right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
قانون مقرره شماره:
متن و تصویر
قانون 48719 : قانون بودجه سال 1395 كل كشور     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
صفحه :


Print Save نمایش           
   

قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور

ماده ‌واحده - بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور از حيث منابع بالغ بر نه ميليون و هفتصد و هشتاد و پنج هزار و پانصد و بيست و نه ميليارد و نهصد و هفتاد و چهار ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۹۷۴ /۵۲۹ /۷۸۵ /۹) ريال و از حيث مصارف بالغ بر نه ميليون و هفتصد و هشتاد و پنج هزار و پانصد و بيست و نه ميليارد و نهصد و هفتاد و چهار ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۹۷۴ /۵۲۹ /۷۸۵ /۹) ريال به شرح زير است:

الف- منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه‌ ها و تملك دارايي ‌هاي سرمايه‌ اي و مالي بالغ بر سه ميليون و سيصد و پنجاه و چهار هزار و هشتصد و نود و پنج ميليارد و يكصد و چهل ‌و پنج ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۴۵ /۸۹۵ /۳۵۴ /۳) ريال

شامل :

۱ - منابع عمومي بالغ بر دو ميليون و نهصد و چهل و سه هزار و نهصد و سي ‌و هفت ميليارد و يكصد و نود و نه ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۹۹ /۹۳۷ /۹۴۳ /۲) ريال

۲ - درآمد اختصاصي وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي بالغ بر چهارصد و ده هزار و نهصد و پنجاه و هفت ميليارد و نهصد و چهل و شش ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۹۴۶ /۹۵۷ /۴۱۰) ريال

ب- بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر شش ميليون و هشتصد و بيست و هشت هزار و يكصد و هفتاد و يك ميليارد و هشتصد و شصت و سه ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۸۶۳ /۱۷۱ /۸۲۸ /۶) ريال و از حيث هزينه‌ ها و ساير پرداخت‌ ها بالغ بر شش ميليون و هشتصد و بيست و هشت هزار و يكصد و هفتاد و يك ميليارد و هشتصد و شصت و سه ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۸۶۳ /۱۷۱ /۸۲۸ /۶) ريال

تبصره ۱-

الف - درسال ۱۳۹۵ سهم شركت دولتي تابعه ذي‌ ربط وزارت نفت موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۳، چهارده ‌و نيم درصد (۵ /۱۴%) تعيين مي ‌شود و سود حاصل از آن معاف از تقسيم سود سهام دولت است.

ب - سهم صندوق توسعه ملي موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)، بيست ‌درصد (۲۰%) تعيين مي ‌شود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است بيست ‌درصد (۲۰%) منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، گاز طبيعي و فرآورده‌ هاي نفتي را به حساب صندوق توسعه ملي واريز كند. مبالغ مذكور به‌ صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه مي ‌شود.

سهم اين صندوق از صادرات فرآورده‌ هاي نفتي براساس سازوكار ماده (۱۳) قانون رفع موانع توليد رقابت‌ پذير و ارتقاي نظام مالي كشور تعيين مي‌ شود.

ج - به وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ‌ربط اجازه داده مي ‌شود با تصويب شوراي اقتصاد به ‌منظور‌ سرمايه ‌گذاري در طرحهاي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترك نسبت به انتشار اوراق مشاركت ارزي - ريالي از طريق بازار سرمايه در سقف پنجاه هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ريال با تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق توسط وزارت نفت از محل افزايش توليد همان ميادين نسبت به ارقام مصوب همان سال اقدام كند.

د - وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي ‌ربط مكلف است نسبت به نوسازي و توسعه شبكه خطوط لوله انتقال نفت خام و ميعانات گازي و فرآورده‌ هاي نفتي و تأمين منابع مالي سهم دولت در توسعه پالايشگاهها و زير ساختهاي تأمين، ذخيره ‌سازي و توزيع فرآورده‌ اقدام كند و منابع مورد نياز را از محل افزايش پنج‌ درصد (۵ %) به قيمت هر ليتر فرآورده ‌هاي نفتي شامل بنزين، نفت سفيد، نفت گاز، نفت كوره، گاز مايع و سوخت هواپيما تأمين و پس از واريز به خزانه‌ داري كل ‌كشور تا سقف پانزده‌ هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵) ريال به مصرف برساند. اين منابع جزء درآمد شركت محسوب نمي ‌شود و مشمول ماليات با نرخ صفر مي ‌باشد.

ه‍ - وزارت نفت موظف است از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ ربط معادل ريالي دو ميليون تن قير رايگان تا سقف مبلغ بيست و چهار هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۴) ريال به نسبت شصت و دو درصد (۶۲ %) در اختيار وزارت راه و شهرسازي جهت روكش آسفالت و آسفالت راههاي روستايي و بيست درصد (۲۰%) در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي جهت آسفالت معابر و بهسازي روستاها و انجام پروژه‌ هاي مشاركتي با دهياري ‌ها و پانزده درصد (۱۵%) در اختيار وزارت كشور (سازمان شهرداري ‌ها و دهياري‌ هاي كشور) جهت آسفالت معابر شهرهاي با جمعيت زير پنجاه هزار نفر و سه ‌درصد (۳ %) جهت نوسازي مدارس در اختيار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس) قرار دهد و در حسابهاي في ‌مابين خود و خزانه ‌داري كل كشور اعمال و با آن تسويه كنند. وزارت نفت تا پايان سال مالي ۱۳۹۵ نسبت به تحويل كامل قير اقدام مي ‌كند.

و - وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ‌ربط مجاز است به منظور اجراي خطوط گاز رساني به شهرها و روستاها تا مبلغ سه هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳) ريال براي استان سيستان و بلوچستان و تا مبلغ دو هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲) ريال براي شرق هرمزگان از محل ماده (۱۲) قانون رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۴ به پروژه‌ هاي مربوط اختصاص دهد.

تبصره ۲-

الف - به دولت اجازه داده مي ‌شود در سال ۱۳۹۵ مصارف مربوط به واگذاري بنگاههاي دولتي موضوع جزء‌ (۲) بند (د)‌ سياست ‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي را از طريق جدول شماره (۱۳)‌ اين قانون و بدهي خود به بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي را از محل واگذاري سهام و سهم‌ الشركه متعلق به دولت و مؤسسات و شركتهاي دولتي به استثناي موارد مندرج در جزء (۲)‌ بند (د) سياست‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي را از طريق جدول شماره (۱۸) اين قانون پرداخت كند.

ب - به ‌منظور‌ نظارت بيشتر بر بنگاههاي در حال واگذاري در سال ۱۳۹۵ و همچنين بنگاههاي واگذار شده به صورت كنترلي، اسامي اين بنگاهها از سوي سازمان خصوصي‌ سازي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي ‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است ثبت صورتجلسات مجامع عمومي و هيأت مديره و همچنين دخل و تصرف در اموال و املاك بنگاههاي مزبور را پس از أخذ مجوز كتبي از سازمان خصوصي ‌سازي انجام دهد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نيز موظف است طي دستورالعمل اعلامي به بانكها و مؤسسات اعتباري خصوصي و دولتي، اعطاي هرگونه تسهيلات به بنگاههاي مذكور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصي‌ سازي نمايد.

ج - رعايت ماده (۴) قانون الحاق تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) در مورد شركتهاي در حال واگذاري در سال ۱۳۹۵ الزامي است.

تبصره ۳- با توجه به تمديد مدت اجراي قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و با رعايت مصوبه شماره ۰۱۰۱ /۶۶۶۳۱ مورخ ۲۷ /۱۰ /۱۳۸۹ مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال ۱۳۹۵ سقف تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) علاوه بر باقيمانده سهميه سالهاي قبل، معادل ريالي پنجاه ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) دلار تعيين مي‌ شود.

دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي با سپردن تضمين‌ هاي لازم به بانكهاي عامل مي ‌توانند از تسهيلات مذكور استفاده كنند. شوراي اقتصاد براساس مفاد ماده (۸۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۵ /۱۰ /۱۳۸۹، اين تسهيلات را به طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست‌ محيطي با اولويت بخشهاي خصوصي و تعاوني اختصاص مي ‌دهد. كليه طرحهاي مصوب كه منابع آنها از محل تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) تأمين مي‌ شود بايد با تأييد دستگاه اجرائي ذي ‌ربط، وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور داراي توجيه فوق‌ الذكر باشد و بازپرداخت اصل و سود منابع هر يك از طرحها صرفاً از محل عايدات طرح در دوران بهره ‌برداري و يا منابع پيش ‌بيني ‌شده طرح در قانون بودجه زمان تصويب طرح و در صورت عدم كفايت از سهم اعتبارات آتي استان محل اجراي طرح قابل پرداخت مي ‌باشد.

برداشت و پرداخت از محل منابع موجود جمهوري اسلامي ايران نزد كشور تأمين‌ كننده تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) ممنوع است. دولت مكلف است تضمين ‌هاي كافي را براي اطمينان از بازپرداخت بخش غيردولتي أخذ نمايد.

ده‌ درصد (۱۰ %) از اعتبارات اين تبصره جهت طرحهاي دفاعي شامل صنايع دفاعي و بنيه دفاعي هزينه مي ‌گردد.

تبصره ۴-

الف - به ‌منظور‌ تحقق ‌بخشي از اهداف مندرج در قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش‌ بنيان و تجاري ‌سازي نوآوري و اختراعات مصوب ۵ /۸ /۱۳۸۹ به ‌ويژه تبصره (۲) ماده (۵) قانون مذكور معادل ريالي مبلغ دويست ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) دلار از محل صندوق توسعه ملي بابت حمايت از شركتهاي دانش‌ بنيان خصوصي و تعاوني اختصاص مي ‌يابد. مبلغ ارزي مذكور براي صندوق توسعه ملي بازگشت از منابع محسوب مي ‌شود. تبديل دلار به ريال موضوع اين بند زير نظر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صورت مي‌ گيرد.

ب - به صندوق توسعه ملي اجازه داده مي ‌شود كه در سال ۱۳۹۵ نسبت به اعطاي تسهيلات ارزي به سرمايه ‌گذاران بخشهاي خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي براي طرحهاي توسعه‌ اي بالا دستي نفت و گاز با اولويت ميدان‌ هاي مشترك و جمع ‌آوري گازهاي همراه با تضمين وزارت نفت و بدون انتقال مالكيت نفت و گاز موجود در مخازن و توليدي از آنها اقدام كند.

ج - به صندوق توسعه ملي در سال ۱۳۹۵ اجازه داده مي‌ شود نسبت به اعطاي تسهيلات ارزي به سرمايه‌ گذاران بخش خصوصي و يا تعاوني براي طرحهاي توسعه‌ اي موارد مختلف حمل و نقل درون و برون شهري بدون انتقال مالكيت و با معرفي وزارت راه و شهرسازي و تضمين سازمان‌ ها و شركتهاي تابعه و ذي ‌ربط اين وزارتخانه در قبال أخذ حق دسترسي تا استهلاك اصل سرمايه و سود آن از استفاده‌ كنندگان اقدام كند.

د - در سال ۱۳۹۵ مبلغ پانصد ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) دلار از محل صندوق توسعه ملي در اختيار بانك كشاورزي قرار مي ‌گيرد تا صرفاً براي طرحهاي آبياري تحت فشار به بخشهاي خصوصي و تعاوني پرداخت شود. اين اعتبار طي هشت سال از محل عوايد اجراي طرح به صندوق توسعه ملي بازپرداخت مي ‌گردد. تضمين اعتبار مذكور بر عهده دولت مي‌ باشد.

تبصره ۵-

الف - به شركتهاي وابسته و تابعه وزارتخانه‌ هاي نيرو، نفت، راه و شهرسازي، ورزش و جوانان، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي و سازمان انرژي اتمي ايران اجازه داده مي‌ شود با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب ۳۰ /۶ /۱۳۷۶ تا سقف يكصد هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ‌‌ريال براي اجراي طرحهاي انتفاعي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي خود با اولويت اجراي پروژه ‌ها و طرحهاي ميادين نفت و گاز مشترك با همسايگان و مهار آبهاي مرزي، طرحهاي حمل و نقل به ويژه وسائط نقليه برقي، طرحهاي آبرساني و تأمين آب، احداث و تكميل طرحهاي آب ‌شيرين‌ كن، تكميل شبكه جمع ‌آوري و انتقال فاضلاب، تصفيه‌ خانه‌ هاي آب و فاضلاب، نيروگاههاي برق با اولويت پروژه‌ هاي با راندمان بالا مانند توليد همزمان برق و آب شيرين و برق و گرما (CHP) و برق و گرما و سرما (CCHP) شبكه‌ هاي انتقال و توزيع برق، احداث و تكميل طرحهاي نيمه ‌تمام ورزشي، تبديل گاز به فرآورده‌ هاي شيميايي و همچنين مناطق محروم و كمتر توسعه ‌يافته، اوراق مشاركت ريالي و يا صكوك اسلامي و با رعايت ماده (۸۸) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷ /۱۱ /۱۳۸۰ و براي طرحهايي كه به ‌تصويب شوراي اقتصاد مي ‌رسد، با تضمين خود درخصوص اصل و سود، منتشر كنند.

ب - به دولت اجازه داده مي‌ شود تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ريال اوراق مشاركت ريالي با تضمين خود با بازپرداخت اصل و سود آن به ‌منظور اجراي طرحهاي انتفاعي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت منتشر و وجوه أخذ شده را به رديف شماره ۳۱۰۱۰۲ جدول شماره (۵) اين قانون واريز كند. منابع واريزي به طرحهاي تملك دارايي‌ هاي سرمايه ‌اي نيمه‌ تمام مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون اختصاص مي‌ يابد تا براساس مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور هزينه شود. واگذاري اين اوراق به بخش دولتي اعم از شركتها، بانكها و ساير دستگاهها در بازار پول و قبل از سررسيد ممنوع است.

ج - اوراق مشاركت فروش‌ نرفته طرحهاي بندهاي (الف) و (ب) اين تبصره، قابل واگذاري به پيمانكاران، مشاوران و تأمين ‌كنندگان تجهيزات همان طرحها در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد رئيس دستگاه اجرائي، ذي ‌حساب ذي ‌ربط و سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور است. اوراق واگذار شده، قابل بازخريد قبل از سررسيد توسط بانك عامل نيست.

د - به شهرداري‌ هاي كشور و سازمان‌ هاي وابسته به آنها اجازه داده مي ‌شود به‌‌ طور مشترك يا انفرادي با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با تأييد وزارت كشور (سازمان شهرداري ‌ها و دهياري ‌ها) تا سقف هفتاد هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۷۰) ريال اوراق مشاركت و صكوك اسلامي با تضمين خود با بازپرداخت اصل و سود آن با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت و آيين ‌نامه اجرائي آن توسط شهرداري‌ ها منتشر كنند. حداقل پنجاه درصد (۵۰ %) از سقف اوراق موضوع اين بند به طرحهاي قطار شهري اختصاص مي‌ يابد.

مجوز فروش اوراق مشاركت سنوات گذشته تا سقف تعيين ‌شده سال صدور در سال ۱۳۹۵ نافذ است. تضمين بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت براي اجراي طرحهاي قطار شهري به نسبت پنجاه‌ درصد (۵۰ %) دولت و پنجاه‌ درصد (۵۰ %) شهرداري ‌ها با نرخ مالياتي صفر است و تضمين پنجاه درصد (۵۰ %) سهم دولت برعهده سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور مي ‌باشد.

هـ - دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامي با حفظ قدرت خريد را با سررسيد يك تا سه‌ سال به‌ صورت بي ‌نام و يا با نام، صادر كند و به ‌منظور‌ تسويه بدهي مسجل خود بابت طرحهاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه‌ اي و مابه ‌التفاوت قيمت تمام‌ شده برق و آب با قيمت تكليفي فروش آن در سنوات قبل به شركتهاي برق و آب مطابق ماده (۲۰) قانون محاسبات ‌عمومي‌ كشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ به قيمت اسمي تا سقف هفتاد و پنج هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۷۵) ريال به طلبكاران غيردولتي واگذار كند. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه ماليات معاف مي ‌باشد و به ‌عنوان ابزار مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱ /۹ /۱۳۸۴ محسوب شده و با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي‌ شود. اسناد خزانه اسلامي از قابليت دادوستد در بازار ثانويه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار بايد ترتيبات انجام معامله ثانويه آنها را در بازار بورس يا فرا بورس فراهم كند. خريد و فروش اين اوراق توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ممنوع است.

و - به دولت اجازه داده مي ‌شود در سال ۱۳۹۵ بدهيهاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي را كه در چهارچوب مقررات مربوط تا پايان سال ۱۳۹۳ ايجاد شده، با مطالبات قطعي دولت (وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي) از اشخاص مزبور تا مبلغ يكصد و بيست و پنج هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۲۵) ريال به‌ صورت جمعي - خرجي تسويه كند. بدين منظور وزارت امور اقتصادي و دارايي، اسناد تعهدي خاصي را با عنوان «اوراق تسويه خزانه» صادر مي ‌كند و در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني طلبكار و متقابلاً بدهكار قرار مي ‌دهد. اين اسناد صرفاً به‌ منظور‌ تسويه بدهي اشخاص يادشده به دستگاههاي اجرائي و شركتها و مؤسسات دولتي مورد استفاده قرار مي ‌گيرد.

ز - به منظور استمرار جريان پرداخت‌ هاي خزانه‌ داري كل ‌كشور، به دولت اجازه داده مي‌ شود تا مبلغ يكصد هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ريال اسناد خزانه اسلامي منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصيص‌ هاي اولويت ‌دار ابلاغي از سوي سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور موضوع قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كند و پرداخت اين اسناد را قبل از پايان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسويه نمايد. اين اسناد از ماليات معاف بوده و در بورس اوراق بهادار قابل دادوستد مي ‌باشد.

تسويه اين اسناد در سررسيد، مقدم بر تمامي پرداخت‌ هاي خزانه ‌داري كل كشور مي ‌باشد و تسويه آن قبل از سررسيد توسط خزانه مجاز است.

انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است.

ح - به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي ‌شود به‌ منظور‌ استفاده از دارايي‌ هاي دولت براي انتشار صكوك اسلامي پيش بيني ‌شده در اين قانون و ساماندهي و مديريت دارايي‌ ها و اموال در مالكيت دولت و تمركز اختيارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غيرمنقول و ساير دارايي‌ هاي دولت، ضمن اجراي سامانه جامع اطلاعات اموال غيرمنقول دستگاههاي اجرائي (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نياز براي مديريت و استفاده از دارايي ‌ها و اموال دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري به استثناي انفال، اموال دستگاههاي زير نظر مقام معظم رهبري و موارد و مصاديق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسي به‌ منظور پشتوانه‌ انتشار صكوك اسلامي نظير ارزيابي توسط كارشناسان رسمي، شناسايي، تعيين و تغيير بهره بردار، واگذاري و هرگونه نقل و انتقال يا فروش اموال مذكور با تصويب هيأت وزيران اقدام كند. كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ در اجراي ماده (۱۳۷) قانون محاسبات عمومي كشور و تبصره (۱۰) ماده (۶۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مكلفند ضمن همكاري لازم حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون نسبت به ثبت كليه اموال غيرمنقول اعم از اراضي، املاك، ساختمان‌ ها و فضاهاي اداري در اختيار يا تصرف اعم از اينكه داراي سند مالكيت بوده يا فاقد سند مالكيت باشند، اجار‌ه‌ اي يا وقفي يا ملكي و ... در سامانه اقدام نمايند. صدور هرگونه مجوز براي واگذاري حق استفاده، تغيير بهره ‌بردار، فروش اموال غيرمنقول دولتي بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذكور و أخذ شناسه (كد) رهگيري ممنوع است.

انتشار صكوك اسلامي براي دستگاههاي وابسته به قوه قضائيه، قوه مقننه و ساير نهادهاي حكومتي غيرقوه مجريه و استفاده از دارايي ‌ها و اموال اين دستگاهها حسب مورد منوط به موافقت عالي ‌ترين مقام آنها است.

تبصره ۶-

الف - سقف معافيت مالياتي موضوع ماده (۸۴) قانون ماليات‌ هاي مستقيم مصوب ۳ /۱۲ /۱۳۶۶ و اصلاحات بعدي آن در سال ۱۳۹۵، مبلغ يكصد و پنجاه و شش ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵۶) ريال در سال تعيين مي ‌شود.

ب - مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ /۲ /۱۳۸۷ و اصلاحات بعدي آن تا پايان سال ۱۳۹۵ تمديد مي‌ شود.

ج - وزارت نيرو از طريق شركتهاي آبفاي شهري سراسر كشور مكلف است علاوه بر دريافت نرخ آب ‌بهاي ‌شهري، به ازاي هر متر مكعب فروش آب شرب مبلغ يكصد و پنجاه (۱۵۰) ‌ريال از مشتركان آب دريافت و به خزانه ‌داري كل كشور واريز كند. صد درصد (۱۰۰ %) وجوه دريافتي تا سقف هفتصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۷۰۰) ريال از محل حساب مذكور صرفاً جهت آبرساني شرب روستايي و عشايري اختصاص مي ‌يابد. اعتبار مذكور براساس شاخص كمبود آب شرب سالم بين استان‌ هاي كشور در مقاطع سه‌ ماهه از طريق شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور توزيع مي‌ شود تا پس از مبادله موافقتنامه بين سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي استان‌ ها و شركتهاي آب و فاضلاب روستايي استان‌ ها هزينه شود. وجوه فوق مشمول ماليات نمي ‌شود.

د - دولت مي ‌تواند دستگاههاي اجرائي ذي‌ ربط را موظف كند تا معافيت ‌ها و تخفيفات مالياتي و گمركي را به صورت جمعي - خرجي در حسابهاي مربوط ثبت نمايند.

هـ - وزارت نيرو موظف است، علاوه بر دريافت بهاي برق به‌ ازاي هر كيلو وات‌ ساعت برق فروخته‌ شده، مبلغ سي (۳۰) ريال به ‌عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشتركان برق به‌ استثناي مشتركان خانگي روستايي و چاههاي كشاورزي دريافت كند. وجوه حاصله به حساب خاصي نزد خزانه ‌داري كل كشور واريز مي‌ شود و حداكثر تا سقف هفت هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۷) ريال صرفاً بابت حمايت از توسعه و نگهداري شبكه ‌هاي برق روستايي و توليد برق تجديد پذير و پاك، توسط شركت توانير هزينه مي ‌شود.

و - به‌ وزارت كشور‌ (سازمان شهرداري‌ ها و دهياري ‌ها) اجازه داده مي‌ شود در سال ۱۳۹۵ بيست‌‌ درصد (۲۰ %) از وجوه تبصره (۲) ماده (۳۹) قانون‌ ماليات بر ارزش ‌افزوده معادل‌ هفت‌ هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۷) ريال كه در اختيار آن وزارتخانه قرار مي ‌گيرد را براي كمك و تأمين ماشين‌ آلات خدماتي و عمراني شهر‌هاي زير يكصد هزار نفر جمعيت و روستاها به نسبت هفتاد ‌درصد (۷۰ %) و سي درصد (۳۰ %) هزينه كند.

ز - در سال ۱۳۹۵ به منظور تحقق درآمدهاي مالياتي و رعايت انضباط مالي، نقل و انتقال قطعي املاك به مأخذ ارزش معاملاتي به نرخ پنج درصد ( ۵%) و ماليات نقل و انتقال حق واگذاري محل به مأخذ ده برابر ارزش معاملاتي ملك مربوطه به نرخ سي درصد (۳۰%) در تاريخ انتقال از طرف مالكان عين يا صاحبان حق مي ‌باشد.

حق واگذاري محل از نظر اين قانون عبارت است از حق كسب يا پيشه يا حق تصرف محل يا حقوق ناشي از موقعيت كسب و كار در حال فعاليت و بهره ‌برداري.

كليه پرونده‌ هاي نقل و انتقال مالياتي كه تا تصويب اين قانون به قطعيت نرسيده است، مشمول اين حكم مي ‌باشد.

ح - اصلاحيه قانون ماليات‌ هاي مستقيم مصوب ۳۱ /۴ /۱۳۹۴ و همچنين احكام مالياتي قوانين رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۴ و الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) در سال ۱۳۹۵ مجري مي‌ باشد.

تبصره ۷-

الف - كليه اشخاص حقيقي و حقوقي استخراج ‌كننده سنگ آهن كه پروانه بهره ‌برداري آنها به نام سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) و شركتهاي تابعه است ولي فاقد قرارداد با سازمان مذكور و شركتهاي تابعه مي ‌باشند، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره ‌برداري از معادن فوق در سال ۱۳۹۵ بيست درصد (۲۰ %) مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومي رديف ۱۳۰۴۱۹ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه ‌داري كل كشور پرداخت كنند. در صورت سرمايه‌ گذاري براي تكميل زنجيره توليد، حق انتفاع به صورت پلكاني نزولي در طول زنجيره فرآوري، توسط شوراي اقتصاد تصويب و از ابتداي سال ۱۳۹۵ وصول خواهد شد.

موارد فوق صرفاً به شركتهايي تعلق مي‌ گيرد كه زنجيره ارزش فرآوري را در داخل مجموعه همان شركت انجام دهند. درصورتي كه شركتهاي موضوع اين جزء با رعايت قانون تجارت از محل سود خود اقدام به سرمايه‌ گذاري در معادن و صنايع معدني پايين ‌دستي كنند به ميزان ده درصد (۱۰ %) سرمايه‌ گذاري صورت ‌گرفته از محل سود به عنوان حق انتفاع بهره ‌برداري محاسبه مي ‌شود.

پنجاه درصد (۵۰ %) درآمد موضوع رديف ۱۳۰۴۲۳ از محل اعتبارات رديف ۱۵۷ - ۵۳۰۰۰۰ از طريق وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در اختيار صندوق بازنشستگي فولاد و مبلغ چهار هزار و سيصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰۰ /۴) ريال از مبالغ واريزي موضوع رديف ۱۳۰۴۱۹ اين تبصره با ميزان دريافتي به صورت تخصيص ‌يافته توسط خزانه ‌داري كل كشور از طريق رديفهاي ۸۲ - ۵۳۰۰۰۰ و ۱۲۰ - ۵۳۰۰۰۰ (هشتاد درصد (۸۰ %) سازمان توسعه نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و بيست درصد (۲۰ %) سازمان زمين‌ شناسي و اكتشافات معدني كشور) در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار مي ‌گيرد تا جهت طرحهاي اكتشافي، طرحهاي پژوهشي، كاربردي، زيست ‌محيطي و ايجاد زير ساختهاي معدني و ايمني معدني هزينه شود. مبلغ سيصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰۰) ريال از درآمد اين جزء از طريق طرح ۱۳۰۴۰۱۱۰۰۶ صرف زيرساخت‌ هاي معدني مي‌ شود.

ماليات بر درآمد سال ۱۳۹۵ هر يك از معادن موضوع اين جزء به حساب خزانه معين استان محل استقرار معدن واريز مي‌ شود.

ب - گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است نسبت به استرداد حقوق ورودي كالاهاي وارداتي از همان مواد و قطعات وارداتي موضوع مواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمركي مصوب ۲۲ /۸ /۱۳۹۰ ظرف مدت پانزده روز از محل تنخواه دريافتي از خزانه كه تا پايان سال تسويه مي ‌نمايد، اقدام كند.

ج - در اجراي قانون اجراي سياست ‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و با عنايت به لغو قانون انحصار دولتي دخانيات مصوب ۲۹ /۱۲ /۱۳۰۷ و اصلاحات بعدي آن وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دريافتي شركت دخانيات ايران بابت تمام ‌نگاشت (هولوگرام) و ساير حقوق انحصار محصولات دخاني پس از تاريخ لازم‌ الاجراء شدن «مصوبه واگذاري سهام شركت مزبور بابت رد ديون صندوق بازنشستگي كاركنان صنعت فولاد» براساس گزارش حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌ داري كل كشور موضوع رديف ۱۳۰۴۲۱ جدول شماره (۵) اين قانون واريز كند. همچنين تا شفاف ‌سازي وظايف حاكميتي و حقوق دولتي در حوزه محصولات دخاني در تطبيق با قانون اجراي سياست ‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهاي حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتي دريافتي بابت واردات و توليد محصولات دخاني را طي سال ۱۳۹۵ به رديف درآمدي مذكور واريز كند.

د - از ابتداي سال ۱۳۹۵ به قيمت خرده ‌فروشي هر نخ سيگار وارداتي مبلغ پانصد (۵۰۰) ريال و توليد مشترك مبلغ سيصد و پنجاه (۳۵۰) ريال و توليد داخلي مبلغ يكصد (۱۰۰) ريال به ‌عنوان عوارض اضافه مي ‌شود. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است مبالغ مزبور را از واردكنندگان و توليدكنندگان حسب مورد أخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۱۶۰۱۵۵ جدول شماره (۵) اين قانون واريز نمايد.

ه‍ - به‌ منظور رد بخشي از ديون دولت به صندوق بازنشستگي فولاد، دولت مكلف است نسبت به تأديه هجده هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۸) ريال از محل درآمدهاي عمومي دولت در سال ۱۳۹۵ اقدام نمايد تا نسبت به پرداخت حقوق بازنشستگان اقدام شود. رقم مزبور در حسابهاي في مابين دولت و صندوق يادشده منظور مي‌ گردد.

