right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
قانون مقرره شماره:
متن و تصویر
قانون 49734 : قانون موافقتنامه همكاري هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ليتواني     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
صفحه :


Print Save نمایش           
   

قانون موافقتنامه همكاری ‌های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لیتوانی

ماده واحده- موافقتنامه همكاری ‌های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لیتوانی مشتمل بر یك مقدمه و نه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

تبصره- در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یكصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

موافقتنامه همكاری ‌های اقتصادی

بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لیتوانی

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لیتوانی (از این پس «طرفها» و به ‌طور جداگانه «طرف» نامیده می شوند)؛

با تصدیق روابط دوستانه بین دو كشور و اهمیت تقویت روابط اقتصادی؛

با ابراز تمایل به تقویت و توسعه روابط اقتصادی دوجانبه بین كشورهای متبوع خود، بر اساس اصل برابری و منافع متقابل؛

با اعتقاد به اینكه این موافقتنامه حوزه‌ های متنوع همكاری بین طرفها را، به ‌ویژه در زمینه اقتصادی تسهیل می نماید؛

با توجه به عضویت جمهوری لیتوانی در اتحادیه اروپا؛

با كسب راهنمایی از اصول به رسمیت شناخته شده جهانی حقوق بین‌ الملل؛

در موارد زیر به توافق رسیده اند:

ماده ۱- هدف موافقتنامه

۱- طرفها، براساس تعهدات بین المللی، قوانین حاكم و سایر اسناد قانونی در كشورهای خود، در زمینه توسعه، تقویت و تنوع بخشی همكاری های سودمند اقتصادی متقابل در زمینه های مورد علاقه اهتمام خواهند ورزید.

۲- اعمال این موافقتنامه، حقوق و تعهدات طرفها ناشی از عضویت آنها در سازمان های بین المللی را تحت تأثیر قرار نخواهد داد.

ماده ۲- زمینه های همكاری

۱- طرفها، همكاری به ‌ویژه در حوزه ‌های زیر را ترغیب خواهند كرد و توسعه خواهند داد:

الف) صنعت

ب) انرژی

پ) حمل و نقل

ت) علوم، فناوری و نوآوری

ث) فناوری اطلاعات و مخابرات

ج) حفاظت از محیط زیست

چ) كشاورزی

ح) گردشگری

خ) آموزش

د) مراقبت ‌های بهداشتی

۲- طرفها به منظور شناسایی زمینه‌ ‌های همكاری دارای اولویت و سایر زمینه‌ ‌های همكاری احتمالی مورد علاقه متقابل با یكدیگر مشورت خواهند نمود.

ماده ۳- تشویق همكاری اقتصادی

۱- طرفها ایجاد و توسعه روابط اقتصادی بلندمدت بین مؤسسات اقتصادی و نیز مراكز نمایندگی آنها را تشویق خواهند نمود.

۲- همكاری اقتصادی بین مؤسسات اقتصادی دو كشور بر پایه قراردادها و طبق قوانین حاكم و سایر اسناد قانونی در كشوری انجام خواهد شد كه در قلمرو آن، فعالیت‌ های اقتصادی صورت می گیرد.

۳- طرفها طبق قوانین حاكم و سایر اسناد قانونی كشورهای متبوع خود، به منظور تسهیل توسعه همكاری های اقتصادی، به ‌ویژه از طریق موارد زیر اهتمام خواهند ورزید:

الف) ایجاد فضای مناسب سرمایه گذاری

ب) تسهیل مبادله اطلاعات مرتبط

پ) تسهیل برقراری روابط بین مؤسسات اقتصادی، از جمله بنگاههای كوچك و متوسط و نیز مراكز نمایندگی آنها و

ت) تشویق مؤسسات اقتصادی به مشاركت در نمایشگاهها، بازارهای مكاره و هم ‌نشست هایی (سمپوزیوم‌هایی) كه در هریك از دو كشور برگزار می شود.

ماده ۴- تبادل اطلاعات

طرفها و مؤسسات ذی ربط آنها، كه طبق قوانین حاكم و سایر اسناد قانونی كشور خود فعالیت می نمایند، اهتمام خواهند ورزید تبادل اطلاعات در موارد زیر را تضمین نمایند:

الف) قوانین حاكم و سایر اسناد قانونی تنظیم كننده فعالیت ‌های اقتصادی و نیز آمار و سایر اطلاعات مرتبط

ب) مشاركت در نهادهای یكپارچگی و سازمان ‌های اقتصادی بین‌المللی

پ) اتخاذ اقداماتی جهت ترغیب انتقال كالا و خدمات با هدف ارتقای همكاری بین شركای تجاری بالقوه دو كشور و نیز اطلاعات مرتبط با هر گونه مشوق قابل اعمال

ت) نمایشگاهها، بازارهای مكاره و هم نشست ها (سمپوزیوم ها) و هیأتهای تجاری و نظامهای اطلاعات اقتصادی

ماده ۵- كمیسیون مشترك

۱- طرفها، كمیسیون مشترك همكاری اقتصادی بین دولتی ایران - لیتوانی (كه از این پس «كمیسیون» نامیده می شود) را تأسیس خواهند نمود.

۲- تركیب اعضای كمیسیون متشكل از نمایندگان وزارتخانه ها، مؤسسات و سازمان های ذی ربط دو كشور می باشد. از نمایندگان كسب و كارهای خصوصی و انجمن ‌های تجاری جهت شركت در نشست‌ های كمیسیون دعوت به ‌عمل خواهد آمد.

۳- شرح وظیفه كمیسیون به ویژه شامل موارد زیر خواهد بود:

الف) تجزیه وتحلیل موضوعات مرتبط با اجرای این موافقتنامه

ب) تجزیه و تحلیل توسعه همكاری های اقتصادی دوجانبه و تهیه پیشنهادهایی با هدف توسعه بیشتر همكاری ‌های اقتصادی

پ) تبادل اطلاعات در زمینه توسعه اقتصادی و برنامه‌ های سرمایه گذاری دو كشور

ت) تجزیه و تحلیل امكان توسعه همكاری بین بنگاههای كوچك و متوسط دو كشور و ترغیب اجرای برنامه‌های حمایت از كسب و كارهای كوچك و متوسط

ث) ترغیب همكاری بین سازمان‌ های تجاری و صنعتی وابسته و توسعه همكاری مزبور

۴- هر طرف، رئیس و سایر نمایندگان خود در كمیسیون را با توجه به اصل برابری تعیین خواهد نمود. طرفهای متعاهد پیشاپیش اسامی و سمت اعضای اجلاس كمیسیون را از طریق مجاری دیپلماتیك به اطلاع یكدیگر خواهند رساند.

۵- كمیسیون می تواند تصمیم به ایجاد گروههای كاری بگیرد یا نشست‌ های كارشناسی را به‌ منظور بحث پیرامون جزئیات موضوعات مشخص مورد علاقه دوجانبه برگزار كند؛ گروههای كاری نتایج مذاكرات خود را به ‌منظور بررسی به كمیسیون گزارش خواهند كرد.

۶- كمیسیون بر اساس درخواست هر یك از دو طرف به‌ تناوب در قلمرو هر كشور، در زمان و مكانی كه از طریق مجاری دیپلماتیك مورد توافق قرار می گیرد، تشكیل جلسه خواهد داد.

ماده ۶- سایر موافقتنامه ها

طرفها در صورت نیاز، موافقتنامه های جداگانه در زمینه های خاص مورد علاقه متقابل یا برنامه های اجرائی همكاری های مشترك در هر زمینه اشاره ‌شده در این موافقتنامه یا مورد توافق كمیسیون را منعقد یا انعقاد آنها بین مقامهای صلاحیتدار خود را تشویق خواهند كرد.

ماده ۷- اطلاعات

این موافقتنامه با توافق مكتوب و متقابل طرفها می تواند اصلاح شود. اصلاحات طبق بند (۱) ماده(۹) این موافقتنامه لازم الاجراء خواهد شد و بخش جدایی ناپذیر این موافقتنامه را تشكیل خواهد داد.

ماده ۸- حل و فصل اختلاف

هرگونه اختلاف ناشی از اجراء یا تفسیر مفاد این موافقتنامه از طریق مجاری دیپلماتیك یا رایزنی یا مذاكرات بین طرفها حل و فصل خواهد شد.

ماده ۹- لازم الاجراء شدن و اعتبار

۱- این موافقتنامه از روز دریافت آخرین اطلاعیه مكتوب كه طی آن طرفها یكدیگر را از طریق مجاری دیپلماتیك از اتمام كلیه الزامات ضروری داخلی برای لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه مطلع می كنند، لازم‌الاجراء خواهد شد.

۲- این موافقتنامه برای یك دوره پنج ساله معتبر خواهد بود و پس از آن به ‌طور خودكار برای یك دوره پنج ساله دیگر تمدید خواهد شد. هر یك از طرفها می تواند در هر زمان این موافقتنامه را فسخ نماید مشروط بر اینكه طرف دیگر را شش ماه پیش از تاریخ مورد نظر فسخ، به طور كتبی مطلع نماید.

برای گواهی مراتب بالا، امضاء‌ كنندگان زیر كه از سوی دولتهای متبوع خود به طور مقتضی مجاز شده اند این موافقتنامه را در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، لیتوانیایی و انگلیسی امضاء نمودند، كلیه متون از اعتبار یكسان برخوردارند. در صورت بروز اختلاف در تفسیر این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاك خواهد بود.

این موافقتنامه در تهران در ۹ خرداد ۱۳۹۵ هجری شمسی برابر با ۲۹ می ۲۰۱۶ میلادی تنظیم شد.

از طرف از طرف

دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری لیتوانی

قانون فوق مشتمل بر ماده‌ واحده و یك تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و نه ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوم آذر ماه یكهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱ /۱۰ /۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی


 
Print Save نمایش  
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
متن با ساختار   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |