right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
قانون مقرره شماره:
متن و تصویر
قانون 48719 : قانون بودجه سال 1395 كل كشور     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
صفحه :


Print Save نمایش           
   


قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور

ماده ‌واحده - بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور از حیث منابع بالغ بر نه میلیون و هفتصد و هشتاد و پنج هزار و پانصد و بیست و نه میلیارد و نهصد و هفتاد و چهار میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۹۷۴ /۵۲۹ /۷۸۵ /۹) ریال و از حیث مصارف بالغ بر نه میلیون و هفتصد و هشتاد و پنج هزار و پانصد و بیست و نه میلیارد و نهصد و هفتاد و چهار میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۹۷۴ /۵۲۹ /۷۸۵ /۹) ریال به شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمد ها و واگذاری دارایی ‌های سرمایه ‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ ها و تملك دارایی ‌های سرمایه‌ ای و مالی بالغ بر سه میلیون و سیصد و پنجاه و چهار هزار و هشتصد و نود و پنج میلیارد و یكصد و چهل ‌و پنج میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۴۵ /۸۹۵ /۳۵۴ /۳) ریال

شامل :

۱ - منابع عمومی بالغ بر دو میلیون و نهصد و چهل و سه هزار و نهصد و سی ‌و هفت میلیارد و یكصد و نود و نه میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۹۹ /۹۳۷ /۹۴۳ /۲) ریال

۲ - درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی بالغ بر چهارصد و ده هزار و نهصد و پنجاه و هفت میلیارد و نهصد و چهل و شش میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۹۴۶ /۹۵۷ /۴۱۰) ریال

ب- بودجه شركتهای دولتی، بانكها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر شش میلیون و هشتصد و بیست و هشت هزار و یكصد و هفتاد و یك میلیارد و هشتصد و شصت و سه میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۸۶۳ /۱۷۱ /۸۲۸ /۶) ریال و از حیث هزینه‌ ها و سایر پرداخت‌ ها بالغ بر شش میلیون و هشتصد و بیست و هشت هزار و یكصد و هفتاد و یك میلیارد و هشتصد و شصت و سه میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۸۶۳ /۱۷۱ /۸۲۸ /۶) ریال

تبصره ۱-

الف - درسال ۱۳۹۵ سهم شركت دولتی تابعه ذی‌ ربط وزارت نفت موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۳، چهارده ‌و نیم درصد (۵ /۱۴%) تعیین می ‌شود و سود حاصل از آن معاف از تقسیم سود سهام دولت است.

ب - سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، بیست ‌درصد (۲۰%) تعیین می ‌شود. بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست ‌درصد (۲۰%) منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، گاز طبیعی و فرآورده‌ های نفتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز كند. مبالغ مذكور به‌ صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می ‌شود.

سهم این صندوق از صادرات فرآورده‌ های نفتی براساس سازوكار ماده (۱۳) قانون رفع موانع تولید رقابت‌ پذیر و ارتقای نظام مالی كشور تعیین می‌ شود.

ج - به وزارت نفت از طریق شركت دولتی تابعه ذی ‌ربط اجازه داده می ‌شود با تصویب شورای اقتصاد به ‌منظور‌ سرمایه ‌گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشترك نسبت به انتشار اوراق مشاركت ارزی - ریالی از طریق بازار سرمایه در سقف پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ریال با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط وزارت نفت از محل افزایش تولید همان میادین نسبت به ارقام مصوب همان سال اقدام كند.

د - وزارت نفت از طریق شركت تابعه ذی ‌ربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌ های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیر ساختهای تأمین، ذخیره ‌سازی و توزیع فرآورده‌ اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج‌ درصد (۵ %) به قیمت هر لیتر فرآورده ‌های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت كوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تأمین و پس از واریز به خزانه‌ داری كل ‌كشور تا سقف پانزده‌ هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵) ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی ‌شود و مشمول مالیات با نرخ صفر می ‌باشد.

ه‍ - وزارت نفت موظف است از طریق شركتهای دولتی تابعه ذی‌ ربط معادل ریالی دو میلیون تن قیر رایگان تا سقف مبلغ بیست و چهار هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۴) ریال به نسبت شصت و دو درصد (۶۲ %) در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت روكش آسفالت و آسفالت راههای روستایی و بیست درصد (۲۰%) در اختیار بنیاد مسكن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام پروژه‌ های مشاركتی با دهیاری ‌ها و پانزده درصد (۱۵%) در اختیار وزارت كشور (سازمان شهرداری ‌ها و دهیاری‌ های كشور) جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر و سه ‌درصد (۳ %) جهت نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس) قرار دهد و در حسابهای فی ‌مابین خود و خزانه ‌داری كل كشور اعمال و با آن تسویه كنند. وزارت نفت تا پایان سال مالی ۱۳۹۵ نسبت به تحویل كامل قیر اقدام می ‌كند.

و - وزارت نفت از طریق شركت دولتی تابعه ذی ‌ربط مجاز است به منظور اجرای خطوط گاز رسانی به شهرها و روستاها تا مبلغ سه هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳) ریال برای استان سیستان و بلوچستان و تا مبلغ دو هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲) ریال برای شرق هرمزگان از محل ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت ‌پذیر و ارتقای نظام مالی كشور مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۴ به پروژه‌ های مربوط اختصاص دهد.

تبصره ۲-

الف - به دولت اجازه داده می ‌شود در سال ۱۳۹۵ مصارف مربوط به واگذاری بنگاههای دولتی موضوع جزء‌ (۲) بند (د)‌ سیاست ‌های كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (۱۳)‌ این قانون و بدهی خود به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی را از محل واگذاری سهام و سهم‌ الشركه متعلق به دولت و مؤسسات و شركتهای دولتی به استثنای موارد مندرج در جزء (۲)‌ بند (د) سیاست‌ های كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (۱۸) این قانون پرداخت كند.

ب - به ‌منظور‌ نظارت بیشتر بر بنگاههای در حال واگذاری در سال ۱۳۹۵ و همچنین بنگاههای واگذار شده به صورت كنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی‌ سازی به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می ‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است ثبت صورتجلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره و همچنین دخل و تصرف در اموال و املاک بنگاههای مزبور را پس از أخذ مجوز كتبی از سازمان خصوصی ‌سازی انجام دهد. بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران نیز موظف است طی دستورالعمل اعلامی به بانكها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی، اعطای هرگونه تسهیلات به بنگاههای مذكور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی‌ سازی نماید.

ج - رعایت ماده (۴) قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در مورد شرکتهای در حال واگذاری در سال ۱۳۹۵ الزامی است.

تبصره ۳- با توجه به تمدید مدت اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با رعایت مصوبه شماره ۰۱۰۱ /۶۶۶۳۱ مورخ ۲۷ /۱۰ /۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۹۵ سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) علاوه بر باقیمانده سهمیه سالهای قبل، معادل ریالی پنجاه میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) دلار تعیین می‌ شود.

دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات كشوری و بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی با سپردن تضمین‌ های لازم به بانكهای عامل می ‌توانند از تسهیلات مذكور استفاده كنند. شورای اقتصاد براساس مفاد ماده (۸۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵ /۱۰ /۱۳۸۹، این تسهیلات را به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌ محیطی با اولویت بخشهای خصوصی و تعاونی اختصاص می ‌دهد. كلیه طرحهای مصوب كه منابع آنها از محل تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) تأمین می‌ شود باید با تأیید دستگاه اجرائی ذی ‌ربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی كشور دارای توجیه فوق‌ الذكر باشد و بازپرداخت اصل و سود منابع هر یك از طرحها صرفاً از محل عایدات طرح در دوران بهره ‌برداری و یا منابع پیش ‌بینی ‌شده طرح در قانون بودجه زمان تصویب طرح و در صورت عدم كفایت از سهم اعتبارات آتی استان محل اجرای طرح قابل پرداخت می ‌باشد.

برداشت و پرداخت از محل منابع موجود جمهوری اسلامی ایران نزد كشور تأمین‌ كننده تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) ممنوع است. دولت مكلف است تضمین ‌های كافی را برای اطمینان از بازپرداخت بخش غیردولتی أخذ نماید.

ده‌ درصد (۱۰ %) از اعتبارات این تبصره جهت طرحهای دفاعی شامل صنایع دفاعی و بنیه دفاعی هزینه می ‌گردد.

تبصره ۴-

الف - به ‌منظور‌ تحقق ‌بخشی از اهداف مندرج در قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌ بنیان و تجاری ‌سازی نوآوری و اختراعات مصوب ۵ /۸ /۱۳۸۹ به ‌ویژه تبصره (۲) ماده (۵) قانون مذکور معادل ریالی مبلغ دویست میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) دلار از محل صندوق توسعه ملی بابت حمایت از شرکتهای دانش‌ بنیان خصوصی و تعاونی اختصاص می ‌یابد. مبلغ ارزی مذکور برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می ‌شود. تبدیل دلار به ریال موضوع این بند زیر نظر بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌ گیرد.

ب - به صندوق توسعه ملی اجازه داده می ‌شود که در سال ۱۳۹۵ نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه ‌گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهاد های عمومی غیردولتی برای طرحهای توسعه‌ ای بالا دستی نفت و گاز با اولویت میدان‌ های مشترک و جمع ‌آوری گازهای همراه با تضمین وزارت نفت و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها اقدام كند.

ج - به صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۵ اجازه داده می‌ شود نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌ گذاران بخش خصوصی و یا تعاونی برای طرحهای توسعه‌ ای موارد مختلف حمل و نقل درون و برون شهری بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ ها و شرکتهای تابعه و ذی ‌ربط این وزارتخانه در قبال أخذ حق دسترسی تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن از استفاده‌ کنندگان اقدام كند.

د - در سال ۱۳۹۵ مبلغ پانصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) دلار از محل صندوق توسعه ملی در اختیار بانك كشاورزی قرار می ‌گیرد تا صرفاً برای طرحهای آبیاری تحت فشار به بخشهای خصوصی و تعاونی پرداخت شود. این اعتبار طی هشت سال از محل عواید اجرای طرح به صندوق توسعه ملی بازپرداخت می ‌گردد. تضمین اعتبار مذكور بر عهده دولت می‌ باشد.

تبصره ۵-

الف - به شركتهای وابسته و تابعه وزارتخانه‌ های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌ شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب ۳۰ /۶ /۱۳۷۶ تا سقف یکصد هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ‌‌ریال برای اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه ‌ها و طرحهای میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، طرحهای حمل و نقل به ویژه وسائط نقلیه برقی، طرحهای آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرحهای آب ‌شیرین‌ کن، تكمیل شبكه جمع ‌آوری و انتقال فاضلاب، تصفیه‌ خانه‌ های آب و فاضلاب، نیروگاههای برق با اولویت پروژه‌ های با راندمان بالا مانند تولید همزمان برق و آب شیرین و برق و گرما (CHP) و برق و گرما و سرما (CCHP) شبکه‌ های انتقال و توزیع برق، احداث و تكمیل طرحهای نیمه ‌تمام ورزشی، تبدیل گاز به فرآورده‌ های شیمیایی و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه ‌یافته، اوراق مشاركت ریالی و یا صکوک اسلامی و با رعایت ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷ /۱۱ /۱۳۸۰ و برای طرحهایی که به ‌تصویب شورای اقتصاد می ‌رسد، با تضمین خود درخصوص اصل و سود، منتشر كنند.

ب - به دولت اجازه داده می‌ شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ریال اوراق مشاركت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به ‌منظور اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت منتشر و وجوه أخذ شده را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۲ جدول شماره (۵) این قانون واریز كند. منابع واریزی به طرحهای تملک دارایی‌ های سرمایه ‌ای نیمه‌ تمام مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون اختصاص می‌ یابد تا براساس مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور هزینه شود. واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکتها، بانکها و سایر دستگاهها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است.

ج - اوراق مشاركت فروش‌ نرفته طرحهای بند های (الف) و (ب) این تبصره، قابل واگذاری به پیمانكاران، مشاوران و تأمین ‌كنندگان تجهیزات همان طرحها در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرائی، ذی ‌حساب ذی ‌ربط و سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور است. اوراق واگذار شده، قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانك عامل نیست.

د - به شهرداری‌ های كشور و سازمان‌ های وابسته به آنها اجازه داده می ‌شود به‌‌ طور مشترك یا انفرادی با مجوز بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و با تأیید وزارت كشور (سازمان شهرداری ‌ها و دهیاری ‌ها) تا سقف هفتاد هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۷۰) ریال اوراق مشاركت و صكوك اسلامی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت و آیین ‌نامه اجرائی آن توسط شهرداری‌ ها منتشر كنند. حداقل پنجاه درصد (۵۰ %) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری اختصاص می‌ یابد.

مجوز فروش اوراق مشاركت سنوات گذشته تا سقف تعیین ‌شده سال صدور در سال ۱۳۹۵ نافذ است. تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای قطار شهری به نسبت پنجاه‌ درصد (۵۰ %) دولت و پنجاه‌ درصد (۵۰ %) شهرداری ‌ها با نرخ مالیاتی صفر است و تضمین پنجاه درصد (۵۰ %) سهم دولت برعهده سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی كشور می ‌باشد.

هـ - دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یك تا سه‌ سال به‌ صورت بی ‌نام و یا با نام، صادر كند و به ‌منظور‌ تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملك دارایی ‌های سرمایه‌ ای و مابه ‌التفاوت قیمت تمام‌ شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکتهای برق و آب مطابق ماده (۲۰) قانون محاسبات ‌عمومی‌ كشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ به قیمت اسمی تا سقف هفتاد و پنج هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۷۵) ریال به طلبكاران غیردولتی واگذار كند. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف می ‌باشد و به ‌عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱ /۹ /۱۳۸۴ محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌ شود. اسناد خزانه اسلامی از قابلیت دادوستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرا بورس فراهم كند. خرید و فروش این اوراق توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.

و - به دولت اجازه داده می ‌شود در سال ۱۳۹۵ بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۳ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ یكصد و بیست و پنج هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۲۵) ریال به‌ صورت جمعی - خرجی تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می ‌كند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می ‌دهد. این اسناد صرفاً به‌ منظور‌ تسویه بدهی اشخاص یادشده به دستگاههای اجرائی و شرکتها و مؤسسات دولتی مورد استفاده قرار می ‌گیرد.

ز - به منظور استمرار جریان پرداخت‌ های خزانه‌ داری كل ‌كشور، به دولت اجازه داده می‌ شود تا مبلغ یكصد هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص‌ های اولویت ‌دار ابلاغی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی كشور موضوع قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كند و پرداخت این اسناد را قبل از پایان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسویه نماید. این اسناد از مالیات معاف بوده و در بورس اوراق بهادار قابل دادوستد می ‌باشد.

تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت‌ های خزانه ‌داری كل كشور می ‌باشد و تسویه آن قبل از سررسید توسط خزانه مجاز است.

انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است.

ح - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می ‌شود به‌ منظور‌ استفاده از دارایی‌ های دولت برای انتشار صکوک اسلامی پیش بینی ‌شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت دارایی‌ ها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول و سایر دارایی‌ های دولت، ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاههای اجرائی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی ‌ها و اموال دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای انفال، اموال دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد و مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی به‌ منظور پشتوانه‌ انتشار صکوک اسلامی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهره بردار، واگذاری و هرگونه نقل و انتقال یا فروش اموال مذکور با تصویب هیأت وزیران اقدام كند. کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ در اجرای ماده (۱۳۷) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره (۱۰) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلفند ضمن همکاری لازم حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان‌ ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرف اعم از اینکه دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اجار‌ه‌ ای یا وقفی یا ملکی و ... در سامانه اقدام نمایند. صدور هرگونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره ‌بردار، فروش اموال غیرمنقول دولتی بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و أخذ شناسه (کد) رهگیری ممنوع است.

انتشار صكوك اسلامی برای دستگاههای وابسته به قوه قضائیه، قوه مقننه و سایر نهادهای حكومتی غیرقوه مجریه و استفاده از دارایی ‌ها و اموال این دستگاهها حسب مورد منوط به موافقت عالی ‌ترین مقام آنها است.

تبصره ۶-

الف - سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌ های مستقیم مصوب ۳ /۱۲ /۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۵، مبلغ یکصد و پنجاه و شش میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵۶) ریال در سال تعیین می ‌شود.

ب - مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ /۲ /۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال ۱۳۹۵ تمدید می‌ شود.

ج - وزارت نیرو از طریق شركتهای آبفای شهری سراسر كشور مكلف است علاوه بر دریافت نرخ آب ‌بهای ‌شهری، به ازای هر متر مكعب فروش آب شرب مبلغ یكصد و پنجاه (۱۵۰) ‌ریال از مشتركان آب دریافت و به خزانه ‌داری كل كشور واریز كند. صد درصد (۱۰۰ %) وجوه دریافتی تا سقف هفتصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۷۰۰) ریال از محل حساب مذكور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می ‌یابد. اعتبار مذكور براساس شاخص كمبود آب شرب سالم بین استان‌ های كشور در مقاطع سه‌ ماهه از طریق شركت مهندسی آب و فاضلاب كشور توزیع می‌ شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی استان‌ ها و شركتهای آب و فاضلاب روستایی استان‌ ها هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات نمی ‌شود.

د - دولت می ‌تواند دستگاههای اجرائی ذی‌ ربط را موظف كند تا معافیت ‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی را به صورت جمعی - خرجی در حسابهای مربوط ثبت نمایند.

