همدان

۶۰۰ /۲۰

۲۱۰ /۲۱

۲۷ – ۱۱۳۵۰۰

پارک علم و فناوری استان بوشهر

۳۰۳ /۲۸

۱۸۰ /۲۹

۲۸ – ۱۱۳۵۰۰

پژوهشکده علوم و صنایع غذایی

۱۹۰ /۶۴

۰۰۰ /۶۷

۳۰ – ۱۱۳۵۰۰

پژوهشکده شیمی و مهندسی شیمی

۵۰۰ /۱۱۸

۵۰۰ /۱۲۲

۳۱ – ۱۱۳۵۰۰

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

۳۹۰ /۱۷۱

۵۰۰ /۱۷۶

۳۲ – ۱۱۳۵۰۰

پژوهشگاه دانش های بنیادی

۹۱۲ /۵۲۳

۴۱۲ /۵۶۸

۳۳ – ۱۱۳۵۰۰

پژوهشکده خلیج فارس

۳۰۰ /۲۲

۹۷۰ /۲۲

۳۵ – ۱۱۳۵۰۰

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

۹۰۰ /۱۲۴

۶۰۰ /۱۲۸

۳۶ – ۱۱۳۵۰۰

پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

۰۰۰ /۱۲۴

۶۰۰ /۱۲۷

۳۷ – ۱۱۳۵۰۰

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

۷۰۰ /۶۹

۷۹۰ /۷۱

۳۸ – ۱۱۳۵۰۰

بنیاد دانشنامه نگاری

۵۰۰ /۵۳

۷۰۰ /۵۶

۳۹ – ۱۱۳۵۰۰

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

۲۰۰ /۵۱

۵۳۰ /۵۲

۴۰ – ۱۱۳۵۰۰

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

۸۳۵ /۱۳۶

۹۲۰ /۱۴۰

۴۱ – ۱۱۳۵۰۰

مؤسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

۸۶۳ /۸۱

۳۲۰ /۸۹

۴۴ – ۱۱۳۵۰۰

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

۸۰۰ /۵۳

۱۸۰ /۵۹

۴۵ – ۱۱۳۵۰۰

موزه علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران

۵۰۰ /۴۱

۰۰۰ /۴۷

۴۶ – ۱۱۳۵۰۰

مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

۴۰۰ /۸۵

۹۶۰ /۸۷

۴۷ – ۱۱۳۵۰۰

مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی

۶۰۰ /۱۹

۱۹۰ /۲۰

۴۸ – ۱۱۳۵۰۰

مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

۵۰۰ /۳۰

۴۱۰ /۳۱

۴۹ – ۱۱۳۵۰۰

مرکز نشر دانشگاهی

۵۰۰ /۴۲

۷۸۰ /۴۳

۵۰ – ۱۱۳۵۰۰

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – امور علمی، فرهنگی و آموزشی (افزایش مربوط به جذب هیات علمی جدید با اولویت بورسیه ها)

۰۰۰ /۰۶۸ /۱

۰۰۰ /۲۲۸ /۱

۵۲ – ۱۱۳۵۰۰

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – کمک به کانون فرهنگی بسیج اساتید در دانشگاه ها

۲۰۰ /۶۷

۲۰۰ /۷۷

۵۴ – ۱۱۳۵۰۰

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

۹۰۰ /۱۹۸

۹۰۰ /۲۰۴

۵۵ – ۱۱۳۵۰۰

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

۰۰۰ /۴

۰۰۰ /۷۹

۵۶ – ۱۱۳۵۰۰

پارک علم و فناوری استان قزوین

۹۰۰ /۱۲

۵۰۰ /۱۳

۵۷ – ۱۱۳۵۰۰

پارک علم و فناوری استان لرستان

۹۰۰ /۱۵

۴۰۰ /۱۶

۵۸ – ۱۱۳۵۰۰

پارک علم و فناوری استان آذربایجان غربی

۹۰۰ /۱۸

۵۵۰ /۱۹

۵۹ – ۱۱۳۵۰۰

پارک علم و فناوری استان گلستان

۰۰۰ /۱۴

۴۲۰ /۱۴

۶۰ – ۱۱۳۵۰۰

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

۰۰۰ /۲۰

۰۰۰ /۲۳

۶۲ – ۱۱۳۵۰۰

پارک علم و فناوری اردبیل

۰۰۰ /۸

۸۰۰ /۸

۶۳ – ۱۱۳۵۰۰

پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد

۰۰۰ /۸

۸۰۰ /۸

۶۴ – ۱۱۳۵۰۰

پارک علم و فناوری استان یزد

۶۰۰ /۳۹

۶۰۰ /۴۱

۱ – ۱۱۳۵۴۰

شهرک علمی، تحقیقاتی اصفهان

۴۷۵ /۱۳۴

۰۷۵ /۱۴۴

۱ – ۱۱۳۵۴۴

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

۲۰۰ /۴۴۷

۲۰۰/۴۵۶

۱ – ۱۱۳۵۴۸

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی و اسلامی

۰۰۰ /۱۱۲

۰۰۰ /۱۱۶

۱ – ۱۱۳۵۷۰

دانشگاه قم

۲۹۳ /۶۲۲

۵۸۵ /۶۵۲

۱ – ۱۱۳۵۷۴

مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی

۰۲۶ /۱۰۸

۰۲۶ /۱۲۸

۱ – ۱۱۳۶۲۰

جهاد دانشگاهی (افزایش مربوط به پژوهش ها و سایر فعالیت های سازمان قرآنی – ایکنا)

۸۰۰ /۹۰۶

۸۰۰ /۹۲۶

۳ – ۱۱۳۶۲۰

جهاد دانشگاهی – کمک به خبرگزاری دانشجویان ایران (افزایش مربوط به کمک به حقوق و مزایای مستمر)

۰۰۰ /۹۲

۰۰۰ /۱۲۲

۴ – ۱۱۳۶۲۰

مرکز تحقیقات گیاهان داروئی

۱۷۰ /۵۷

۱۷۰ /۷۲

۵ – ۱۱۳۶۲۰

پژوهشگاه رویان

۰۰۰ /۲۷۶

۰۰۰ /۲۸۳

۶ – ۱۱۳۶۲۰

پارک علم و فناوری استان کرمانشاه

۴۸۰ /۵۹

۴۸۰ /۶۲

۷ – ۱۱۳۶۲۰

زیست بانک

۰۰۰ /۵۶

۰۰۰ /۶۱

۱۰ – ۱۱۳۶۲۰

جهاد دانشگاهی – کمک به دانشگاه علم و فرهنگ

۷۵۹ /۲۱

۷۵۹ /۴۱

۱۱ – ۱۱۳۶۲۰

پژوهشکده علوم پایه کاربردی

۵۰۰ /۲۷

۰۰۰ /۴۰

۱۶ – ۱۱۳۶۲۰

پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات

۲۷۹ /۱۲

۰۰۰ /۵۰

۱۹ – ۱۱۳۶۲۰

پژوهشکده صنایع شیمیائی

۰۰۰ /۳

۰۰۰ /۱۳

۲۰ – ۱۱۳۶۲۰

پژوهشکده توسعه تکنولوژی صنعتی شریف

۰۰۰ /۳

۰۰۰ /۸

۱ – ۱۱۳۶۳۰

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

۰۰۰ /۱۰۰ /۱

۰۰۰ /۱۲۰ /۱

۳ – ۱۱۳۶۳۰

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها – کمک به ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان

۰۰۰ /۵۴

۰۰۰ /۵۹

۴ – ۱۱۳۶۶۴

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

۳۴۰ /۵۹

۵۴۰ /۶۱

۱ – ۱۱۴۰۰۰

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (افزایش مربوط به سایر هزینه ها – ۱۰۰ میلیارد ریال از افزایش مربوط به حمایت از فعالیت های قرآنی)

۰۰۰ /۵۳۶ /۴

۰۰۰ /۷۳۶ /۴

۳ – ۱۱۴۰۰۰

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – حمایت از نشر، کتاب و مطبوعات

۰۰۰ /۱۴۰ /۲

۰۰۰ /۲۴۰ /۲

۶ – ۱۱۴۰۰۰

ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد – کمک

۰۰۰ /۵۸۸

۰۰۰ /۶۳۸

۷ – ۱۱۴۰۰۰

اعتبار متمرکز کمک به اشخاص حقوقی غیردولتی

۰۰۰ /۱۸۰

۰۰۰ /۲۸۰

۱ – ۱۱۴۰۰۷

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

۰۰۰ /۱۱۹ /۱

۰۰۰ /۱۷۴ /۱

۱ – ۱۱۴۰۲۰

شورای عالی حوزه های علمیه

۰۰۰ /۵۵۴ /۳

۰۰۰ /۱۰۴ /۴

۱ – ۱۱۴۰۲۵

شورای برنامه ریزی مدیریت حوزه های علمیه خراسان

۰۰۰ /۸۴۰

۰۰۰ /۰۴۰ /۱

۱ – ۱۱۴۰۲۸

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی (شامل فعالیت های تبلیغ دینی در خارج از کشور)

۰۰۰ /۷۴۰ /۱

۰۰۰ /۸۰۰ /۱

۲ – ۱۱۴۰۲۸

مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

۰۰۰ /۳۲۰

۰۰۰ /۳۴۰

۳ – ۱۱۴۰۲۸

مجمع جهانی اهل بیت

۰۰۰ /۴۱۰

۰۰۰ /۴۳۰

۱ – ۱۱۴۰۳۰

مؤسسه نشر آثار حضرت امام قدس سره

۰۰۰ /۲۰۰

۰۰۰ /۲۴۵

۲ – ۱۱۴۰۳۰

پژوهشکده امام خمینی (ره) انقلاب اسلامی

۴۰۰ /۸۹

۴۰۰ /۹۴

۱ – ۱۱۴۰۸۴

مرکز خدمات حوزه های علمیه

۰۰۰ /۴۲۷ /۴

۰۰۰ /۴۷۷ /۵

۲ – ۱۱۴۰۸۴

مرکز خدمات حوزه های علمیه – حق بیمه طلاب و روحانیون غیرشاغل

۰۰۰ /۶۵۶ /۲

۰۰۰ /۶۷۶ /۲

۲ – ۱۱۴۳۰۰

مؤسسه پژوهشی و فرهنگی انقلاب اسلامی

۵۰۰ /۱۵۹

۵۰۰ /۲۰۹

۴ – ۱۱۴۳۰۰

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

۰۰۰ /۱۱۴

۰۰۰ /۱۲۴

۸ – ۱۱۴۳۰۰

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

۶۰۰ /۱۳۵

۶۰۰ /۱۴۰

۱۰ – ۱۱۴۳۰۰

حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی

۰۰۰ /۷۱۵

۰۰۰ /۷۷۰

۱ – ۱۱۴۳۱۸

شورای سیاستگذاری حوزه های علمیه خواهران

۰۰۰ /۱۴۰ /۲

۰۰۰ /۳۵۰ /۲

۱ – ۱۱۴۴۰۰

جامعه المصطفی العالمیه

۵۰۰ /۶۴۶ /۲

۵۰۰ /۷۴۶ /۲

۱ – ۱۱۴۴۵۰

دانشگاه شهید مطهری (انتقال از جدول ۱۷)

۰

۷۵۰ /۹۸

۱ – ۱۱۴۵۰۰

دانشگاه تهران

۳۶۰ /۱۰۲ /۳

۵۲۲ /۵۹۷ /۲

۲ – ۱۱۴۵۰۰

پردیس فارابی دانشگاه تهران – قم

۹۵۸ /۲۲۱

۱۹۶ /۲۲۹

۳ – ۱۱۴۵۰۰

دانشگاه تهران – مجتمع آموزش عالی ابوریحان

۰۸۵ /۱۷۶

۸۲۷ /۱۸۶

۴ – ۱۱۴۵۰۰

دانشگاه تهران – دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

۲۲۹ /۶۳۰

۷۸۰ /۶۵۰

۵ – ۱۱۴۵۰۰

دانشگاه تهران – مؤسسه ژئوفیزیک

۵۰۰ /۱۲۹

۵۰۰ /۱۳۹

۶ – ۱۱۴۵۰۰

دانشگاه تهران – پارک علم و فناوری

۹۹۴ /۵۴

۴۹۰ /۶۰

۷ – ۱۱۴۵۰۰

دانشگاه تهران – دانشکده فنی فومن

۲۵۱ /۲۷

۱۴۰ /۲۸

۸ – ۱۱۴۵۰۰

دانشگاه تهران – دانشکده چوکا

۲۴۵ /۲۱

۹۳۸ /۲۱

۹ – ۱۱۴۵۰۰

دانشگاه تهران – دانشکده علوم و فنون نوین

۸۲۳ /۱۱۰

۴۳۷ /۱۱۴

۱۱ – ۱۱۴۵۰۰

دانشگاه تهران – پردیس دانشکده های فنی (۴۲۵ میلیارد ریال حقوق و مزایای مستمر و ۲۲۵ میلیارد ریال سایر هزینه ها)

۰

۰۰۰ /۶۵۰

۱ – ۱۱۴۶۰۰

دانشگاه شهید بهشتی

۸۰۱ /۷۳۷ /۱

۴۶۷ /۷۹۹ /۱

۲ – ۱۱۴۶۰۰

دانشگاه شهید بهشتی – پردیس زیرآب سوادکوه

۹۱۶ /۱۳

۳۵۸ /۱۴

۱ – ۱۱۴۷۰۰

دانشگاه الزهرا (س)

۶۶۳ /۰۱۳ /۱

۷۱۷ /۰۴۶ /۱

۱ – ۱۱۴۷۰۳

دانشگاه فرزانگان سمنان (ویژه خواهران)

۹۱۴ /۹

۲۳۷ /۱۰

۱ – ۱۱۴۸۰۰

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

۰۱۹ /۷۲۳

۵۹۵ /۷۴۶

۲ – ۱۱۴۸۰۰

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – دانشکده فنی و مهندسی تاکستان (مربوط به سایر هزینه ها)

۰

۰۰۰ /۵

۱ – ۱۱۴۸۵۰

مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا

۹۶۸ /۷۱

۳۱۵ /۷۴

۱ – ۱۱۵۰۰۰

دانشگاه بوعلی سینا

۹۳۱ /۰۵۰ /۱

۲۰۰ /۰۸۵ /۱

۲ – ۱۱۵۰۰۰

دانشگاه بوعلی سینا – آموزشکده کبودر آهنگ

۰۸۹ /۱۰

۴۱۸ /۱۰

۳ – ۱۱۵۰۰۰

دانشگاه بوعلی سینا – دانشکده مدیریت رزن

۶۲۰ /۱۴

۰۹۷ /۱۵

۴ – ۱۱۵۰۰۰

دانشگاه بوعلی سینا – دانشکده صنایع غذایی بهار

۸۸۲ /۱۳

۳۳۵ /۱۴

۵ – ۱۱۵۰۰۰

دانشگاه بوعلی سینا – دانشکده فنی و مهندسی تویسرکان

۷۴۴ /۱۵

۲۵۷ /۱۶

۱ – ۱۱۵۰۰۱

دانشگاه ملایر

۲۰۸ /۴۱۰

۵۸۴ /۴۲۳

۱ – ۱۱۵۰۰۵

مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند

۳۷۲ /۲۲

۱۰۲ /۲۳

۱ – ۱۱۵۰۰۷

دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی

۸۸۶ /۳۴

۰۲۴ /۳۶

۱ – ۱۱۵۱۰۰

دانشگاه شیراز

۰۸۵ /۸۲۹ /۱

۷۲۸ /۹۱۶ /۱

۲ – ۱۱۵۱۰۰

دانشگاه شیراز – مرکز آموزش عالی مرودشت – مربوط به سایر هزینه ها

۰

۹۰۰ /۱۰

۳ – ۱۱۵۱۰۰

دانشگاه شیراز – مرکز آموزش عالی آباده – مربوط به سایر هزینه ها

۰

۹۰۰ /۱۰

۱ – ۱۱۵۱۰۱

دانشگاه سلمان فارسی (کازرون)

۱۴۲ /۹۵

۲۴۴ /۹۸

۱ – ۱۱۵۱۰۲

دانشگاه صنعتی شیراز

۵۴۳ /۲۵۹

۰۰۶ /۲۶۸

۱ – ۱۱۵۱۰۳

دانشگاه هنر شیراز

۶۱۹ /۲۲

۳۵۷ /۲۳

۱ – ۱۱۵۱۰۷

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب

۵۳۳ /۴۶

۰۵۰ /۴۸

۱ – ۱۱۵۱۰۸

دانشگاه فسا

۶۵۸ /۸۷

۵۱۶ /۹۰

۱ – ۱۱۵۱۰۹

مرکز آموزش عالی فیروزآباد

۰۸۴ /۱۶

۶۰۸ /۱۶

۱ – ۱۱۵۱۱۰

مرکز آموزش عالی استهبان

۳۱۴ /۱۵

۸۱۳ /۱۵

۱ – ۱۱۵۱۱۲

مرکز آموزش عالی لامرد

۱۶۴ /۱۵

۶۵۸ /۱۵

۱ – ۱۱۵۱۱۳

مرکز آموزش عالی اقلید

۲۸۰ /۲۹

۲۳۵ /۳۰

۱ – ۱۱۵۱۱۵

مرکز آموزش عالی لار

۷۴۲ /۲۲

۴۸۴ /۲۳

۱ – ۱۱۵۱۱۶

مرکز آموزش عالی ممسنی

۰۷۷ /۱۲

۴۷۱ /۱۲

۱ – ۱۱۵۴۰۰

دانشگاه صنعتی اصفهان

۳۷۲ /۲۶۹ /۱

۷۶۴ /۳۳۶ /۱

۱ – ۱۱۵۴۵۰

دانشگاه شهرکرد

۷۵۵ /۷۵۲

۳۰۱ /۷۷۷

۲ – ۱۱۵۴۵۰

مجتمع آموزش عالی فارسان

۹۴۴ /۲۴

۷۵۷ /۲۵

۱ – ۱۱۵۵۰۰

دانشگاه فردوسی مشهد

۸۰۸ /۰۲۳ /۲

۸۰۱ /۰۹۴ /۲

۲ – ۱۱۵۵۰۰

دانشکده فنی و مهندسی گلبهار

۲۶۳ /۱۱

۶۳۰ /۱۱

۳ – ۱۱۵۵۰۰

مرکز آموزش عالی کاشمر (ویژه پسران)

۰۰۷ /۲۰

۶۵۹ /۲۰

۱ – ۱۱۵۵۰۴

دانشگاه نیشابور

۷۲۲ /۱۰۶

۲۰۲ /۱۱۰

۱ – ۱۱۵۵۰۵

دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان

۰۶۱ /۱۵۹

۲۴۸ /۱۶۴

۱ – ۱۱۵۵۰۶

دانشگاه تربت حیدریه

۳۱۹ /۱۱۲

۹۸۲ /۱۱۵

۱ – ۱۱۵۵۰۸

دانشکده فنی و مهندسی فناوری های نوین سبزوار حضرت زینب (ویژه خواهران