تبصره ۸ - به وزارت نيرو اجازه داده مي‌ شود كل هزينه‌ هاي مربوط به تهيه و نصب كنتور حجمي يا هوشمند چاههاي كشاورزي را از محل اعتبارات طرحهاي «تعادل‌ بخشي، تغذيه مصنوعي و كنترل سيل پيوست شماره (۱) اين قانون» پرداخت كند.

تبصره ۹-

الف - به دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و پاركهاي علم و فناوري اجازه داده مي ‌شود تا سقف درآمد اختصاصي سال ۱۳۹۴ نسبت به أخذ تسهيلات از بانكها اقدام كنند و در جهت تكميل طرحهاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه‌ اي خود استفاده نمايند و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصي خود اقدام كنند.

ب - صندوق ‌هاي رفاه دانشجويان وزارتخانه ‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي موظفند وجوه حاصل از بازپرداخت وامهاي شهريه سالهاي ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳ را به حساب درآمد عمومي كشور، موضوع رديف ۱۶۰۱۶۰ واريز كنند. درآمد حاصله تا سقف چهارصد و پنجاه ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۵۰) ريال از محل رديف ۱۴۵ - ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون اختصاص مي‌ يابد تا به عنوان كمك به افزايش سرمايه‌ صندوق رفاه دانشجويان تلقي ‌گردد.

ج - صد درصد (۱۰۰ %) وجوه اداره ‌شده پرداختي از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۴ به صندوق‌ هاي رفاه و دانشجويان وزارتخانه‌ هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان كمك جهت افزايش سرمايه صندوق‌ هاي رفاه دانشجويي تلقي مي ‌شود. وجوه حاصل از بازپرداخت وامهاي مذكور تا سقف يازده هزار و سيصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰۰ /۱۱) ريال در قالب درآمد اختصاصي براي پرداخت مجدد به دانشجويان به مصرف مي ‌رسد.

د - به منظور ارتقاي كيفيت مدارس و پرداخت مطالبات فرهنگيان به ‌ويژه بازنشستگان، دولت مكلف است ماهانه معادل يك ‌درصد (۱ %) از يك دوازدهم اعتبارات هزينه‌ اي و تملك دارايي‌ هاي سرمايه‌ اي شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي سودده وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (۳) اين قانون را كسر و در رديف شماره ۱۳۰۴۲۴ جدول شماره (۵) اين قانون منظور كند. درآمد حاصله از محل رديف ۱۵۲ - ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون به مصرف مي ‌رسد.

ه‍ - دولت مكلف است مقدمات تحصيل دانشجويان تحت حمايت كميته امداد امام خميني (ره) را در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي به‌ صورت رايگان فراهم كند.

تبصره ۱۰-

الف - شركتهاي بيمه ‌اي مكلفند مبلغ دو هزار و پانصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۲) ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه براساس فروش بيمه (پرتفوي) ‌هر يك از شركتها تعيين و به‌ تصويب شوراي‌ عالي بيمه مي‌ رسد به‌ صورت هفتگي به درآمد عمومي رديف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه‌ داري كل كشور واريز كنند. وجوه واريزي در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي ‌گيرد تا در امور منجر به كاهش تصادفات موضوع رديف ۲۰ - ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون هزينه شود. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين بند است. وجوه واريزي شركتهاي بيمه موضوع اين بند به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي ‌شود.

ب - مدت اجراي آزمايشي قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ‌ثالث مصوب ۱۶ /۴ /۱۳۸۷ و اصلاحات بعدي آن تا زمان لازم ‌الاجراء شدن قانون جديد تمديد مي ‌شود.

تبصره ۱۱-

الف - به ‌منظور تأمين كسري اعتبارات ديه محكومان معسر و مواردي كه پرداخت خسارات برعهده بيت‌ المال يا دولت مي ‌باشد، وزارت دادگستري مجاز است با تصويب هيأت نظارت صندوق تأمين خسارت بدني حداكثر تا پنجاه ‌درصد (۵۰ %) از مازاد منابع درآمد سالانه با احتساب هزينه صندوق تأمين خسارت ‌هاي بدني موضوع بندهاي (هـ) و (و) ماده (۱۱) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث و احكام جايگزين آن و قوانين بعدي را از محل اعتبارات رديف ۴۶ - ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون دريافت و هزينه كند. مديرعامل صندوق مزبور مكلف است با اعلام وزير دادگستري مبلغ يادشده را به ‌نسبت در مقاطع سه ‌ماهه در اختيار وزارت دادگستري قرار دهد.

ب - به دولت اجازه داده مي ‌شود تا كليه مشمولان خدمت وظيفه عمومي را كه بيش از هشت‌ سال غيبت دارند با پرداخت جريمه مدت زمان غيبت به‌ صورت نقد و اقساط تا پايان ۱۳۹۵ معاف كند.

تمام درآمدهاي حاصل از اعطاي معافيت‌ هاي مشمولان مذكور به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف ۱۵۰۱۲۸ نزد خزانه ‌داري كل كشور واريز و تا سقف سي و پنج هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۵) ريال در قالب رديف ۱۳۲ - ۵۳۰۰۰۰ به صورت مساوي به رديفهاي ذي‌ ربط تقويت بنيه دفاعي نيروهاي مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور هزينه مي‌ شود.

ميزان جريمه مشمولان غائب براي صدور كارت معافيت نظام وظيفه به شرح جدول زير مي ‌باشد:

مدرك تحصيلي

پايه ريالي جريمه مشمولان غايب

زيرديپلم

۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰ ريال

ديپلم

۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵۰ ريال

فوق ديپلم

۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰ ريال

ليسانس

۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵۰ ريال

فوق ليسانس

۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰۰ ريال

دكتراي پزشكي

۰۰۰ /۰۰۰ /۳۵۰ ريال

دكتراي غيرپزشكي

۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰۰ ريال

پزشكان متخصص و بالاتر

۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ ريال۱ - به ازاي هر سال غيبت مازاد بر هشت سال، ده‌ درصد (۱۰ %) به مبالغ جريمه پايه اضافه و مدت غيبت بيش از شش ‌ماه، يكسال محسوب مي ‌شود.

۲ - براي مشمولان متأهل، پنج‌ درصد (۵ %) و براي مشمولان داراي فرزند نيز به‌ ازاي هر فرزند، پنج ‌درصد (۵ %) از مجموع مبلغ جريمه كسر مي ‌شود.

تبصره ۱۲- افزايش حقوق گروههاي مختلف حقوق ‌بگير از قبيل هيأت علمي، كاركنان كشوري و لشكري و قضات به‌ طور جداگانه توسط دولت به نحوي كه تفاوت تطبيق موضوع مواد (۷۱) و (۷۸) قانون مديريت خدمات كشوري در حكم حقوق، ثابت باقي بماند، انجام مي ‌پذيرد.

دولت موظف است كمك‌ هزينه مسكن كاركنان نيروهاي مسلح (نظامي ‌و انتظامي) ساكن در خانه‌ هاي سازماني را پس از كسر از دريافتي آنان به حساب مخصوصي نزد خزانه ‌داري كل كشور واريز كند و همه ساله معادل وجوه واريز شده به حساب فوق را در بودجه نيروهاي مسلح براي تأمين هزينه‌ هاي تعمير و نگهداري خانه‌ هاي سازماني پيش‌ بيني كند.

تبصره ۱۳-

الف - در اجراي بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)، مبالغ زير اختصاص مي ‌يابد:

معادل پنج هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵) ريال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و از محل منابع ماده (۱۲) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب ۳۱ /۲ /۱۳۸۷ به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران

چهل ‌درصد (۴۰ %) از اعتبارات مذكور براي خريد و تأمين بالگرد و تجهيزات امداد هوايي و باقيمانده به نسبت چهل‌ درصد (۴۰ %) هزينه‌ اي و شصت‌ درصد (۶۰ %) تملك دارايي‌ هاي سرمايه ‌اي براي نوسازي، بازسازي، خريد و احداث پايگاههاي امداد و نجات و انبارهاي اضطراري، ساختمان‌ هاي ستادي و اجرائي، خودروهاي امداد و نجات و ساير مأموريت ‌ها و تكاليف مندرج در قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مصوب ۸ /۲ /۱۳۶۷ و اصلاحات بعدي آن به‌ منظور‌ پيشگيري و آمادگي و مقابله با حوادث، سوانح و بحران‌ ها در اختيار جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران قرار مي ‌گيرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند.

ب - معادل دو هزار و پانصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۲) ريال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و منابع ماده (۱۲) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي هزينه ‌كرد الزامات مندرج در قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)

ج - كاهش اعتبارات برنامه‌ هاي پژوهشي توسط دستگاههاي اجرائي، ممنوع است.

د - به دولت اجازه داده مي‌ شود تا اعتبارات مورد نياز اجراي بند (۸ - ۲) سياست ‌هاي كلي علم و فناوري ابلاغي مقام معظم رهبري و توسعه اقتصاد دانش ‌بنيان منطبق بر سياست ‌هاي اقتصاد مقاومتي را از محل جابجايي اعتبارات مصوب رديفهاي مندرج در قانون بودجه ۱۳۹۵ هر دستگاه تأمين و به شرح مندرج در جدول (۱۴) اين‌ قانون به دستگاه‌ اجرائي ذي ‌ربط اختصاص دهد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور هزينه شود.

ه‍ - مبلغ سيزده هزار و پانصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۱۳) ريال جهت پرداخت سهم دولت و تقويت صندوق بيمه محصولات كشاورزي از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده (۱۲) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور

و - كليه بانكهاي كشور اعم از دولتي، غيردولتي و مؤسسات مالي و صندوق ‌هاي حمايتي كه به بخش كشاورزي تسهيلات پرداخت نموده‌ اند، موظفند بازپرداخت وامهاي اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي كه دچار خسارت خشكسالي يا سرمازدگي يا آفات و بيماري ‌هاي همه‌ گير و يا حوادث غيرمترقبه و يا آتش ‌سوزي غيرعمدي شده باشند را با تأييد كارگروهي متشكل از نمايندگان جهاد كشاورزي شهرستان، بانك مربوطه در شهرستان، صندوق بيمه كشاورزي شهرستان و فرمانداري شهرستان مشروط به تأمين بار مالي اضافي از محل اعتبارات ماده (۱۲) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور و اعتبارات پيش ‌بيني ‌نشده قانون بودجه به مدت سه سال امهال كنند.

ز - دولت مكلف است جهت تجهيز و باز آماد (اُوِرهال) نمودن بالگردهاي هوانيروز و هواپيماهاي C۱۳۰ نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران كه هميشه جزء اولين گروههاي امداد و نجات در حوادث غيرمترقبه كشور بوده از محل بند (الف) تبصره (۱۳) (كمك به هلال‌ احمر جمهوري اسلامي ايران)، مبلغ يكهزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ريال كسر و به هوانيروز ارتش جمهوري اسلامي ايران اضافه كند.

تبصره ۱۴- در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ ها مصوب ۱۵ /۱۰ /۱۳۸۸ به دولت اجازه داده مي ‌شود در سال ۱۳۹۵ منابع مالي حاصل از اصلاح قيمت كالاها و خدمات موضوع قانون مذكور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۸۰) ريال و رديفهاي يارانه ‌اي اين قانون با استفاده از انواع روشهاي پرداخت نقدي و غيرنقدي به خانوارهاي هدف و نيازمند، توزيع و همچنين براي ارائه خدمات حمايتي و كمك به بخش توليد اقدام نمايد.

الف - دولت موظف است در سال ۱۳۹۵ يارانه نقدي خانوارهايي كه سرپرست آنها مشمول عناوين زير هستند را حذف كند:

۱ - كليه تجار و صاحبان مشاغل آزاد كه درآمد سالانه آنها حداقل سيصد و پنجاه ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۵۰) ريال باشد.

۲ - نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، قضات و اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي دولتي و غيردولتي، پزشكان و دندانپزشكان

۳ - كليه كاركنان دولت و قواي سه ‌گانه و شهرداري‌ ها و كليه مؤسسات عمومي و مؤسسات عمومي غيردولتي و كليه كاركنان نيروهاي مسلح و بازنشستگان كشوري و لشكري و كليه حقوق ‌بگيران و مستمري‌ بگيران مشمول تأمين اجتماعي و همه دريافت ‌كنندگان حقوق و مستمري بخش دولتي و غيردولتي كه دريافتي سالانه آنها بيش از سيصد و پنجاه ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۵۰) ريال باشد.

۴ - كليه مديران و اعضاي هيأت مديره و بازرسان شركتهاي دولتي و غيردولتي و وابسته به دولت و نهادهاي عمومي غيردولتي و كليه مديران و اعضاي هيأت مديره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانكها و بيمه‌ ها و مؤسسات مالي و اعتباري و كليه كاركنان اشخاص حقوقي دولتي و غيردولتي كه دريافتي سالانه آنها بيش از سيصد و پنجاه ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۵۰) ريال باشد.

۵ - كليه ايرانيان مقيم خارج از كشور

۶ - كليه اشخاصي كه در سه دهك بالاي درآمدي كشور هستند و در موارد فوق، ذكر نشده‌ اند.

ب - از ابتداي تيرماه ۱۳۹۵ پرداخت يارانه به اشخاص مشمول اين تبصره تصرف در اموال عمومي بوده و جرم محسوب مي ‌شود.

ج - دريافت يارانه توسط افرادي كه به موجب اين تبصره استحقاق دريافت يارانه را ندارند مستوجب جريمه نقدي به ميزان دو برابر مبلغ دريافتي مي‌ باشد.

د - در اجراي سياست ‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و تقويت توليد ملي منابع حاصل از اجراي بند (الف) اين تبصره به ‌شرح زير هزينه مي‌ گردد:

۱ - سي ‌درصد (۳۰ %) جهت يارانه سود تسهيلات اشتغال با اولويت خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد حضرت امام خميني (ره) و بهزيستي و ايثارگران و رزمندگان معسر و فارغ‌ التحصيلان دانشگاهي و جوانان

۲ - سي ‌و پنج درصد (۳۵ %) جهت پرداخت يارانه سود تسهيلات به واحدهاي كوچك و متوسط صنعتي، معدني، كشاورزي، خدمات فني و مهندسي، گردشگري و صادراتي

۳ - پانزده درصد (۱۵ %) جهت حمايت از نوسازي صنايع با رويكرد كاهش مصرف شدت انرژي

۴ - بيست درصد (۲۰ %) جهت ارائه مشوقها و زيرساخت‌ هاي صادراتي

آيين ‌نامه اجرائي اين بند توسط كارگروهي متشكل از وزراي صنعت، معدن و تجارت، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور ظرف مدت يك ‌ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

ه‍ - دولت موظف است در تشخيص خانوارهاي سه دهك اول درآمدي تعداد جمعيت خانوار را مورد توجه قرار دهد.

و - وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است هر سه ‌ماه يك‌ بار گزارش اجراي اين تبصره را به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

ز - كليه كساني كه واجد شرايط دريافت يارانه هستند مي ‌توانند به دولت اجازه دهند كه يارانه آنها را به افراد نيازمند خاص يا عام يا طرحهاي عمراني استاني انتقال دهند.

ح - دولت مكلف است حداكثر چهارماه پس از تصويب اين قانون كليه وسايل نقليه سبك و سنگين اعم از بنزيني، نفت ‌گاز (گازوئيلي) و دوگانه ‌سوز را به كارت سوخت مجهز كند و از آن تاريخ، عرضه هرگونه سوخت به كليه وسايل نقليه صرفاً با استفاده از كارت مذكور و براساس بندهاي زير انجام مي‌ پذيرد:

۱ - هزينه واگذاري كارت هوشمند سوخت از مالك خودرو دريافت شود.

۲ - قيمت انواع سوخت برابر قيمت آنها در پايان سال ۱۳۹۴ با رعايت بندهاي اين تبصره خواهد بود.

۳ - درصورتي‌ كه وسيله نقليه با استفاده از كارت سوخت جايگاه و يا مازاد بر سهميه تعيين‌ شده توسط دولت (سهميه پايه) سوخت ‌گيري كند، بهاي سوخت تحويلي براساس قيمت تمام‌ شده خواهد بود.

۴ - قيمت تمام ‌شده موضوع اين تبصره عبارت است از قيمت تحويل در بندر (فوب) خليج فارس به اضافه هزينه ‌هاي جانبي شامل ريزش، تبخير، بيمه، انتقال، حمل، توزيع و عوارض قانوني موضوع جزء (۲) تبصره ماده (۱۶) و بند (ج) ماده (۳۸) قانون ماليات بر ارزش افزوده و نرخ كارمزد مناسب پرداختي به جايگاهداران كه توسط دولت تعيين مي‌ شود.

ط - دولت موظف است پس از تصويب اين قانون نسبت به ثبت‌ نام افرادي كه موفق به ثبت ‌نام براي دريافت يارانه نشده ‌اند اقدام و پس از ثبت ‌نام نسبت به پرداخت يارانه آنان اقدام كند. ثبت نام در فرمانداري ‌ها انجام مي ‌شود.

تبصره ۱۵-

الف - شركتهاي توليد نيروي برق حرارتي و شركتهاي برق منطقه ‌اي مكلفند منابع تعيين‌ شده در بودجه مصوب سالانه خود را به ترتيب به شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي و شركت توانير بابت رد ديون و يا سرمايه‌ گذاري در توسعه نيروگاه حرارتي و توسعه شبكه انتقال كشور پرداخت كند. شركتهاي فروشنده برق نيروگاههاي آبي موظفند تمام وجوه حاصل از فروش انرژي ‌هاي برق خود را پس از وضع هزينه ‌هاي توليد براي سرمايه‌ گذاري در توسعه نيروگاه برق ‌آبي به مصرف برسانند. وجوه پرداختي توسط شركتهاي يادشده براي سرمايه‌ گذاري موضوع اين بند به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي‌ شود. دستورالعمل حسابداري اين بند با رعايت مقررات قانوني مربوط به تصويب وزراي امور اقتصادي و دارايي و نيرو مي ‌رسد.

ب - نقل و انتقال اموال و دارايي ‌ها و قراردادهاي بين شركت مادر تخصصي توانير و شركتهاي توزيع نيروي برق از پرداخت هرگونه ماليات معاف مي ‌باشد.

تبصره ۱۶- به دولت اجازه داده مي‌ شود براي تسريع در اجراي سياست‌ هاي كلي اقتصاد مقاومتي به ‌منظور‌ تأمين اعتبار مورد نياز پروژه‌ هاي مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، علاوه بر اعتباراتي كه در بودجه دستگاههاي اجرائي منظور شده است، نسبت به استفاده از منابع بودجه حداكثر تا ده‌ درصد (۱۰ %) اعتبارات‌ هزينه ‌اي (به‌ استثناي فصول اول و ششم) و پنج ‌درصد (۵ %) اعتبارات طرحهاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور و تصويب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي براي تأمين اعتبار اجراي برنامه‌ ها، طرحها و پروژه‌ هاي اقتصادي مورد استفاده قرار دهد.

تبصره ۱۷- كليه دستگاههاي اجرائي مشمول ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مجازند تا دو درصد (۲ %) از اعتبارات خود را به منظور فرهنگ ‌سازي، به ويژه در بخش بنيان‌ هاي اقتصاد مقاومتي و مقابله با آسيبهاي اجتماعي - فرهنگي از طريق سازمان صدا و سيما هزينه كنند.

تبصره ۱۸- دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و قراردادهاي پيمانكاري مكلفند حداكثر تا پايان ماه بعد از تاريخ دريافت صورت‌ وضعيت يا صورتحساب حسب مورد، ماليات متعلق به قراردادهاي پيمانكاري مربوط به پيمانكار را پرداخت نمايند. در غير اين‌ صورت، حسب درخواست مؤدي (پيمانكار)، اصل ماليات و جريمه‌ هاي متعلق از طريق عمليات اجرائي از كارفرما وصول و به حسابهاي تعيين ‌شده سازمان امور مالياتي كشور واريز مي ‌شود. در اين ‌صورت اصل ماليات وصولي به حساب مؤدي ذي ‌ربط منظور و حسب مقررات مربوط به مؤدي مزبور مسترد خواهد شد.

جريمه استنكاف كارفرما، معادل ده درصد (۱۰ %) ماليات پرداخت ‌نشده محاسبه و مطالبه مي ‌شود. همچنين تأخير در پرداخت ماليات‌ هاي موضوع اين تبصره در موارد مقرر موجب تعلق جريمه به ميزان دو درصد (۲ %) در ماه نسبت به ماليات پرداخت‌ نشده از زمان انتظار مهلت تسليم اظهارنامه يا سررسيد پرداخت ماليات، هركدام كه مقدم باشد، است. در اين‌ صورت پيمانكاران و مهندسان مشاور در رابطه با پرداخت ماليات متعلق و جرائم مذكور مسؤوليتي نخواهند داشت.

تبصره ۱۹- به دولت اجازه داده مي‌ شود در سال ۱۳۹۵ اموال غيرمنقول دولتي را كه بهره‌ بردار آن وزارت راه و شهرسازي است و واگذاري آنها مشمول سياست‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴)‌ قانون اساسي نمي ‌باشد و مصارف آنها نيز از مصاديق جزء (۲) بند (د) سياست‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي نيست با رعايت قوانين موضوعه كشور تا سقف پنجاه هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ريال به فروش رسانده و درآمد حاصله را جهت افزايش سرمايه بانك مسكن اختصاص دهد.

تبصره ۲۰- در صورت پرداخت و تسويه‌ حساب قبوض جريمه ‌هاي رانندگي توسط مالكان خودرو تا پايان آذرماه ۱۳۹۵، جريمه ديركرد ناشي از عدم پرداخت تا پايان سال ۱۳۹۴ بخشيده مي‌ شود. مبلغ وصولي از اين محل به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۱۵۰۱۲۳ جدول شماره (۵) اين قانون واريز مي‌ شود و از محل رديف ۱۵۳ - ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون به مصرف مي ‌رسد.

تبصره ۲۱- كليه بانكها و مؤسسات اعتباري كه در چهارچوب نظام بانكداري الكترونيك فعاليت دارند موظفند دو درصد (۲ %) درآمد حاصل از دريافتي بابت تراكنش ‌ها در نظام بانكداري الكترونيك را به حساب خزانه‌ داري كل كشور واريز كنند. معادل مبلغ واريزي تا سقف مبلغ سه هزار و ششصد و پنجاه ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۶۵۰ /۳) ريال از محل رديف ۱۵۱ - ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون به مصرف مي ‌رسد.

تبصره ۲۲- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است كليه وجوه ارزي مسترد شده ناشي از طرح دعاوي در مراجع بين ‌المللي و كشورهاي خارجي مربوط به قراردادهاي نظامي قبل و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي تا سقف پنجاه هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ريال را به رديف درآمدي ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره (۵) اين قانون واريز كند. معادل مبلغ واريزي از محل رديفها و جداول مربوطه در اين قانون به مصرف مي‌ رسد.

تبصره ۲۳- دولت مكلف ‌است معادل بدهي حسابرسي ‌شده شركت خدمات هوايي كشور به دولت و شركتهاي دولتي را با مطالبات از شركت مذكور به ‌استثناي بدهيهاي مالياتي تا سقف ده هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ريال تهاتر كند.

خزانه داري كل كشور مكلف است معادل مبلغ تهاتر مذكور را به حساب بستانكار و بدهكار دستگاههاي اجرائي ذي‌ ربط و شركتهاي دولتي مربوطه منظور و با آنها تسويه كند.

تبصره ۲۴- به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اجازه داده مي‌ شود دفترچه‌ هاي بيمه پايه درماني مازاد افراد دارنده بيش از يك دفترچه بيمه پايه درماني را كه تا پايان شهريورماه نسبت به تعيين تكليف و انتخاب يك دفترچه اقدام ننموده ‌اند، ابطال كند.

تبصره ۲۵- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است ايران‌ چك‌ هاي مورد نياز كشور را پس از تصويب شوراي پول و اعتبار توليد و با مسدود كردن معادل ريالي آن تحت نظارت هيأت نظارت اندوخته اسكناس (موضوع ماده ۲۱ قانون پولي و بانكي كشور) منتشر كند.

تبصره ۲۶- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است پانزده هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵) ريال مانده تسهيلات قرض الحسنه بانكي و رشد مبلغ مزبور را به تفكيك ده هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ريال به كميته امداد امام ‌خميني (ره) و سه هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳) ريال به سازمان بهزيستي با معرفي دستگاههاي ذي ‌ربط به مددجويان و كارفرمايان طرحهاي اشتغال مددجويي و دو هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲) ريال در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند قرار مي‌ گيرد تا به خانواده ‌هاي معسر زندانيان پرداخت كند. در صورتي ‌كه هر يك از دستگاههاي مشمول نتوانند به هر ميزان از سهميه تسهيلات خود تا پايان آذر ماه ۱۳۹۵ استفاده نمايند، سهميه مزبور به ديگر دستگاههاي مشمول تعلق مي‌ گيرد.

تبصره ۲۷- شوراي برنامه ‌ريزي و توسعه استان و كميته ‌هاي برنامه ‌ريزي شهرستان‌ ها موظفند حداقل هشت درصد (۸ %) از سرجمع اعتبارات عمراني استاني اين قانون را در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان قرار دهند تا صرف تهيه و اجراي طرحهاي هادي و بهسازي روستاهاي شهرستان مربوط شود.

تبصره ۲۸- به منظور افزايش سرمايه بانكهاي كشاورزي، ملي و سپه، به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي ‌شود هزينه ‌هاي تأمين مالي منابعي كه از محل تسهيلات و خطوط اعتباري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران توسط بانكهاي مذكور تا پايان سال ۱۳۹۴ محاسبه و در حسابها ثبت شده است را تا سقف پنجاه هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ريال به حساب افزايش سرمايه دولت در آن بانكها منظور كند. سهم هر يك از بانكها توسط كارگروهي متشكل از رئيس كل بانك مركزي، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور تعيين مي‌ شود.

تبصره ۲۹- به ‌منظور حمايت از ازدواج جوانان، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است كليه بانكها و مؤسسات اعتباري كشور را ملزم كند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌ هاي قرض ‌الحسنه پس‌ انداز و جاري در پرداخت تسهيلات قرض ‌الحسنه مشاركت كرده و تسهيلات قرض ‌الحسنه ازدواج را در اولويت نخست پرداخت قرار دهد.

تبصره ۱- تسهيلات قرض ‌الحسنه ازدواج براي هر يك از زوجين از سي ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) ريال به يكصد ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ريال با دوره بازپرداخت چهارساله افزايش مي‌ يابد.

تبصره ۲- بانك مركزي موظف است اعطاي تسهيلات قرض ‌الحسنه ازدواج را به‌ نحوي مديريت كند كه تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پايان هر ماه كمتر از پنجاه هزار نفر باشد.

تبصره ۳- بانك مركزي وظيفه نظارت بر اجراي اين قانون و جريمه بانكهاي متخلف در اين زمينه را بر عهده دارد.

تبصره ۳۰- دولت مكلف است از محل اعتبارات بنياد شهيد و امور ايثارگران موضوع رديف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷)‌ اين قانون به جانبازان و آزادگان غيرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد كه براساس قوانين نيروهاي مسلح مشمول دريافت حقوق وظيفه نمي ‌باشند تا زماني كه فاقد شغل و درآمد باشند ماهانه كمك معيشت معادل حداقل حقوق كاركنان دولت پرداخت كند.

تبصره ۳۱- بنياد شهيد و امور ايثارگران مكلف است از محل اعتبارات خود موضوع رديف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷)‌ اين قانون با تشخيص كميسيون پزشكي بنياد و يا مراجع قانوني ذي‌ ربط حسب مورد به والدين و همسران شهدا كه به دليل كهولت سن و يا بيماري صعب ‌العلاج نياز به نگهداري دارند درصورتي كه در ميان خانواده، فرد يا افرادي از آنها نگهداري كنند، نسبت به پرداخت حق نگهداري به ميزان سي ‌درصد (۳۰ %) حداقل حقوق كاركنان دولت اقدام كند.

تبصره ۳۲- اجزاء جدول اصلاح تعرفه‌ هاي قوه قضائيه مندرج در جدول شماره (۱۶) در سقف چهار هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴) ريال به ‌شرح پيوست مي ‌باشد.

تبصره ۳۳- آيين ‌نامه‌ هاي اجرائي مورد نياز اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب آن تهيه مي‌ شود و به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

تبصره ۳۴- كليه احكام مندرج در اين قانون صرفاً مربوط به سال ۱۳۹۵ است.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌ واحده و سي و چهار تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و هفتم ارديبهشت ‌ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۹ /۲ /۱۳۹۵ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني

بخش اول : تغييرات منابع بودجه كل كشور
مبالغ به ميليون ريال

عنوان

مبلغ مندرج در لايحه

مصوب مجلس

رشد

(درصد)

۱ – درآمدها

۲ – واگذاري دارائي هاي سرمايه اي

۳ – واگذاري دارائي هاي مالي

۰۰۰ /۱۳۶ /۴۹۰ /۱

۰۰۱ /۵۱۸ /۷۳۰

۰۰۰ /۱۹۴ /۴۵۳

۷۰۰ /۷۹۷ /۵۷۳ /۱

۰۰۰ /۵۱۸ /۷۹۰

۴۹۹ /۶۲۱ /۵۷۹

۶ /۵

۲ /۸

۹ /۲۷

۵ – جمع منابع عمومي دولت

۰۰۱ /۸۴۸ /۶۷۳ /۲

۱۹۹ /۹۳۷ /۹۴۳ /۲

۱ /۱۰

۶ – درآمدهاي اختصاصي

۹۴۶ /۹۵۷ /۳۹۹

۹۴۶ /۹۵۷ /۴۱۰

۸ /۲

۷ – منابع بودجه عمومي دولت

۹۴۷ /۸۰۵ /۰۷۳ /۳

۱۴۵ /۸۹۵ /۳۵۴ /۳

۱ /۹

۸ – منابع بودجه شركتهاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانكها

۸۶۴ /۹۴۵ /۸۱۶ /۶

۸۶۳ /۱۷۱ /۸۲۸ /۶

۲ /۰

جمع

۸۱۱ /۷۵۱ /۸۹۰ /۹

۰۰۸ /۰۶۷ /۱۸۳ /۱۰

۰ /۳

كسر ميشود: اقلامي كه دوبار منظور شده است

۳۳۵ /۳۷۵ /۳۶۴

۰۳۴ /۵۳۷ /۳۹۷

۱ /۹

منابع بودجه كل كشور

۴۷۶ /۳۷۶ /۵۲۶ /۹

۹۷۴ /۵۲۹ /۷۸۵ /۹

۷ /۲بخش دوم : تغييرات مصارف بودجه كل كشور
مبالغ به ميليون ريال

عنوان

مبلغ مندرج در لايحه

مصوب مجلس

رشد

(درصد)

۱ – هزينه

۲ – تملك دارائي هاي سرمايه اي

۳ – تملك دارائي هاي مالي

۸۸۹ /۸۶۳ /۹۷۱ /۱

۱۱۲ /۹۸۴ /۵۹۶

۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۵

۲۰۹ /۶۲۸ /۱۳۷ /۲

۹۹۰ /۸۰۸ /۵۷۴

۰۰۰ /۵۰۰ /۲۳۱

۴ /۸

۷ /۳-

۵ /۱۲۰

۵ – جمع مصارف عمومي دولت

۰۰۱ /۸۴۸ /۶۷۳ /۲

۱۹۹ /۹۳۷ /۹۴۳ /۲

۱ /۱۰

۶ – از محل درآمدهاي اختصاصي

۹۴۶ /۹۵۷ /۳۹۹

۹۴۶ /۹۵۷ /۴۱۰

۸ /۲

۷ – مصارف بودجه عمومي دولت

۹۴۷ /۸۰۵ /۰۷۳ /۳

۱۴۵ /۸۹۵ /۳۵۴ /۳

۱ /۹

۸ – مصارف بودجه شركتهاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانكها

۸۶۴ /۹۴۵ /۸۱۶ /۶

۸۶۳ /۱۷۱ /۸۲۸ /۶

۲ /۰

جمع

۸۱۱ /۷۵۱ /۸۹۰ /۹

۰۰۸ /۰۶۷ /۱۸۳ /۱۰

۰ /۳

كسر ميشود: اقلامي كه دوبار منظور شده است

۳۳۵ /۳۷۵ /۳۶۴

۰۳۴ /۵۳۷ /۳۹۷

۱ /۹

مصارف بودجه كل كشور

۴۷۶ /۳۷۶ /۵۲۶ /۹

۹۷۴ /۵۲۹ /۷۸۵ /۹

۷ /۲بخش سوم : تغييرات درآمدها و واگذاري دارائي هاي سرمايه اي و مالي
مبالغ به ميليون ريال

شماره

طبقه بندي

عنوان

مبلغ مندرج در لايحه

مصوب مجلس

۱۱۰۱۰۲

ماليات علي الحساب اشخاص حقوقي دولتي وصول ماهانه يك دوازدهم رقم

۹۹۹ /۰۶۸ /۴۹

۸۹۹ /۷۵۴ /۵۷

۱۱۰۱۰۵

ماليات اشخاص حقوقي غيردولتي

۲۹۰ /۱۳۲ /۲۲۷

۲۹۰ /۴۳۲ /۲۲۷

۱۱۰۴۰۲

حقوق ورودي خودرو

۰۰۰ /۹۲۵ /۲۰

۰۰۰ /۴۲۵ /۳۴

۱۱۰۴۰۸

حقوق ورودي موضوع ماده ۲ قانون مديريت حمل و نقل سوخت (جمعي خرجي)

۰

۰۰۰ /۵۰۰ /۴

۱۱۰۵۱۲

ماليات بر ارزش افزوده

۷۶۶ /۵۵۳ /۲۹۸

۷۶۶ /۵۵۳ /۲۴۸

۱۱۰۵۱۳

درآمد حاصل از يك درصد نرخ ماليات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۲۷) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقرات مالي دولت (۲)

۰

۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰

۱۳۰۱۰۱

سود سهام انرژي (۵۰ درصد سود ويژه و سود سهام شركت ملي نفت ايران، علي الحساب سال جاري) كليه شركتهاي دولتي

۳۸۴ /۴۱۳ /۹۹

۱۸۴ /۷۸۵ /۱۱۶

۱۳۰۴۲۴

يك درصد اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي شركت ها براي بخش آموزش و پرورش

۰

۰۰۰ /۴۹۶ /۱

۱۴۰۱۰۱

درآمد حاصل ازخدمات قضايي (دادگستري جمهوري اسلامي ايران)

۰۰۰ /۵۰۰ /۲۰

۰۰۰ /۵۰۰ /۲۴

۱۵۰۱۲۳

درآمد حاصل از جرائم معوق رانندگي

۰

۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵

۱۵۰۱۲۸

جريمه زمان غيبت مشمولان

۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰

۰۰۰ /۰۰۰ /۳۵

۱۶۰۱۱۷

درآمد حاصل از افزايش ۲۰ % به قيمت هر نخ سيگار توليد داخل، ۴۰ درصد به قيمت سيگار و توتون قليان وارداتي و توتون پيپ و ساير كالاهاي ساخته شده دخاني، ۳۰ % به قيمت توليدات مشترك

۰۰۰ /۰۰۰ /۳

۰۰۰ /۰۰۰ /۴

۱۶۰۱۵۵

عوارض خرده فروشي سيگار

۰۰۰ /۵۰۰ /۱

۰۰۰ /۰۰۰ /۱۷

۱۶۰۱۵۹

دريافت مطالبات معوق

۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰

۰

۱۶۰۱۶۴

دو درصد درآمد حاصل از هزينه هاي دريافتي بابت تراكنش ها در نظام بانكداري الكترونيكي

۰

۰۰۰ /۶۵۰ /۳

۱۶۰۱۶۵

وجوه ارزي مسترد شده به بانك مركزي ناشي از طرح دعاوي قرارداد هاي نظامي در مراجع بين المللي

۰

۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰

۱۶۰۱۶۶

درآمد حاصل از بدهي شركت فولاد خوزستان به دولت (جمعي خرجي)

۰

۰۰۰ /۶۵۸ /۳

۲۱۰۱۰۱

منابع حاصل از ارزش نفت خام

۰۰۰ /۷۷۶ /۶۶۸

۰۰۰ /۷۷۶ /۷۲۸

۲۱۰۱۱۰

منابع ارزي ناشي از افزايش قيمت و مقدار صادرات نفت خام و ميعانات گازي

۱

۰

۳۱۰۱۰۶

دريافت مطالبات قطعي دولت (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي) از اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي (جمعي خرجي)

۰

۰۰۰ /۰۰۰ /۱۲۵

۳۱۰۲۰۲

وصولي از محل تسهيلات ساير بانك ها و منابع خارجي

۲۰۱ /۶۴

۷۰۰ /۴۹۱ /۱بخش چهارم : تغييرات اعتبارات هزينه اي
مبالغ به ميليون ريال

شماره

طبقه بندي

عنوان

مبلغ مندرج در لايحه

مصوب مجلس

۶ - ۱۰۱۰۰۰

فرهنگستان علوم پزشكي ايران

۶۴۹ /۱۲۵

۶۴۹ /۱۲۵

۷ - ۱۰۱۰۰۰

معاونت امور زنان و خانواده

۰۰۰ /۱۵۸

۰۰۰ /۱۲۸

۱۰ - ۱۰۱۰۰۰

شوراي نظارت بر صدا و سيما

۴۸۴ /۴۲

۴۸۴ /۴۷

۱ - ۱۰۱۰۳۴

ستاد مبارزه با مواد مخدر (بابت پيشگيري و كاهش آسيب هاي اجتماعي)

۵۰۰ /۷۳۲ /۱

۵۰۰ /۹۳۲ /۱

۱ - ۱۰۱۰۴۸

بنياد ملي نخبگان

۶۸۸ /۴۶۷

۶۸۸ /۴۷۷

۱ - ۱۰۱۵۰۰

مجلس شوراي اسلامي

۸۷۷ /۵۳۲ /۳

۸۷۷ /۲۳۲ /۴

۴ - ۱۰۱۵۰۰

دبيرخانه مجالس آسيايي

۰۰۰ /۱۵

۰۰۰ /۱۸

۱ - ۱۰۱۵۰۱

مجلس شوراي اسلامي مركز پژوهشها (و افزايش ۸ ميليارد ريال حقوق و مزايا و ۳۲ ميليارد ريال مربوط به ساير است)

۷۶۳ /۲۵۹

۷۶۳ /۲۹۹

۱ - ۱۰۱۵۰۲

مجلس شوراي اسلامي، كتابخانه، موزه و مركز اسناد

۸۱۴ /۱۶۲

۸۱۴ /۱۹۲

۱ - ۱۰۱۵۱۰

ديوان محاسبات كشور

۹۲۱ /۷۷۸ /۱

۹۲۱ /۸۷۸ /۱

۵ - ۱۰۲۱۰۰

وزارت اطلاعات صندوق بازنشستگي

۳۶۸ /۶۶۶ /۲

۳۶۸ /۶۶۶ /۳

۱ - ۱۰۲۵۰۰

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

۵۲۰ /۴۱۲ /۱

۵۲۰ /۴۷۰ /۱

۴ - ۱۰۵۰۰۰

شوراي عالي استان ها (كمك)

۰۰۰ /۹۶

۰۰۰ /۲۰۰

۱ - ۱۰۶۰۰۰

نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

۵۶۹ /۹۸۶ /۶۰

۵۶۹ /۹۳۶ /۶۲

۱ - ۱۰۶۰۰۲

سازمان عقيدتي سياسي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

۱۷۳ /۱۶۷

۱۷۳ /۱۹۷

۱ - ۱۰۶۰۰۴

سازمان حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

۹۱۲ /۱۵۶

۹۱۲ /۱۹۶

۱ - ۱۰۷۰۰۰

وزارت امور خارجه

۴۹۶ /۷۰۷ /۸

۴۹۶ /۲۰۷ /۹

۱ - ۱۰۸۰۰۹

سازمان قضايي نيروهاي مسلح

۰۰۰ /۵۹۰

۰۰۰ /۷۹۰

۱ - ۱۰۸۱۰۰

دادگستري جمهوري اسلامي ايران

۰۰۰ /۲۰۰ /۲۸

۰۰۰ /۶۵۰ /۲۹

۱ - ۱۰۸۱۰۸

ديوان عدالت اداري

۰۰۰ /۳۹۵

۰۰۰ /۴۳۵

۱ - ۱۰۸۱۰۹

شوراي حل اختلاف – كمك

۰۰۰ /۵۰۰

۰۰۰ /۷۰۰

۱ - ۱۰۸۲۰۰

سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور (۲۰۰ ميليارد ريال از افزايش بابت حمايت از خانواده زندانيان)

۲۲۴ /۰۶۶ /۵

۲۲۴ /۷۶۶ /۵

۱ - ۱۰۸۴۰۰

سازمان پزشكي قانوني كشور

۰۰۰ /۶۰۰

۰۰۰ /۷۵۰

۲ - ۱۰۹۵۰۰

دانشگاه علوم و معارف قرآني

۲۵۱ /۱۷۷

۲۵۱ /۲۲۷

۳ - ۱۰۹۵۰۰

سازمان اوقاف و امور خيريه – حمايت از مدارس علوم ديني اهل سنت

۶۷۶ /۴۶۱

۶۷۶ /۶۹۱

۱ - ۱۱۰۰۰۰

وزارت امور اقتصادي و دارايي

۷۰۰ /۹۴۸

۷۰۰ /۱۴۸ /۱

۲ - ۱۱۱۱۰۰

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح پاكسازي ميادين مين با هماهنگي وزارت كشور

۴۵۰ /۴۰۲

۴۵۰ /۴۲۲

۳ - ۱۱۱۱۰۰

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تقويت بنيه دفاعي ... ارتقاي توان دفاعي

۱۳۸ /۹۰۹ /۱۲

۱۳۸ /۹۰۹ /۲۱

۶ - ۱۱۱۱۰۰

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح حفظ توان توليد صنايع دفاعي

۴۷۰ /۹۱۷ /۱

۴۷۰ /۹۱۷ /۳

۱ - ۱۱۱۱۰۱

سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع

۲۳۹ /۳۵

۲۳۹ /۵۵

۱ - ۱۱۱۱۴۰

عقيدتي سياسي وزارت دفاع و سازمان هاي وابسته

۱۲۰ /۳۰

۱۲۰ /۴۰

۱ - ۱۱۱۲۰۰

ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران

۹۰۳ /۹۷۶ /۵۵

۹۰۳ /۵۷۶ /۵۶

۳ - ۱۱۱۲۰۰

ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران طرح توسعه پدافند هوائي

۰۰۰ /۱۰۵

۰۰۰ /۸۰۵

۴ - ۱۱۱۲۰۰

ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران – نوسازي ناوگان و پايش هوائي

۰۰۰ /۱۶۰

۰۰۰ /۵۶۰ /۱

۵ - ۱۱۱۲۰۰

ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران – كنترل و تامين امنيت مرزها

۰۰۰ /۱۵۰

۰۰۰ /۲۵۰ /۱

۸ - ۱۱۱۲۰۰

ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران تقويت ناوگان هوانيروز

۰۰۰ /۲۵۰

۰۰۰ /۶۵۰

۹ - ۱۱۱۲۰۰

ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران تقويت ناوگان دريايي

۰۰۰ /۲۰۰

۰۰۰ /۷۰۰ /۱

۱ - ۱۱۱۲۱۰

سازمان عقيدتي سياسي ارتش جمهوري اسلامي ايران

۰۸۸ /۲۶۳

۰۸۸ /۲۷۳

۱ - ۱۱۱۲۲۰

سازمان مركزي حفاظت اطلاعات ارتش جمهوري اسلامي ايران

۹۵۸ /۱۱۰

۹۵۸ /۱۳۰

۱ - ۱۱۱۳۰۰

ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

۸۶۰ /۵۷۲ /۶۱

۸۶۰ /۱۱۲ /۵۹

۲ - ۱۱۱۳۰۰

سپاه حفاظت

۸۸۸ /۳۲۲

۸۸۸ /۴۳۲

۴ - ۱۱۱۳۰۰

ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي – طرح هاي توسعه كوثر

۳۴۰ /۷۶۳ /۱۷

۳۴۰ /۷۶۳ /۲۵

۵ - ۱۱۱۳۰۰

ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي -نسيم رحمت

۰۰۰ /۳۲۰

۰۰۰ /۱۲۰ /۱

۶ - ۱۱۱۳۰۰

ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي -طرح ولايت

۵۲۹ /۱۱۵ /۴

۵۲۹ /۱۱۵ /۵

۷ - ۱۱۱۳۰۰

ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي -ماموريت هاي دفاع زميني (طرح شهيد شوشتري)

۴۵۳ /۳۳۰ /۵

۴۵۳ /۳۳۰ /۶

۸ - ۱۱۱۳۰۰

ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي - نور ربيع

۲۲۰ /۷۷۲

۲۲۰ /۶۱۲ /۴

۹ - ۱۱۱۳۰۰

ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي -طرح شميم (شهيد شوكت پور)

۰۰۰ /۰۰۰ /۱

۰۰۰ /۰۰۰ /۴

۱۰ - ۱۱۱۳۰۰

ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي -طرح شهيد رودكي

۰۰۰ /۰۹۰ /۳

۰۰۰ /۰۹۰ /۴

۱۱ - ۱۱۱۳۰۰

ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي -طرح شهيد كاظمي

۰۰۰ /۷۰۰

۰۰۰ /۷۰۰ /۴

۱۲ - ۱۱۱۳۰۰

ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي -طرح امام حسين (ع)

۰۰۰ /۳۰۰

۰۰۰ /۷۷۰

۱۳ - ۱۱۱۳۰۰

ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي -طرح شهيد برونسي

۰۰۰ /۲۰۰

۰۰۰ /۵۰۰

۱۴ - ۱۱۱۳۰۰

ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي -قرارگاه خاتم الانبياء كوثر

۰۰۰ /۸۰۰

۰۰۰ /۸۰۰ /۱

۱ - ۱۱۱۳۰۵

دانشگاه جامع امام حسين (ع)

۲۱۹ /۷۸

۳۲۰ /۱۱۹

۱ - ۱۱۱۳۱۰

سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

۵۶۸/ ۲۴۳

۵۶۸ /۲۶۳

۱ - ۱۱۱۳۱۳

سازمان بسيج ارتش بيست ميليوني

۶۳۸ /۷۰۱ /۱۰

۶۳۸ /۰۰۱ /۱۱

۱ - ۱۱۱۳۲۰

نهاد نمايندگي ولي فقيه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

۵۲۳ /۵۶۹

۰۰۰ /۶۰۰

۱ - ۱۱۱۳۴۸

دانشكده افسري و تربيت پاسداري امام حسين (ع)

۱۰۱ /۸۴

۰۰۰ /۶۵

۱ - ۱۱۱۴۰۰

ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران

۳۸۲ /۳۴۲ /۱

۳۸۲ /۴۶۷ /۱

۳ - ۱۱۱۴۰۰

اداره حفاظت اطلاعات ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران

۰۴۸ /۱۸

۱۴۸ /۳۸

۵ - ۱۱۱۴۰۰

مركز تحقيقات راهبردي امور دفاعي

۴۲۸ /۱۳

۴۲۸ /۲۸

۷ - ۱۱۱۴۰۰

ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران – پروژه شهيد آويني

۶۴۰ /۱۱۱

۶۴۰ /۴۱۱

۸ - ۱۱۱۴۰۰

ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح – تقويت بنيه دفاعي - ارتقاي آمادگي دفاعي

۱۳۸ /۹۰۹ /۱۲

۱۳۸ /۹۰۹ /۲۱

۱ - ۱۱۱۴۴۰

دانشگاه عالي دفاع ملي

۹۹۶ /۸۵

۹۹۶ /۱۱۵

۱ - ۱۱۱۴۵۰

بنياد حفظ آثار و ارزش هاي دفاع مقدس

۸۱۰ /۲۳۷

۸۱۰ /۳۸۷

۱ - ۱۱۲۶۰۰

سازمان آموزش فني وحرفه اي (افزايش بابت تجهيزات كمك آموزشي)

۴۹۴ /۲۸۳ /۵

۴۹۴ /۵۸۳ /۵

۵۱ - ۱۱۳۵۰۰

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري امور علمي، فرهنگي و آموزشي

۷۸۱ /۶۸۴

۷۸۱ /۷۰۴

۱ - ۱۱۳۶۰۰

دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي

۵۴۱ /۴۶۳

۶۸۹ /۴۹۸

۲ - ۱۱۳۶۰۰

شوراي فرهنگي اجتماعي زنان

۰

۸۵۲ /۱۴

۳ - ۱۱۳۶۰۰

دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي – شوراي تحول علوم انساني دانشگاه ها

۰

۰۰۰ /۳۰

۱ - ۱۱۳۶۲۰

جهاد دانشگاهي (از افزايش ۵ ميليارد ريال مربوط به خبرگزاري قرآني، ايكنا)

۰۰۰ /۷۸۲

۰۰۰ /۸۳۷

۲ - ۱۱۳۶۲۰

جهاد دانشگاهي – ساير مراكز تحقيقاتي وابسته

۴۰۰ /۶۷

۴۰۰ /۷۷

۱۰ - ۱۱۳۶۲۰

پژوهشكده علوم پايه كاربردي

۸۰۰ /۱۷

۸۰۰ /۲۲

۱۶ - ۱۱۳۶۲۰

پژوهشكده فناوري اطلاعات و ارتباطات

۰۰۰ /۵

۰۰۰ /۱۰

۱ - ۱۱۳۶۳۰

نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها

۶۲۲ /۰۳۷ /۱

۶۲۲ /۰۰۷ /۱

۳ - ۱۱۳۶۳۰

نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها - كمك به ستاد عمره و عتبات دانشگاهيان

۰

۰۰۰ /۵۰

۱ - ۱۱۴۰۰۰

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

۰۰۰ /۲۶۴ /۴

۰۰۰ /۶۸۸ /۳

۵ - ۱۱۴۰۰۰

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بنياد بين المللي فرهنگي و هنري امام رضا (ع)

۰

۰۰۰ /۸۴

۶ - ۱۱۴۰۰۰

ستاد عالي كانون هاي فرهنگي و هنري مساجد كمك

۰

۰۰۰ /۵۳۰

۷ - ۱۱۴۰۰۰

اعتبار متمركز كمك به اشخاص حقوقي غيردولتي

۰

۰۰۰ /۲۸۰

۱ - ۱۱۴۰۲۰

شوراي عالي حوزه هاي علميه

۰۰۰ /۰۶۹ /۳

۰۰۰ /۵۱۴ /۳

۱ - ۱۱۴۰۲۵

شوراي برنامه ريزي مديريت حوزه هاي علميه خراسان

۰۰۰ /۵۷۰

۰۰۰ /۸۱۵

۵ - ۱۱۴۰۲۸

دانشگاه مذاهب اسلامي

۹۷۲ /۹۳

۹۷۲ /۹۸

۱ - ۱۱۴۰۳۰

مؤسسه نشر آثار حضرت امام قدس سره

۰۰۰ /۲۶۰

۵۰۰ /۱۶۴

۳ - ۱۱۴۰۳۰

آستان مقدس حضرت امام خميني (ره)

۰

۵۰۰ /۹۵

۱ - ۱۱۴۳۱۸

شوراي سياستگذاري حوزه هاي علميه خواهران

۵۰۰ /۶۸۴ /۱

۵۰۰ /۰۲۹ /۲

۱ - ۱۱۴۰۱۲

شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي

۰۰۰ /۳۵۰

۰۰۰ /۴۲۰

۱ - ۱۱۴۰۰۷

دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم

۸۵۷ /۹۵۶

۸۵۷ /۰۲۶ /۱

۲ - ۱۱۴۰۲۸

مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي

۰۰۰ /۲۵۵

۰۰۰ /۲۷۵

۳ - ۱۱۴۰۲۸

مجمع جهاني اهل بيت

۰۰۰ /۳۶۵

۰۰۰ /۳۸۵

۴ - ۱۱۴۰۲۸

دانشگاه اهل بيت

۶۱۹ /۲۸

۶۱۹ /۳۳

۱ - ۱۱۴۰۸۴

مركز خدمات حوزه هاي علميه (۱۰ ميليارد ريال جهت مجتمع ولايت)

۰۰۰ /۸۶۵ /۳

۰۰۰ /۰۲۵ /۴

۱ - ۱۱۴۲۰۰

مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)

۰۰۰ /۲۱۰

۰۰۰ /۲۸۰

۱ - ۱۱۴۳۰۰

سازمان تبليغات اسلامي (افزايش مربوط به روحانيون مستقر)

۹۸۱ /۱۶۰ /۱

۹۸۱ /۲۶۰ /۱

۲ - ۱۱۴۳۰۰

مؤسسه پژوهشي و فرهنگي انقلاب اسلامي

۰۰۰ /۱۲۰

۰۰۰ /۱۴۰

۵ - ۱۱۴۳۰۰

شوراي سياستگذاري ائمه جمعه

۱۵۹ /۳۷۷

۱۵۹ /۳۸۲

۶ - ۱۱۴۳۰۰

مركز رسيدگي به امور مساجد

۴۳۹ /۳۳۲

۴۳۹ /۳۳۷

۷ - ۱۱۴۳۰۰

ستاد اقامه نماز

۰۰۰ /۲۰۰

۰۰۰ /۱۶۵

۱۰ - ۱۱۴۳۰۰

حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي

۰۰۰ /۵۰۰

۰۰۰ /۵۵۰

۱ - ۱۱۴۴۰۰

جامعه المصطفي العالميه

۶۱۵ /۳۶۰ /۲

۶۱۵ /۵۶۰ /۲

۱ - ۱۱۵۸۰۰

نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور

۰۰۰ /۲۰۰ /۱

۰۰۰ /۳۰۰ /۱

۱ - ۱۲۰۰۰۰

دانشگاه خوارزمي (افزايش بابت انتقال دانشجويان علوم اقتصادي)

۳۰۹ /۹۴۹

۳۰۹ /۰۱۹ /۱

۱ - ۱۲۱۰۰۰

دانشگاه تربيت مدرس

۳۳۲ /۶۷۴ /۱

۳۳۲ /۶۴۴ /۱

۵ - ۱۲۱۰۰۰

دانشگاه تربيت مدرس - واحدهاي بين الملل

۰

۰۰۰ /۳۰

۱ - ۱۲۶۰۰۰

دانشگاه پيام نور

۱۸۲ /۱۱۵ /۲

۱۸۲ /۲۱۵ /۲

۱ - ۱۲۷۵۰۰

وزارت آموزش و پرورش (افزايش بابت دانش آموزان بازمانده از تحصيل)

۷۰۶ /۹۳۵ /۲

۷۰۶ /۰۳۵ /۳

۴ - ۱۲۷۵۰۰

وزارت آموزش و پرورش كمك به تامين سرانه دانش آموزي

۰۰۰ /۵۰۰ /۱

۰۰۰ /۷۴۰ /۱

۵ - ۱۲۷۵۰۰

وزارت آموزش و پرورش .- يارانه دفترچه، تغذيه رايگاه و امور رفاهي دانش آموزان مناطق محروم

۸۶۰ /۴۴۹

۸۶۰ /۶۹۹

۱۱ - ۱۲۷۵۰۰

وزارت آموزش و پرورش كمك به اياب و ذهاب دانش آموزان مناطق روستايي

۲۰۰ /۵۹۶

۲۰۰ /۸۴۶

۱ - ۱۲۷۷۶۰

دانشگاه فني و حرفه اي (افزايش مربوط به ساير هزينه ها)

۵۴۱ /۹۹۴ /۳

۵۴۱ /۱۹۴ /۴

۱ - ۱۲۸۵۰۰

وزارت ورزش و جوانان (از افزايش ۴۰ ميليارد ريال مربوط به كمك به ورزش جانبازان و معلولين، ۳۰ ميليارد ريال مربوط به فعاليت هاي فرهنگي فدراسيون هاي ورزشي و استاني)

۰۰۰ /۶۵۸ /۲

۰۰۰ /۷۲۸ /۲

۱ - ۱۱۲۹۵۰۰

سازمان انتقال خون ايران

۷۰۵ /۹۴۹

۷۰۵ /۰۴۹ /۱

۱ - ۱۲۹۶۰۰

كميته امداد امام خميني (ره) كمك (افزايش بابت ازدواج و مسكن جوانان)

۷۰۰ /۰۶۳ /۳۸

۷۰۰ /۲۶۳ /۳۹

۲ - ۱۲۹۶۰۰

كميته امداد امام خميني (ره) كمك – پاداش بازنشستگان سال ۱۳۹۵

۰

۰۰۰ /۰۰۰ /۱

۱ - ۱۳۱۰۰۰

جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران (افزايش بابت آموزش همگاني)

۶۶۲ /۵۳۵

۶۶۲ /۷۳۵

۱ - ۱۳۱۵۰۰

سازمان بهزيستي كشور (۱۲۰۰ ميليارد ريال از افزايش بابت پيشگيري و توانبخشي)

۰۰۰ /۹۸۶ /۱۷

۰۰۰ /۲۱۶ /۱۹

۱ - ۱۳۴۰۰۳

سازمان تحقيقات – آموزش و ترويج كشاورزي (از افزايش ۲۳۰ ميليارد ريال مربوط به اجراي نظام نوين ترويج كشاورزي، ۱۰ ميليارد ريال مربوط به تاسماهيان و ۵ ميليارد ريال مربوط به پژوهشگاه ملي گل و گياه مي شود)

۹۰۸ /۱۳۰ /۳

۹۰۸ /۳۷۵ /۳

۲ - ۱۳۴۰۰۳

مؤسسه تحقيقات جنگل ها و مزارع كشور هزينه هاي نگهداري باغهاي گياه شناسي

۰۴۴ /۳۸

۰۴۴ /۸۸

۴ - ۱۳۴۰۰۳

مؤسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع كشور

۵۹۲ /۱۷۳

۵۹۲ /۱۹۳

۷ - ۱۳۴۰۰۳

مؤسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر

۶۲۴ /۱۴۵

۶۲۷ /۱۷۵

۱۰ - ۱۳۴۰۰۳

مؤسسه تحقيقات خاك و آب

۴۷۸ /۱۰۰

۴۷۸ /۱۲۰

۱ - ۱۳۵۵۰۰

سازمان دامپزشكي كشور (افزايش بابت پرداخت غرامت به دامداران)

۴۴۶ /۳۶۱

۴۴۶ /۴۵۱

۲ - ۱۳۵۵۰۰

سازمان دامپزشكي كشور، خريد واكسن و واكسيناسيون دام

۰۰۰ /۴۹۰

۰۰۰ /۶۱۰

۱ - ۱۳۶۰۰۰

مؤسسه رازي

۹۵۴ /۳۳۴

۹۵۴ /۴۰۹

۳ - ۱۵۱۰۰۰

سازمان امور عشايري

۱۹۸ /۴۳

۱۹۸ /۹۳

۵ - ۱۵۱۰۰۰

سازمام حفظ نباتات كشور

۹۸۳ /۸۸

۹۸۳ /۹۳

۷ - ۱۵۱۰۰۰

وزارت جهاد كشاورزي، نهاد نمايندگي ولي فقيه در وزارت جهاد كشاورزي

۶۰۰ /۴

۶۰۰ /۷

۹ - ۱۵۱۰۰۰

سازمان امور اراضي اعتبار مورد نياز اجراي قانون اصلاح ماده (۲۲) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع

۰۰۰ /۲۰

۰۰۰ /۵۰

۱۰ - ۱۵۱۰۰۰

وزارت جهاد كشاورزي هزينه هاي نمايندگي سازمان خواربار و كشاورزي سازمان ملل متحد (فائو)

۴۶۸ /۱۹

۴۶۸ /۲۹

۱۲ - ۱۵۱۰۰۰

سازمان امور اراضي

۲۵۸ /۹۷

۲۵۸ /۱۷۷

۶ - ۱۵۵۰۰۰

وزارت صنعت، معدن و تجارت بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار

۱۵۶ /۷۷۰

۰۰۰ /۸۰۰

۱۲ - ۱۵۵۰۰۰

اتحاديه مركزي فرش دستبافت روستايي ايران، كمك

۰

۰۰۰ /۵۰

۱ - ۲۸۳۵۰۰

سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

۰۰۰ /۸۵۸ /۱۰

۰۰۰ /۳۵۸ /۱۲

۱۵ - ۵۳۰۰۰۰

پيشگيري از بيماري هاي ريوي و توسعه ورزش هاي همگاني ۵۰ درصد سهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ۵۰ درصد سهم وزارت ورزش و جوانان

۰۰۰ /۱۶۲

۰۰۰ /۲۱۶

۲۰ - ۵۳۰۰۰۰

نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، موضوع حق بيمه شخص ثالث شركت هاي بيمه اي بابت هزينه در امور منجر به كاهش تصادفات

۰۰۰ /۲۰۰ /۱

۰۰۰ /۴۵۰ /۱

۲۵ - ۵۳۰۰۰۰

سازمان امور اراضي هزينه هاي حفاظت از اراضي كشاورزي

۰۰۰ /۱۹۰

۰۰۰ /۴۳۶۰

۳۵ - ۵۳۰۰۰۰

سازمان امور مالياتي كشور – اعتبارات موضوع مازاد درآمدهاي وصولي ماليات مستقيم و كالاها و خدمات منظور در جدول شماره (۵)، نسبت به مبلغ ۶۶۰ هزار ميليارد ريال، به منظور آموزش و ارتقاء دانش تخصصي، رفع كمبود تجهيزات، ساختمان و تأسيسات مورد نياز، پرداخت پاداش به كاركنان و اجراي طرح جامع مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده در حدود مازاد وصولي در مقاطع

۰۰۰ /۶۴۰ /۷

۰۰۰ /۰۰۰ /۹

۵۱ - ۵۳۰۰۰۰

دادگستري جمهوري اسلامي – مازاد درآمد خدمات قضايي (رديف ۱۴۰۱۰۱) مازاد وصولي نسبت به مبلغ ۷۰۰۰ ميليارد ريال در حدود وصولي قابل تخصيص در مقاطع سه ماهه (مازاد بر ۱۷۵۰ ميليارد ريال)

۹۵۰ /۰۷۰ /۶

۹۵۰ /۰۷۰ /۱۰

۱۰۷ - ۵۳۰۰۰۰

از محل مازاد منابع ارزي ناشي از افزايش قيمت و مقدار صادرات نفت (مقاطع سه ماهه)

۱

۰

۱۰۸ - ۵۳۰۰۰۰

اعتبارات موضوع ماده (۲۷) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) (از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي ۵۰۰۰ ميليارد ريال مربوط به طرح هاي نيمه تمام بيمارستان هاي در حال ساخت وزارت مسكن و شهرسازي و ۱۰ هزار ميليارد ريال مربوط به طرح هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي شود)

۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰

۰۰۰ /۰۰۰ /۳۵

۱۳۲ - ۵۳۰۰۰۰

اعتبارات موضوع جريمه زمان غيبت مشمولان

۰

۰۰۰ /۰۰۰ /۳۵

۱۴۷ - ۵۳۰۰۰۰

اجراي سياست هاي حمايتي توسعه كشت دانه هاي روغني و تأمين سرمايه (سهم دولت) صندوق غيردولتي دانه هاي روغني

۰

۰۰۰ /۶۰۰ /۱

۱۴۸ - ۵۳۰۰۰۰

سازمان امور اراضي اعتبارات موضوع ماده (۵۴) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور

۰۰۰ /۲۰

۰۰۰ /۲۵

۱۵۱ - ۵۳۰۰۰۰

نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ارتقاي امنيت در فضاي مجازي به ويژه امنيت بانكداري الكترونيكي

۰

۰۰۰ /۴۶۰ /۱

۱۵۲ - ۵۳۰۰۰۰

وزارت آموزش و پرورش اعتبارات موضوع ارتقاي كيفيت مدارس و پرداخت مطالبات فرهنگيان به ويژه بازنشستگان

۰

۰۰۰ /۴۹۶ /۱

۱۵۳ - ۵۳۰۰۰۰

نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، جبران خدمت كاركنان، هزينه هاي نگهداشت عملياتي، خريد تجهيزات تخصصي، نصب دوربين، و بكارگيري فناوري هاي نوين

۰

۰۰۰ /۳۰۰ /۱۴

۱۵۶ - ۵۳۰۰۰۰

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي صندوق بازنشستگي فولاد موضوع ۵۰ درصد درآمد حاصل از رديف درآمدي ۱۳۰۴۲۳

۰

۰۰۰ /۰۰۰ /۱

۱۵۷ - ۵۳۰۰۰۰

تخفيف حقوق ورودي براي جايگزيني ناوگان خودروهاي فرسوده عمومي موضوع ماده ۲ قانون مديريت حمل و نقل و سوخت ( جمعي خرجي)

۰

۰۰۰ /۵۰۰ /۴

۱۵۸ - ۵۳۰۰۰۰

تهاتر مطالبات شركت فولاد خوزستان بابت ملغي الاثر شدن مصوبه واگذاري ۲۷ درصد سهام شركت سنگ آهن مركزي با بدهي هاي شركت مزبور به دولت (جمعي خرجي)

۰

۰۰۰ /۶۵۸ /۳

۳ - ۵۴۰۰۰۰

كمك به اشخاص حقوقي غيردولتي موضوع جدول شماره (۱۷)

۱۶۰ /۸۹۳ /۱

۱۶۰ /۲۰۹ /۲

۷ - ۵۴۰۰۰۰

ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه – كمك

۰۰۰ /۷۰

۰۰۰ /۲۷۰

۴ - ۵۵۰۰۰۰

كميته ملي المپيك – كمك به آماده سازي و شركت در مسابقات ورزشي منطقه اي و جهاني

۰۰۰ /۲۵۰

۰۰۰ /۳۵۰

۶۳ - ۵۵۰۰۰۰

شوراي عالي انقلاب فرهنگي بابت شوراي تحول علوم انساني دانشگاه ها

۰۰۰ /۳۰

۰

۶۴ - ۵۵۰۰۰۰

ساماندهي توليد، فرآوري، تجارت، تبليغ و خريد تضميني چاي كشور

۰۰۰ /۷۰۰

۰۰۰ /۲۰۰ /۱

۶۶ - ۵۵۰۰۰۰

كمك به استان هاي مقدس تحت نظر مقام معظم رهبري

۰

۰۰۰ /۳۰۰

۷۱ - ۵۵۰۰۰۰

پرورش ماهي در قفس

۰

۰۰۰ /۷

۷۹ - ۵۵۰۰۰۰

اعطاي جوايز صادراتي (مربوط به صادرات غير نفتي و غير پتروشيمي با اولويت صادرات دانش بنيان)

۰۰۰ /۰۰۰ /۲

۰۰۰ /۰۰۰ /۳

۹۸ - ۵۵۰۰۰۰

بيمه قالي بافان و توليدكنندگان صنايع دستي

۰

۰۰۰ /۲۰۰

۹۹ - ۵۵۰۰۰۰

يارانه سود تسهيلات واحدهاي توليدي با اولويت توليدات صادراتي

۰

۰۰۰ /۰۰۰ /۱

۱۰۹ - ۵۵۰۰۰۰

شركت مادر تخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هسته اي ايران تامين مواد اوليه و سوخت هسته اي و خريد محصولات استراتژيك توليدي

۰

۰۰۰ /۵۰

۳ - ۶۰۰۰۰۰

بانك مركزي سود اوراق مشاركت منتشر شده بابت طرح هاي عمراني – افزايش مربوط به سود اوراق مشاركت محور ارتباطي حرم جمكران

۰۰۰ /۰۰۰ /۲

۰۰۰ /۱۰۰ /۲


افزايش اعتبارات هزينه اي دانشگاه هاي برتر و ساير دانشگاه هاي وابسته به وزارت علوم تحقيقات و فناوري به نسبت به ترتيب ۴۰ % و ۶۰ % (به استثناي دانشگاه هاي پيام نور و فني و حرفه اي)

۰

۰۰۰ /۳۶۵ /۱بخش پنجم : تغييرات اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي و مالي
مبالغ به ميليون ريال

شماره طبقه بندي

عنوان

مبلغ مندرج در لايحه

مصوب مجلس

۱۳ - ۱۰۱۰۰۰

تسويه بدهي هاي قطعي دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي تعليمي و خصوصي (اوراق تسويه خزانه) جمعي خرجي

۰

۰۰۰ /۰۰۰ /۱۲۵

۱۰۴۰۰۰۰ - ۲

تعهدات پرداخت نشده بودجه مصوب سال هاي قبل موضوع مواد ۶۳ و ۶۴ قانون محاسبات عمومي كشور و اعتبارات تكميلي طرح هاي سال خاتمه ۱۳۹۴ (تملك دارايي هاي سرمايه اي)

۰۰۰ /۰۰۰ /۴

۰۰۰ /۵۰۰ /۵

۱۰۰۱۰۰۳۰۰۱

۱۰۱۰۸۰۰۱

تعميرات اساسي و تأمين تجهيزات و ماشين آلات (مجلس شوراي اسلامي)

۰۰۰ /۲۹۵

۰۰۰ /۴۹۵

۱۰۰۲۰۵۴۰۰۹

۱۰۲۲۴۰۱۵

تأمين تجهيزات و ماشين آلات – وزارت امور خارجه

۰۰۰ /۲۵

۰۰۰ /۲۲۵

۱۰۰۳۰۰۸۰۰۱

۱۰۴۲۲۰۰۶

تامين تجهيزات و ماشين آلات – وزارت امور اقتصادي و دارايي

۰۰۰ /۵

۰۰۰ /۲۵

۱۰۰۳۰۰۸۰۰۲

۱۰۴۲۲۰۲۸

تعميرات اساسي ساختمان هاي ستادي وزارت امور اقتصادي و دارايي

۰۰۰ /۲۱

۰۰۰ /۶۱

۱۰۰۴۰۰۳۰۰۱

۱۰۵۱۷۰۰۳

گسترش فناوري ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد و دارايي

۰۰۰ /۲۴

۰۰۰ /۶۴

۱۱۰۱۰۱۹۰۰۱

۲۰۱۰۸۱۸۳

اجراي طرح هاي پدافند غيرعامل دستگاههاي اجرايي

۰۰۰ /۰۰۰ /۱

۰۰۰ /۱۰۰ /۱

۱۱۰۲۰۱۹۰۰۴

احداث منازل سازماني در استان هاي مرزي وزارت اطلاعات

۰

۰۰۰ /۲۵۰

۱۱۰۲۰۱۹۰۰۵

احداث ادارات اطلاعات مرزي

۰

۰۰۰ /۲۵۰

۱۲۰۱۰۰۲۰۰۲

۱۰۲۰۵۰۰۲

تعميرات اساسي و تأمين تجهيزات و ماشين آلات (سازمان بازرسي كل كشور)

۰۰۰ /۲۵

۰۰۰ /۱۲۵

۱۲۰۱۰۰۳۰۰۲

۱۰۳۰۱۲۲۵

احداث و تجهيز ۱۲۵ واحد پزشكي قانوني

۰۰۰ /۲۰۰

۰۰۰ /۲۵۰

۱۲۰۱۰۰۵۰۰۴

۱۰۳۰۲۰۰۴

مطالعه و احداث ۵۹ ندامتگاه

۰۰۰ /۷۰۰

۰۰۰ /۹۰۰

۱۲۰۱۰۰۸۰۰۱

۱۰۳۰۱۰۰۶

تعميرات اساسي و تأمين تجهيزات و ماشين آلات (سازمان قضايي نيروهاي مسلح)

۰۰۰ /۱۵

۰۰۰ /۱۱۵

۱۲۰۱۰۱۴۰۰۲

۱۰۳۰۱۰۱۶

تعميرات اساسي و تامين تجهيزات و ماشين آلات (ديوان عدالت اداري)

۰۰۰ /۷

۰۰۰ /۴۷

۱۳۰۱۰۰۱۰۰۶

آمار طراحي راكتور تحقيقاتي اراك

۰۰۰ /۰۰۰ /۱

۰۰۰ /۵۰۰ /۱

۱۳۰۳۰۱۶۲۵۵

توسعه و تكميل راههاي روستائي

۰

۰۰۰ /۰۰۰ /۶

۱۳۰۴۰۱۱۰۰۶

۴۰۳۰۱۰۰۱

ايجاد زير بناهاي لازم در معادن بزرگ و مناطق معدني

۳۸۰ /۳۹۵

۳۸۰ /۵۹۵

۱۳۰۶۰۰۱۰۱۲

۴۰۱۳۷۰۱۰

مطالعه و اجراي عمليات آبخيزداري و آبخوان داري در حوزه هاي آبخيز فاقد سد كشور

۰۰۰ /۵۰۰

۰۰۰ /۷۰۰

۱۳۰۶۰۰۲۰۰۳

۴۰۱۳۸۰۰۸

ساماندهي خروج دام از جنگل

۰۰۰ /۴۰

۰۰۰ /۵۰

۱۲۰۶۰۰۴۰۰۱

۴۰۱۴۷۰۰۳

استقرار سامانه اطلاعات مديريت زنجيره ترويج، تأمين، توليد، فرآوري و فروش محصول نهائي و ايجاد و بهره برداري شبكه ملي تلويزيوني كشاورزي

۰۰۰ /۶۲۰

۰۰۰ /۷۸۰

۱۲۰۶۰۰۵۰۰۲

۴۰۱۴۱۰۰۱

حفاظت از ذخاير آبزيان و تجهيز يگان حفاظت

۰۰۰ /۵۶

۰۰۰ /۹۶

۱۳۰۶۰۰۹۰۰۱

۴۰۱۴۴۰۰۷

تأمين و انتقال آب براي توسعه باغات در اراضي شيب دار

۰۰۰ /۲۵۸

۰۰۰ /۴۷۸

۱۳۰۶۰۰۹۰۰۲

۴۰۱۴۴۰۰۹

توسعه و اصلاح باغات زيتون كشور

۵۰۰ /۳۵

۵۰۰ /۷۰

۱۲۰۶۰۰۹۰۰۳

۴۰۱۴۴۰۰۴

كمك هاي فني و اعتباري براي اصلاح و توسعه باغات به روش هاي نوين و باغات انگور به روش داربستي

۷۹۸ /۳۷۳

۷۹۸ /۵۷۳

۱۳۰۶۰۰۹۰۰۶

۴۰۱۶۵۰۰۱

مطالعه و طراحي و اجراي زير ساخت شهركهاي كشاورزي

۰۰۰ /۲۶۰

۰۰۰ /۴۸۲

۱۳۰۶۰۱۶۰۰۱

۴۰۱۵۱۰۰۱

بازسازي ذخائر آبزيان در آبهاي ساحلي

۰۰۰ /۵۶

۰۰۰ /۹۶

۱۳۰۶۰۲۸۰۰۲

۴۰۱۵۳۰۰۱

مميزي اراضي و تفكيك مستثنيات

۰۰۰ /۳۳۰

۰۰۰ /۴۳۰

۱۳۰۶۰۲۹۰۰۱

۴۰۱۴۲۰۰۵

حد نگاري (كاداستر) و پايش اراضي كشاورزي

۰۰۰ /۳۸۰

۰۰۰ /۷۸۰

۱۳۰۶۰۳۱۰۰۱

۴۰۱۵۸۰۰۴

توسعه و تجهيز قرنطينه نباتي كشور

۰۰۰ /۷۰

۰۰۰ /۱۱۰

۱۳۰۶۰۳۱۰۰۲

۴۰۱۵۸۰۰۳

مبارزه تلفيقي عليه آفات نباتي و تجهيز امكانات مبارزه با آفات عمومي و همگاني

۰۰۰ /۷۸

۰۰۰ /۱۱۸

۱۳۰۶۰۳۳۰۰۲

۴۰۱۵۷۰۰۱

تهيه و اجراي طرح هاي جامع مقابله با بيابان زائي

۰۰۰ /۶۰۰

۰۰۰ /۶۵۰

۱۳۰۶۰۳۴۰۰۱

۴۰۱۵۹۰۰۱

احداث و تجهيز آزمايشگاه هاي منطقه اي و مراكز مرجع دامپزشكي

۱۸۷ /۱۰۴

۱۸۷ /۱۷۴

۱۳۰۶۰۴۰۰۰۲

۴۰۱۶۲۰۱۰

تأمين تجهيزات ماشين آلات و تعميرات اساسي ساختمان ها

۰۰۰ /۲

۰۰۰ /۱۷۲

۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶

۴۰۲۰۳۰۰۶

مطالعه و اجراي ساماندهي، تعيين حد بستر و حريم رودخانه ها در حوضه هاي آبريز كشور

۰۰۰ /۰۰۰ /۱

۰۰۰ /۱۰۰ /۱

۱۳۰۷۰۰۶۰۰۲

۴۰۲۰۲۱۲۵

بازسازي و بهره برداري از تأسيسات آبرساني به شهرها

۰۰۰ /۲۳۰

۰۰۰ /۲۸۰

۱۳۱۰۰۰۴۰۱۰

۴۰۱۰۸۰۴۱

تكميل و تجهيز مؤسسه تحقيقات گياه پزشكي

۰۰۰ /۲۰

۰۰۰ /۴۰

۱۳۱۰۰۰۴۰۰۸

۴۰۱۰۸۰۳۰

تعميرات اساسي و تأمين تجهيزات و ماشين آلات (مؤسسه رازي)

۰۰۰ /۱۰۰

۰۰۰ /۱۷۵

۱۳۱۰۰۰۴۰۲۱

۴۰۱۰۸۰۳۳

توسعه، تكميل، تجهيز و تأمين ماشين آلات و حفظ ذخاير ژنتيكي آبزيان

۰۰۰ /۷۰

۰۰۰ /۱۰۰

۴۰۲۰۱۰۶۹

ساختمان سدهاي قره چاي و زرين گل

۰

۰۰۰ /۵۰

۱۶۰۲۰۰۴۲۴۵

۳۰۳۰۳۰۳۲

تكميل بيمارستان ها و مراكز درماني كه ۴۰ درصد اعتبار آنها از محل كمكهاي مردم تأمين شده باشد

۰۰۰ /۱۰۰

۰۰۰ /۲۵۰

۱۷۰۲۰۰۴۰۱۷

۳۰۵۰۸۰۴۱

احداث فضاهاي ورزشي در سطح كشور با اولويت شهرستان هاي كمتر برخوردار از متوسط كشور

۷۵۸ /۸۰۲

۷۵۸ /۱۰۲ /۱

۱۷۰۲۰۰۴۰۲۳

۳۰۵۰۸۰۳۴

تكميل پروژه هاي نيمه تمام ورزشي در سطح كشور

۳۶۹ /۹۸۷

۳۶۹ /۳۰۷ /۱

۱۷۰۲۰۰۴۰۲۶

۳۰۵۰۸۰۱۲

توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي جانبازان و معلولين و نابينايان

۴۶۰ /۷۸

۴۶۰ /۱۲۸

۱۷۰۱۰۳۳۰۱۱

۳۰۲۱۴۰۰۶

ساختمان مصلي بزرگ امام خميني تهران

۰۰۰ /۲۰۰

۰۰۰ /۲۰۰ /۱

۱۷۰۳۰۴۱۰۲۶

۳۰۲۷۴۰۲۱

تعمير و تامين تجهيزات و ماشين آلات (شركت سهامي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان)

۰۲۱ /۵۴

۰۲۱ /۶۸

۱۷۰۳۰۴۱۰۲۸

۳۰۲۷۴۰۰۲

تعمير و تأمين تجهيزات و ماشين آلات (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي)

۰۰۰ /۲۲

۰۰۰ /۲۰

۱۷۰۳۰۱۴۰۰۲

تعمير و تأمين تجهيزات و ماشين آلات (سازمان امور سينمائي و سمعي و بصري)

۰

۰۰۰ /۲

۱۸۰۱۰۱۵۰۰۹

۳۰۱۴۶۰۰۵

تكميل فضاهاي آموزشي نيمه تمام كه پنجاه درصد آن توسط خيرين تأمين شده باشد

۹۵۳ /۹۸۵

۹۵۳ /۷۸۵ /۱

۱۸۰۳۰۲۵۱۳۵

۳۰۱۴۶۲۲۹

تعميرات اساسي و خريد تجهيزات و ماشين آلات (دانشگاه پيام نور)

۶۹۱ /۸۷

۶۹۱ /۱۸۷

۳۷ - ۱۸۰۵۰۰۷

۱۰۵۲۱۰۴۴

تعميرات اساسي و خريد تجهيزات و ماشين آلات (انستيتو پاستور ايران)

۰۰۰ /۴۰

۰۰۰ /۱۸۳

۱۵۰۲۰۰۵۰۰۲

۴۰۹۰۵۰۰۵

مطالعات جامع و عمليات اجرايي ساماندهي عشاير

۰۰۰ /۷۲۲

۰۰۰ /۸۷۲

۳ - ۵۳۰۰۰۰

اعتبارات درآمد هزينه اي دستگاههاي اجرائي

۰۰۰ /۵۰۰

۳۷۸ /۵۰۰

۱۵ - ۵۳۰۰۰۰

پيشگيري از بيماري هاي ريوي و توسعه ورزش هاي همگاني ۵۰ درصد سهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ۵۰ درصد سهم وزارت ورزش و جوانان

۵۰۰ /۲۰۲

۰۰۰ /۲۷۰

۲۵ - ۵۳۰۰۰۰

سازمان امور اراضي - هزينه هاي حفاظت از اراضي كشاورزي

۰۰۰ /۶۴۰

۰۰۰ /۵۰۰

۳۵ - ۵۳۰۰۰۰

مستقيم و كالاها و خدمات منظور در جدول شماره (۵)، نسبت به مبلغ ۶۶۰ هزار ميليارد ريال، به منظور آموزش و ارتقاء دانش تخصصي، رفع كمبود تجهيزات، ساختمان و تأسيسات مورد نياز، پرداخت پاداش به كاركنان و اجراي طرح جامع مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده در حدود مازاد وصولي در مقاطع سه ماهه

۰۰۰ /۳۶۰ /۱۰

۰۰۰ /۰۰۰ /۹

۸۲ - ۵۳۰۰۰۰

وزارت صنعت، معدن و تجارت اعتبارات موضوع بند (الف) تبصره (۷)، اجراي طرح هاي اكتشافي، پژوهشي كاربردي، زيست محيطي و ايجاد زير ساخت هاي معدني

۰۰۰ /۲۴۰ /۴

۰۰۰ /۴۴۰ /۳

۱۰۸ - ۵۳۰۰۰۰

اعتبارات موضوع ماده (۴۷) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) (از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي ۵۰۰۰ ميليارد ريال مربوط به طرح هاي نيمه تمام بيمارستان هاي در حال ساخت وزارت مسكن و شهرسازي و ۱۰ هزار ميليارد ريال مربوط به طرح هاي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مي شود)

۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰

۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵

۱۲۰ - ۵۳۰۰۰۰

سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور اعتبار موضوع بند (الف) تبصره ۲

۰۰۰ /۰۶۰ /۱

۰۰۰ /۸۶۰

۱۳۲ - ۵۳۰۰۰۰

اعتبار موضوع جريمه زمان غيبت مشمولان

۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰

۰

۱۴۷ - ۵۳۰۰۰۰

اجراي سياست هاي حمايتي توسعه كشت دانه هاي روغني و تأمين سرمايه (سهم دولت) صندوق غيردولتي دانه هاي روغني

۰۰۰ /۰۰۰ /۲

۰۰۰ /۴۰۰

۱۴۸ - ۵۳۰۰۰۰

سازمان امور اراضي اعتبارات موضوع ماده (۵۴) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور

۰۰۰ /۱۱۵

۰۰۰ /۱۲۵

۱۵۱ - ۵۳۰۰۰۰

نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ارتقاي امنيت در فضاي مجازي به ويژه امنيت بانكداري الكترونيكي

۰

۰۰۰ /۱۹۰ /۲

۱۵۴ - ۵۳۰۰۰۰

وزارت راه و شهرسازي، توسعه، بهسازي خطوط و ناوگان شبكه حمل و نقل ريلي

۰

۰۰۰ /۵۰۰ /۵

۱۵۵ - ۵۳۰۰۰۰

وزارت راه و شهرسازي نگهداري راه ها

۰

۰۰۰ /۵۰۰ /۵

۳ - ۵۵۰۰۰۰

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور زمينه سازي جهت تحرك بخشيدن به اقتصاد مناطق كمتر توسعه يافته و حاشيه اي و تقويت پيوند با اقتصاد ملي توازن منطقه اي (زير ساخت ها) و (كمك هاي فني و اعتباري)

۰۰۰ /۵۰۰ /۱

۰۰۰ /۳۰۰ /۱

۲۰ – ۵۵۰۰۰۰

كمك به ستاد بازسازي عتبات عاليات

۰۰۰ /۱۳۰ /۳

۰۰۰ /۳۰۰ /۳

۲۸ - ۵۵۰۰۰۰

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح آشيانه نيروي هوائي جمهوري اسلامي ايران

۰۰۰ /۵۰۰ /۱

۰۰۰ /۵۰۰ /۳

۵۰ - ۵۵۰۰۰۰

وزارت راه و شهرسازي توسعه و تكميل راه هاي روستائي

۰۰۰ /۰۰۰ /۶

۰

۶۴ - ۵۵۰۰۰۰

ساماندهي توليد، فرآوري، تجارت، تبليغ و خريد تضميني چاي كشور

۰۰۰ /۸۰۰

۰۰۰ /۳۰۰

۶۶ - ۵۵۰۰۰۰

كمك به استان هاي مقدس تحت نظر مقام معظم رهبري

۰۰۰ /۸۰۰

۰۰۰ /۱۰۰ /۱

۶۸ – ۵۵۰۰۰۰

بهسازي بافت فرسوده و حاشيه كلان شهر مذهبي مشهد

۰۰۰ /۶۰۰

۰۰۰ /۰۰۰ /۱

۶۹ - ۵۵۰۰۰۰

سازمان اوقاف و امور خيريه احداث، تكميل و كمك به مساجد و بقاع متبركه كشور

۰۰۰ /۷۰۰

۰۰۰ /۲۰۰ /۱

۷۱ - ۵۵۰۰۰۰

پرورش ماهي در قفس

۰۰۰ /۱۴۰

۰۰۰ /۱۳۳

۹۷ - ۵۵۰۰۰۰

دانشگاه صنعتي شريف، كمك به خريد واحدهاي مسكوني داراي مشكلات خاص در محدوده طرح ساماندهي دانشگاه

۰۰۰ /۳۰

۰۰۰ /۵۰

۱۰۰ - ۵۵۰۰۰۰

خريد عرصه و اعيان دانشگاه هنر تبريز

۰

۰۰۰ /۱۰

۱۰۱ - ۵۵۰۰۰۰

احداث پياده راه ولايت

۰

۰۰۰ /۱۰۰

۱۰۲ - ۵۵۰۰۰۰

بازسازي و تجهيز آكادمي ملي المپيك

۰

۰۰۰ /۳۰

۱۰۳ - ۵۵۰۰۰۰

زير ساختهاي شهرك هاي صنعتي

۰

۰۰۰ /۵۵۰

۱۰۴ - ۵۵۰۰۰۰

مرمت و بازسازي تأسيسات آبي در دست بهره برداري ۲۱ استان

۰

۰۰۰ /۵۰

۱۰۵ - ۵۵۰۰۰۰

تأمين ساختمان هاي مورد نياز سر كنسولگري جمهوري اسلامي ايران در نجف اشرف

۰

۰۰۰ /۵۰

۱۰۶ - ۵۵۰۰۰۰

شركت مادر تخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هسته اي ايران تأمين مواد اوليه و سوخت هسته اي و خريد محصولات استراتژيك توليدي

۰

۰۰۰ /۵۰

۱۰۷ - ۵۵۰۰۰۰

اعتبارات دهياري ها براي عمران روستاها

۰

۰۰۰ /۷۰۰ /۱

۱۰۸ - ۵۵۰۰۰۰

ستاد اقامه نماز

۰

۰۰۰ /۵۵

۱۰۹ - ۵۵۰۰۰۰

بهسازي بافت فرسوده و حاشيه كلان شهرهاي مذهبي قم و شيراز

۰

۰۰۰ /۴۰۰


اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي جديد التأسيس وابسته به وزارت علوم تحقيقات و فناوري

۰

۰۰۰ /۳۲۰