هـ - وزارت نیرو موظف است، علاوه بر دریافت بهای برق به‌ ازای هر كیلو وات‌ ساعت برق فروخته‌ شده، مبلغ سی (۳۰) ریال به ‌عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشتركان برق به‌ استثنای مشتركان خانگی روستایی و چاههای كشاورزی دریافت كند. وجوه حاصله به حساب خاصی نزد خزانه ‌داری كل كشور واریز می‌ شود و حداكثر تا سقف هفت هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۷) ریال صرفاً بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبكه ‌های برق روستایی و تولید برق تجدید پذیر و پاك، توسط شركت توانیر هزینه می ‌شود.

و - به‌ وزارت کشور‌ (سازمان شهرداری‌ ها و دهیاری ‌ها) اجازه داده می‌ شود در سال ۱۳۹۵ بیست‌‌ درصد (۲۰ %) از وجوه تبصره (۲) ماده (۳۹) قانون‌ مالیات بر ارزش ‌افزوده معادل‌ هفت‌ هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۷) ریال که در اختیار آن وزارتخانه قرار می ‌گیرد را برای کمک و تأمین ماشین‌ آلات خدماتی و عمرانی شهر‌های زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاها به نسبت هفتاد ‌درصد (۷۰ %) و سی درصد (۳۰ %) هزینه كند.

ز - در سال ۱۳۹۵ به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی و رعایت انضباط مالی، نقل و انتقال قطعی املاك به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد ( ۵%) و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل به مأخذ ده برابر ارزش معاملاتی ملك مربوطه به نرخ سی درصد (۳۰%) در تاریخ انتقال از طرف مالكان عین یا صاحبان حق می ‌باشد.

حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق كسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت كسب و كار در حال فعالیت و بهره ‌برداری.

كلیه پرونده‌ های نقل و انتقال مالیاتی كه تا تصویب این قانون به قطعیت نرسیده است، مشمول این حكم می ‌باشد.

ح - اصلاحیه قانون مالیات‌ های مستقیم مصوب ۳۱ /۴ /۱۳۹۴ و همچنین احكام مالیاتی قوانین رفع موانع تولید رقابت ‌پذیر و ارتقای نظام مالی كشور مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۴ و الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در سال ۱۳۹۵ مجری می‌ باشد.

تبصره ۷-

الف - كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج ‌كننده سنگ آهن كه پروانه بهره ‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شركتهای تابعه است ولی فاقد قرارداد با سازمان مذكور و شركتهای تابعه می ‌باشند، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره ‌برداری از معادن فوق در سال ۱۳۹۵ بیست درصد (۲۰ %) مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۱۹ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه ‌داری كل كشور پرداخت كنند. در صورت سرمایه‌ گذاری برای تكمیل زنجیره تولید، حق انتفاع به صورت پلكانی نزولی در طول زنجیره فرآوری، توسط شورای اقتصاد تصویب و از ابتدای سال ۱۳۹۵ وصول خواهد شد.

موارد فوق صرفاً به شركتهایی تعلق می‌ گیرد كه زنجیره ارزش فرآوری را در داخل مجموعه همان شركت انجام دهند. درصورتی كه شركتهای موضوع این جزء با رعایت قانون تجارت از محل سود خود اقدام به سرمایه‌ گذاری در معادن و صنایع معدنی پایین ‌دستی كنند به میزان ده درصد (۱۰ %) سرمایه‌ گذاری صورت ‌گرفته از محل سود به عنوان حق انتفاع بهره ‌برداری محاسبه می ‌شود.

پنجاه درصد (۵۰ %) درآمد موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۳ از محل اعتبارات ردیف ۱۵۷ - ۵۳۰۰۰۰ از طریق وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی در اختیار صندوق بازنشستگی فولاد و مبلغ چهار هزار و سیصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰۰ /۴) ریال از مبالغ واریزی موضوع ردیف ۱۳۰۴۱۹ این تبصره با میزان دریافتی به صورت تخصیص ‌یافته توسط خزانه ‌داری كل كشور از طریق ردیفهای ۸۲ - ۵۳۰۰۰۰ و ۱۲۰ - ۵۳۰۰۰۰ (هشتاد درصد (۸۰ %) سازمان توسعه نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و بیست درصد (۲۰ %) سازمان زمین‌ شناسی و اكتشافات معدنی كشور) در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می ‌گیرد تا جهت طرحهای اكتشافی، طرحهای پژوهشی، كاربردی، زیست ‌محیطی و ایجاد زیر ساختهای معدنی و ایمنی معدنی هزینه شود. مبلغ سیصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰۰) ریال از درآمد این جزء از طریق طرح ۱۳۰۴۰۱۱۰۰۶ صرف زیرساخت‌ های معدنی می‌ شود.

مالیات بر درآمد سال ۱۳۹۵ هر یك از معادن موضوع این جزء به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز می‌ شود.

ب - گمرك جمهوری اسلامی ایران مكلف است نسبت به استرداد حقوق ورودی كالاهای وارداتی از همان مواد و قطعات وارداتی موضوع مواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمركی مصوب ۲۲ /۸ /۱۳۹۰ ظرف مدت پانزده روز از محل تنخواه دریافتی از خزانه كه تا پایان سال تسویه می ‌نماید، اقدام كند.

ج - در اجرای قانون اجرای سیاست ‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و با عنایت به لغو قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب ۲۹ /۱۲ /۱۳۰۷ و اصلاحات بعدی آن وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام ‌نگاشت (هولوگرام) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی پس از تاریخ لازم‌ الاجراء شدن «مصوبه واگذاری سهام شرکت مزبور بابت رد دیون صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد» براساس گزارش حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌ داری كل كشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۱ جدول شماره (۵) این قانون واریز كند. همچنین تا شفاف ‌سازی وظایف حاکمیتی و حقوق دولتی در حوزه محصولات دخانی در تطبیق با قانون اجرای سیاست ‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتی دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی را طی سال ۱۳۹۵ به ردیف درآمدی مذكور واریز كند.

د - از ابتدای سال ۱۳۹۵ به قیمت خرده ‌فروشی هر نخ سیگار وارداتی مبلغ پانصد (۵۰۰) ریال و تولید مشترك مبلغ سیصد و پنجاه (۳۵۰) ریال و تولید داخلی مبلغ یكصد (۱۰۰) ریال به ‌عنوان عوارض اضافه می ‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است مبالغ مزبور را از واردكنندگان و تولیدكنندگان حسب مورد أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۶۰۱۵۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید.

ه‍ - به‌ منظور رد بخشی از دیون دولت به صندوق بازنشستگی فولاد، دولت مكلف است نسبت به تأدیه هجده هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۸) ریال از محل درآمد های عمومی دولت در سال ۱۳۹۵ اقدام نماید تا نسبت به پرداخت حقوق بازنشستگان اقدام شود. رقم مزبور در حسابهای فی مابین دولت و صندوق یادشده منظور می‌ گردد.

تبصره ۸ - به وزارت نیرو اجازه داده می‌ شود کل هزینه‌ های مربوط به تهیه و نصب کنتور حجمی یا هوشمند چاههای کشاورزی را از محل اعتبارات طرحهای «تعادل‌ بخشی، تغذیه مصنوعی و کنترل سیل پیوست شماره (۱) این قانون» پرداخت كند.

تبصره ۹-

الف - به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری اجازه داده می ‌شود تا سقف درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۴ نسبت به أخذ تسهیلات از بانكها اقدام كنند و در جهت تكمیل طرحهای تملك دارایی ‌های سرمایه‌ ای خود استفاده نمایند و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام كنند.

ب - صندوق ‌های رفاه دانشجویان وزارتخانه ‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و دانشگاه آزاد اسلامی موظفند وجوه حاصل از بازپرداخت وامهای شهریه سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳ را به حساب درآمد عمومی کشور، موضوع ردیف ۱۶۰۱۶۰ واریز کنند. درآمد حاصله تا سقف چهارصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۵۰) ریال از محل ردیف ۱۴۵ - ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون اختصاص می‌ یابد تا به عنوان کمک به افزایش سرمایه‌ صندوق رفاه دانشجویان تلقی ‌گردد.

ج - صد درصد (۱۰۰ %) وجوه اداره ‌شده پرداختی از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۴ به صندوق‌ های رفاه و دانشجویان وزارتخانه‌ های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان كمك جهت افزایش سرمایه صندوق‌ های رفاه دانشجویی تلقی می ‌شود. وجوه حاصل از بازپرداخت وامهای مذكور تا سقف یازده هزار و سیصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰۰ /۱۱) ریال در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می ‌رسد.

د - به منظور ارتقای كیفیت مدارس و پرداخت مطالبات فرهنگیان به ‌ویژه بازنشستگان، دولت مكلف است ماهانه معادل یك ‌درصد (۱ %) از یك دوازدهم اعتبارات هزینه‌ ای و تملك دارایی‌ های سرمایه‌ ای شركتهای دولتی، بانكها و مؤسسات انتفاعی سودده وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون را كسر و در ردیف شماره ۱۳۰۴۲۴ جدول شماره (۵) این قانون منظور كند. درآمد حاصله از محل ردیف ۱۵۲ - ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به مصرف می ‌رسد.

ه‍ - دولت مكلف است مقدمات تحصیل دانشجویان تحت حمایت كمیته امداد امام خمینی (ره) را در دانشگاهها و مراكز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی به‌ صورت رایگان فراهم كند.

تبصره ۱۰-

الف - شركتهای بیمه ‌ای مكلفند مبلغ دو هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۲) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی كه براساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یك از شركتها تعیین و به‌ تصویب شورای‌ عالی بیمه می‌ رسد به‌ صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌ داری كل كشور واریز كنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می ‌گیرد تا در امور منجر به كاهش تصادفات موضوع ردیف ۲۰ - ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون هزینه شود. بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شركتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می ‌شود.

ب - مدت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ‌ثالث مصوب ۱۶ /۴ /۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن تا زمان لازم ‌الاجراء شدن قانون جدید تمدید می ‌شود.

تبصره ۱۱-

الف - به ‌منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر و مواردی که پرداخت خسارات برعهده بیت‌ المال یا دولت می ‌باشد، وزارت دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت بدنی حداکثر تا پنجاه ‌درصد (۵۰ %) از مازاد منابع درآمد سالانه با احتساب هزینه صندوق تأمین خسارت ‌های بدنی موضوع بندهای (هـ) و (و) ماده (۱۱) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و احکام جایگزین آن و قوانین بعدی را از محل اعتبارات ردیف ۴۶ - ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون دریافت و هزینه كند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری مبلغ یادشده را به ‌نسبت در مقاطع سه ‌ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.

ب - به دولت اجازه داده می ‌شود تا کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از هشت‌ سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت به‌ صورت نقد و اقساط تا پایان ۱۳۹۵ معاف كند.

تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت‌ های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۱۵۰۱۲۸ نزد خزانه ‌داری کل کشور واریز و تا سقف سی و پنج هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۵) ریال در قالب ردیف ۱۳۲ - ۵۳۰۰۰۰ به صورت مساوی به ردیفهای ذی‌ ربط تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور هزینه می‌ شود.

میزان جریمه مشمولان غائب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه به شرح جدول زیر می ‌باشد:

مدرك تحصیلی

پایه ریالی جریمه مشمولان غایب

زیردیپلم

۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰ ریال

دیپلم

۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵۰ ریال

فوق دیپلم

۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰ ریال

لیسانس

۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵۰ ریال

فوق لیسانس

۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰۰ ریال

دكترای پزشكی

۰۰۰ /۰۰۰ /۳۵۰ ریال

دكترای غیرپزشكی

۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰۰ ریال

پزشكان متخصص و بالاتر

۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ ریال


۱ - به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال، ده‌ درصد (۱۰ %) به مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از شش ‌ماه، یكسال محسوب می ‌شود.

۲ - برای مشمولان متأهل، پنج‌ درصد (۵ %) و برای مشمولان دارای فرزند نیز به‌ ازای هر فرزند، پنج ‌درصد (۵ %) از مجموع مبلغ جریمه كسر می ‌شود.

تبصره ۱۲- افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق ‌بگیر از قبیل هیأت علمی، كاركنان كشوری و لشكری و قضات به‌ طور جداگانه توسط دولت به نحوی كه تفاوت تطبیق موضوع مواد (۷۱) و (۷۸) قانون مدیریت خدمات كشوری در حكم حقوق، ثابت باقی بماند، انجام می ‌پذیرد.

دولت موظف است كمك‌ هزینه مسكن كاركنان نیروهای مسلح (نظامی ‌و انتظامی) ساكن در خانه‌ های سازمانی را پس از كسر از دریافتی آنان به حساب مخصوصی نزد خزانه ‌داری كل كشور واریز كند و همه ساله معادل وجوه واریز شده به حساب فوق را در بودجه نیروهای مسلح برای تأمین هزینه‌ های تعمیر و نگهداری خانه‌ های سازمانی پیش‌ بینی كند.

تبصره ۱۳-

الف - در اجرای بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، مبالغ زیر اختصاص می ‌یابد:

معادل پنج هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵) ریال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و از محل منابع ماده (۱۲) قانون تشكیل سازمان مدیریت بحران كشور مصوب ۳۱ /۲ /۱۳۸۷ به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

چهل ‌درصد (۴۰ %) از اعتبارات مذكور برای خرید و تأمین بالگرد و تجهیزات امداد هوایی و باقیمانده به نسبت چهل‌ درصد (۴۰ %) هزینه‌ ای و شصت‌ درصد (۶۰ %) تملك دارایی‌ های سرمایه ‌ای برای نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاههای امداد و نجات و انبارهای اضطراری، ساختمان‌ های ستادی و اجرائی، خودرو های امداد و نجات و سایر مأموریت ‌ها و تكالیف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب ۸ /۲ /۱۳۶۷ و اصلاحات بعدی آن به‌ منظور‌ پیشگیری و آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحران‌ ها در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می ‌گیرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند.

ب - معادل دو هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۲) ریال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده (۱۲) قانون تشكیل سازمان مدیریت بحران كشور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای هزینه ‌کرد الزامات مندرج در قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

ج - کاهش اعتبارات برنامه‌ های پژوهشی توسط دستگاههای اجرائی، ممنوع است.

د - به دولت اجازه داده می‌ شود تا اعتبارات مورد نیاز اجرای بند (۸ - ۲) سیاست ‌های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری و توسعه اقتصاد دانش ‌بنیان منطبق بر سیاست ‌های اقتصاد مقاومتی را از محل جابجایی اعتبارات مصوب ردیفهای مندرج در قانون بودجه ۱۳۹۵ هر دستگاه تأمین و به شرح مندرج در جدول (۱۴) این‌ قانون به دستگاه‌ اجرائی ذی ‌ربط اختصاص دهد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی كشور هزینه شود.

ه‍ - مبلغ سیزده هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۱۳) ریال جهت پرداخت سهم دولت و تقویت صندوق بیمه محصولات كشاورزی از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۱۲) قانون تشكیل سازمان مدیریت بحران كشور

و - كلیه بانكهای كشور اعم از دولتی، غیردولتی و مؤسسات مالی و صندوق ‌های حمایتی كه به بخش كشاورزی تسهیلات پرداخت نموده‌ اند، موظفند بازپرداخت وامهای اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی كه دچار خسارت خشكسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماری ‌های همه‌ گیر و یا حوادث غیرمترقبه و یا آتش ‌سوزی غیرعمدی شده باشند را با تأیید كارگروهی متشكل از نمایندگان جهاد كشاورزی شهرستان، بانك مربوطه در شهرستان، صندوق بیمه كشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان مشروط به تأمین بار مالی اضافی از محل اعتبارات ماده (۱۲) قانون تشكیل سازمان مدیریت بحران كشور و اعتبارات پیش ‌بینی ‌نشده قانون بودجه به مدت سه سال امهال كنند.

ز - دولت مكلف است جهت تجهیز و باز آماد (اُوِرهال) نمودن بالگردهای هوانیروز و هواپیماهای C۱۳۰ نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران كه همیشه جزء اولین گروههای امداد و نجات در حوادث غیرمترقبه كشور بوده از محل بند (الف) تبصره (۱۳) (كمك به هلال‌ احمر جمهوری اسلامی ایران)، مبلغ یكهزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال كسر و به هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران اضافه كند.

تبصره ۱۴- در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ ها مصوب ۱۵ /۱۰ /۱۳۸۸ به دولت اجازه داده می ‌شود در سال ۱۳۹۵ منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالا ها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۸۰) ریال و ردیفهای یارانه ‌ای این قانون با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام نماید.

الف - دولت موظف است در سال ۱۳۹۵ یارانه نقدی خانوارهایی كه سرپرست آنها مشمول عناوین زیر هستند را حذف كند:

۱ - كلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد كه درآمد سالانه آنها حداقل سیصد و پنجاه میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۵۰) ریال باشد.

۲ - نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشكان و دندانپزشكان

۳ - كلیه كاركنان دولت و قوای سه ‌گانه و شهرداری‌ ها و كلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و كلیه كاركنان نیروهای مسلح و بازنشستگان كشوری و لشكری و كلیه حقوق ‌بگیران و مستمری‌ بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت ‌كنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی كه دریافتی سالانه آنها بیش از سیصد و پنجاه میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۵۰) ریال باشد.

۴ - كلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و بازرسان شركتهای دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و كلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانكها و بیمه‌ ها و مؤسسات مالی و اعتباری و كلیه كاركنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی كه دریافتی سالانه آنها بیش از سیصد و پنجاه میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۵۰) ریال باشد.

۵ - كلیه ایرانیان مقیم خارج از كشور

۶ - كلیه اشخاصی كه در سه دهك بالای درآمدی كشور هستند و در موارد فوق، ذكر نشده‌ اند.

ب - از ابتدای تیرماه ۱۳۹۵ پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می ‌شود.

ج - دریافت یارانه توسط افرادی كه به موجب این تبصره استحقاق دریافت یارانه را ندارند مستوجب جریمه نقدی به میزان دو برابر مبلغ دریافتی می‌ باشد.

د - در اجرای سیاست ‌های كلی اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید ملی منابع حاصل از اجرای بند (الف) این تبصره به ‌شرح زیر هزینه می‌ گردد:

۱ - سی ‌درصد (۳۰ %) جهت یارانه سود تسهیلات اشتغال با اولویت خانوارهای تحت پوشش كمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) و بهزیستی و ایثارگران و رزمندگان معسر و فارغ‌ التحصیلان دانشگاهی و جوانان

۲ - سی ‌و پنج درصد (۳۵ %) جهت پرداخت یارانه سود تسهیلات به واحدهای كوچك و متوسط صنعتی، معدنی، كشاورزی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری و صادراتی

۳ - پانزده درصد (۱۵ %) جهت حمایت از نوسازی صنایع با رویكرد كاهش مصرف شدت انرژی

۴ - بیست درصد (۲۰ %) جهت ارائه مشوقها و زیرساخت‌ های صادراتی

آیین ‌نامه اجرائی این بند توسط كارگروهی متشكل از وزرای صنعت، معدن و تجارت، تعاون، كار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی كشور ظرف مدت یك ‌ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

ه‍ - دولت موظف است در تشخیص خانوارهای سه دهك اول درآمدی تعداد جمعیت خانوار را مورد توجه قرار دهد.

و - وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی موظف است هر سه ‌ماه یك‌ بار گزارش اجرای این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه كند.

ز - كلیه كسانی كه واجد شرایط دریافت یارانه هستند می ‌توانند به دولت اجازه دهند كه یارانه آنها را به افراد نیازمند خاص یا عام یا طرحهای عمرانی استانی انتقال دهند.

ح - دولت مكلف است حداكثر چهارماه پس از تصویب این قانون كلیه وسایل نقلیه سبك و سنگین اعم از بنزینی، نفت ‌گاز (گازوئیلی) و دوگانه ‌سوز را به كارت سوخت مجهز كند و از آن تاریخ، عرضه هرگونه سوخت به كلیه وسایل نقلیه صرفاً با استفاده از كارت مذكور و براساس بندهای زیر انجام می‌ پذیرد:

۱ - هزینه واگذاری كارت هوشمند سوخت از مالك خودرو دریافت شود.

۲ - قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال ۱۳۹۴ با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود.

۳ - درصورتی‌ كه وسیله نقلیه با استفاده از كارت سوخت جایگاه و یا مازاد بر سهمیه تعیین‌ شده توسط دولت (سهمیه پایه) سوخت ‌گیری كند، بهای سوخت تحویلی براساس قیمت تمام‌ شده خواهد بود.

۴ - قیمت تمام ‌شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج فارس به اضافه هزینه ‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء (۲) تبصره ماده (۱۶) و بند (ج) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و نرخ كارمزد مناسب پرداختی به جایگاهداران كه توسط دولت تعیین می‌ شود.

ط - دولت موظف است پس از تصویب این قانون نسبت به ثبت‌ نام افرادی كه موفق به ثبت ‌نام برای دریافت یارانه نشده ‌اند اقدام و پس از ثبت ‌نام نسبت به پرداخت یارانه آنان اقدام كند. ثبت نام در فرمانداری ‌ها انجام می ‌شود.

تبصره ۱۵-

الف - شرکتهای تولید نیروی برق حرارتی و شرکتهای برق منطقه ‌ای مکلفند منابع تعیین‌ شده در بودجه مصوب سالانه خود را به ترتیب به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه‌ گذاری در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت كند. شرکتهای فروشنده برق نیروگاههای آبی موظفند تمام وجوه حاصل از فروش انرژی ‌های برق خود را پس از وضع هزینه ‌های تولید برای سرمایه‌ گذاری در توسعه نیروگاه برق ‌آبی به مصرف برسانند. وجوه پرداختی توسط شرکتهای یادشده برای سرمایه‌ گذاری موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌ شود. دستورالعمل حسابداری این بند با رعایت مقررات قانونی مربوط به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی و نیرو می ‌رسد.

ب - نقل و انتقال اموال و دارایی ‌ها و قرار دادهای بین شرکت مادر تخصصی توانیر و شرکتهای توزیع نیروی برق از پرداخت هرگونه مالیات معاف می ‌باشد.

تبصره ۱۶- به دولت اجازه داده می‌ شود برای تسریع در اجرای سیاست‌ های کلی اقتصاد مقاومتی به ‌منظور‌ تأمین اعتبار مورد نیاز پروژه‌ های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، علاوه بر اعتباراتی که در بودجه دستگاههای اجرائی منظور شده است، نسبت به استفاده از منابع بودجه حداکثر تا ده‌ درصد (۱۰ %) اعتبارات‌ هزینه ‌ای (به‌ استثنای فصول اول و ششم) و پنج ‌درصد (۵ %) اعتبارات طرحهای تملک دارایی ‌های سرمایه ‌ای به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور و تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای تأمین اعتبار اجرای برنامه‌ ها، طرحها و پروژه‌ های اقتصادی مورد استفاده قرار دهد.

تبصره ۱۷- کلیه دستگاههای اجرائی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند تا دو درصد (۲ %) از اعتبارات خود را به منظور فرهنگ ‌سازی، به ویژه در بخش بنیان‌ های اقتصاد مقاومتی و مقابله با آسیبهای اجتماعی - فرهنگی از طریق سازمان صدا و سیما هزینه كنند.

تبصره ۱۸- دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و قراردادهای پیمانکاری مکلفند حداکثر تا پایان ماه بعد از تاریخ دریافت صورت‌ وضعیت یا صورتحساب حسب مورد، مالیات متعلق به قرارداد های پیمانكاری مربوط به پیمانکار را پرداخت نمایند. در غیر این‌ صورت، حسب درخواست مؤدی (پیمانکار)، اصل مالیات و جریمه‌ های متعلق از طریق عملیات اجرائی از کارفرما وصول و به حسابهای تعیین ‌شده سازمان امور مالیاتی کشور واریز می ‌شود. در این ‌صورت اصل مالیات وصولی به حساب مؤدی ذی ‌ربط منظور و حسب مقررات مربوط به مؤدی مزبور مسترد خواهد شد.

جریمه استنکاف کارفرما، معادل ده درصد (۱۰ %) مالیات پرداخت ‌نشده محاسبه و مطالبه می ‌شود. همچنین تأخیر در پرداخت مالیات‌ های موضوع این تبصره در موارد مقرر موجب تعلق جریمه به میزان دو درصد (۲ %) در ماه نسبت به مالیات پرداخت‌ نشده از زمان انتظار مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات، هرکدام که مقدم باشد، است. در این‌ صورت پیمانکاران و مهندسان مشاور در رابطه با پرداخت مالیات متعلق و جرائم مذکور مسؤولیتی نخواهند داشت.

تبصره ۱۹- به دولت اجازه داده می‌ شود در سال ۱۳۹۵ اموال غیرمنقول دولتی را كه بهره‌ بردار آن وزارت راه و شهرسازی است و واگذاری آنها مشمول سیاست‌ های كلی اصل چهل و چهارم (۴۴)‌ قانون اساسی نمی ‌باشد و مصارف آنها نیز از مصادیق جزء (۲) بند (د) سیاست‌ های كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نیست با رعایت قوانین موضوعه كشور تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ریال به فروش رسانده و درآمد حاصله را جهت افزایش سرمایه بانك مسكن اختصاص دهد.

تبصره ۲۰- در صورت پرداخت و تسویه‌ حساب قبوض جریمه ‌های رانندگی توسط مالكان خودرو تا پایان آذرماه ۱۳۹۵، جریمه دیركرد ناشی از عدم پرداخت تا پایان سال ۱۳۹۴ بخشیده می‌ شود. مبلغ وصولی از این محل به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۵۰۱۲۳ جدول شماره (۵) این قانون واریز می‌ شود و از محل ردیف ۱۵۳ - ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به مصرف می ‌رسد.

تبصره ۲۱- كلیه بانكها و مؤسسات اعتباری كه در چهارچوب نظام بانكداری الكترونیك فعالیت دارند موظفند دو درصد (۲ %) درآمد حاصل از دریافتی بابت تراكنش ‌ها در نظام بانكداری الكترونیك را به حساب خزانه‌ داری كل كشور واریز كنند. معادل مبلغ واریزی تا سقف مبلغ سه هزار و ششصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۶۵۰ /۳) ریال از محل ردیف ۱۵۱ - ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به مصرف می ‌رسد.

تبصره ۲۲- بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف است كلیه وجوه ارزی مسترد شده ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین ‌المللی و كشورهای خارجی مربوط به قراردادهای نظامی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ریال را به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز كند. معادل مبلغ واریزی از محل ردیفها و جداول مربوطه در این قانون به مصرف می‌ رسد.

تبصره ۲۳- دولت مكلف ‌است معادل بدهی حسابرسی ‌شده شركت خدمات هوایی كشور به دولت و شركتهای دولتی را با مطالبات از شركت مذكور به ‌استثنای بدهیهای مالیاتی تا سقف ده هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ریال تهاتر كند.

خزانه داری كل كشور مكلف است معادل مبلغ تهاتر مذكور را به حساب بستانكار و بدهكار دستگاههای اجرائی ذی‌ ربط و شركتهای دولتی مربوطه منظور و با آنها تسویه كند.

تبصره ۲۴- به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی اجازه داده می‌ شود دفترچه‌ های بیمه پایه درمانی مازاد افراد دارنده بیش از یك دفترچه بیمه پایه درمانی را كه تا پایان شهریورماه نسبت به تعیین تكلیف و انتخاب یك دفترچه اقدام ننموده ‌اند، ابطال كند.

تبصره ۲۵- بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است ایران‌ چك‌ های مورد نیاز كشور را پس از تصویب شورای پول و اعتبار تولید و با مسدود كردن معادل ریالی آن تحت نظارت هیأت نظارت اندوخته اسكناس (موضوع ماده ۲۱ قانون پولی و بانكی كشور) منتشر كند.

تبصره ۲۶- بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلف است پانزده هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵) ریال مانده تسهیلات قرض الحسنه بانكی و رشد مبلغ مزبور را به تفكیك ده هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ریال به كمیته امداد امام ‌خمینی (ره) و سه هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳) ریال به سازمان بهزیستی با معرفی دستگاههای ذی ‌ربط به مددجویان و كارفرمایان طرحهای اشتغال مددجویی و دو هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲) ریال در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و كمك به زندانیان نیازمند قرار می‌ گیرد تا به خانواده ‌های معسر زندانیان پرداخت كند. در صورتی ‌كه هر یك از دستگاههای مشمول نتوانند به هر میزان از سهمیه تسهیلات خود تا پایان آذر ماه ۱۳۹۵ استفاده نمایند، سهمیه مزبور به دیگر دستگاههای مشمول تعلق می‌ گیرد.

تبصره ۲۷- شورای برنامه ‌ریزی و توسعه استان و كمیته ‌های برنامه ‌ریزی شهرستان‌ ها موظفند حداقل هشت درصد (۸ %) از سرجمع اعتبارات عمرانی استانی این قانون را در اختیار بنیاد مسكن انقلاب اسلامی استان قرار دهند تا صرف تهیه و اجرای طرحهای هادی و بهسازی روستاهای شهرستان مربوط شود.

تبصره ۲۸- به منظور افزایش سرمایه بانكهای كشاورزی، ملی و سپه، به بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می ‌شود هزینه ‌های تأمین مالی منابعی كه از محل تسهیلات و خطوط اعتباری بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران توسط بانكهای مذكور تا پایان سال ۱۳۹۴ محاسبه و در حسابها ثبت شده است را تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ریال به حساب افزایش سرمایه دولت در آن بانكها منظور كند. سهم هر یك از بانكها توسط كارگروهی متشكل از رئیس كل بانك مركزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی كشور تعیین می‌ شود.

تبصره ۲۹- به ‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف است كلیه بانكها و مؤسسات اعتباری كشور را ملزم كند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌ های قرض ‌الحسنه پس‌ انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض ‌الحسنه مشاركت كرده و تسهیلات قرض ‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.

تبصره ۱- تسهیلات قرض ‌الحسنه ازدواج برای هر یك از زوجین از سی میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) ریال به یكصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال با دوره بازپرداخت چهارساله افزایش می‌ یابد.

تبصره ۲- بانك مركزی موظف است اعطای تسهیلات قرض ‌الحسنه ازدواج را به‌ نحوی مدیریت كند كه تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه كمتر از پنجاه هزار نفر باشد.

تبصره ۳- بانك مركزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانكهای متخلف در این زمینه را بر عهده دارد.

تبصره ۳۰- دولت مكلف است از محل اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران موضوع ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷)‌ این قانون به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد كه براساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی ‌باشند تا زمانی كه فاقد شغل و درآمد باشند ماهانه كمك معیشت معادل حداقل حقوق كاركنان دولت پرداخت كند.

تبصره ۳۱- بنیاد شهید و امور ایثارگران مكلف است از محل اعتبارات خود موضوع ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷)‌ این قانون با تشخیص كمیسیون پزشكی بنیاد و یا مراجع قانونی ذی‌ ربط حسب مورد به والدین و همسران شهدا كه به دلیل كهولت سن و یا بیماری صعب ‌العلاج نیاز به نگهداری دارند درصورتی كه در میان خانواده، فرد یا افرادی از آنها نگهداری كنند، نسبت به پرداخت حق نگهداری به میزان سی ‌درصد (۳۰ %) حداقل حقوق كاركنان دولت اقدام كند.

تبصره ۳۲- اجزاء جدول اصلاح تعرفه‌ های قوه قضائیه مندرج در جدول شماره (۱۶) در سقف چهار هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴) ریال به ‌شرح پیوست می ‌باشد.

تبصره ۳۳- آیین ‌نامه‌ های اجرائی مورد نیاز این قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب آن تهیه می‌ شود و به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

تبصره ۳۴- كلیه احكام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال ۱۳۹۵ است.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌ واحده و سی و چهار تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت ‌ماه یكهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹ /۲ /۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

بخش اول : تغییرات منابع بودجه کل کشور
مبالغ به میلیون ریال

عنوان

مبلغ مندرج در لایحه

مصوب مجلس

رشد

(درصد)

۱ – درآمدها

۲ – واگذاری دارائی های سرمایه ای

۳ – واگذاری دارائی های مالی

۰۰۰ /۱۳۶ /۴۹۰ /۱

۰۰۱ /۵۱۸ /۷۳۰

۰۰۰ /۱۹۴ /۴۵۳

۷۰۰ /۷۹۷ /۵۷۳ /۱

۰۰۰ /۵۱۸ /۷۹۰

۴۹۹ /۶۲۱ /۵۷۹

۶ /۵

۲ /۸

۹ /۲۷

۵ – جمع منابع عمومی دولت

۰۰۱ /۸۴۸ /۶۷۳ /۲

۱۹۹ /۹۳۷ /۹۴۳ /۲

۱ /۱۰

۶ – درآمدهای اختصاصی

۹۴۶ /۹۵۷ /۳۹۹

۹۴۶ /۹۵۷ /۴۱۰

۸ /۲

۷ – منابع بودجه عمومی دولت

۹۴۷ /۸۰۵ /۰۷۳ /۳

۱۴۵ /۸۹۵ /۳۵۴ /۳

۱ /۹

۸ – منابع بودجه شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها

۸۶۴ /۹۴۵ /۸۱۶ /۶

۸۶۳ /۱۷۱ /۸۲۸ /۶

۲ /۰

جمع

۸۱۱ /۷۵۱ /۸۹۰ /۹

۰۰۸ /۰۶۷ /۱۸۳ /۱۰

۰ /۳

کسر میشود: اقلامی که دوبار منظور شده است

۳۳۵ /۳۷۵ /۳۶۴

۰۳۴ /۵۳۷ /۳۹۷

۱ /۹

منابع بودجه کل کشور

۴۷۶ /۳۷۶ /۵۲۶ /۹

۹۷۴ /۵۲۹ /۷۸۵ /۹

۷ /۲


بخش دوم : تغییرات مصارف بودجه کل کشور
مبالغ به میلیون ریال

عنوان

مبلغ مندرج در لایحه

مصوب مجلس

رشد

(درصد)

۱ – هزینه

۲ – تملک دارائی های سرمایه ای

۳ – تملک دارائی های مالی

۸۸۹ /۸۶۳ /۹۷۱ /۱

۱۱۲ /۹۸۴ /۵۹۶

۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۵

۲۰۹ /۶۲۸ /۱۳۷ /۲

۹۹۰ /۸۰۸ /۵۷۴

۰۰۰ /۵۰۰ /۲۳۱

۴ /۸

۷ /۳-

۵ /۱۲۰

۵ – جمع مصارف عمومی دولت

۰۰۱ /۸۴۸ /۶۷۳ /۲

۱۹۹ /۹۳۷ /۹۴۳ /۲

۱ /۱۰

۶ – از محل درآمدهای اختصاصی

۹۴۶ /۹۵۷ /۳۹۹

۹۴۶ /۹۵۷ /۴۱۰

۸ /۲

۷ – مصارف بودجه عمومی دولت

۹۴۷ /۸۰۵ /۰۷۳ /۳

۱۴۵ /۸۹۵ /۳۵۴ /۳

۱ /۹

۸ – مصارف بودجه شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها

۸۶۴ /۹۴۵ /۸۱۶ /۶

۸۶۳ /۱۷۱ /۸۲۸ /۶

۲ /۰

جمع

۸۱۱ /۷۵۱ /۸۹۰ /۹

۰۰۸ /۰۶۷ /۱۸۳ /۱۰

۰ /۳

کسر میشود: اقلامی که دوبار منظور شده است

۳۳۵ /۳۷۵ /۳۶۴

۰۳۴ /۵۳۷ /۳۹۷

۱ /۹

مصارف بودجه کل کشور

۴۷۶ /۳۷۶ /۵۲۶ /۹

۹۷۴ /۵۲۹ /۷۸۵ /۹

۷ /۲


بخش سوم : تغییرات درآمدها و واگذاری دارائی های سرمایه ای و مالی
مبالغ به میلیون ریال

شماره

طبقه بندی

عنوان

مبلغ مندرج در لایحه

مصوب مجلس

۱۱۰۱۰۲

مالیات علی الحساب اشخاص حقوقی دولتی وصول ماهانه یک دوازدهم رقم

۹۹۹ /۰۶۸ /۴۹

۸۹۹ /۷۵۴ /۵۷

۱۱۰۱۰۵

مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی

۲۹۰ /۱۳۲ /۲۲۷

۲۹۰ /۴۳۲ /۲۲۷

۱۱۰۴۰۲

حقوق ورودی خودرو

۰۰۰ /۹۲۵ /۲۰

۰۰۰ /۴۲۵ /۳۴

۱۱۰۴۰۸

حقوق ورودی موضوع ماده ۲ قانون مدیریت حمل و نقل سوخت (جمعی خرجی)

۰

۰۰۰ /۵۰۰ /۴

۱۱۰۵۱۲

مالیات بر ارزش افزوده

۷۶۶ /۵۵۳ /۲۹۸

۷۶۶ /۵۵۳ /۲۴۸

۱۱۰۵۱۳

درآمد حاصل از یک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرات مالی دولت (۲)

۰

۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰

۱۳۰۱۰۱

سود سهام انرژی (۵۰ درصد سود ویژه و سود سهام شرکت ملی نفت ایران، علی الحساب سال جاری) کلیه شرکتهای دولتی

۳۸۴ /۴۱۳ /۹۹

۱۸۴ /۷۸۵ /۱۱۶

۱۳۰۴۲۴

یک درصد اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای شرکت ها برای بخش آموزش و پرورش

۰

۰۰۰ /۴۹۶ /۱

۱۴۰۱۰۱

درآمد حاصل ازخدمات قضایی (دادگستری جمهوری اسلامی ایران)

۰۰۰ /۵۰۰ /۲۰

۰۰۰ /۵۰۰ /۲۴

۱۵۰۱۲۳

درآمد حاصل از جرائم معوق رانندگی

۰

۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵

۱۵۰۱۲۸

جریمه زمان غیبت مشمولان

۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰

۰۰۰ /۰۰۰ /۳۵

۱۶۰۱۱۷

درآمد حاصل از افزایش ۲۰ % به قیمت هر نخ سیگار تولید داخل، ۴۰ درصد به قیمت سیگار و توتون قلیان وارداتی و توتون پیپ و سایر کالاهای ساخته شده دخانی، ۳۰ % به قیمت تولیدات مشترک

۰۰۰ /۰۰۰ /۳

۰۰۰ /۰۰۰ /۴

۱۶۰۱۵۵

عوارض خرده فروشی سیگار

۰۰۰ /۵۰۰ /۱

۰۰۰ /۰۰۰ /۱۷

۱۶۰۱۵۹

دریافت مطالبات معوق

۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰

۰

۱۶۰۱۶۴

دو درصد درآمد حاصل از هزینه های دریافتی بابت تراکنش ها در نظام بانکداری الکترونیکی

۰

۰۰۰ /۶۵۰ /۳

۱۶۰۱۶۵

وجوه ارزی مسترد شده به بانک مرکزی ناشی از طرح دعاوی قرارداد های نظامی در مراجع بین المللی

۰

۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰

۱۶۰۱۶۶

درآمد حاصل از بدهی شرکت فولاد خوزستان به دولت (جمعی خرجی)

۰

۰۰۰ /۶۵۸ /۳

۲۱۰۱۰۱

منابع حاصل از ارزش نفت خام

۰۰۰ /۷۷۶ /۶۶۸

۰۰۰ /۷۷۶ /۷۲۸

۲۱۰۱۱۰

منابع ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی

۱

۰

۳۱۰۱۰۶

دریافت مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی (جمعی خرجی)

۰

۰۰۰ /۰۰۰ /۱۲۵

۳۱۰۲۰۲

وصولی از محل تسهیلات سایر بانک ها و منابع خارجی

۲۰۱ /۶۴

۷۰۰ /۴۹۱ /۱


بخش چهارم : تغییرات اعتبارات هزینه ای
مبالغ به میلیون ریال

شماره

طبقه بندی

عنوان

مبلغ مندرج در لایحه

مصوب مجلس

۶ - ۱۰۱۰۰۰

فرهنگستان علوم پزشکی ایران

۶۴۹ /۱۲۵

۶۴۹ /۱۲۵

۷ - ۱۰۱۰۰۰

معاونت امور زنان و خانواده

۰۰۰ /۱۵۸

۰۰۰ /۱۲۸

۱۰ - ۱۰۱۰۰۰

شورای نظارت بر صدا و سیما

۴۸۴ /۴۲

۴۸۴ /۴۷

۱ - ۱۰۱۰۳۴

ستاد مبارزه با مواد مخدر (بابت پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی)

۵۰۰ /۷۳۲ /۱

۵۰۰ /۹۳۲ /۱

۱ - ۱۰۱۰۴۸

بنیاد ملی نخبگان

۶۸۸ /۴۶۷

۶۸۸ /۴۷۷

۱ - ۱۰۱۵۰۰

مجلس شورای اسلامی

۸۷۷ /۵۳۲ /۳

۸۷۷ /۲۳۲ /۴

۴ - ۱۰۱۵۰۰

دبیرخانه مجالس آسیایی

۰۰۰ /۱۵

۰۰۰ /۱۸

۱ - ۱۰۱۵۰۱

مجلس شورای اسلامی مرکز پژوهشها (و افزایش ۸ میلیارد ریال حقوق و مزایا و ۳۲ میلیارد ریال مربوط به سایر است)

۷۶۳ /۲۵۹

۷۶۳ /۲۹۹

۱ - ۱۰۱۵۰۲

مجلس شورای اسلامی، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد

۸۱۴ /۱۶۲

۸۱۴ /۱۹۲

۱ - ۱۰۱۵۱۰

دیوان محاسبات کشور

۹۲۱ /۷۷۸ /۱

۹۲۱ /۸۷۸ /۱

۵ - ۱۰۲۱۰۰

وزارت اطلاعات صندوق بازنشستگی

۳۶۸ /۶۶۶ /۲

۳۶۸ /۶۶۶ /۳

۱ - ۱۰۲۵۰۰

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

۵۲۰ /۴۱۲ /۱

۵۲۰ /۴۷۰ /۱

۴ - ۱۰۵۰۰۰

شورای عالی استان ها (کمک)

۰۰۰ /۹۶

۰۰۰ /۲۰۰

۱ - ۱۰۶۰۰۰

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

۵۶۹ /۹۸۶ /۶۰

۵۶۹ /۹۳۶ /۶۲

۱ - ۱۰۶۰۰۲

سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

۱۷۳ /۱۶۷

۱۷۳ /۱۹۷

۱ - ۱۰۶۰۰۴

سازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

۹۱۲ /۱۵۶

۹۱۲ /۱۹۶

۱ - ۱۰۷۰۰۰

وزارت امور خارجه

۴۹۶ /۷۰۷ /۸

۴۹۶ /۲۰۷ /۹

۱ - ۱۰۸۰۰۹

سازمان قضایی نیروهای مسلح

۰۰۰ /۵۹۰

۰۰۰ /۷۹۰

۱ - ۱۰۸۱۰۰

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

۰۰۰ /۲۰۰ /۲۸

۰۰۰ /۶۵۰ /۲۹

۱ - ۱۰۸۱۰۸

دیوان عدالت اداری

۰۰۰ /۳۹۵

۰۰۰ /۴۳۵

۱ - ۱۰۸۱۰۹

شورای حل اختلاف – کمک

۰۰۰ /۵۰۰

۰۰۰ /۷۰۰

۱ - ۱۰۸۲۰۰

سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (۲۰۰ میلیارد ریال از افزایش بابت حمایت از خانواده زندانیان)

۲۲۴ /۰۶۶ /۵

۲۲۴ /۷۶۶ /۵

۱ - ۱۰۸۴۰۰

سازمان پزشکی قانونی کشور

۰۰۰ /۶۰۰

۰۰۰ /۷۵۰

۲ - ۱۰۹۵۰۰

دانشگاه علوم و معارف قرآنی

۲۵۱ /۱۷۷

۲۵۱ /۲۲۷

۳ - ۱۰۹۵۰۰

سازمان اوقاف و امور خیریه – حمایت از مدارس علوم دینی اهل سنت

۶۷۶ /۴۶۱

۶۷۶ /۶۹۱

۱ - ۱۱۰۰۰۰

وزارت امور اقتصادی و دارایی

۷۰۰ /۹۴۸

۷۰۰ /۱۴۸ /۱

۲ - ۱۱۱۱۰۰

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پاکسازی میادین مین با هماهنگی وزارت کشور

۴۵۰ /۴۰۲

۴۵۰ /۴۲۲

۳ - ۱۱۱۱۰۰

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تقویت بنیه دفاعی ... ارتقای توان دفاعی

۱۳۸ /۹۰۹ /۱۲

۱۳۸ /۹۰۹ /۲۱

۶ - ۱۱۱۱۰۰

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح حفظ توان تولید صنایع دفاعی

۴۷۰ /۹۱۷ /۱

۴۷۰ /۹۱۷ /۳

۱ - ۱۱۱۱۰۱

سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع

۲۳۹ /۳۵

۲۳۹ /۵۵

۱ - ۱۱۱۱۴۰

عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و سازمان های وابسته

۱۲۰ /۳۰

۱۲۰ /۴۰

۱ - ۱۱۱۲۰۰

ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران

۹۰۳ /۹۷۶ /۵۵

۹۰۳ /۵۷۶ /۵۶

۳ - ۱۱۱۲۰۰

ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران طرح توسعه پدافند هوائی

۰۰۰ /۱۰۵

۰۰۰ /۸۰۵

۴ - ۱۱۱۲۰۰

ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران – نوسازی ناوگان و پایش هوائی

۰۰۰ /۱۶۰

۰۰۰ /۵۶۰ /۱

۵ - ۱۱۱۲۰۰

ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران – کنترل و تامین امنیت مرزها

۰۰۰ /۱۵۰

۰۰۰ /۲۵۰ /۱

۸ - ۱۱۱۲۰۰

ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران تقویت ناوگان هوانیروز

۰۰۰ /۲۵۰

۰۰۰ /۶۵۰

۹ - ۱۱۱۲۰۰

ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران تقویت ناوگان دریایی

۰۰۰ /۲۰۰

۰۰۰ /۷۰۰ /۱

۱ - ۱۱۱۲۱۰

سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران

۰۸۸ /۲۶۳

۰۸۸ /۲۷۳

۱ - ۱۱۱۲۲۰

سازمان مرکزی حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران

۹۵۸ /۱۱۰

۹۵۸ /۱۳۰

۱ - ۱۱۱۳۰۰

ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

۸۶۰ /۵۷۲ /۶۱

۸۶۰ /۱۱۲ /۵۹

۲ - ۱۱۱۳۰۰

سپاه حفاظت

۸۸۸ /۳۲۲

۸۸۸ /۴۳۲

۴ - ۱۱۱۳۰۰

ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی – طرح های توسعه کوثر

۳۴۰ /۷۶۳ /۱۷

۳۴۰ /۷۶۳ /۲۵

۵ - ۱۱۱۳۰۰

ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی -نسیم رحمت

۰۰۰ /۳۲۰

۰۰۰ /۱۲۰ /۱

۶ - ۱۱۱۳۰۰

ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی -طرح ولایت

۵۲۹ /۱۱۵ /۴

۵۲۹ /۱۱۵ /۵

۷ - ۱۱۱۳۰۰

ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی -ماموریت های دفاع زمینی (طرح شهید شوشتری)

۴۵۳ /۳۳۰ /۵

۴۵۳ /۳۳۰ /۶

۸ - ۱۱۱۳۰۰

ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی - نور ربیع

۲۲۰ /۷۷۲

۲۲۰ /۶۱۲ /۴

۹ - ۱۱۱۳۰۰

ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی -طرح شمیم (شهید شوکت پور)

۰۰۰ /۰۰۰ /۱

۰۰۰ /۰۰۰ /۴

۱۰ - ۱۱۱۳۰۰

ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی -طرح شهید رودکی

۰۰۰ /۰۹۰ /۳

۰۰۰ /۰۹۰ /۴

۱۱ - ۱۱۱۳۰۰

ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی -طرح شهید کاظمی

۰۰۰ /۷۰۰

۰۰۰ /۷۰۰ /۴

۱۲ - ۱۱۱۳۰۰

ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی -طرح امام حسین (ع)

۰۰۰ /۳۰۰

۰۰۰ /۷۷۰

۱۳ - ۱۱۱۳۰۰

ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی -طرح شهید برونسی

۰۰۰ /۲۰۰

۰۰۰ /۵۰۰

۱۴ - ۱۱۱۳۰۰

ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی -قرارگاه خاتم الانبیاء کوثر

۰۰۰ /۸۰۰

۰۰۰ /۸۰۰ /۱

۱ - ۱۱۱۳۰۵

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

۲۱۹ /۷۸

۳۲۰ /۱۱۹

۱ - ۱۱۱۳۱۰

سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

۵۶۸/ ۲۴۳

۵۶۸ /۲۶۳

۱ - ۱۱۱۳۱۳

سازمان بسیج ارتش بیست میلیونی

۶۳۸ /۷۰۱ /۱۰

۶۳۸ /۰۰۱ /۱۱

۱ - ۱۱۱۳۲۰

نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

۵۲۳ /۵۶۹

۰۰۰ /۶۰۰

۱ - ۱۱۱۳۴۸

دانشکده افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)

۱۰۱ /۸۴

۰۰۰ /۶۵

۱ - ۱۱۱۴۰۰

ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

۳۸۲ /۳۴۲ /۱

۳۸۲ /۴۶۷ /۱

۳ - ۱۱۱۴۰۰

اداره حفاظت اطلاعات ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

۰۴۸ /۱۸

۱۴۸ /۳۸

۵ - ۱۱۱۴۰۰

مرکز تحقیقات راهبردی امور دفاعی

۴۲۸ /۱۳

۴۲۸ /۲۸

۷ - ۱۱۱۴۰۰

ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران – پروژه شهید آوینی

۶۴۰ /۱۱۱

۶۴۰ /۴۱۱

۸ - ۱۱۱۴۰۰

ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح – تقویت بنیه دفاعی - ارتقای آمادگی دفاعی

۱۳۸ /۹۰۹ /۱۲

۱۳۸ /۹۰۹ /۲۱

۱ - ۱۱۱۴۴۰

دانشگاه عالی دفاع ملی

۹۹۶ /۸۵

۹۹۶ /۱۱۵

۱ - ۱۱۱۴۵۰

بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس

۸۱۰ /۲۳۷

۸۱۰ /۳۸۷

۱ - ۱۱۲۶۰۰

سازمان آموزش فنی وحرفه ای (افزایش بابت تجهیزات کمک آموزشی)

۴۹۴ /۲۸۳ /۵

۴۹۴ /۵۸۳ /۵

۵۱ - ۱۱۳۵۰۰

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری امور علمی، فرهنگی و آموزشی

۷۸۱ /۶۸۴

۷۸۱ /۷۰۴

۱ - ۱۱۳۶۰۰

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

۵۴۱ /۴۶۳

۶۸۹ /۴۹۸

۲ - ۱۱۳۶۰۰

شورای فرهنگی اجتماعی زنان

۰

۸۵۲ /۱۴

۳ - ۱۱۳۶۰۰

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی – شورای تحول علوم انسانی دانشگاه ها

۰

۰۰۰ /۳۰

۱ - ۱۱۳۶۲۰

جهاد دانشگاهی (از افزایش ۵ میلیارد ریال مربوط به خبرگزاری قرآنی، ایکنا)

۰۰۰ /۷۸۲

۰۰۰ /۸۳۷

۲ - ۱۱۳۶۲۰

جهاد دانشگاهی – سایر مراکز تحقیقاتی وابسته

۴۰۰ /۶۷

۴۰۰ /۷۷

۱۰ - ۱۱۳۶۲۰

پژوهشکده علوم پایه کاربردی

۸۰۰ /۱۷

۸۰۰ /۲۲

۱۶ - ۱۱۳۶۲۰

پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات

۰۰۰ /۵

۰۰۰ /۱۰

۱ - ۱۱۳۶۳۰

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

۶۲۲ /۰۳۷ /۱

۶۲۲ /۰۰۷ /۱

۳ - ۱۱۳۶۳۰

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها - کمک به ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان

۰

۰۰۰ /۵۰

۱ - ۱۱۴۰۰۰

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

۰۰۰ /۲۶۴ /۴

۰۰۰ /۶۸۸ /۳

۵ - ۱۱۴۰۰۰

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا (ع)

۰

۰۰۰ /۸۴

۶ - ۱۱۴۰۰۰

ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد کمک

۰

۰۰۰ /۵۳۰

۷ - ۱۱۴۰۰۰

اعتبار متمرکز کمک به اشخاص حقوقی غیردولتی

۰

۰۰۰ /۲۸۰

۱ - ۱۱۴۰۲۰

شورای عالی حوزه های علمیه

۰۰۰ /۰۶۹ /۳

۰۰۰ /۵۱۴ /۳

۱ - ۱۱۴۰۲۵

شورای برنامه ریزی مدیریت حوزه های علمیه خراسان

۰۰۰ /۵۷۰

۰۰۰ /۸۱۵

۵ - ۱۱۴۰۲۸

دانشگاه مذاهب اسلامی

۹۷۲ /۹۳

۹۷۲ /۹۸

۱ - ۱۱۴۰۳۰

مؤسسه نشر آثار حضرت امام قدس سره

۰۰۰ /۲۶۰

۵۰۰ /۱۶۴

۳ - ۱۱۴۰۳۰

آستان مقدس حضرت امام خمینی (ره)

۰

۵۰۰ /۹۵

۱ - ۱۱۴۳۱۸

شورای سیاستگذاری حوزه های علمیه خواهران

۵۰۰ /۶۸۴ /۱

۵۰۰ /۰۲۹ /۲

۱ - ۱۱۴۰۱۲

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی

۰۰۰ /۳۵۰

۰۰۰ /۴۲۰

۱ - ۱۱۴۰۰۷

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

۸۵۷ /۹۵۶

۸۵۷ /۰۲۶ /۱

۲ - ۱۱۴۰۲۸

مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

۰۰۰ /۲۵۵

۰۰۰ /۲۷۵

۳ - ۱۱۴۰۲۸

مجمع جهانی اهل بیت

۰۰۰ /۳۶۵

۰۰۰ /۳۸۵

۴ - ۱۱۴۰۲۸

دانشگاه اهل بیت

۶۱۹ /۲۸

۶۱۹ /۳۳

۱ - ۱۱۴۰۸۴

مرکز خدمات حوزه های علمیه (۱۰ میلیارد ریال جهت مجتمع ولایت)

۰۰۰ /۸۶۵ /۳

۰۰۰ /۰۲۵ /۴

۱ - ۱۱۴۲۰۰

مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

۰۰۰ /۲۱۰

۰۰۰ /۲۸۰

۱ - ۱۱۴۳۰۰

سازمان تبلیغات اسلامی (افزایش مربوط به روحانیون مستقر)

۹۸۱ /۱۶۰ /۱

۹۸۱ /۲۶۰ /۱

۲ - ۱۱۴۳۰۰

مؤسسه پژوهشی و فرهنگی انقلاب اسلامی

۰۰۰ /۱۲۰

۰۰۰ /۱۴۰

۵ - ۱۱۴۳۰۰

شورای سیاستگذاری ائمه جمعه

۱۵۹ /۳۷۷

۱۵۹ /۳۸۲

۶ - ۱۱۴۳۰۰

مرکز رسیدگی به امور مساجد

۴۳۹ /۳۳۲

۴۳۹ /۳۳۷

۷ - ۱۱۴۳۰۰

ستاد اقامه نماز

۰۰۰ /۲۰۰

۰۰۰ /۱۶۵

۱۰ - ۱۱۴۳۰۰

حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی

۰۰۰ /۵۰۰

۰۰۰ /۵۵۰

۱ - ۱۱۴۴۰۰

جامعه المصطفی العالمیه

۶۱۵ /۳۶۰ /۲

۶۱۵ /۵۶۰ /۲

۱ - ۱۱۵۸۰۰

نهاد کتابخانه های عمومی کشور

۰۰۰ /۲۰۰ /۱

۰۰۰ /۳۰۰ /۱

۱ - ۱۲۰۰۰۰

دانشگاه خوارزمی (افزایش بابت انتقال دانشجویان علوم اقتصادی)

۳۰۹ /۹۴۹

۳۰۹ /۰۱۹ /۱

۱ - ۱۲۱۰۰۰

دانشگاه تربیت مدرس

۳۳۲ /۶۷۴ /۱

۳۳۲ /۶۴۴ /۱

۵ - ۱۲۱۰۰۰

دانشگاه تربیت مدرس - واحدهای بین الملل

۰

۰۰۰ /۳۰

۱ - ۱۲۶۰۰۰

دانشگاه پیام نور

۱۸۲ /۱۱۵ /۲

۱۸۲ /۲۱۵ /۲

۱ - ۱۲۷۵۰۰

وزارت آموزش و پرورش (افزایش بابت دانش آموزان بازمانده از تحصیل)

۷۰۶ /۹۳۵ /۲

۷۰۶ /۰۳۵ /۳

۴ - ۱۲۷۵۰۰

وزارت آموزش و پرورش کمک به تامین سرانه دانش آموزی

۰۰۰ /۵۰۰ /۱

۰۰۰ /۷۴۰ /۱

۵ - ۱۲۷۵۰۰

وزارت آموزش و پرورش .- یارانه دفترچه، تغذیه رایگاه و امور رفاهی دانش آموزان مناطق محروم

۸۶۰ /۴۴۹

۸۶۰ /۶۹۹

۱۱ - ۱۲۷۵۰۰

وزارت آموزش و پرورش کمک به ایاب و ذهاب دانش آموزان مناطق روستایی

۲۰۰ /۵۹۶

۲۰۰ /۸۴۶

۱ - ۱۲۷۷۶۰

دانشگاه فنی و حرفه ای (افزایش مربوط به سایر هزینه ها)

۵۴۱ /۹۹۴ /۳

۵۴۱ /۱۹۴ /۴

۱ - ۱۲۸۵۰۰

وزارت ورزش و جوانان (از افزایش ۴۰ میلیارد ریال مربوط به کمک به ورزش جانبازان و معلولین، ۳۰ میلیارد ریال مربوط به فعالیت های فرهنگی فدراسیون های ورزشی و استانی)

۰۰۰ /۶۵۸ /۲

۰۰۰ /۷۲۸ /۲

۱ - ۱۱۲۹۵۰۰

سازمان انتقال خون ایران

۷۰۵ /۹۴۹

۷۰۵ /۰۴۹ /۱

۱ - ۱۲۹۶۰۰

کمیته امداد امام خمینی (ره) کمک (افزایش بابت ازدواج و مسکن جوانان)

۷۰۰ /۰۶۳ /۳۸

۷۰۰ /۲۶۳ /۳۹

۲ - ۱۲۹۶۰۰

کمیته امداد امام خمینی (ره) کمک – پاداش بازنشستگان سال ۱۳۹۵

۰

۰۰۰ /۰۰۰ /۱

۱ - ۱۳۱۰۰۰

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران (افزایش بابت آموزش همگانی)

۶۶۲ /۵۳۵

۶۶۲ /۷۳۵

۱ - ۱۳۱۵۰۰

سازمان بهزیستی کشور (۱۲۰۰ میلیارد ریال از افزایش بابت پیشگیری و توانبخشی)

۰۰۰ /۹۸۶ /۱۷

۰۰۰ /۲۱۶ /۱۹

۱ - ۱۳۴۰۰۳

سازمان تحقیقات – آموزش و ترویج کشاورزی (از افزایش ۲۳۰ میلیارد ریال مربوط به اجرای نظام نوین ترویج کشاورزی، ۱۰ میلیارد ریال مربوط به تاسماهیان و ۵ میلیارد ریال مربوط به پژوهشگاه ملی گل و گیاه می شود)

۹۰۸ /۱۳۰ /۳

۹۰۸ /۳۷۵ /۳

۲ - ۱۳۴۰۰۳

مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مزارع کشور هزینه های نگهداری باغهای گیاه شناسی

۰۴۴ /۳۸

۰۴۴ /۸۸

۴ - ۱۳۴۰۰۳

مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور

۵۹۲ /۱۷۳

۵۹۲ /۱۹۳

۷ - ۱۳۴۰۰۳

مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

۶۲۴ /۱۴۵

۶۲۷ /۱۷۵

۱۰ - ۱۳۴۰۰۳

مؤسسه تحقیقات خاک و آب

۴۷۸ /۱۰۰

۴۷۸ /۱۲۰

۱ - ۱۳۵۵۰۰

سازمان دامپزشکی کشور (افزایش بابت پرداخت غرامت به دامداران)

۴۴۶ /۳۶۱

۴۴۶ /۴۵۱

۲ - ۱۳۵۵۰۰

سازمان دامپزشکی کشور، خرید واکسن و واکسیناسیون دام

۰۰۰ /۴۹۰

۰۰۰ /۶۱۰

۱ - ۱۳۶۰۰۰

مؤسسه رازی

۹۵۴ /۳۳۴

۹۵۴ /۴۰۹

۳ - ۱۵۱۰۰۰

سازمان امور عشایری

۱۹۸ /۴۳

۱۹۸ /۹۳

۵ - ۱۵۱۰۰۰

سازمام حفظ نباتات کشور

۹۸۳ /۸۸

۹۸۳ /۹۳

۷ - ۱۵۱۰۰۰

وزارت جهاد کشاورزی، نهاد نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی

۶۰۰ /۴

۶۰۰ /۷

۹ - ۱۵۱۰۰۰

سازمان امور اراضی اعتبار مورد نیاز اجرای قانون اصلاح ماده (۲۲) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع

۰۰۰ /۲۰

۰۰۰ /۵۰

۱۰ - ۱۵۱۰۰۰

وزارت جهاد کشاورزی هزینه های نمایندگی سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد (فائو)

۴۶۸ /۱۹

۴۶۸ /۲۹

۱۲ - ۱۵۱۰۰۰

سازمان امور اراضی

۲۵۸ /۹۷

۲۵۸ /۱۷۷

۶ - ۱۵۵۰۰۰

وزارت صنعت، معدن و تجارت بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار

۱۵۶ /۷۷۰

۰۰۰ /۸۰۰

۱۲ - ۱۵۵۰۰۰

اتحادیه مرکزی فرش دستبافت روستایی ایران، کمک

۰

۰۰۰ /۵۰

۱ - ۲۸۳۵۰۰

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

۰۰۰ /۸۵۸ /۱۰

۰۰۰ /۳۵۸ /۱۲

۱۵ - ۵۳۰۰۰۰

پیشگیری از بیماری های ریوی و توسعه ورزش های همگانی ۵۰ درصد سهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ۵۰ درصد سهم وزارت ورزش و جوانان

۰۰۰ /۱۶۲

۰۰۰ /۲۱۶

۲۰ - ۵۳۰۰۰۰

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، موضوع حق بیمه شخص ثالث شرکت های بیمه ای بابت هزینه در امور منجر به کاهش تصادفات

۰۰۰ /۲۰۰ /۱

۰۰۰ /۴۵۰ /۱

۲۵ - ۵۳۰۰۰۰

سازمان امور اراضی هزینه های حفاظت از اراضی کشاورزی

۰۰۰ /۱۹۰

۰۰۰ /۴۳۶۰

۳۵ - ۵۳۰۰۰۰

سازمان امور مالیاتی کشور – اعتبارات موضوع مازاد درآمدهای وصولی مالیات مستقیم و کالاها و خدمات منظور در جدول شماره (۵)، نسبت به مبلغ ۶۶۰ هزار میلیارد ریال، به منظور آموزش و ارتقاء دانش تخصصی، رفع کمبود تجهیزات، ساختمان و تأسیسات مورد نیاز، پرداخت پاداش به کارکنان و اجرای طرح جامع مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده در حدود مازاد وصولی در مقاطع

۰۰۰ /۶۴۰ /۷

۰۰۰ /۰۰۰ /۹

۵۱ - ۵۳۰۰۰۰

دادگستری جمهوری اسلامی – مازاد درآمد خدمات قضایی (ردیف ۱۴۰۱۰۱) مازاد وصولی نسبت به مبلغ ۷۰۰۰ میلیارد ریال در حدود وصولی قابل تخصیص در مقاطع سه ماهه (مازاد بر ۱۷۵۰ میلیارد ریال)

۹۵۰ /۰۷۰ /۶

۹۵۰ /۰۷۰ /۱۰

۱۰۷ - ۵۳۰۰۰۰

از محل مازاد منابع ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت (مقاطع سه ماهه)

۱

۰

۱۰۸ - ۵۳۰۰۰۰

اعتبارات موضوع ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) (از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ۵۰۰۰ میلیارد ریال مربوط به طرح های نیمه تمام بیمارستان های در حال ساخت وزارت مسکن و شهرسازی و ۱۰ هزار میلیارد ریال مربوط به طرح های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می شود)

۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰

۰۰۰ /۰۰۰ /۳۵

۱۳۲ - ۵۳۰۰۰۰

اعتبارات موضوع جریمه زمان غیبت مشمولان

۰

۰۰۰ /۰۰۰ /۳۵

۱۴۷ - ۵۳۰۰۰۰

اجرای سیاست های حمایتی توسعه کشت دانه های روغنی و تأمین سرمایه (سهم دولت) صندوق غیردولتی دانه های روغنی

۰

۰۰۰ /۶۰۰ /۱

۱۴۸ - ۵۳۰۰۰۰

سازمان امور اراضی اعتبارات موضوع ماده (۵۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

۰۰۰ /۲۰

۰۰۰ /۲۵

۱۵۱ - ۵۳۰۰۰۰

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ارتقای امنیت در فضای مجازی به ویژه امنیت بانکداری الکترونیکی

۰

۰۰۰ /۴۶۰ /۱

۱۵۲ - ۵۳۰۰۰۰

وزارت آموزش و پرورش اعتبارات موضوع ارتقای کیفیت مدارس و پرداخت مطالبات فرهنگیان به ویژه بازنشستگان

۰

۰۰۰ /۴۹۶ /۱

۱۵۳ - ۵۳۰۰۰۰

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، جبران خدمت کارکنان، هزینه های نگهداشت عملیاتی، خرید تجهیزات تخصصی، نصب دوربین، و بکارگیری فناوری های نوین

۰

۰۰۰ /۳۰۰ /۱۴

۱۵۶ - ۵۳۰۰۰۰

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صندوق بازنشستگی فولاد موضوع ۵۰ درصد درآمد حاصل از ردیف درآمدی ۱۳۰۴۲۳

۰

۰۰۰ /۰۰۰ /۱

۱۵۷ - ۵۳۰۰۰۰

تخفیف حقوق ورودی برای جایگزینی ناوگان خودروهای فرسوده عمومی موضوع ماده ۲ قانون مدیریت حمل و نقل و سوخت ( جمعی خرجی)

۰

۰۰۰ /۵۰۰ /۴

۱۵۸ - ۵۳۰۰۰۰

تهاتر مطالبات شرکت فولاد خوزستان بابت ملغی الاثر شدن مصوبه واگذاری ۲۷ درصد سهام شرکت سنگ آهن مرکزی با بدهی های شرکت مزبور به دولت (جمعی خرجی)

۰

۰۰۰ /۶۵۸ /۳

۳ - ۵۴۰۰۰۰

کمک به اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع جدول شماره (۱۷)

۱۶۰ /۸۹۳ /۱

۱۶۰ /۲۰۹ /۲

۷ - ۵۴۰۰۰۰

ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه – کمک

۰۰۰ /۷۰

۰۰۰ /۲۷۰

۴ - ۵۵۰۰۰۰

کمیته ملی المپیک – کمک به آماده سازی و شرکت در مسابقات ورزشی منطقه ای و جهانی

۰۰۰ /۲۵۰

۰۰۰ /۳۵۰

۶۳ - ۵۵۰۰۰۰

شورای عالی انقلاب فرهنگی بابت شورای تحول علوم انسانی دانشگاه ها

۰۰۰ /۳۰

۰

۶۴ - ۵۵۰۰۰۰

ساماندهی تولید، فرآوری، تجارت، تبلیغ و خرید تضمینی چای کشور

۰۰۰ /۷۰۰

۰۰۰ /۲۰۰ /۱

۶۶ - ۵۵۰۰۰۰

کمک به استان های مقدس تحت نظر مقام معظم رهبری

۰

۰۰۰ /۳۰۰

۷۱ - ۵۵۰۰۰۰

پرورش ماهی در قفس

۰

۰۰۰ /۷

۷۹ - ۵۵۰۰۰۰

اعطای جوایز صادراتی (مربوط به صادرات غیر نفتی و غیر پتروشیمی با اولویت صادرات دانش بنیان)

۰۰۰ /۰۰۰ /۲

۰۰۰ /۰۰۰ /۳

۹۸ - ۵۵۰۰۰۰

بیمه قالی بافان و تولیدکنندگان صنایع دستی

۰

۰۰۰ /۲۰۰

۹۹ - ۵۵۰۰۰۰

یارانه سود تسهیلات واحدهای تولیدی با اولویت تولیدات صادراتی

۰

۰۰۰ /۰۰۰ /۱

۱۰۹ - ۵۵۰۰۰۰

شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران تامین مواد اولیه و سوخت هسته ای و خرید محصولات استراتژیک تولیدی

۰

۰۰۰ /۵۰

۳ - ۶۰۰۰۰۰

بانک مرکزی سود اوراق مشارکت منتشر شده بابت طرح های عمرانی – افزایش مربوط به سود اوراق مشارکت محور ارتباطی حرم جمکران

۰۰۰ /۰۰۰ /۲

۰۰۰ /۱۰۰ /۲


افزایش اعتبارات هزینه ای دانشگاه های برتر و سایر دانشگاه های وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری به نسبت به ترتیب ۴۰ % و ۶۰ % (به استثنای دانشگاه های پیام نور و فنی و حرفه ای)

۰

۰۰۰ /۳۶۵ /۱


بخش پنجم : تغییرات اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای و مالی
مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی

عنوان

مبلغ مندرج در لایحه

مصوب مجلس

۱۳ - ۱۰۱۰۰۰

تسویه بدهی های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تعلیمی و خصوصی (اوراق تسویه خزانه) جمعی خرجی

۰

۰۰۰ /۰۰۰ /۱۲۵

۱۰۴۰۰۰۰ - ۲

تعهدات پرداخت نشده بودجه مصوب سال های قبل موضوع مواد ۶۳ و ۶۴ قانون محاسبات عمومی کشور و اعتبارات تکمیلی طرح های سال خاتمه ۱۳۹۴ (تملک دارایی های سرمایه ای)

۰۰۰ /۰۰۰ /۴

۰۰۰ /۵۰۰ /۵

۱۰۰۱۰۰۳۰۰۱

۱۰۱۰۸۰۰۱

تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات و ماشین آلات (مجلس شورای اسلامی)

۰۰۰ /۲۹۵

۰۰۰ /۴۹۵

۱۰۰۲۰۵۴۰۰۹

۱۰۲۲۴۰۱۵

تأمین تجهیزات و ماشین آلات – وزارت امور خارجه

۰۰۰ /۲۵

۰۰۰ /۲۲۵

۱۰۰۳۰۰۸۰۰۱

۱۰۴۲۲۰۰۶

تامین تجهیزات و ماشین آلات – وزارت امور اقتصادی و دارایی

۰۰۰ /۵

۰۰۰ /۲۵

۱۰۰۳۰۰۸۰۰۲

۱۰۴۲۲۰۲۸

تعمیرات اساسی ساختمان های ستادی وزارت امور اقتصادی و دارایی

۰۰۰ /۲۱

۰۰۰ /۶۱

۱۰۰۴۰۰۳۰۰۱

۱۰۵۱۷۰۰۳

گسترش فناوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد و دارایی

۰۰۰ /۲۴

۰۰۰ /۶۴

۱۱۰۱۰۱۹۰۰۱

۲۰۱۰۸۱۸۳

اجرای طرح های پدافند غیرعامل دستگاههای اجرایی

۰۰۰ /۰۰۰ /۱

۰۰۰ /۱۰۰ /۱

۱۱۰۲۰۱۹۰۰۴

احداث منازل سازمانی در استان های مرزی وزارت اطلاعات

۰

۰۰۰ /۲۵۰

۱۱۰۲۰۱۹۰۰۵

احداث ادارات اطلاعات مرزی

۰

۰۰۰ /۲۵۰

۱۲۰۱۰۰۲۰۰۲

۱۰۲۰۵۰۰۲

تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات و ماشین آلات (سازمان بازرسی کل کشور)

۰۰۰ /۲۵

۰۰۰ /۱۲۵

۱۲۰۱۰۰۳۰۰۲

۱۰۳۰۱۲۲۵

احداث و تجهیز ۱۲۵ واحد پزشکی قانونی

۰۰۰ /۲۰۰

۰۰۰ /۲۵۰

۱۲۰۱۰۰۵۰۰۴

۱۰۳۰۲۰۰۴

مطالعه و احداث ۵۹ ندامتگاه

۰۰۰ /۷۰۰

۰۰۰ /۹۰۰

۱۲۰۱۰۰۸۰۰۱

۱۰۳۰۱۰۰۶

تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات و ماشین آلات (سازمان قضایی نیروهای مسلح)

۰۰۰ /۱۵

۰۰۰ /۱۱۵

۱۲۰۱۰۱۴۰۰۲

۱۰۳۰۱۰۱۶

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات و ماشین آلات (دیوان عدالت اداری)

۰۰۰ /۷

۰۰۰ /۴۷

۱۳۰۱۰۰۱۰۰۶

آمار طراحی راکتور تحقیقاتی اراک

۰۰۰ /۰۰۰ /۱

۰۰۰ /۵۰۰ /۱

۱۳۰۳۰۱۶۲۵۵

توسعه و تکمیل راههای روستائی

۰

۰۰۰ /۰۰۰ /۶

۱۳۰۴۰۱۱۰۰۶

۴۰۳۰۱۰۰۱

ایجاد زیر بناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی

۳۸۰ /۳۹۵

۳۸۰ /۵۹۵

۱۳۰۶۰۰۱۰۱۲

۴۰۱۳۷۰۱۰

مطالعه و اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان داری در حوزه های آبخیز فاقد سد کشور

۰۰۰ /۵۰۰

۰۰۰ /۷۰۰

۱۳۰۶۰۰۲۰۰۳

۴۰۱۳۸۰۰۸

ساماندهی خروج دام از جنگل

۰۰۰ /۴۰

۰۰۰ /۵۰

۱۲۰۶۰۰۴۰۰۱

۴۰۱۴۷۰۰۳

استقرار سامانه اطلاعات مدیریت زنجیره ترویج، تأمین، تولید، فرآوری و فروش محصول نهائی و ایجاد و بهره برداری شبکه ملی تلویزیونی کشاورزی

۰۰۰ /۶۲۰

۰۰۰ /۷۸۰

۱۲۰۶۰۰۵۰۰۲

۴۰۱۴۱۰۰۱

حفاظت از ذخایر آبزیان و تجهیز یگان حفاظت

۰۰۰ /۵۶

۰۰۰ /۹۶

۱۳۰۶۰۰۹۰۰۱

۴۰۱۴۴۰۰۷

تأمین و انتقال آب برای توسعه باغات در اراضی شیب دار

۰۰۰ /۲۵۸

۰۰۰ /۴۷۸

۱۳۰۶۰۰۹۰۰۲

۴۰۱۴۴۰۰۹

توسعه و اصلاح باغات زیتون کشور

۵۰۰ /۳۵

۵۰۰ /۷۰

۱۲۰۶۰۰۹۰۰۳

۴۰۱۴۴۰۰۴

کمک های فنی و اعتباری برای اصلاح و توسعه باغات به روش های نوین و باغات انگور به روش داربستی

۷۹۸ /۳۷۳

۷۹۸ /۵۷۳

۱۳۰۶۰۰۹۰۰۶

۴۰۱۶۵۰۰۱

مطالعه و طراحی و اجرای زیر ساخت شهرکهای کشاورزی

۰۰۰ /۲۶۰

۰۰۰ /۴۸۲

۱۳۰۶۰۱۶۰۰۱

۴۰۱۵۱۰۰۱

بازسازی ذخائر آبزیان در آبهای ساحلی

۰۰۰ /۵۶

۰۰۰ /۹۶

۱۳۰۶۰۲۸۰۰۲

۴۰۱۵۳۰۰۱

ممیزی اراضی و تفکیک مستثنیات

۰۰۰ /۳۳۰

۰۰۰ /۴۳۰

۱۳۰۶۰۲۹۰۰۱

۴۰۱۴۲۰۰۵

حد نگاری (کاداستر) و پایش اراضی کشاورزی

۰۰۰ /۳۸۰

۰۰۰ /۷۸۰

۱۳۰۶۰۳۱۰۰۱

۴۰۱۵۸۰۰۴

توسعه و تجهیز قرنطینه نباتی کشور

۰۰۰ /۷۰

۰۰۰ /۱۱۰

۱۳۰۶۰۳۱۰۰۲

۴۰۱۵۸۰۰۳

مبارزه تلفیقی علیه آفات نباتی و تجهیز امکانات مبارزه با آفات عمومی و همگانی

۰۰۰ /۷۸

۰۰۰ /۱۱۸

۱۳۰۶۰۳۳۰۰۲

۴۰۱۵۷۰۰۱

تهیه و اجرای طرح های جامع مقابله با بیابان زائی

۰۰۰ /۶۰۰

۰۰۰ /۶۵۰

۱۳۰۶۰۳۴۰۰۱

۴۰۱۵۹۰۰۱

احداث و تجهیز آزمایشگاه های منطقه ای و مراکز مرجع دامپزشکی

۱۸۷ /۱۰۴

۱۸۷ /۱۷۴

۱۳۰۶۰۴۰۰۰۲

۴۰۱۶۲۰۱۰

تأمین تجهیزات ماشین آلات و تعمیرات اساسی ساختمان ها

۰۰۰ /۲

۰۰۰ /۱۷۲

۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶

۴۰۲۰۳۰۰۶

مطالعه و اجرای ساماندهی، تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها در حوضه های آبریز کشور

۰۰۰ /۰۰۰ /۱

۰۰۰ /۱۰۰ /۱

۱۳۰۷۰۰۶۰۰۲

۴۰۲۰۲۱۲۵

بازسازی و بهره برداری از تأسیسات آبرسانی به شهرها

۰۰۰ /۲۳۰

۰۰۰ /۲۸۰

۱۳۱۰۰۰۴۰۱۰

۴۰۱۰۸۰۴۱

تکمیل و تجهیز مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی

۰۰۰ /۲۰

۰۰۰ /۴۰

۱۳۱۰۰۰۴۰۰۸

۴۰۱۰۸۰۳۰

تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات و ماشین آلات (مؤسسه رازی)

۰۰۰ /۱۰۰

۰۰۰ /۱۷۵

۱۳۱۰۰۰۴۰۲۱

۴۰۱۰۸۰۳۳

توسعه، تکمیل، تجهیز و تأمین ماشین آلات و حفظ ذخایر ژنتیکی آبزیان

۰۰۰ /۷۰

۰۰۰ /۱۰۰

۴۰۲۰۱۰۶۹

ساختمان سدهای قره چای و زرین گل

۰

۰۰۰ /۵۰

۱۶۰۲۰۰۴۲۴۵

۳۰۳۰۳۰۳۲

تکمیل بیمارستان ها و مراکز درمانی که ۴۰ درصد اعتبار آنها از محل کمکهای مردم تأمین شده باشد

۰۰۰ /۱۰۰

۰۰۰ /۲۵۰

۱۷۰۲۰۰۴۰۱۷

۳۰۵۰۸۰۴۱

احداث فضاهای ورزشی در سطح کشور با اولویت شهرستان های کمتر برخوردار از متوسط کشور

۷۵۸ /۸۰۲

۷۵۸ /۱۰۲ /۱

۱۷۰۲۰۰۴۰۲۳

۳۰۵۰۸۰۳۴

تکمیل پروژه های نیمه تمام ورزشی در سطح کشور

۳۶۹ /۹۸۷

۳۶۹ /۳۰۷ /۱

۱۷۰۲۰۰۴۰۲۶

۳۰۵۰۸۰۱۲

توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی جانبازان و معلولین و نابینایان

۴۶۰ /۷۸

۴۶۰ /۱۲۸

۱۷۰۱۰۳۳۰۱۱

۳۰۲۱۴۰۰۶

ساختمان مصلی بزرگ امام خمینی تهران

۰۰۰ /۲۰۰

۰۰۰ /۲۰۰ /۱

۱۷۰۳۰۴۱۰۲۶

۳۰۲۷۴۰۲۱

تعمیر و تامین تجهیزات و ماشین آلات (شرکت سهامی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان)

۰۲۱ /۵۴

۰۲۱ /۶۸

۱۷۰۳۰۴۱۰۲۸

۳۰۲۷۴۰۰۲

تعمیر و تأمین تجهیزات و ماشین آلات (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)

۰۰۰ /۲۲

۰۰۰ /۲۰

۱۷۰۳۰۱۴۰۰۲

تعمیر و تأمین تجهیزات و ماشین آلات (سازمان امور سینمائی و سمعی و بصری)

۰

۰۰۰ /۲

۱۸۰۱۰۱۵۰۰۹

۳۰۱۴۶۰۰۵

تکمیل فضاهای آموزشی نیمه تمام که پنجاه درصد آن توسط خیرین تأمین شده باشد

۹۵۳ /۹۸۵

۹۵۳ /۷۸۵ /۱

۱۸۰۳۰۲۵۱۳۵

۳۰۱۴۶۲۲۹

تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات و ماشین آلات (دانشگاه پیام نور)

۶۹۱ /۸۷

۶۹۱ /۱۸۷

۳۷ - ۱۸۰۵۰۰۷

۱۰۵۲۱۰۴۴

تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات و ماشین آلات (انستیتو پاستور ایران)

۰۰۰ /۴۰

۰۰۰ /۱۸۳

۱۵۰۲۰۰۵۰۰۲

۴۰۹۰۵۰۰۵

مطالعات جامع و عملیات اجرایی ساماندهی عشایر

۰۰۰ /۷۲۲

۰۰۰ /۸۷۲

۳ - ۵۳۰۰۰۰

اعتبارات درآمد هزینه ای دستگاههای اجرائی

۰۰۰ /۵۰۰

۳۷۸ /۵۰۰

۱۵ - ۵۳۰۰۰۰

پیشگیری از بیماری های ریوی و توسعه ورزش های همگانی ۵۰ درصد سهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ۵۰ درصد سهم وزارت ورزش و جوانان

۵۰۰ /۲۰۲

۰۰۰ /۲۷۰

۲۵ - ۵۳۰۰۰۰

سازمان امور اراضی - هزینه های حفاظت از اراضی کشاورزی

۰۰۰ /۶۴۰

۰۰۰ /۵۰۰

۳۵ - ۵۳۰۰۰۰

مستقیم و کالاها و خدمات منظور در جدول شماره (۵)، نسبت به مبلغ ۶۶۰ هزار میلیارد ریال، به منظور آموزش و ارتقاء دانش تخصصی، رفع کمبود تجهیزات، ساختمان و تأسیسات مورد نیاز، پرداخت پاداش به کارکنان و اجرای طرح جامع مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده در حدود مازاد وصولی در مقاطع سه ماهه

۰۰۰ /۳۶۰ /۱۰

۰۰۰ /۰۰۰ /۹

۸۲ - ۵۳۰۰۰۰

وزارت صنعت، معدن و تجارت اعتبارات موضوع بند (الف) تبصره (۷)، اجرای طرح های اکتشافی، پژوهشی کاربردی، زیست محیطی و ایجاد زیر ساخت های معدنی

۰۰۰ /۲۴۰ /۴

۰۰۰ /۴۴۰ /۳

۱۰۸ - ۵۳۰۰۰۰

اعتبارات موضوع ماده (۴۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) (از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ۵۰۰۰ میلیارد ریال مربوط به طرح های نیمه تمام بیمارستان های در حال ساخت وزارت مسکن و شهرسازی و ۱۰ هزار میلیارد ریال مربوط به طرح های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می شود)

۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰

۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵

۱۲۰ - ۵۳۰۰۰۰

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور اعتبار موضوع بند (الف) تبصره ۲

۰۰۰ /۰۶۰ /۱

۰۰۰ /۸۶۰

۱۳۲ - ۵۳۰۰۰۰

اعتبار موضوع جریمه زمان غیبت مشمولان

۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰

۰

۱۴۷ - ۵۳۰۰۰۰

اجرای سیاست های حمایتی توسعه کشت دانه های روغنی و تأمین سرمایه (سهم دولت) صندوق غیردولتی دانه های روغنی

۰۰۰ /۰۰۰ /۲

۰۰۰ /۴۰۰

۱۴۸ - ۵۳۰۰۰۰

سازمان امور اراضی اعتبارات موضوع ماده (۵۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

۰۰۰ /۱۱۵

۰۰۰ /۱۲۵

۱۵۱ - ۵۳۰۰۰۰

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ارتقای امنیت در فضای مجازی به ویژه امنیت بانکداری الکترونیکی

۰

۰۰۰ /۱۹۰ /۲

۱۵۴ - ۵۳۰۰۰۰

وزارت راه و شهرسازی، توسعه، بهسازی خطوط و ناوگان شبکه حمل و نقل ریلی

۰

۰۰۰ /۵۰۰ /۵

۱۵۵ - ۵۳۰۰۰۰

وزارت راه و شهرسازی نگهداری راه ها

۰

۰۰۰ /۵۰۰ /۵

۳ - ۵۵۰۰۰۰

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور زمینه سازی جهت تحرک بخشیدن به اقتصاد مناطق کمتر توسعه یافته و حاشیه ای و تقویت پیوند با اقتصاد ملی توازن منطقه ای (زیر ساخت ها) و (کمک های فنی و اعتباری)

۰۰۰ /۵۰۰ /۱

۰۰۰ /۳۰۰ /۱

۲۰ – ۵۵۰۰۰۰

کمک به ستاد بازسازی عتبات عالیات

۰۰۰ /۱۳۰ /۳

۰۰۰ /۳۰۰ /۳

۲۸ - ۵۵۰۰۰۰

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح آشیانه نیروی هوائی جمهوری اسلامی ایران

۰۰۰ /۵۰۰ /۱

۰۰۰ /۵۰۰ /۳

۵۰ - ۵۵۰۰۰۰

وزارت راه و شهرسازی توسعه و تکمیل راه های روستائی

۰۰۰ /۰۰۰ /۶

۰

۶۴ - ۵۵۰۰۰۰

ساماندهی تولید، فرآوری، تجارت، تبلیغ و خرید تضمینی چای کشور

۰۰۰ /۸۰۰

۰۰۰ /۳۰۰

۶۶ - ۵۵۰۰۰۰

کمک به استان های مقدس تحت نظر مقام معظم رهبری

۰۰۰ /۸۰۰

۰۰۰ /۱۰۰ /۱

۶۸ – ۵۵۰۰۰۰

بهسازی بافت فرسوده و حاشیه کلان شهر مذهبی مشهد

۰۰۰ /۶۰۰

۰۰۰ /۰۰۰ /۱

۶۹ - ۵۵۰۰۰۰

سازمان اوقاف و امور خیریه احداث، تکمیل و کمک به مساجد و بقاع متبرکه کشور

۰۰۰ /۷۰۰

۰۰۰ /۲۰۰ /۱

۷۱ - ۵۵۰۰۰۰

پرورش ماهی در قفس

۰۰۰ /۱۴۰

۰۰۰ /۱۳۳

۹۷ - ۵۵۰۰۰۰

دانشگاه صنعتی شریف، کمک به خرید واحدهای مسکونی دارای مشکلات خاص در محدوده طرح ساماندهی دانشگاه

۰۰۰ /۳۰

۰۰۰ /۵۰

۱۰۰ - ۵۵۰۰۰۰

خرید عرصه و اعیان دانشگاه هنر تبریز

۰

۰۰۰ /۱۰

۱۰۱ - ۵۵۰۰۰۰

احداث پیاده راه ولایت

۰

۰۰۰ /۱۰۰

۱۰۲ - ۵۵۰۰۰۰

بازسازی و تجهیز آکادمی ملی المپیک

۰

۰۰۰ /۳۰

۱۰۳ - ۵۵۰۰۰۰

زیر ساختهای شهرک های صنعتی

۰

۰۰۰ /۵۵۰

۱۰۴ - ۵۵۰۰۰۰

مرمت و بازسازی تأسیسات آبی در دست بهره برداری ۲۱ استان

۰

۰۰۰ /۵۰

۱۰۵ - ۵۵۰۰۰۰

تأمین ساختمان های مورد نیاز سر کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در نجف اشرف

۰

۰۰۰ /۵۰

۱۰۶ - ۵۵۰۰۰۰

شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران تأمین مواد اولیه و سوخت هسته ای و خرید محصولات استراتژیک تولیدی

۰

۰۰۰ /۵۰

۱۰۷ - ۵۵۰۰۰۰

اعتبارات دهیاری ها برای عمران روستاها

۰

۰۰۰ /۷۰۰ /۱

۱۰۸ - ۵۵۰۰۰۰

ستاد اقامه نماز

۰

۰۰۰ /۵۵

۱۰۹ - ۵۵۰۰۰۰

بهسازی بافت فرسوده و حاشیه کلان شهرهای مذهبی قم و شیراز

۰

۰۰۰ /۴۰۰


اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی جدید التأسیس وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری

۰

۰۰۰ /۳۲۰


بخش ششم: تغییرات درآمدهای اختصاصی
مبالغ به میلیون ریال

شماره

طبقه بندی

عنوان

مبلغ مندرج در لایحه

مصوب مجلس

۱۱۰۱۰۵

مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی

۲۶۶ /۲۹۴ /۲

۲۶۶ /۹۹۴ /۱

۱۱۰۵۱۲

مالیات بر ارزش افزوده

۶۹۵ /۰۱۵ /۳

۶۴۴ /۵۱۰ /۲

۱۱۰۵۱۳

درآمد حاصل از یک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۳۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

۰

۰۵۱ /۵۰۵

۱۱ - ۱۲۹۰۰۰

درآمدهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی کشور (پیوست شماره ۲ قانون بودجه)

۰

۰۰۰ /۸۰۰

۱۳۰۳۰۱

درآمدهای حاصل از اجاره ساختمان ها و اراضی (از جمله امکانات، اماکن و فضاهای آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی کلیه دستگاه های اجرایی) مربوط به وزارت ورزش و جوانان

۰۰۰۰ /۶۰۰

۰

۱۴۰۱۰۳

وجوه اداره شده پرداختی از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴ به صندوق های رفاه دانشجویان وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۰

۰۰۰ /۳۰۰ /۱۱

۱۶۰۱۰۶

مازاد درآمدهای اختصاصی دانشگاه های علوم پزشکی

۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰

۰۰۰ /۲۰۰ /۱۹

۱۶۰۱۶۶

درآمدهای مربوط به مصوبات قانونی وزارت ورزش و جوانان به استثنای فروش ساختمان ها و تأسیسات دولتی

۰

۰۰۰ /۶۰۰


بخش هفتم : تغییرات هزینه ها از محل درآمدهای اختصاصی
مبالغ به میلیون ریال

شماره

طبقه بندی

عنوان

مبلغ مندرج در لایحه

مصوب مجلس

۱ - ۱۱۰۰۰۰

وزارت امور اقتصادی و دارایی

۸۱۷ /۶۳۸ /۷

۸۱۷ /۳۳۸ /۷

۶ - ۱۱۳۶۶۴

سازمان امور دانشجویان افزایش سرمایه صندوق رفاه دانشجویان

۰

۰۰۰ /۱۷۰ /۱۰

۵ - ۱۲۹۰۰۰

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - مازاد درآمد اختصاصی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰

۰۰۰ /۲۰۰ /۱۹

۱۱ - ۱۲۹۰۰۰

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی کشور

۰

۰۰۰ /۸۰۰

۲ - ۱۲۹۰۲۵

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزایش سرمایه صندوق رفاه دانشجویان

۰

۰۰۰ /۱۳۰ /۱


بخش هشتم : تغییرات جدول شماره ۱۷ - کمک به اشخاص حقوقی غیردولتی

موضوع جزء (۳) ردیف ۵۴۰۰۰۰ جدول شماره (۹)مبالغ به میلیون ریال

ردیف

عنوان

اعتبارات هزینه ای

لایحه بودجه

مصوب مجلس

۱ - ۱

بنیاد دعبل خزائی

۳۰۰ /۶۹

۳۰۰ /۷۴

۷ – ۱

ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر

۰۰۰ /۲۲۰

۰۰۰ /۲۴۰

۳ – ۲

مرکز موضوع شناسی احکام

۵۰۰ /۱۶

۵۰۰ /۱۹

۵

کمک به بنیاد ملی بازی های رایانه ای

۵۱۰ /۴۸

۵۱۰ /۶۸

۸

اقلیت های دینی

۴۲۵ /۴۰

۴۲۵ /۴۳

۱۰

مجمع عالی حکمت اسلامی

۵۰۰ /۱۶

۵۰۰ /۲۶

۱۱

بنیاد حکمت اسلامی صدرا

۱۰۰ /۲۳

۱۰۰ /۴۳

۱۵

مؤسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت

۵۵۰ /۱۱

۵۵۰ /۲۱

۱۷

مرکز نشر معارف اسلامی در جهان

۷۷۵ /۵

۷۷۵ /۷

۱۸

انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

۰۰۰ /۱۱

۰۰۰ /۱۸

۲۰

کمک به فعالیتهای فرهنگی مسجد جمکران

۱۷۰ /۲۷

۱۷۰ /۳۷

۲۹

دانشگاه معارف قرآن و عترت اصفهان

۴۶۵ /۳

۴۶۵ /۶

۳۰

سازمان های دانش آموزی

۰۰۰ /۸۸

۰۰۰ /۱۰۸

۳۱

اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان

۰۰۰ /۱۶۵

۰۰۰ /۲۱۵

۳۲

بسیج دانش آموزی

۰۰۰ /۱۱۰

۰۰۰ /۱۶۰

۳۶

دانشگاه امام صادق (ع)

۵۹۵ /۵۶

۵۹۵ /۱۰۶

۳۷

دانشگاه ادیان و مذاهب

۴۲۵ /۴۰

۴۲۵ /۴۲

۴۵

اتحادیه جهانی آشوریان

۰۸۵ /۸

۰۸۵ /۱۱

۴۷

مرکز اسناد انقلاب اسلامی

۰۰۰ /۲۲

۰۰۰ /۲۷

۴۸

ترجمان وحی

۰۸۵ /۸

۰۸۵ /۱۳

۴۹

مؤسسه پرتو ثقلین

۰۰۰ /۱۱

۰۰۰ /۱۹

۵۰

بنیاد انصار الانصار

۰

۰۰۰ /۱۰


بخش نهم - تغییرات جدول شماره (۱۸) – توزیع اعتبارات موضوع واگذاری سهام و سهم الشرکه دولت
میلیون ریال

ردیف

عنوان

لایحه بودجه

مصوب مجلس

۱

مطالبات خانواده معظم شهداء پاداش پایان خدمت و سایر مطالبات و دیون

۰۰۰ /۵۰۰ /۱

۰۰۰ /۳۵۰ /۱

۲

قانون خدمت رسانی ایثارگران

۰۰۰ /۷۰۰ /۱

۰۰۰ /۵۳۰ /۱

۳

موضوع تبصره ماده (۳۸) قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران

۰۰۰ /۳۱۵

۵۰۰ /۲۸۳

۴

رزمندگان معسر (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح)

۰۰۰ /۱۱۰

۰۰۰ /۶۹

۵

هزینه تحصیلی و آموزشی مصادیق ایثارگری

۰۰۰ /۱۶۳

۷۰۰ /۱۴۶

۶

هزینه های درمانی مصادیق ایثارگری

۰۰۰ /۲۵۵

۵۰۰ /۲۲۹

۷

مطالبات آستان قدس رضوی، حرم حضرت معصومه (س)، آستان مقدس احمدی و محمدی (ع) و مسجد جمکران

۰۰۰ /۴۹۷ /۱

۳۰۰ /۳۴۷ /۱

۸

مطالبات تأمین اجتماعی برای پرداخت به بازنشستگان*

۰۰۰ /۸۰۰ /۱

۰۰۰ /۶۲۰ /۱

۹

پرداخت مطالبات صندوق ذخیره فرهنگیان

۰۰۰ /۷۵۰

۰۰۰ /۶۷۵

۱۰

افزایش سرمایه صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی

۰۰۰ /۴۲۰

۰۰۰ /۳۷۸

۱۱

اعتبار موضوع اجرای طرح های تملک دارائیهای سرمایه ای دارای مجوز کمیسیون ماده (۲۱۵) با اولویت مناطق محروم (موضوع جدول ۱۹)

۰۰۰ /۷۰۰ /۱

۰۰۰ /۵۳۰ /۱

۱۲

تکمیل طرح های عادی روستایی بالای ۱۰۰ خانوار، تکمیل طرح های آبرسانی روستایی بالای ۲۰ خانوار، آسفالت راه های روستایی بالای ۵۰ خانوار و احداث و تکمیل ورزشگاه های روستایی

۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰

۰۰۰ /۰۰۰ /۹

۱۳

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیمه قالیبافان

۰۰۰ /۴۰

۰۰۰ /۳۶

۱۴

رد دیون صندوق های حمایت و بازنشستگی آینده ساز

۰۰۰ /۵۰

۰۰۰ /۴۵

۱۵

تعهدات، معوقات و دیون نهاد ریاست جمهوری

۰۰۰ /۷۰۰

۰۰۰ /۶۳۰

۱۶

صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات

۰۰۰ /۵۰۰ /۱

۰۰۰ /۸۵۰

۱۷

احداث حوزه های مقاومت بسیج و سالن های ورزشی صالحین

۰۰۰ /۵۰۰

۰۰۰ /۴۵۰

۱۸

پرداخت بدهی دولت به ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره)

۰۰۰ /۰۰۰ /۲

۰۰۰ /۸۰۰ /۱

۱۹

دیون صندوق بازنشستگی فولاد**

۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰

۰۰۰ /۰۰۰ /۱۸

۲۰

پرداخت دیون دولت به شهرداری ها

۰

۰۰۰ /۵۰۰ /۴

۲۱

پرداخت دیون دولت به کمیته امداد امام خمینی (ره)

۰

۰۰۰ /۵۰۰

جمع

۰۰۰ /۰۰۰ /۴۵

۰۰۰ /۰۰۰ /۴۵


* تأمین اعتبار مورد نیاز برای ایفای تعهدات ناشی از اجرای مصوبه شماره ۱۲۰۸۰۳ هـ مورخ ۱۵ /۶ /۱۳۹۰ هیأت وزیران، موضوع اعطای تسهیلات به کارکنان صنایع کشور از صنایع نساجی از محل اعتبارات ردیف (۸) این جدول امکان پذیر است.

** در تخصیص و پرداخت اعتبارات این جدول ردیف ۱۹ ( دیون صندوق بازنشستگی فولاد) در اولویت اول خواهد بود که به صورت منظم و ماهیانه پرداخت می شود.


بخش دهم : تغییرات متفرقه

۱ – عنوان ردیف درآمدی ۱۶۰۱۰۴، از «درآمد حاصل از حق اشتراک اراضی»، به «حق برداشت آب موضوع ماده (۶۳) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» اصلاح شد.

۲ – در عنوان ردیف درآمدی ۱۳۰۴۲۱، عبارت «شرکت دخانیات ایران» به «وزارت صنعت، معدن و تجارت» اصلاح شد.

۳ – عنوان ردیف درآمدی ۱۶۰۱۵۸، از «درآمد حاصل از کشت دانه های روغنی» به «درآمد حاصل از اخذ مابه التفاوت از روغن خام وارداتی» اصلاح شد.

۴ – عنوان ردیف واگذاری دارایی های مالی ۳۱۰۱۰۵ به «انتشار اوراق صکوک به منظور تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی برای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای» اصلاح شد. عنوان ردیف تملک دارایی های مالی ۱۱ – ۱۰۱۰۰۰ نیز به «تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی برای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای صکوک» اصلاح شد.

۵ – عبارت «مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای نوسازی تجهیزات آزمایشگاهی، کارگاهی و مقاوم سازی ساختمان ها و تأسیسات فرسوده دانشگاه ها در سال ۱۳۹۵ در اختیار دولت قرار می گیرد. این اعتبار برای صندوق بازگشت از منابع محسوب شده و بانک مرکزی موظف به تبدیل ارز مذکور است» از ذیل جدول شماره (۷) لایحه بودجه حذف شد.

۶ – در ردیف ۱۴ – ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) عبارت «اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی» به عبارت «اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی از طریق صندوق توسعه فرهنگ قرآنی» اصلاح شد.

۷ – در ردیف (۱۳۴) جدول شماره (۲۰) عنوان «مطالعه و احداث راه آهن زاهدان - بیرجند» به «مطالعه و احداث راه آهن زاهدان بیرجند و مطالعه صیلک – زابل» اصلاح شد.

۸ – سه درصد (۳ %) از کل اعتبارات جدول شماره (۱ - ۱۰) به پروژه های حوزه های علمیه و مرکز خدمات حوزه های علمیه استان ها اختصاص یابد.

۹ – در عنوان ردیف ۱۳۷ – ۵۳۰۰۰۰ عبارت «مشابه تولید داخل ۵ % وغیر مشابه معادل ۲ % از ارزش فروش محصولات وارداتی» اضافه شود و تعرفه های آن در جدول شماره (۱۶) ماده واحده درج گردد.

۱۰ - درآمد اختصاصی مندرج در ردیف ۱۳۰۳۰۱ مربوطه به وزارت ورزش و جوانان به ردیف جدید ۱۶۰۱۶۶ با عنوان «درآمدهای مربوط به مصوبات قانونی وزارت ورزش و جوانان به استثنای فروش ساختمان ها و تاسیسات دولتی» منتقل شود.

۱۱ – به عنوان ردیف ۳ – ۶۰۰۰۰۰ جدول شماره (۹) عبارت «افزایش مربوط به سود اوراق مشارکت محور ارتباطی حرم جمکران» اضافه شود.

۱۲ – اعتبارات مندرج در ستون سایر اعتبارات هزینه ای دانشگاه پیام نور به ستون حقوق و مزایای مستمر این دانشگاه منتقل شود. مشروط بر تامین کسری احتمالی اعتبارات حقوق و مزایای مستمر از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاه

۱۳ – در مورد دانشگاه هایی که دارایی مجوز قطعی تأسیس می باشند و دارای مصوبه انفکاک هستند، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعتبارات حقوق و مزایای مستمر و سایر هزینه های آن ها را از محل اعتبارات دانشگاه های اصلی کسر و ابلاغ می نماید.

۱۴ – عنوان ردیف ۲۵ – ۵۳۰۰۰۰ به «سازمان امور اراضی – هزینه های حفاظت از اراضی کشاورزی» اصلاح شد.

۱۵ – در جدول (۱۶) مربوط به درآمد ردیف ۱۶۰۱۳۲ تعرفه های واردات سموم ومواد اولیه سموم کشاورزی جابجا شود.

۱۶ – در عنوان ردیف ۱۱۹ – ۵۳۰۰۰۰ عبارت «جهت خرید آمبولانس» اضافه شود.

۱۷ – در عنوان ردیف ۳۵ – ۵۳۰۰۰۰ عبارت «کالاها و خدمات» جایگزین «مصرف و فروش» شود و بعد از کلمه «تجهیزات» کلمه «ساختمان» اضافه گردد.

۱۸ – اعتبارات مندرج در ردیف ۳۸ – ۵۵۰۰۰۰ صرفا برای خرید قطعات و تجهیزات هواپیماها می باشد.

۱۹ – به عنوان ردیف ۷۹ - ۵۵۰۰۰۰ عبارت «مربوط به صادرات غیرنفتی و غیرپتروشیمی با اولویت صادرات دانش بنیان» اضافه شد.

۲۰ - اعتبارات ردیف ۷ - ۱۱۴۰۰۰ جدول شماره (۷) مربوط به سایر نهادهای دینی و فرهنگی است. این اعتبارات توسط کمیته ای با عضویت سازمان تبلیغات اسلامی، شورای عالی حوزه های علمیه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (دبیر) و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با نظارت نمایندگان عضو کمیسیون های فرهنگی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بین نهادهای ذی ربط توزیع می گردد. این اعتبارات به عنوان کمک تلقی شده و براساس خرید خدمت از نهادهای ذی ربط و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور توزیع میگردد.

۲۱ – به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود متناسب با تغییرات به عمل آمده در لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی و اشکالات موردی موجود در پیوست شماره (۴) لایحه، اصلاحات لازم را در این پیوست به عمل آورد.

۲۲ – عنوان دستگاه اجرایی طرح ۱۷۰۱۰۳۳۰۱۰ از مؤسسه نشر آثار حضرت امام خمینی (ره) به آستان مقدس حضرت امام (ره) تغییر یافت.

۲۳ – اعتبارات سال های بعد طرح ۱۳۰۷۰۰۲۲۱۲ از صفر به ۵۰۰۰ میلیارد ریال و طرح ۱۳۰۷۰۰۳۱۰۲ از ۷۸۰ به ۸۸۸۰ میلیارد ریال اصلاح شد.

۲۴ – به عنوان ردیف ۴۲ – ۱۱۳۵۰۰ عبارت «و پوشش» اضافه شود.

۲۵ – عنوان دستگاه ۲ - ۱۱۴۶۰۰ به دانشگاه «شهید بهشتی – پردیس زیر آب سواد کوه» اصلاح شد.

۲۶ – عنوان ردیف ۱۱۹۶۰۴ به «دانشگاه آیت الله حائری میبد» اصلاح شد.

۲۷ – در جدول (۷)، «مجتمع آموزش عالی زرند» از ذیل ردیف ۲ – ۱۱۷۵۰۰ مربوط به دانشگاه شهید باهنر کرمان منتزع و در ردیف مستقلی منظور شود.

۲۸ – عنوان ردیف ۱۲۶۲۰۰ به «دانشگاه صنعتی شاهرود» اصلاح شد.

۲۹ – ردیف ۱۱۷۵۰۹ مربوط به «دانشگاه شهید باهنر کرمان – مجتمع آموزش عالی بافت» به ذیل ردیف ۱۱۷۵۰۰ مربوط به دانشگاه شهید باهنر کرمان منتقل شود.

۳۰ – ردیف ۳ – ۱۲۲۵۰۰ مربوط به «پارک علم و فناوری استان آذربایجان غربی» به ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتقل شود.

۳۱ – عنوان ردیف ۴۶ جدول شماره ۱۴ به «دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان یزد شهید صدوقی - مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا» اصلاح شد.

۳۲ – عنوان ردیف ۲۸ جدول شماره ۱۴ به «تکمیل فضاهای پژوهشی و فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و پارک های علم و فناوری تهران، بوشهر، فارس، همدان، هرمزگان، لرستان، مرکزی، یزد، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کرمان، کرمانشاه، گیلان، قزوین، تربیت مدرس و زیست فناوری خلیج فارس» اصلاح شد.

۳۳ – عنوان ردیف ۲۹ جدول شماره (۱۴) به «تکمیل فضاهای پژوهشی جهاد دانشگاهی، رویان اصفهان، رویان تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی، پژوهشگاه رنگ، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، موزه علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران، مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران» اصلاح شد.

۳۴ – عنوان ردیف ۵۷ جدول شماره (۱۴) به «افزایش اعتبارات دستگاه های پژوهشی و فناوری به شرح ذیل به منظور پیشتازی در عرصه های علم و فناوری» اصلاح شد.

۳۵ - از عنوان ردیف ۳۱ – ۵۳۰۰۰۰ عبارت «جمعی – خرجی» حذف شد.

۳۶ – عنوان ردیف ۲ – ۱۰۴۰۰۰ جدول شماره (۸) به «تعهدات پرداخت نشده بودجه مصوب سال های قبل موضوع مواد ۶۳ و ۶۴ قانون محاسبات عمومی کشور و اعتبارات تکمیلی طرح های سال خاتمه ۱۳۹۴ (تملک دارایی های سرمایه ایاصلاح شد.

۳۷ – در ردیف ۲۸۹ جدول شماره (۲۰) طرح «احداث و تکمیل بزرگراه طرقبه - شاندیز» به «احداث و تکمیل بزرگراه طرقبه - شاندیز - گلمکان» اصلاح شد.

۳۸ – ردیف ۱۲۳۸۲۰ جدول شماره ۷ مربوط به «مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی سل و بیماری های ریوی (بیمارستان مسیح دانشوری)، بهداشت و درمان» و ردیف های تابعه حذف و به ذیل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی منتقل گردید.

۳۹ – عنوان طرح ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۵ به «طرح آبرسانی به بابل و بابلسر و شهرهای گروه الف، شهرها و روستاهای سواد کوه، سواد کوه شمالی، قائم شهر و جویبار از سد البرز» اصلاح شد. هدف کمی طرح هم متناسباَ اصلاح شود.

۴۰ – عنوان دستگاه اجرایی طرح ۱۳۰۱۰۰۱۰۰۶ به شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران اصلاح شد.

۴۱ – سال خاتمه طرح ۱۳۰۷۰۰۲۲۱۲ از ۱۳۹۵ به ۱۳۹۹ اصلاح شد.

۴۲ – اعتبارات ردیف ۸ – ۱۰۲۱۰۰ مازاد بر ۲۰۰ میلیارد ریال صرفا جهت خرید تجهیزات مستند سازی جریان وجوه کالا قابل تخصیص و مصرف است.

۴۳ – در جدول شماره (۱۴) اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ردیف ۱ - ۱۳۴۰۰۳ از ۵۱۲۴ به ۱ /۵۰۵۴ میلیارد ریال کاهش و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ردیف ۶ – ۱۳۴۰۰۳ از ۱ /۱ به ۷۱ میلیارد ریال افزایش یابد.

۴۴ – در طرح ۱۳۰۶۰۰۹۰۰۲ (توسعه و اصلاح باغات زیتون) سال پایانی به ۱۳۹۹، اعتبارات سال های بعد به ۱۸۰۰۰۰ میلیون ریال و حجم عملیات تا پایان سال ۱۳۹۹ به ۲۸۰ هزار هکتار اصلاح شد.

۴۵ – در ردیف (۷) جدول شماره (۱۸)، «مسجد جمکران» جایگزین «حرم جمکران» شد.

۴۶ – از ۸۷۷ /۲۳۲ /۴ میلیون ریال اعتبارات هزینه ای مجلس شورای اسلامی، ۴۰۰ /۵۳۴ /۱ میلیون ریال در برنامه نظارت بر امور کشور، ۴۷۷ /۶۴۸ /۲ میلیون ریال در برنامه قانونگذاری و ۰۰۰ /۵۰ میلیون ریال در برنامه فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک منظور شود.

۴۷ – از ۱۵۰۰ میلیارد ریال افزایش اعتبارات هزینه ای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، ۸۵۰ میلیارد ریال مربوط به برنامه تامین، تولید و پخش سیما، ۱۵۰ میلیارد ریال مربوط به برنامه تولید و پخش برنامه های برون مرزی (مربوط به شبکه العالم)، ۳۰۰ میلیارد ریال مربوط به برنامه تولید و پخش برنامه های مراکز استان و ۲۰۰ میلیارد ریال مربوط به برنامه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات وتجهیزات فنی تولید می شود.

۴۸ – ۳۲۰ میلیارد ریال اعتبار بابت تملک دارایی های سرمایه ای ۷۱ دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی جدید وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری براساس لیست تفاهم شده وزارت مذکور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به سرجمع اعتبارات طرح تعمیر و تجهیز و محوطه سازی آن ها در پیوست شماره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور اضافه می شود.

۴۹ – ۱۳۶۵ میلیارد ریال افزایش اعتبارات هزینه ای دانشگاه های برتر و سایر دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به نسبت به ترتیب ۴۰ % و ۶۰ % (به استثنای دانشگاه های پیام نور و فنی و حرفه ای) براساس الگوی سرانه و لیست تفاهم شده بین وزارت مذکور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اضافه و در سرجمع اعتبارات هزینه ای آن ها در جدول شماره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور درج می گردد.

۵۰ – در ردیف ۹ جدول (۱۷)، حرف «و» بین کلمات محروم و خواهران حذف شود.

۵۱ – تعرفه های مربوط به عوارض داروهای دامی آماده مصرف و واکسن های طیور مذکور در تبصره (۲۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور در سال ۱۳۹۵ تنفیذ می شود.

۵۲ – یک فعالیت تحت عنوان «تدوین اسناد و نظارت بر اجرای نقشه جامع علمی کشور»، ذیل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با اعتبار ۱۵ میلیارد ریال در پیوست شماره (۴) منظور شود.

۵۳ – تعرفه های جدید خدمات قضایی به شرح جدول پیوست به جدول شماره (۱۶) قانون بودجه اضافه شود.

۵۴ – در پیوست شماره (۴)، ردیف ۱۲۸۰۰۰، سنجه عملکرد اجرای فعالیت های سواد آموزی در مراکز یادگیری محلی از «سواد آموز» به «مرکز» اصلاح شود.

۵۵ – در عنوان ردیف ۲۰ – ۱۲۹۰۰۰ جدول شماره (۷)، کلمه «برنامه های» جازیگزین کلمه «شبکه» شود.

۵۶ – عنوان طرح ۱۳۰۷۰۰۲۱۰۳ پیوست شماره (۱) به «آبرسانی خط دوم از بهشت آباد به یزد و شهرهای مسیر» اصلاح شود.

۵۷ – مصادیق «تولید داخلی، وارداتی و مشترک سیگار»، موضوع بند الحاقی تبصره (۷) توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین و ابلاغ می شود.

۵۸ – عنوان جدول شماره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه مشابه عنوان ردیف (۱۱) جدول شماره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه اصلاح شود.

۵۹ – در توضیحات ذیل جدول شماره (۹) ماده واحده قانون بودجه عبارت «پژوهشکده استاندارد» به «پژوهشگاه استاندارد» اصلاح شود.

۶۰ – عنوان ردیف ۲ - ۱ جدول شماره (۱۷) ماده واحده از «سازمان مدارس معارف اسلامی»، به «مؤسسه مدارس معارف اسلامی صدرای نور» اصلاح شود.

۶۱ – وزارت نیرو (شرکت توانیر) نسبت به همسان سازی پرداختی ماهانه اپراتورهای پست های انتقال و فوق توزیع سراسر کشور با سایر کارکنان پیمانی و رسمی اقدام نماید.

۶۲ – عنوان ردیف ۴ – ۱۱۴۰۰۰ جدول شماره (۷) لایحه بودجه به «سازمان امور سینمائی و سمعی - بصری» اصلاح شود.

۶۳ – در عنوان طرح ۴۰۹۰۱۰۶۶ عبارت «استان تهران» به «استان های تهران و البرز» اصلاح شود.


جدول شماره ۱۶ – تعرفه های موضوع جدول شماره (۵)

ردیف

موضوع تعرفه

عنوان جزء

نرخ تعرفه فعلی (ریال)

نرخ تعرفه پیشنهادی (ریال)

۱۹

تعرفه های خدمات قضائی موضوع ردیف درآمدی

۱ – ۱ - ۱۲

بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه دادگاه ها و هیأت های حل اختلاف موضوع قانون کار برای هر برگ

۰۰۰ /۱۰

۰۰۰ /۱۵

در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا مجازات جایگزین حبس باشد.

از ۰۰۰ /۰۰۰ /۲ تا

۰۰۰ /۰۰۰ /۲

از ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰ تا

۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰

هرگاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن یک سال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود

از ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰ تا

۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰

از ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰ تا

۰۰۰ /۰۰۰ /۹۰

هرگاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن بیش از یک سال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه

از ۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰ تا

۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰۰

از ۰۰۰ /۰۰۰ /۹۰ تا

۰۰۰ /۰۰۰ /۹۰۰

تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضایی علاوه بر حقوق مقرر

۰۰۰ /۵۰

۰۰۰ /۵۰

تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات

۰۰۰ /۲۰۰

۰۰۰ /۲۰۰

هزینه گواهی امضای مترجم توسط دادگستری برای هر مورد

۰۰۰ /۲۰۰

۰۰۰ /۳۰۰

هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری

۰۰۰ /۲۰۰

۰۰۰ /۳۰۰

هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه یا مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد

۰۰۰ /۲۰۰

۰۰۰ /۳۰۰

هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال

پروانه وکالت درجه (۱)

۰۰۰ /۰۰۰ /۵

۰۰۰ /۰۰۰ /۷

پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، وکالت درجه (۲) و کارگشایی مقیم مرکز استان در هر مورد

۰۰۰ /۰۰۰ /۲

۰۰۰۰ /۵۰۰ /۴

پروانه وکالت درجه (۲)

۰۰۰ /۵۰۰ /۲

۰۰۰ /۵۰۰ /۲

پروانه کارگشایی در سایر شهرستان ها

۰۰۰ /۷۵۰

۰۰۰ /۷۵۰

پروانه وکالت اتفاقی

۰۰۰ /۵۰۰

۰۰۰ /۵۰۰

تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری: شعب دیوان

۰۰۰ /۱۰۰

۰۰۰ /۱۵۰

تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری: شعب تجدید نظر

۰۰۰ /۲۰۰

۰۰۰ /۲۰۰

طرح پرونده حقوقی در شورای حل اختلاف

۰۰۰ /۱۵۰

۰۰۰ /۱۵۰

طرح پرونده کیفری در شورای حل اختلاف

۰۰۰ /۵۰

۰۰۰ /۵۰

هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی، درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضائی بسته به نوع دعوی

از ۰۰۰ /۲۰۰ تا

۰۰۰ /۰۰۰ /۱

از ۰۰۰ /۳۰۰ تا

۰۰۰ /۵۰۰ /۱جدول شماره ۱۶ – تعرفه های موضوع جدول شماره (۵)

ردیف

موضوع تعرفه

عنوان جزء

نرخ تعرفه فعلی (ریال)

نرخ تعرفه پیشنهادی (ریال)

۱۹

تعرفه های خدمات قضائی موضوع ردیف درآمدی

۱ – ۱ - ۱۴

هزینه دادرسی موضوع بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

در مرحله بدوی تا مبلغ دویست میلیون ریال

دو درصد ارزش خواسته

دو و نیم درصد ارزش خواسته

در مرحله بدوی بیش از دویست میلیون ریال

سه درصد ارزش خواسته

سه و نیم درصد ارزش خواسته

در مرحله تجدید نظر

چهار درصد ارزش خواسته

چهار و نیم درصد ارزش خواسته

در مرحله فرجام خواهی

پنج درصد ارزش خواسته

پنج و نیم درصد ارزش خواسته

هزینه دادرسی در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد

۰۰۰ /۰۰۰ /۱

۰۰۰ /۰۰۰ /۱

هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضائی

۰۰۰ /۲۰۰

۰۰۰ /۲۰۰

هزینه درخواست تجدید نظر از قرارهای قابل تجدید نظر در دادگاه و دیوان عالی کشور

۰۰۰ /۲۰۰

۰۰۰ /۲۰۰

هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور

۰۰۰ /۵

۰۰۰ /۱۰

هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد

۰۰۰ /۵۰

۰۰۰ /۷۵

هزینه رسیدگی به شکایت کیفری علیه صادر کننده چک بلامحل:

تا مبلغ یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال

۰۰۰ /۵۰

۰۰۰ /۵۰

نسبت به مازاد تا ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال

۰۰۰ /۲۰۰

۰۰۰ /۲۰۰

نسبت به مازاد تا یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال

۰۰۰ /۳۰۰

۰۰۰ /۳۰۰

مازاد بر یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال

یک در هزار

یک در هزار

هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری – نسخه اول

۰۰۰ /۱۰۰

۰۰۰ /۱۵۰

هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری – نسخه های بعدی

۰۰۰ /۵۰

۰۰۰ /۱۰۰

هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر از احکام کیفری

۰۰۰ /۱۰۰

۰۰۰ /۲۰۰

هزینه اجرای احکام دعاوی غیرمالی و احکامی که محکوم به آن تقویم نشده و هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیردادگستری در دادگستری

از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال به تشخیص دادگاه

از ۰۰۰ /۳۰۰ ریال تا ۰۰۰ /۵۰۰ /۱ ریال

تعرفه هر شکایت کیفری

۰۰۰ /۵۰

۰۰۰ /۵۰

تعرفه هر شکایت کیفری در مرحله تجدید نظر

۰۰۰ /۱۰۰

۰۰۰ /۱۰۰

طرح دعوی غیرمالی و امور حسبی

۰۰۰ /۵۰

۰۰۰ /۵۰

طرح دعوی غیرمالی و امور حسبی در مرحله تجدید نظر

۰۰۰ /۱۰۰

۰۰۰ /۱۰۰

تعرفه اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲

۰۰۰ /۲۰۰

۰۰۰ /۲۰۰ 
Print Save نمایش  
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
متن با ساختار   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |