right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
قانون مقرره شماره:
متن و تصویر
قانون 49731 : قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه در زمينه همكاري و كمك متقابل اداري در امور گمركي     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
صفحه :


Print Save نمایش           
   

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در زمینه همكاری و كمك متقابل اداری در امور گمركی

ماده ‌واحده- موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در زمینه همكاری و كمك متقابل اداری در امور گمركی مشتمل بر یك مقدمه و بیست ماده به ‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌ شود.

تبصره- در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یكصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در زمینه همكاری و كمك متقابل اداری در امور گمركی

مقدمه

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه كه از این پس طرفها نامیده می شوند؛

با در نظر گرفتن اهمیت اطمینان از ارزیابی دقیق حقوق گمركی، مالیات ‌ها و نیز سایر عوارض و هزینه ‌ها در مورد كالاهای وارداتی و صادراتی و حصول اطمینان از اجرای صحیح اقدامات مربوط به ممنوعیت، محدودیت و كنترل كالاهای وارداتی و صادراتی؛

با در نظر ‌گرفتن اینكه تخلف از قوانین گمركی كشور طرفها به امنیت كشور طرفها و منافع فرهنگی، اجتماعی، بازرگانی، مالی و اقتصادی آنها خدشه وارد می ‌سازد؛

با درك نیاز به همكاری بین‌ المللی در زمینه موضوعات مربوط به اجرای قوانین گمركی كشور طرفها؛

با درك اینكه اقدامات علیه تخلفات گمركی می‌ تواند با همكاری نزدیك بین گمركات آنها به نحو مؤثرتری صورت گیرد؛

با لحاظ نمودن توصیه ‌نامه شورای همكاری گمركی در خصوص كمك متقابل اداری مورخ ۵ دسامبر۱۹۵۳ (۱۴ آذر ۱۳۳۲)، و بیانیه بهبود همكاری گمركی و كمك متقابل اداری (بیانیه قبرس) مصوب ژوئن ۲۰۰۰ (خرداد ۱۳۷۹).

در موارد زیر توافق كرده اند:

ماده ۱ - تعاریف

۱- از نظر این موافقتنامه اصطلاحات زیر به كار رفته ‌اند:

اصطلاح «گمرك درخواست ‌شونده» یعنی گمركی كه درخواست كمك در امور گمركی به موجب این موافقتنامه را دریافت می ‌نماید.

اصطلاح «گمرك درخواست‌ كننده» یعنی گمركی كه كمك در امور گمركی به موجب این موافقتنامه را درخواست یا چنین كمكی را دریافت می‌ نماید.

اصطلاح «اطلاعات» یعنی هرگونه داده، اسناد، گزارش‌ ها و هرگونه مكاتبات به هر شكل و نیز نسخه ‌های تأیید شده آنها.

اصطلاح «تحویل كنترل ‌شده» یعنی روش اجازه حمل محموله ‌های غیرقانونی یا مشكوك شامل مواد مخدر، مواد روان ‌گردان، یا دیگر كالاهای غیرقانونی از طریق قلمرو طرفها با آگاهی و تحت نظارت مقامهای صلاحیتدار كشور طرفها كه قرار است به قلمرو كشور طرفها وارد، یا از قلمرو كشور طرفها صادر و نیز از قلمرو كشور طرفها گذر كند، با هدف شناسایی افراد دخیل در تخلفات گمركی.

اصطلاح «شخص» یعنی هر شخص حقیقی یا حقوقی،

اصطلاح «مواد مخدر و مواد روان‌ گردان» یعنی هرگونه مواد ذكر شده در فهرست‌ های كنوانسیون واحد مواد مخدر مورخ ۱۹۶۱ (۱۳۴۰) به گونه اصلاح ‌شده توسط تشریفات (پروتكل) ۱۹۷۲ (۱۳۵۱) اصلاح كنوانسیون واحد مواد مخدر مورخ ۱۹۶۱ (۱۳۴۰) و كنوانسیون مواد روان ‌گردان مورخ ۲۱ فوریه ۱۹۷۱ (۲ اسفند ۱۳۴۹).

اصطلاح «عرضه در زنجیره ‌های تأمین جهانی» یعنی هرگونه عرضه كالا خارج از كشورهای محل مبدأ آنها به كشور مقصد آنها.

اصطلاح «پیش ‌سازها» یعنی مواد شیمیایی تحت ‌كنترل كه در تولید مواد مخدر و مواد روان ‌گردان ذكر شده در فهرست ‌های (۱) و (۲) كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان ‌گردان مورخ ۱۹۸۸ (۱۳۶۷) به كار برده می شوند.

اصطلاح گمرك یعنی:

در جمهوری اسلامی ایران، گمرك جمهوری اسلامی ایران

در فدراسیون روسیه، خدمات گمرك فدرال

اصطلاح «قوانین گمركی» یعنی مقررات وضع ‌شده توسط قراردادهای بین‌ المللی، و قوانین و مقررات كشورهای طرفها كه اعمال و اجرای آنها به ‌طور مستقیم به گمركات محول شده است و نیز هرگونه سند قانونی صادره توسط گمركات در چهارچوب صلاحیت آنها در خصوص واردات، صادرات، گذر كالاها، بار و بنه دستی مسافران، ارز و دیگر اقلام با ارزش، پست بین‌ المللی، دریافت عوارض گمركی، ارائه ترجیحات، اعمال ممنوعیت ‌ها و محدودیت ها و همچنین كنترل جا به‌ جایی كالاها از طریق مرزهای كشور طرفها.

اصطلاح «تخلف گمركی» یعنی هرگونه نقض یا مبادرت به نقض قوانین گمركی.

اصطلاح «دریافتی‌ های گمركی» یعنی حقوق گمركی، مالیات ‌ها، پرداخت ‌ها و دیگر هزینه ‌های وضع ‌شده در قلمرو كشور طرفها طبق قوانین خود به ‌غیر از عوارض و هزینه ‌های ارائه خدمات.

۲- هر طرف در صورت انتقال اختیار اجرای این موافقتنامه به نهاد دیگر یا تغییر نام گمرك كشور خود، مراتب را فوری از طریق مجاری دیپلماتیك به اطلاع طرف دیگر خواهد رساند.

ماده ۲ - دامنه شمول موافقتنامه

۱- طرفها با هدف دستیابی به اهداف زیر از طریق گمركات طبق مفاد این موافقتنامه كمك متقابل را ارائه می نمایند:

الف- اطمینان از اجرای صحیح قوانین گمركی؛

ب- پیشگیری، تحقیق و از بین بردن تخلفات گمركی؛

پ- اطمینان از امنیت عرضه در زنجیره ‌های تأمین جهانی؛

۲- كمك متقابل به موجب این موافقتنامه طبق قوانین كشور گمرك درخواست ‌شونده در چهارچوب صلاحیت‌ ها و منابع آن ارائه خواهد شد.

۳- مفاد این موافقتنامه هیچ ‌گونه تأثیری بر حقوق و تعهدات طرفها ناشی از عضویت كشورهای آنها در قراردادهای بین‌ المللی از جمله قراردادهای معاضدت قضائی در امور كیفری نخواهد داشت.

۴- چنانچه گمرك درخواست ‌شونده اطلاعات درخواست ‌شده را نداشته باشد، اقدامات مقتضی را برای دریافت این اطلاعات طبق قوانین حاكم كشور خود به ‌گونه ‌ای انجام خواهد داد كه از طرف خود عمل می ‌كند.

ماده ۳ - تسهیل تشریفات گمركی

۱- گمركات اقداماتی را برای تسهیل عملیات گمركی اتخاذ خواهند كرد.

۲- گمركات روشهای شناسایی كه توسط طرف دیگر به ‌كار برده می ‌شوند (مهر و موم، نشانها و دیگر روشهای شناسایی مورد توافق گمركات) را به رسمیت می ‌شناسند.

ماده ۴ - كمك فنی

گمرك درخواست ‌شونده كمك فنی در امور گمركی از جمله موارد زیر را به گمرك درخواست ‌كننده ارائه خواهد كرد:

الف- تبادل بازدیدهای مقامهای گمركی برای آشنایی با فناوری ‌های گمركی مورد استفاده گمركات؛

ب- ارائه آموزش و كمك برای بهبود مهارت‌ های ویژه مأموران گمركی؛

پ- تبادل اطلاعات و تجربیات در خصوص استفاده از تجهیزات كنترل گمركی؛

ث- تبادل اطلاعات فنی، تحقیقی و حرفه ‌ای در خصوص قواعد و تشریفات قوانین گمركی.

ماده ۵ - اطلاعات مربوط به محاسبات دریافتی ‌های گمركی

۱- گمرك درخواست‌ شونده بنا به درخواست، با هدف اجرای صحیح قوانین گمركی طرفها و جلوگیری از فرار از پرداخت حقوق گمركی، چنانچه گمرك درخواست‌ كننده دلایلی برای شك و تردید نسبت به صحت و دقت داده‌ های مشخص‌ شده در اظهارنامه گمركی كالا داشته باشد اطلاعات لازم را در اختیار گمرك اخیر قرار خواهد داد.

۲- درخواست راجع ‌به ارائه اطلاعات طبق این ماده شامل داده ‌هایی در خصوص نوع كنترل گمركی انجام‌ شده توسط گمرك درخواست‌ شونده خواهد بود.

۳- درخواست اطلاعات براساس این ماده حداكثر در مدت دو ماه از تاریخ دریافت آن، انجام خواهد شد. چنانچه درخواست به‌ صورت كلی یا جزئی قابل اجراء نباشد، گمرك درخواست‌ شونده زمان احتمالی اجرای آن را به اطلاع گمرك درخواست ‌كننده خواهد رساند.

ماده ۶ - تبادل اطلاعات

گمرك كشور یك طرف بنا به درخواست یا به ابتكار خود، گمرك كشور طرف دیگر را از اطلاعات اشخاص و كالاهای آنها كه اقدامات آنها اعم از انجام، تكمیل یا طراحی شده كه منجر به تخلف گمركی در قلمرو كشور طرف مزبور گردیده است، مطلع خواهد نمود.

ماده ۷ - تبادل خودكار اطلاعات

گمركات می‌ توانند براساس توافق دوجانبه اطلاعات را به ‌گونه ‌ای كه در این موافقتنامه پیش ‌بینی شده و نیز اطلاعات پیش از ورود كالا را قبل از ورود به قلمرو كشور طرفها به روش خودكار كه توسط گمركات اعمال می‌ شود، مبادله كنند. محتویات، شكل و ساختار اطلاعات و نیز شرایط تنظیم‌ كننده تبادل براساس توافق فنی بین گمركات كشور طرفها صورت خواهد گرفت.

ماده ۸ - انواع كمك

۱- گمركات بنا به درخواست یا به ابتكار خود اطلاعات لازم در خصوص موارد زیر را به اشتراك خواهند گذاشت:

الف- روشهای مؤثر جدید مبارزه با تخلفات گمركی؛

ب- روشها، امكانات و دستورالعمل ‌های جدید مورد استفاده در ارتكاب تخلف گمركی؛

پ- كالایی كه تخلف گمركی در خصوص آن صورت گرفته و همچنین روشهای حمل و انبار نمودن آنها؛

ت- روشهای ارزیابی خطر مورد استفاده كه می ‌تواند به گمركات برای بهبود كارایی كنترل گمركی و ایجاد شرایط مطلوب جابه ‌جایی كالا كمك كند.

۲- طرفها می‌ توانند گروههای مشتركی را برای كنترل و بررسی انواع مشخصی از تخلفات گمركی ایجاد نمایند.

۳- گروههای اشاره ‌شده در بند (۲) این ماده، طبق قوانین كشور طرفی فعالیت می‌ كنند كه در قلمرو آن، فعال هستند.

۴- چنانچه ضرر جدی نسبت به اقتصاد، بهداشت عمومی و امنیت از جمله امنیت عرضه در زنجیره ‌های تأمین جهانی یا سایر منافع حیاتی كشور یك طرف مطرح باشد، گمرك طرف دیگر، در صورت امكان و در كوتاه‌ مدت كمك را به ابتكار خود ارائه می ‌نماید.

ماده ۹ - موارد خاص كمك دوجانبه

۱- گمركات بنا به درخواست یا به ابتكار خود بر موارد زیر اعمال نظارت و تبادل اطلاعات خواهند كرد:

الف- هرگونه كالا كه معلوم شده است در قلمرو كشور گمرك درخواست ‌كننده برای ارتكاب تخلفات گمركی استفاده ‌شده یا ظن آن وجود دارد؛

ب- هرگونه وسیله حمل و نقل كه معلوم شده است در قلمرو كشور گمرك درخواست ‌كننده برای ارتكاب تخلفات گمركی استفاده شده یا ظن آن وجود دارد؛

پ- هر مكانی برای انبار كالا كه معلوم شده است در قلمرو كشور گمرك درخواست‌ كننده برای ارتكاب تخلفات گمركی استفاده شده یا ظن آن وجود دارد؛

ت- هر شخصی كه معلوم شده است در قلمرو كشور گمرك درخواست کننده مرتكب تخلفات گمركی شده یا مظنون به ارتكاب تخلف گمركی است، به‌ ویژه در زمان ورود یا خروج آنها از قلمرو كشور طرف دیگر.

۲- گمركات می‌ توانند چنانچه دلایلی برای اعتقاد به این داشته باشند كه اقداماتی اعم از انجام، تكمیل یا طراحی شده در قلمرو كشور یك طرف، قوانین گمركی در قلمرو كشور طرف دیگر را نقض می كند، بنا به ابتكار خود نظارت را اعمال نمایند.

ماده ۱۰ - تحویل كنترل ‌شده

۱- گمركات می‌ توانند طبق توافق دوجانبه براساس قوانین كشور خود از روش تحویل كنترل ‌شده كالاها استفاده نمایند.

۲- اشیاء، مواد، وسایل و كالاهای مشمول تحویل كنترل ‌شده را براساس توافق طبق قوانین كشوری كه اقدامات در آن صورت می ‌گیرد، می‌ توان متوقف نمود یا برای حمل و نقل بعدی مورد استفاده قرار داد و نیز به صورت دست نخورده نگه داشت، توقیف كرد یا تمام یا قسمتی از آن را جایگزین نمود.

۳- در مورد هر تحویل كنترل‌ شده به عنوان یك مورد خاص و به صورت جداگانه با توجه به توافق‌ های گمركات در مورد امور مالی مربوط، اتخاذ تصمیم خواهد شد.

ماده ۱۱ - كارشناسان و گواهان

۱- گمرك درخواست‌ شونده، بنا به درخواست می ‌تواند به مأموران خود اجازه دهد در مورد تخلفات گمركی به‌ عنوان كارشناس یا گواه در رسیدگی ‌های قضائی یا اداری در قلمرو كشور گمرك درخواست کننده حاضر شوند.

۲- این مأموران مداركی در مورد حقایق استخراج ‌شده توسط آنها در حین انجام وظایف خود را ارائه خواهند نمود. درخواست حضور مأموران در دادگاه باید به وضوح مشخص كند كه مأمور در چه مورد و در چه سمتی قرار است حضور یابد.

ماده ۱۲ - درخواست‌ ها

۱- درخواست‌ ها طبق این موافقتنامه به صورت مستقیم و كتبی و یا از طریق رایانامه به همراه اسناد مورد نیاز پیوست ‌شده برای اجرای آنها بین گمركات مبادله خواهد شد. برای این منظور گمركات فهرست مقامهای مجاز برای دریافت درخواست‌ ها و نشانی رایانامه آنها را مبادله می‌ كنند.

۲- چنانچه ضرورت موقعیت ایجاب كند، درخواست شفاهی نیز قابل پذیرش است كه باید متعاقباً به صورت كتبی یا در صورت توافق دو طرف به شكل الكترونیكی، تأیید شود.

۳- درخواست‌ ها و اسناد پیوست آنها به زبان انگلیسی یا به زبان مورد قبول دو طرف ارسال می‌ شود.

۴- درخواست ها، حاوی اطلاعات زیر خواهند بود:

الف- نام گمرك درخواست کننده؛

ب- ماهیت جریان رسیدگی و اقدامات درخواست‌ شده؛

پ- هدف و دلیل درخواست؛

ت- مستندات قانونی مرتبط؛

ث- داده های دقیق و جزئی از اشخاص حقیقی موضوع درخواست؛

ج- خلاصه‌ ای از حقایق مرتبط با هدف درخواست.

۵- چنانچه ارائه نسخه‌ های تأیید شده كافی نباشد، اصل اسناد را می ‌توان درخواست كرد، مشروط بر اینكه در كوتاه‌ ترین زمان ممكن این اسناد به گمرك ارائه ‌دهنده بازگردانده شوند.

۶- چنانچه درخواست، الزامات این ماده را رعایت نكرده باشد، اصلاح یا تصحیح آن را می ‌توان درخواست كرد كه این امر مانع اجرای اقدامات اولیه در خصوص درخواست نخواهد شد.

ماده ۱۳ - تحقیق

۱- چنانچه گمرك درخواست‌ شونده اطلاعات درخواستی را در اختیار نداشته باشد، می ‌تواند تحقیقاتی را برای به ‌دست آوردن آن اطلاعات انجام دهد.

۲- چنانچه گمرك درخواست‌ شونده مقام صلاحیتدار برای انجام تحقیقات مشخص‌ شده در بند (۱) این ماده نباشد، می‌ تواند از مقام دولتی مربوط درخواست نماید و مراتب به آگاهی طرف درخواست کننده خواهد رساند.

ماده ۱۴ - شرایط حضور مأموران

۱- مأموران گمرك كشور یك طرف براساس درخواست كتبی و رضایت گمرك كشور طرف دیگر و به‌ موجب شرایط مشخص‌ شده توسط آن طرف، می‌ توانند در قلمرو كشور آن طرف برای تحقیق در مورد تخلف گمركی حاضر شوند.

۲- مأموران گمرك كشور یك طرف، حاضر در قلمرو طرف دیگر در موارد به موجب این موافقتنامه در هر زمان، گواهی صلاحیت خود را طبق قوانین كشور طرف دیگر ارائه خواهند نمود.

۳- مأموران گمرك یك طرف در مواردی كه به موجب این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر حاضر می‌ شوند، مسؤول هرگونه نقض قوانین كشوری می‌ باشند كه در آن اقامت دارند. مأموران مزبور دارای سلاح و لباس یك شكل نخواهند بود.

ماده ۱۵ - محرمانه بودن اطلاعات

۱- هرگونه اطلاعات دریافت‌ شده به ‌موجب این موافقتنامه فقط توسط گمركات برای اهداف مشخص‌ شده در این موافقتنامه مورد استفاده قرارخواهند گرفت، و برای اهداف دیگر مورد انتقال یا استفاده قرار نخواهند گرفت، مگر اینكه گمرك ارائه ‌دهنده این اطلاعات رضایت كتبی خود را اعلام كرده باشد.

۲- گمرك كشور ارائه ‌دهنده اطلاعات محرمانه به گمرك طرف دیگر، در چهارچوب این موافقتنامه عنوان محرمانه را متعاقباً بر روی آن و یا وسیله انتقال آن قید خواهد نمود. گمرك دریافت ‌كننده این اطلاعات، از محافظت آنها طبق قوانین كشور خود اطمینان حاصل خواهد نمود.

۳- گمركات می‌ توانند اطلاعات دریافتی به ‌موجب این موافقتنامه را به ‌عنوان دلیل در رسیدگی ‌های قضائی و اداری استفاده كنند. استفاده احتمالی از این اطلاعات به ‌عنوان دلیل در دادگاه و همچنین شرایط حقوقی آن مطابق قوانین كشور گمرك دریافت ‌كننده اطلاعات مزبور تعیین می‌ شود.

ماده ۱۶ - موارد استثناء تعهد به ارائه كمك

۱- چنانچه گمرك درخواست‌ شونده، اجرای درخواست را ناقض حاكمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع اساسی كشور خود یا منافع تجاری یا حرفه ‌ای تلقی نماید، می‌ تواند از ارائه كمك به ‌صورت كلی یا جزئی به موجب این موافقتنامه خودداری یا كمك مزبور را تحت قیود و شرایطی ارائه نماید.

۲- چنانچه گمرك درخواست کننده، كمكی را درخواست كند كه خود قادر به ارائه آن نیست، باید این حقیقت را در درخواست ذكر كند. اجرای این درخواست در صلاحدید گمرك درخواست‌ شونده می باشد.

۳- چنانچه ارائه كمك از تحقیق، یا جریان ‌های رسیدگی قضائی انجام ‌شده، جلوگیری نماید، گمرك درخواست‌ شونده می‌ تواند آن را به تعویق اندازد. در این صورت گمرك درخواست‌ شونده مراتب را به آگاهی گمرك درخواست کننده می ‌رساند و با گمرك مزبور در مورد قیود و شرایط مقرر شده توسط گمرك درخواست‌ شونده برای ارائه كمك مشورت خواهد كرد.

۴- چنانچه گمرك درخواست‌ شونده معتقد باشد كه اجرای درخواست هزینه زیادی خواهد داشت، می‌ تواند از ارائه كمك خودداری نماید.

۵- در صورت امتناع از ارائه كمك ، دلیل امتناع فوری به صورت كتبی به اطلاع گمرك درخواست کننده خواهد رسید.

ماده ۱۷ - هزینه‌ ها

۱- هزینه‌ های صرف‌ شده در اجرای درخواست، بر عهده گمرك درخواست‌ شونده خواهد بود به ‌غیر از هزینه ‌های مربوط به كارشناسان و گواهان و هزینه ‌های مترجمان همزمان كه كارمند دولت نباشند كه توسط گمرك درخواست کننده تقبل خواهد شد.

۲- پرداخت هزینه ‌های دیگر صرف‌ شده در اجرای این موافقتنامه منوط به مذاكره اضافی بین گمركات خواهد بود.

ماده ۱۸ - قلمرو اجرائی موافقتنامه

این موافقتنامه در قلمرو جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه قابلیت اجراء خواهد داشت.

ماده ۱۹ - اختلاف‌ ها و دعاوی

تمامی اختلاف‌ ها و دعاوی بین طرفها در خصوص تفسیر و اجرای این موافقتنامه از طریق مشاوره و مذاكره بین طرفها حل و فصل خواهد شد.

ماده ۲۰ - لازم‌ الاجراء شدن و خاتمه این موافقتنامه

۱- این موافقتنامه سی روز پس از دریافت آخرین اطلاعیه كتبی از طریق مجاری دیپلماتیك مبنی بر تكمیل تمامی تشریفات داخلی لازم برای لازم ‌الاجراء ‌شدن این موافقتنامه توسط طرفها، به اجراء گذاشته خواهد شد.

۲- طرفها مجاز هستند این موافقتنامه را با آگاه‌ كردن طرف دیگر از قصد خود برای فسخ این موافقتنامه، فسخ نمایند. در این صورت این موافقتنامه سه‌ ماه پس از تاریخ دریافت اطلاعیه، فسخ می‌ شود.

۳- فسخ این موافقتنامه تأثیری بر حقوق و تعهدات طرفها ناشی از اجرای این موافقتنامه پیش از فسخ آن نخواهد داشت، مگر این كه طرفها به‌ گونه دیگری توافق نمایند.

۴- از زمان لازم ‌الاجراء شدن این موافقتنامه، موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در خصوص همكاری و كمك متقابل در امور گمركی كه در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۷۷ (برابر با ۲۹ جولای ۱۹۹۸) به امضاء رسید، از درجه اعتبار ساقط می‌ گردد.

این موافقتنامه در تهران به تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ هجری شمسی مطابق با ۱۶ می ۲۰۱۶ میلادی در دو نسخه اصلی هر یك به زبانهای فارسی، روسی و انگلیسی كه تمامی آنها از اعتبار یكسانی برخوردار می باشد تنظیم شده است. در صورت بروز اختلاف، متن انگلیسی برای تفسیر این موافقتنامه استفاده خواهد شد.

از طرف

دولت جمهوری اسلامی ایران

مسعود كرباسیان

رئیس کل گمرك جمهوری اسلامی ایران

از طرف

دولت فدراسیون روسیه

آندری بلیانینف

رئیس کل گمرك فدراسیون روسیه

قانون فوق مشتمل بر ماده ‌واحده و یك تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست ماده در جلسه علنی روز سه‌ شنبه مورخ دوم آذرماه یكهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱ /۱۰ /۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

 
Print Save نمایش  
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
متن با ساختار   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |