right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
قانون مقرره شماره:
متن و تصویر
قانون 6601 : قانون اصلاح تعرفه گمركي     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
صفحه :


Print Save نمایش           
   

قانون

اصلاح تعرفه گمركي

‌‌فصل اول

حقوق و هزينه هاي گمركي

ماده ۱ - از واردات قطعي كشور حقوق ورودي طبق جدول تعرفه ضميمه اين قانون و هزينه گمركي و كارمزد بشرح ماده ۷ بريال رايج دريافت‌ ميگردد.

كالاهائي كه از يك نقطه مرزي كشور وارد و از نقطه مرزي ديگر خارج ميگردد (‌كالاي ترانزيتي) و كالاهائي كه پس از ورود بكشور بخارجه اعاده‌ ميشود (‌كالاي مرجوعي) و كالاهائي كه در بند يا لنكرگاه يا فرودگاه ايراني از يك كشتي بكشتي ديگر يا از يك هواپيما بهواپيماي ديگر انتقال داده ‌ميشود (‌كالاي انتقالي) و كالاهائي كه از يك بندر يا نقطه مرزي كشور خارج و از بندر يا نقطه مرزي داخل مي‌شود (‌كالاي كابوتاژي) و كالاهائي ‌كه بعنوان واردات و صادرات موقت وارد و صادر ميگردد جزء واردات و صادرات كشور محسوب نبوده و از حقوق گمركي معاف لكن مشمول ‌پرداخت هزينه گمركي و كارمزد بشرح ماده ۷ ميباشد.

صادرات كشور از حقوق گمركي خروجي مطلقاً معاف ولي مشمول پرداخت هزينه‌ها و كارمزد مذكور در ماده ۷ خواهد بود.

ماده ۲ - هر كشوري كه نسبت بتمام يا قسمتي از اقلام صادرات ايران بآن كشور حقوق گمركي يا عوارض ديگر غير متناسبي تعيين كرده يا بكند و‌يا تضييقاتي بصورت تشريفات گمركي يا بهر صورت ديگري نسبت بصادرات ايران بآن كشور وارد سازد دولت مجاز است نسبت بتمام يا‌ بعضي از اقلام كالاهاي وارده از آن كشور حق انحصار مخصوص برقرار و براي كالاهائيكه طبق جدول مزبور از حقوق گمركي بخشوده ميباشد حق ‌انحصاري بميزانيكه مقتضي بداند تعيين نمايد مقررات مربوط بوصول و مأخذ حق انحصار مزبور از طرف وزارت بازرگاني پيشنهاد و پس از‌تصويب هيأت دولت بلافاصله بموقع اجراء گذاشته ميشود.

تبصره - در صورتيكه كالاهاي وارداتي مشابه مصنوعات كشور بنحوي با محصولات صنعتي داخلي رقابت نمايد كه نتيجه آن موجب تقليل و يا‌تعطيل كارخانهاي كشور گردد كميسيوني برياست وزير صنايع و معادن و عضويت مدير كل بانك ملي و رئيس اطاق بازرگاني تهران و معاون وزارت‌بازرگاني و معاون وزارت گمركات و انحصارات تشكيل ميشود تا پيشنهاد لازم را براي دريافت حقوق انحصاري از كالاهاي مذكور بمنظور جلوگيري‌از رقابت تنظيم نموده براي تصويب به هيأت وزيران تقديم نمايد.

ماده ۳ - منظور از تن كه در جدول تعرفه ضميمه اين قانون بعنوان واحد وزن و مأخذ دريافت حقوق گمركي قيد گرديده تن متر يك (‌كه معادل هزار كيلو‌گرام) است مي‌باشد.

هر گاه كالا بمقدار زياد يا كمتر از واحد مذكور در جدول مزبور عرضه شود حقوق گمركي نسبت بهمان مقدار كه عرضه شده دريافت‌ مي‌گردد.

منظور از وزن بالفاف يا با محفظه يا با ظرف كه در جدول تعرفه بعنوان مأخذ دريافت حقوق گمركي تعيين گرديده وزن خالص كالا بحال و وضع‌عادي در گمرك باضافه وزن لفاف يا محفظه يا ظرفي است كه آن كالا در خرده‌ فروشي با همان لفاف يا محفظه يا ظرف بخريدار داده مي‌شود.

مقصود از كيلو گرام كه در تعرفه مأخذ حقوق ورودي قرار داده شده وزن خالص كالا بحال و وضع عادي در گمرك ميباشد و آن عبارت است از وزن كالا بعد از‌كسر وزن تمام لفاف و ظرف هاي بيروني و دروني كالا بوسيله توزين يا موضوع كردن وزن تخميني ظرف كه با توجه بنوع ظروف در آئين‌نامه گمركي‌مقرر مي‌شود تعيين ميگردد هر گاه كالا در محفظه‌هاي تجملي و غير عادي يا در ظروف تجملي غير عادي وارد گردد و مأخذ حقوقي كه طبق جدول ‌تعرفه براي آن ظروف تعيين گرديده زيادتر از مأخذ حقوق مظروف آن باشد حقوق متعلقه بهر يك از ظرف و مظروف جداگانه دريافت مي‌گردد مگر در‌موارديكه ظرف از مظروف قابل تفكيك نباشد يا تفكيك آن موجب تباهي يا افتادن كالا از صورت بازار باشد كه در اين صورت ظرف و مظروف توأماً‌ مشمول پرداخت حقوق مأخذ بالاتر خواهد بود.

در صورتيكه ظروف و مظروف قابل تفكيك باشد و هر يك حقوق جداگانه متعلق بنوع جنس خود را بپردازد حقوق مظروف از روي وزن خالص آن ‌دريافت مي‌گردد ولو اينكه در جدول تعرفه حقوق ورودي آن بمأخذ وزن با ظرف يا لفاف يا با محفظه تعيين شده باشد.

در موارديكه حقوق گمركي بمأخذ متر مربع يا ميزان اختلاط پيش‌بيني شده است در صورت بروز اختلاف تكليف حل اختلافات جزئي ناشي از‌آزمايشهاي لابراتواري ضمن آئين‌نامه گمركي تعيين خواهد شد

ماده ۴ - ارزش كالاهاي ورودي در گمرك در همه موارد عبارت است از بهاي سيف (‌بهاي خريد كالاهاي در مبداء باضافه هزينه بيمه و باربندي و حمل‌و نقل و ساير هزينه‌هائي كه بآن كالا تا ورود باولين دفتر گمركي و در مورد كالاهاي محموله با هواپيما تا اولين فرودگاهي كه كالا در آنجا تخليه‌ مي‌شود تعلق مي‌گيرد) كه از روي سياهه‌هاي صحيح و معتبر تعيين مي‌گردد ارزيابي كالا در گمرك بر اساس نرخ ارز و برابري‌هاي تعيين شده از طرف‌بانك ملي ايران خواهد بود

تبصره ۱ - منظور از سياهه‌هاي صحيح و معتبر آنست كه مستقيما از طرف كارخانه‌هاي سازنده يا فروشنده با امضاء مجاز صادر شده و صحت ‌امضاي آن و همچنين مطابقت ارزش مندرج در آن با نرخ صادراتي در كشور صادركننده از طرف اطاق بازرگاني محل گواهي و از طرف مامورين كنسولي‌دولت شاهنشاهي در آن كشور صحت امضاي اطاق بازرگاني تصديق شده باشد

تبصره ۲ - در مورد كالاهائي كه بدون ابزار سياهه بگمرك اظهار شود و يا سياهه صحيح و معتبر نباشد و يا ارزش اظهار شده متناسب نباشد اداره ‌گمرك ارزش را با مقايسه با ارزش كالاي صادراتي مشابه همان كشور كه با سياهه صحيح قابل قبول و در تاريخ متقارن خريداري شده باشد تعيين‌مي‌نمايد

تبصره ۳ - نسبت باسناد و سياهه‌هاي مخدوش و مجعول و يا تقلبي كه براي ترخص جنس ار گمرك ابراز شود علاوه بر اينكه عمل ارزيابي كالا ‌موضوع آن اسناد طبق تبصره ۲ بالا انجام مي‌گردد درباره آن طبق مقررات آئين‌نامه گمركي مذكور در ماده ۳۵ عمل خواهد شد

ماده ۵ - در احتساب هر يك از اقلام حقوق و هزينه‌هاي گمركي و كارمزد كه گمرك وصول مي‌نمايد كسور پنجاه دينار و كمتر حذف و بالاتر از پنجاه ‌دينار بيك ريال تبديل مي‌شود

ماده ۶ - هر گاه در ضمن پيمانهاي بازرگاني دولت با كشورهاي بيگانه براي كالاهاي معيني حقوق گمركي بماخذي غير از آنچه كه در جدول تعرفه‌ ضميمه اين قانون مقرر است تعيين شده باشد مادام كه پيمانهاي مزبور بقوت خود باقي مي‌باشد حقوق گمركي آن كالا مطابق ماخذ تعيين شده در‌پيمانها و با رعايت شرايط مقرره در آنها دريافت ميگردد مگر اينكه در تعرفه ضميمه اين قانون حقوق گمركي كمتري بآن تعلق گيرد و يا از حقوق‌گمركي بخشوده شده باشد

تبصره - در قراردادهاي منعقده با كشورهاي خارجي چنانچه ترتيب خاصي در آنها پيش‌بيني نشده باشد دولت كاملة ‌الوداد شامل مزايائيكه بطور ‌متقابل و يا مشروط و مقيد بكشور ديگري داده شده نخواهد گرديد مگر آنكه دولتي كه بموجب اين اصل تقاضاي اجراي شرط مذكور را مينمايد با‌ موافقت دولت ايران مزايائي مشابه آن در همان موارد يا مزاياي ديگري كه داراي ارزش اقتصادي قابل توجهي بتشخيص هيئت وزيران و در همان‌حدود باشد متقابلا بدهد و يا شروط و قيودي مشابه آنرا بپذيرد

ماده ۷ - هزينه‌هاي گمركي و كارمزد مختلف مذكور در ماده ۱ اين قانون بشرح ذيل است:

۱ - بهاي تمبر كه بدرخواست ها و اسناد تسليمي بگمرك يا باسناد صادره از گمرك الصاق ميشود.

۲ - بهاي مهر سربي يا لاكي يا برچسب يا نوارچسب گمركي.

۳ - ارضيه و انبارداري كه از روز سي و يكم اظهارنامه اجمالي (‌مانيفست) يا بارنامه حمل تعلق مي‌گيرد ولي در هر حال نيايد از قبل روز دهم تخليه‌ كالا در گمرك دريافت شود.

۴ - حق باربري و تخليه و بارگيري.

۵ - حق مراقبت در انبارهاي اختصاصي يا در خارج از محوطه گمرك و حق بدرقه كالا.

۶ - حق نظارت در انتقال كالاها از كشتي بكشتي ديگر يا از هواپيما بهواپيماي ديگر.

۷ - حق آزمايش و تعرفه‌بندي كالا.

موارد تعلق و ترتيب وصول و مصرف و مأخذ نرخ هر يك از اين هزينه‌هاي گمركي و هزينه‌هاي ديگري كه براي تأمين انتظام و حسن جريان تشريفات‌ گمركي لازم باشد در آئين‌ نامه گمركي تعيين مي‌گردد.

تبصره ۱ - اداره كل گمرك مكلف است كليه درآمد انبارداري و ارضيه وصولي را در حساب مخصوصي متمركز و از آن محل كرايه انبارها و اراضي ‌استيجاري را پرداخته مازاد آنرا بمصرف ساختمان و تعمير انبار - محوطه - هانگار و خريد و تهيه وسائل آتش‌ نشاني و حفاظت كالا و تهيه و تكميل ‌وسائل و محل كار و سكونت كاركنان گمرك و نگاهداري و ساير هزينه‌هاي مربوط بانبار برساند.

تبصره ۲ - اداره كل گمركات ميتواند مسئوليت اداره كردن انبارهاي هر يك از گمركخانه‌ها را كه مقتضي بداند باشخاص يا شركتها و يا به‌مؤسسات خصوصي معتبر واجد صلاحيت اخذ در مقابل اخذ تضمين بانكي با شرايط خاصي كه بموجب آئين‌نامه گمركي تعيين مي‌گردد واگذار و از محل‌درآمد انبارداري كارمزد مناسبي باشخاص يا موسسات مذكور پرداخت نمايد و در هر حال مسئوليت حفظ كالا در مقابل مردم بعهده خود گمرك ‌است.

ماده ۸ - كالاي موجود در گمرك وثيقه پرداخت حقوق و هزينه‌هاي گمركي متعلق به آن كالا و ساير بدهي‌هاي صاحب مال بگمرك ميباشد و اداره‌گمرك بهيچ عنوان نميتواند قبل از دريافت يا تأمين حقوق و هزينه‌هاي گمركي متعلقه و ساير بدهي‌هاي صاحب مال بگمرك اجازه ترخيص كالائي‌را بدهد.

ماده ۹ - در موارديكه نسبت بكالاي موجود در گمرك بعنوان تأمين بدهي باشخاص يا بهر عنوان ديگر دستور توقف از طرف مقامات ‌صالحه داده شود اداره گمرك نسبت بوصول حقوق و عوارض گمركي متعلق به آن كالا حق تقدم دارد. و در هر حال توقيف كالا در گمرك از طرف‌ مقامات صالحه مانع از فروش و حراج آن كالا طبق مقررات گمرك نخواهد بود و در اين صورت پس از كسر حقوق و هزينه‌هاي گمركي و حق بيمه و‌بدهي صاحب آن به گمرك بقيه در توقيف خواهد ماند.

ماده ۱۰ - بعد از ترخيص كالاهائي از گمرك هر گاه معلوم گردد كه حقوق و هزينه‌هاي گمركي و كارمزد گمركي متعلق به آن كالا و همچنين ساير‌عوارض كه وصول آنها بعهده گمرك واگذار شده يا ميشود بيشتر يا كمتر از آنچه مقرر بوده دريافت گرديده يا اينكه بعضي از آن حقوق و هزينه‌هاي‌گمركي اساساً من غير حق تاديه شده يا دريافت نشده است اداره گمرك و صاحب آن مال ميتوانند در عرض مدت يكسال از تاريخ صدور سند ترخيص‌ كالاي مورد بحث مابه‌التفاوت را از يكديگر مطالبه و تعقيب نمايند. اضافه يا كسر دريافتي كمتر از صد ريال قابل مطالبه طرفين نخواهد بود.

چنانچه تا قبل از انقضاي دوره مالي استرداد اضافه دريافتي‌هاي مأخوذه از طرف اداره كل گمرك مسير نگردد خزانه‌داريكل مكلف است بمحض اعلام‌اداره كل گمرك مبلغ مورد اعلام را بعنوان استرداد وجوه مأخوذه غير قانوني بدون هيچگونه تشريفات حداكثر در ظرف مدت ۱۰ روز بوسيله اداره‌ كل گمرك مسترد نمايد.

اداره كل گمرك مجاز است پنج درصد كسر دريافتي‌هائيكه بموجب اين ماده وصول مي‌شود بماموريني كه در كشف وصول آن دخالت و اقدام مؤثر‌داشته‌اند بعنوان پاداش بپردازد و نود و پنج درصد بقيه كسر دريافتي‌ها را بدرآمد متفرقه گمركي منظور دارد.

فصل دوم - شرايط عمومي واردات

ماده ۱۱ - وسايط نقليه آبي اعم از خالي يا حامل كالا كه وارد آبهاي كشور مي‌شود بايد فقط در اسكله‌هاي مجاز پهلو بگيرد يا در لنگرگاه هاي مجاز‌لنگر بيندازد و قبل از انجام تشريفات گمركي نبايد كالائي تخليه يا بارگيري نموده يا از اسكله يا لنگرگاهها حركت نمايند

هواپيمائيكه از خارج وارد كشور مي‌شوند بايد فقط در فرودگاه‌هائيكه دفتر گمركي در آن داير است فرود آمده تشريفات گمركي را انجام دهند و بدون‌اجازه گمرك حركت ننمايند. متخلف از مقررات اين ماده (‌جز در موارد قهري كه بايد با مدارك كافي ثابت شود) علاوه بر مجازات هاي قانوني مستوجب‌ جزاي نقدي خواهد بود كه در آئين‌نامه گمركي تعيين مي‌گردد.

ماده ۱۲ - كالا بايد از راههاي مجازي كه فهرست آن از طرف اداره كل گمرك تنظيم و منتشر مي‌شود وارد كشور شده يكسره باولين گمركخانه مرزي ‌طبق اظهارنامه تحويل گردد.

ماده ۱۳ - كالاي وارده همينكه به گمركخانه‌اي كه براي انجام تشريفات و اخذ حقوق و ترخيص كالا مجاز است تحويل گرديد صاحب مال بايد در‌همان گمركخانه بتسليم اظهارنامه و پرداخت حقوق و انجام تشريفات گمركي و ترخيص كالاي خود اقدام نمايد اداره گمرك فهرست گمركخانه‌هاي‌مجاز را منتشر مي‌نمايد.

اداره كل گمرك اختيار دارد در صورت تقاضاي كتبي و صاحب مال حمل كالاي گمرك نشده‌اي را ار يك گمركخانه مجاز بگمرك خانه مجاز ديگري تحت‌ رژيم پاساوان تضميني و با قيود و شرايطي كه در آئين‌نامه گمركي تعيين خواهد شد اجازه دهد و نيز در مواقع ضروري كالا را رأساً از يك دفتر گمرك بگمركخانه‌هاي داخلي حمل نمايد

اداره كل گمرك مي‌تواند اين اختيار را كلا يا بعضاً بهر يك از گمركخانه‌هاي مجازي كه مقتضي بداند با شرائطي كه لازم بشمارد تفويض نمايد.

ماده ۱۴ - كالاهاي وارده بكشور در عرض مدت هشت ماه از تاريخ تسليم مانيفست يا اظهارنامه اجمالي بگمرك ورودي مي‌توان براي يكي از‌منظورهاي ذيل اظهار نموده:

۱ - ورود قطعي بكشور

۲ - ورود موقت

۳ - اعاده بخارجه

۴ - ترانزيت

۵ - انتقال به انبار اختصاصي

هر كالائيكه تا انقضاء مدت هشت ماه مزبور تحت هيچيك از عناوين مذكور اظهار و يا از گمرك تحويل گرفته نشود كالاي متروكه محسوب خواهد ‌شد

تبصره ۱ - تا موقعي كه براي ترخيص كالا سند گمركي صادر نشده يا آگهي حزاج منتشر نگرديده صاحب كالا حق دارد اظهارنامه خود را كه براي ‌يكي از منظورهاي پنجگانه فوق داده است با اظهارنامه به منظورهاي ديگر تبديل كند ولي چنانچه اظهارنامه اولي طبق آئين‌نامه گمركي مستلزم پرداخت‌ جزاي نقدي باشد اظهاركننده بايد قبلا جريمه مقرره را بپردازد.

تبصره ۲ - در موارد استثنائي كه باداره گمركي ثابت شود عدم اقدام بتحويل گرفتن كالا از گمرك در ظرف هشتماه مذكور معلول علل موجهي‌ بوده اداره كل گمرك مي‌تواند مهلت مقرره در اين ماده را بنا به تقاضاي كتبي صاحب مال تا مدت مقتضي و بشرط پرداخت حق انبارداري تا تاريخ ابلاغ‌ موافقت تمديد نمايد

ماده ۱۵ - كالاي متروكه ۳۰ روز پس از اخطار بصاحب مال يا نماينده او (‌اگر معلوم باشد والا به متصدي حمل) و سي روز پس از نشر آگهي از‌طرف گمرك در حراج عمومي يا از طريق مزايده كتبي و يا بطريقي كه در مورد فروش كالاهاي قاچاق و ضبطي طبق آئين‌نامه عمل ميشود در‌فروشگاه هاي گمرك بفروش برسانند حاصل فروش كالا پس از برداشت حقوق و هزينه‌هاي گمركي و كارمزد متعلقه تا مدت دو سال از تاريخ فروش در‌گمرك بطور سپرده نگاهداري ميشود اگر صاحب مال در عرض دو سال با ارائه اسناد و مدارك بمطالبه سپرده اقدام ننمايد سپرده مزبور بدرآمد‌دولت منظور مي‌گردد.

تبصره - هر گاه صاحب كالا بعد از نشر آگهي حراج كالا و قبل از آنكه گمرك كالاي متروكه را بفروش رسانده باشد كالاي خود را براي ورود ‌قطعي در كشور اظهار و بلافاصله حقوق و هزينه‌هاي گمركي آن را نقداً بپردازد اداره گمرك از فروش آن كالا خودداري خواهد نمود.

فصل سوم

ترتيب ترخيص كالا از گمرك

ماده ۱۶ - براي ترخيص كالا از گمرك بهر عنواني از عناوين ترخيص صاحب كالا يا نماينده اختياردار او بايد اظهارنامه رسمي مخصوصي به آن‌عنوان را كه حاكي از مشخصات كالا باشد تنظيم و با اسناد لازمه بگمرك تسليم نمايد

طرز تنظيم و تسليم اظهارنامه و اسناد لازم جهت ترخيص كالا و كيفيت معاينه و تفتيش آن در آئين‌نامه گمركي تعيين ميشود

ماده ۱۷ - تسليم اظهارنامه‌ايكه مندرجات آن برخلاف واقع و مستلزم زيان دولت باشد مستوجب پرداخت جريمه نقدي است كه ميزان آن با توجه ‌باوضاع و احوال و بر حسب نوع خلاف و تأثير آن در حقوق و عوارض گمركي در آئين‌نامه گمركي تعيين ميگردد در هر حال نبايد از يك برابر بهاي‌سيف كالا تجاوز نمايد

تبصره - موارد ذيل قاچاق محسوب و نسبت بآن بر حسب مورد طبق قانون مجازات مرتكبين قاچاق عمل خواهد شد:

۱ - بيرون بردن كالاي تجارتي از گمرك بدون تسليم اظهارنامه و پرداخت حقوق و عوارض گمركي خواه عمل در حين خروج از گمرك يا بعد از‌خروج كشف شود

هر گاه خارج‌كننده غير از صاحب مال يا نماينده قانوني او باشد گمرك عين كالا و در صورت نبودن كالا بهاي آنرا كه از مرتكب گرفته ميشود پس از‌دريافت حقوق و عوارض گمركي مقرره بصاحب مال مسترد مي‌دارد و مرتكب طبق مقررات كيفري تعقيب خواهد شد

۲ - اظهار كردن كالاهاي تجارتي ممنوع‌الورود و يا غير مجاز تحت عنوان كالاي مجاز با نام عوضي و با استفاده از اسناد خلاف واقع

۳ - بيرون بردن كالاي اظهار نشده از گمرك در جوف كالاي اظهار شده در صورتي كه كالاي ممنوع‌الورود يا غير مجاز باشد و يا آنكه حقوق گمركي‌آن بيشتر از حقوق كالاي اظهار شده باشد مقدار مورد تخلف مشمول مقررات قاچاق خواهد بود

ماده ۱۸ - كالاي غير مجاز و يا ممنوع‌ الورود كه منظماً بيك گمرك مجاز وارد و براي حمل بيك گمركخانه مجاز داخلي ديگر تحت پاساوان و يا ‌بموجب اظهارنامه ورودي براي ورود قطعي بكشور به گمرك اظهار شود اداره گمرك فقط بضبط آن كالا اكتفا خواهد نمود و صاحب مال حق دارد از‌عمل ضبط مال بدادگاه شكايت كند مدت شكايت بدادگاه براي صاحبان اين كالا از تاريخ اعلان كتبي ضبط آن بصاحب مال يا نماينده قانوني او‌ششماه است و اگر در مدت مزبور از طرف صاحب مال بدادگاه مراجعه نشود حق مراجعه او ساقط خواهد شد.

تبصره ۱ - كالاهاي غير مجازي كه فقط بمنظور انجام آئين ترانزيت در يك گمركخانه براي حمل بگمركخانه ديگري تحت عنوان پاساوان اظهار‌شود از ترتيب فوق بشرط آنكه مراتب صريحاً در اظهارنامه پاساواني اعلام شده باشد مستثني خواهد بود.

تبصره ۲ - مقررات ماده ۱۸ شامل كالاي غير مجاز يا ممنوع‌الورود كه بجاي كالاي مجاز از گمرك مرخص شده باشد نيز مي‌باشد و در اينمورد ‌مدت تعقيب گمرك براي استرداد مال و در صورت نبودن مال براي مطالبه بهاي سيف آن يكسال بوده و صاحب مال پس از رد مال يا بهاي آن حق دارد‌ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ گمرك بدادگاه صلاحيتدار حوزه گمركي مربوط شكايت نمايد. پس از رد مال حقوق و هزينه‌هاي دريافتي بصاحب مال‌ مسترد و در صورت نبودن كالا از مبلغ بهاي آن كسر خواهد شد.

تبصره ۳ - كالاهائيكه طبق مقررات اين ماده يا تبصره ۲ و يا طبق قانون مجازات مرتكبين قاچاق ضبط و قطعاً بملكيت دولت در ميآيد باستثناء ‌آنچه كه طبق آئين‌نامه گمرك بايد معدوم يا بوزارتخانه‌ها و ادارات مربوطه تحويل گردد از طرف اداره گمرك در حراج عمومي و يا از طريق مزايده‌ كتبي و يا بطور خرده ‌فروشي در فروشگاههائي كه براي جزئي فروشي كالاهاي ضبطي تشكيل ميدهد فروخته خواهد شد.

ماده ۱۹ - اداره گمرك ميتواند براي اشخاصيكه بعنوان حق‌العملكار در گمركخانه‌ها بوكالت از طرف صاحبان كالا بانجام تشريفات گمركي و‌ترخيص كالا اقدام مينمايند طبق آئين‌نامه شرايط و قيودي برقرار سازد.

فصل چهارم

معافيتها و ممنوعيتها

ماده ۲۰ - علاوه بر معافيتهاي مذكور در جدول تعرفه ضميمه اين قانون و معافيت هاي ديگري كه بموجب قوانين مخصوص يا بر طبق امتيازنامه‌ها و‌قراردادهاي بازرگاني دولتي مقرر است اجناس مشروحه در زير نيز بموجب اين قانون از پرداخت حقوق گمركي و هزينه‌هاي مذكور در ماده هفتم اين‌ قانون (‌باستثناي حق انبارداري و باربري) معاف خواهد بود:

۱ - اشياء متعلق بدربار شاهنشاهي و همچنين اشياء متعلق بپادشاهان و رؤساي كشورهاي خارجه و همراهان آنها.

۲ - اشياء متعلق به نمايندگان سياسي خارجه در ايران (‌سفير كبير - وزير مختار - كاردار - رايزن - دبير - وابسته‌هاي كشوري و لشگري) بشرط ‌رعايت معامله متقابله نسبت باشياء اين قبيل نمايندگان ايران در آن كشورها.

۳ - اشياء مخصوص شخصي سركنسول ها و كنسولها و كنسولياران رسمي بشرط آنكه در مدت نه ماه اقامتشان در ايران پس از انتخاب بآن سمت وارد‌شود و بشرط رعايت معامله متقابله نسبت باين قبيل مأمورين كنسولي ايران در آن كشورها

۴ - علامتهاي كشوري و پرچمها و نوشت‌ افزار و اثاثيه مخصوص دفتر سفارت خانه‌ها و كنسولگري‌هاي كشورهاي خارجي بشرط معامله متقابله‌ نسبت باشياء مشابه سفارتخانه‌ها و كنسولگري ‌هاي ايران در آنكشورها

۵ - اسلحه و مهمات و وسايل نقليه و لوازم مخابرات و مواصلات و ساير تجهيزات نظامي كه بودجه دولت يا از محل هر اعتبار ديگري كه براي‌ اينكار تخصيص يافته و بتصويب دولت رسيده باشد منحصراً براي مصارف ارتش و ژاندارمري و شهرباني كل كشور و گارد گمرك و سازمان اطلاعات‌ امنيت كشور خريداري و مستقيماً بنام وزارت جنك يا ژاندارمري يا شهرباني كل كشور يا اداره كل گمرك و يا سازمان مذكور از خارجه وارد شود.

۶ - اسباب سفر و اشياء مستعمل متعلق بمسافرين در صورتي كه بتشخيص گمرك خانه ورودي با وضع اجتماعي آنها متناسب باشد مطلقاً و‌اشياء غير مستعمل يا خوارباري كه همراه داشته باشند بشرط آنكه جنبه تجارتي نداشته و با وضع اجتماعي آنان متناسب باشد و مبلغ حقوق ورودي‌ نسبت بهر مسافر يكهزار و پانصد ريال تجاوز ننمايد در صورت تجاوز حقوق ورودي نسبت بمازاد يكهزار و پانصد ريال دريافت مي‌گردد.

تبصره - مقررات اين بند مجوز ورود اجناسي كه بموجب قانون ممنوع گردد نخواهد بود.

۷ - لوازم خانه و اثاثيه مستعمل ايرانيان مقيم خارجه و مأمورين دولت مقيم خارجه و همچنين لوازم خانه و اثاثيه مستعمل اتباع خارجه كه براي‌اقامت در ايران وارد مي‌شوند اعم از آنكه قبل و يا منتها تا نه ماه بعد از تاريخ ورود مسافر وارد شود بشرطي كه با وضع اجتماعي آنها متناسب باشد.

۸ - آلات و افزار مستعمل كار و حرفه ارباب حرف و صنعتگران و پيشه‌وران و كارگران ايراني يا خارجي كه بايران مي‌آيند.

تبصره - بخشودگيهاي موضوع بندهاي ۶ تا ۸ اين ماده شامل پيانو - ارك - آكوردئون - هارمونيوم – راديو- گرامافون - دستگاه ضبط صوت و ‌وسائل نقليه نمي‌شود اين قبيل اشياء در صورتيكه مستعمل بتناسب فرسودگي آن تخفيف در حقوق گمركي آنها داده ميشود.

۹ - كليه اشياء شخصي و اثاثيه و افزار كار حتي ماشين آلات و وسائط نقليه آبي و خشكي و مستعمل يا نو و همچنين دامهاي باركش و اغنام و‌احشام متعلق بمهاجرين ايراني كه در موقع بازگشت بايران همراه مي‌آورند بشرط آنكه متناسب با وضع اجتماعي آنها بوده و جنبه بازرگاني نداشته ‌باشد و براي اقامت دائمي بميهن خود بازگشت نمايند از پرداخت كليه حقوق و هزينه‌هاي گمركي (‌باستثناي باربري و انبارداري) و هر نوع عوارض ‌ديگر كه احياناً ساير سازمانهاي دولتي و يا شهرداريها مستقيماً يا توسط گمرك وصول مي‌نمايند بخشوده است بعلاوه مشمول مقررات سهميه ‌وزارت بازرگاني نبوده و ترخيص آنها از گمرك هم احتياج بتحصيل پروانه ورود نخواهد داشت.

تبصره ۱ - از سرمايه مهاجرين مزبور كه بصورت اجناس مجاز وارد كشور شود فقط معادل نصف حقوق گمركي (‌باستثناي باربري و انبارداري زائد بر‌سه ماه) دريافت خواهد شد مشروط بر اينكه ميزان سرمايه مهاجر بگواهي اولياء امور صلاحيتدار محل مهاجرت و در صورت وجود نمايندگان ‌كنسولي كشور شاهنشاهي ايران بگواهي نمايندگان مزبور نيز رسيده و كالاي وارده برابر يا كمتر از سرمايه مزبور باشد. سرمايه‌اي كه بطريق فوق وارد‌ كشور شود از لحاظ عدم پرداخت هر نوع عوارض و رعايت مقررات سهميه و اخذ پروانه مشمول قسمت اخير بند ۹ ميباشد و در صورتي كه انتقال ‌سرمايه بصورت كالا باشد و بهاي آن از يكميليون ريال تجاوز نمايد استفاده از مزاياي فوق‌الذكر موكول بتصويب هيئت وزيران خواهد بود.

تبصره ۲ - مهاجر از نظر استفاده از معافيت مذكور در اين بند و تبصره يك آن بكسي اطلاق مي‌شود كه مدت پنجسال متوالي در خارج از كشور‌ايران بسر برده و اين امر بگواهي مأمورين صلاحيتدار محل مهاجرت و در صورت وجود نمايندگان دولت شاهنشاهي بگواهي آنان نيز رسيده باشد.

تبصره ۳ - استفاده از معافيتهاي بند ۹ و تبصره يك آن نسبت بهر مهاجر و خانواده‌اش بيش از يك مرتبه بعمل نخواهد آمد و اين استفاده ‌بايستي در گذرنامه يا پروانه ورود مهاجر و خانواده او قيد شود.

تبصره ۴ - در مواردي كه اشياء و اثاثيه و سرمايه جنسي مهاجرين ايراني جداگانه حمل شده باشد و همراه آنان نباشد بشرط اينكه قبل از حركت ‌از محل مهاجرت بمتصدي حمل تسليم و فهرست و بارنامه حمل آن ها هنگام ورود مهاجر بايران بگمرك تسليم و حداكثر تا سه ماه از تاريخ ورود‌مهاجر وارد كشور شود مانند اشياء همراه او تلقي و مشمول معافيت مقرر خواهد بود مگر اينكه سرمايه جنسي كه صورت آن تسليم شده از قبيل ‌كارخانجات و ماشين آلات سنگين كه عرفاً قابل حمل در سه ماه نباشد كه در اين صورت مدت مزبور تا يك سال قابل تمديد است.

۱۰ - اشياء شخصي و اثاثيه منزل و افزار كار ايرانياني كه در كشورهاي خارجه فوت مي‌كنند با ارائه گواهي مقامات صلاحيتدار.

۱۱ - ظروف عادي و لفافهاي متعارفي بيروني كالاهاي وارده بكشور و ظروف عادي و لفاف متعارفي داخلي كالاهائي كه حقوق گمركي آن بمأخذ وزن خالص معين شده (‌از قبيل قوطي - محفظه - قرقره - مقوا و نظاير آن) و همچنين ظروف و لفاف كالاهاي صادراتي كشور كه پس از تخليه ‌محتويات آنها اعاده ميشود و همچنين كالاهاي صادراتي كشور كه بعلت منع ورود به كشور مقصد يا عدم امكان فروش در خارجه يا هر علل ديگري‌بايران بازگشت داده مي‌شود- در مورد ظروف و لفافهاي تجملي و غير عادي طبق ماده سوم اين قانون عمل ميشود.

۱۲ - دامهائيكه براي تعليف موقتاً بكشور وارد و يا از كشور خارج شده و پس از تعليف باز ميگردند و همچنين نتايج آنها در مدت تعليف.

كالاهاي ايراني كه بمنظور تعمير يا تكميل يا شركت در نمايشگاه ها بخارج كشور ارسال و پس از انجام منظور اعاده ميشود و همچنين كالاهاي‌ خارجي كه براي انجام همين منظور بايران وارد و سپس خارج ميگردد از كالاهاي صادره از ايران كه براي تعمير يا تكميل بخارجه فرستاده ميشود و‌در موقع اعاده بايران معادل ۱۵ درصد از اجرت تعمير يا تكميل آن به عنوان حقوق ورودي دريافت ميگردد مگر اينكه جدول تعرفه ضميمه اين قانون‌حقوق ورودي آن كالا از روي ارزش بمأخذ كمتر از پانزده درصد تعيين و يا از حقوق گمركي معاف شده باشد كه در آن صورت حقوق ورودي آن بمأخذ مقرر در جدول تعرفه از اجرت تعمير يا تكميل آن دريافت خواهد شد

۱۴ - لوكوموتيو و واگن و هواپيما كه بطور منظم در خطهاي بين ايران و كشورهاي خارجه حركت ميكنند با مقدار سوخت و روغن كه براي‌مصرف آنها در راه لازم باشد و همچنين كاميون يا گاري يا چهارپايان حامل كالا كه محمولات خود را در اولين گمركخانه ورودي تخليه و مراجعت‌مي‌نمايند.

۱۵ - فيلمهاي سينما توگراف كه جنبه علمي يا فني يا بهداشت عمومي دارد با گواهي نامه وزارت فرهنك.

۱۶ - نمونه‌هاي تجارتي بي‌بها.

۱۷ - مدال و نشان و هدايائيكه از طرف دولت هاي خارجه و مدال و نشانهائي كه از طرف مؤسسات خارجي رسماً باتباع ايران اعطاء ميشود‌ همچنين مدال و نشانهاي ورزشي كه توسط انجمن تربيت بدني وارد شود.

۱۸ - ماشين آلات - ابزار و لوازم آزمايشگاه - دارو و لوازم طبي و جراحي - كتاب و نقشه‌جات علمي و صنعتي كه از طرف اشخاص يا بنگاهها‌ براي استفاده در دانشكده‌ها و مدارس بوزارت فرهنك يا بدانشگاه مجاني و بلاعوض اهداء ميشود و همچنين آنچه از اشياء فوق و مصالح‌ساختماني (‌باستثناي مصالح ساختماني كه نظير آن در كشور توليد ميشود) از بودجه دولت منحصراً براي مصرف در دانشگاه يا مدارس عالي وارد‌ميشود

۱۹ - لوازم و اثاثيه و داروي مورد احتياج بيمارستانها و مؤسسات بهداشتي كه اشخاص نيكوكار يا سازمانها براي استفاده عمومي و مجاناً تأسيس‌كرده و يا ميكنند مشروط بر اينكه با گواهي وزارت بهداري منحصراً براي منظور خيريه و بدون حق انتقال بغير باشد.

۲۰ - كليه لوازم طبي و جراحي و اثاثيه و داروي مورد نياز بيمارستانهاي دولتي و مؤسسات بهداري دولتي كه از اعتبار بودجه عمومي كشور‌وارد شود يا اينكه اشخاص يا بنگاه هائي لوازم و اثاثيه و داروي مذكور را براي مصرف در بيمارستانها يا مؤسسات بهداري دولتي وارد و مجاناً بآنها ‌اهداء نمايند.

۲۱ - كالاهائي كه از طرف مؤسسات خيريه يا صليب احمر يا هلال احمر كشورهاي خارجه يا اشخاص نيكوكار بجمعيت شير و خورشيد سرخ ‌ايران يا بسازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي يا بجمعيت خيريه ثريا يا بنگاه حمايت مادران و نوزادان بلاعوض اهداء شود و همچنين كالائي كه‌جمعيت شير و خورشيد سرخ يا سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي و يا جمعيت خيريه ثريا و بنگاه حمايت مادران و نوزادان به منظور مصرف‌در امور خيريه با گواهي وزارت بهداري وارد نمايد.

۲۲ - آلات و ادوات حفاري و مواد شيميائي و وسائل عمليات علمي و فني و اتومبيل‌هاي باري كه توسط هيئت علمي باستان ‌شناسي كشورهاي‌ عضو كميسيون ملي تربيتي و علمي و فرهنگي ملل متحد (‌يونسكو) وارد شود بشرط آنكه صرفاً براي كارهاي حفاري و اكتشافات و تحقيقات علمي‌ شد.

۲۳ - اشيائيكه از طرف دولت‌هاي خارجي يا اشخاص بلاعوض بدولت ايران اهداء ميشود.

۲۴ - مواد شيميائي و مواد نباتي مانند سبوس و كنجاله و لوازم مربوطه كه با گواهي وزارت كشاورزي منحصراً براي مصرف امور مبارزه با ملخ ‌وارد شود

تبصره - كليه كالاها و اشياء مذكور در بندهاي ۱۸ تا ۲۴ علاوه بر معافيت از حقوق ورودي از كليه هزينه‌هاي گمركي و غير گمركي ديگر نيز (‌باستثناي حق باربري و انبارداري) معاف ميباشد.

۲۵ - كليه لوازم ساختن كروهاي بادي و موتوري حتي موتور براي آن ها و همچنين لوازم بافتن تور ماهيگيري و تهيه طناب و بافتن بادبان در جزاير‌و بنادر جنوب ايران بشرط آنكه با اطلاع اداره گمرك فقط بمصارف مذكور برسد.

۲۶ - قطعات كشتيهائيكه در كرانه‌هاي ايران غرق شده و يا بخاك نشسته و همچنين متعلقات كشتيهاي ايراني كه در آبهاي خارجه غرق گرديده‌ يا بخاك نشسته مشروط بر اينكه در ظرف يك سال بايران حمل شود.

۲۷ - لوازم و اشياء مورد احتياج هنرستان عالي موسيقي و موسيقي ملي هنرستان دختران و پرورشگاه اتيام شاهپور و هنرستان هنرهاي زيبا كه ‌تهيه آن در داخله كشور مقدور نباشد بتشخيص اداره كل هنرهاي زيباي كشور و گواهي وزارت فرهنك.

۲۸ - كليه كالاهاي راه‌آهن دولتي ايران از كليه حقوق و عوارض گمركي و غير گمركي كه بوسيله گمرك وصول ميشود باستثناي انبارداري.

تبصره - كالاهاي راه‌آهن از پرداخت حق باربري بشرطي معاف خواهد بود كه عمل مذكور بوسيله كارگران و وسائط نقليه خود راه‌آهن انجام‌ شود.

۲۹ - كليه كالاهاي متعلق باداره بنادر و كشتيراني كه براي امر كشتيراني و اسكله‌سازي و نگاهداري تأسيسات بندري و همچنين انواع‌ جرثقيل‌ها و موتور كشتي و مصالح مربوط بتعميرات كشتيها و لاروبي و گوئه و فانوسهاي دريائي و نظاير آن كه براي اداره كل بنادر و كشتيراني از‌محل بودجه اداره نامبرده تهيه و وارد شود و نيز كليه كالاهائيكه اداره كل گمرك براي تجهيزات و پيشرفت كارهاي خود وارد خواهد كرد.

۳۰ - ماشين آلات مختص راه‌سازي كه براي وزارت راه و از محل بودجه وزارت نامبرده تهيه و وارد كشور شود.

۳۱ - كالاي تلفني مورد احتياج شركت سهامي تلفن ايران كه توسط شركت نامبرده با گواهي وزارت پست و تلگراف وارد شود.

۳۲ - ماشين آلات - دستگاهها و لوازمي كه براي سد سازي از محل بودجه دولت خريداري و وارد شود.

۳۳ - آمپولهاي خالي شيشه و شيشه‌هاي خالي مخصوص و سرشيشه پلاستيكي و فلزي و لوله‌هاي خالي شيشه و فلزي مخصوص براي جا دادن ‌داروهاي آماده ساخت كارخانجاتي كه با اجاره وزارت بهداري در ايران تأسيس شده يا ميشود و همچنين قوطيهاي خالي حلبي كه براي جا دادن همان‌ شيشه‌ها و آمپولها و لوله‌ها بوسيله كارخانجات مزبور وارد شوند و همچنين آن نوع دارو و يا فرآورده‌هاي شيميائي كه ماده اوليه و ضروري براي‌ساختن داروهاي آماده مذكور باشند و توسط همان كارخانجات منحصراً براي همين منظور وارد شود در صورتيكه دارو معافيت داشته باشد مشمول‌معافيت گمركي خواهند شد.

۳۴ - بمنظور اينكه مصنوعات داخلي بتواند با كالاهاي مشابهي كه از خارج وارد ميشود رقابت كند دولت مجاز است بپيشنهاد وزارت صنايع‌ و معادن حقوق گمركي مربوط بمواد اوليه و قطعات ماشين آلات صنعتي و كشاورزي و دستگاههاي الكتريكي و وسايل حمل و نقل كه كارخانجات‌مزبور بكشور وارد و در آن كارخانه‌ها تكميل و يا سوار ميشود بميزان لازم تخفيف داده و يا بكلي معاف نمايد

تبصره ۱ - كالا و اجناسي كه بموجب قوانين مخصوص يا بموجب بندهاي ۱ تا ۵ و ۱۹ تا ۲۳ و ۲۷ تا ۳۱ و ۳۴ اين ماده با معافيت مرخص‌ميشود در صورتيكه قبل از انقضاء دهسال از تاريخ ترخيص آن بديگري واگذار شود بهر عنوان كه باشد بايد حقوق و عوارض گمركي آن قبل از‌واگذاري تأديه شود.

اشخاص يا مؤسساتي كه از اين معافيت‌ها استفاده كرده يا ميكنند موظفند قبل از واگذاري اجناس بديگري آن شخص را بگمرك معرفي و قبل از‌رؤيت پروانه گمركي اجناس مزبور از تحويل آن خودداري كنند و اشخاصي كه كالاهاي فوق بآنان واگذار ميشود مكلفند قبل از تحويل گرفتن آنها باداره گمرك مراجعه و تشريفات قانوني مربوط بترخيص كالا را انجام دهند و سند گمركي دريافت و سپس اقدام بتصرف كالا نمايند.

هر گاه فروشندگان كالاي واگذار شده را بدون انجام تشريفات بالا و پرداخت حقوق و عوارض گمركي بتصرف خريدار بدهند عمل آنان قاچاق‌محسوب است و طبق مقررات قانون كيفر مرتكبين قاچاق با آنان رفتار خواهد شد

مدت مقرر در اين تبصره در مورد اتومبيل هاي سواري كه توسط نمايندگان سياسي خارجه مقيم ايران با معافيت وارد و بديگري واگذار شود بشرط‌ رعايت معامله متقابله نسبت بنمايندگان سياسي ايران در آن كشورها پنج سال خواهد بود

اداره گمرك ميتواند در مورد فوق بتناسب فرسودگي كالا از حقوق و عوارض تخفيف دهد

تبصره ۲ - موضوع معافيت مذكور در بندهاي ۲۱ - ۲۷ - ۲۸ - ۲۹ - ۳۰ - ۳۱ - ۳۲ منحصراً بر اساس سال ۱۳۳۷ مي‌باشد و از اول سال ۱۳۳۸‌طبق قانون بودجه سال ۱۳۳۷ رفتار خواهد شد

ماده ۲۱ - علاوه بر كالاهائيكه بموجب جدول و تعرفه گمركي ضميمه اينقانون و يا طبق سهميه اقتصادي ساليانه ورود آنها غير مجاز است‌كالاهاي مشروحه ذيل نيز ممنوع مي‌باشد

۱ - اسلحه گرم و سرد جنگي و شكاري از هر قبيل مگر با اجازه مخصوص دولت در هر مورد

۲ - باروت - چاشني - فشنك - گلوله - ديناميت و ساير مهمات جنگي و مواد محترقه (‌باستثناي فشنگهاي مخصوص آتش‌نشاني) جز با اجازه‌مخصوص دولت در هر مورد

تبصره - قبول رژيم كالاهاي انتقالي (‌ترانسبردمان) در مورد اسلحه و مهمات و همچنين ترياك خارجي ممنوع است مگر با اجازه مخصوص دولت.

۳ - دستگاههاي عكاسي و فيلمبرداري كه در هواپيما بكار ميرود جز با اجازه مخصوص دولت در هر مورد.

۴ - ورود دستگاههاي فرستنده و تلگراف و تلفن و بي‌سيم و آلات متعلق بآنها باستثناي آنچه كه براي رفع حوائج بيسيم دولت ايران لازم باشد يا‌ موسسات متفرقه بموجب اجازه رسمي وزارت پست و تلگراف و تلفن وارد نمايند.

۵ - صفحات گرامافون و نوارهاي ضبط صوت پر شده - كتاب مجله - روزنامه و هر نوع نوشته و مطبوعات و صور و علاماتي كه مخالف نظم‌ عمومي و يا مخالف اصول مذهب رسمي كشور و حسن اخلاق باشد (‌بتشخيص وزارت كشور يا وزارت فرهنك يا شهرباني يا اداره كل انتشارات و‌راديو.)

۶ - اجناسيكه روي خود آنها يا روي لفاف معمولي آنها نشاني و نام بنگاه يا شعار يا مشخصات ديگري باشد كه موجبات اغفال نسبت بسازنده ‌يا خواص و يا مشخصات اصلي اجناس نامبرده را فراهم نمايد

۷ - كالاهائيكه داراي نشان شير و خورشيد و يا پرچم ايران باشد (‌مگر اينكه واردكننده آن دولت باشد) و همچنين مدال و دكمه‌هاي فلزي مشابه ‌مسكوكات كشور

۸ - اسكناسهاي خارجي كه در كشور مبدأ از جريان قانوني خارج شده است و همچنين اسكناس - تمبر و نوارچسب‌هاي تقلبي و ساختگي

۹ - بليط لاطار.

تبصره - از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين كه درباره ممنوعيت ورود كالاهاي خارجي موجود است ملغي ميباشد

ماده ۲۲ - دولت ميتواند با صدور تصويبنامه ترانزيت يا كابوتاژ هر كالائي را باقتضاي مصالح اقتصادي يا امنيت عمومي محدود يا مقيد بشرايطي بنمايد.

ماده ۲۳ - دربار شاهنشاهي مشمول مقررات مربوط بممنوعيتهاي ورودي گمركي نميباشد.

ماده ۲۴ - روساي مأمورين سياسي نيز بشرط معامله متقابله حق دارند اشياء ممنوعه را براي مصارف خود يا اعضاي سياسي خود يا تشخيص و‌گواهي وزارت امور خارجه مستقيماً بنام خود وارد كند ولي واگذاري اين قبيل اشياء بديگران بهر عنوان مطلقاً ممنوع است - در صورت انتقال‌ طبق تبصره يك ذيل ماده ۲۰ رفتار خواهد شد.

فصل پنجم

مقررات مختلفه

ماده ۲۵ - كالاهائيكه بگمرك تحويل شده است در صورتيكه مفقود شود يا خسارتي بدان وارد آيد بهاي تمام شده آن و در صورت خسارت‌ديدگي غرامت معادل ميزان خسارت وارده از طرف گمرك به صاحب مال پرداخت خواهد شد مگر در مواردي كه فقدان يا خسارت ناشي از كيفيت خود ‌كالا يا بدي باربندي يا انقلابات جوي يا سوانح طبيعي يا قوه قهريه (‌فورس‌ماژور) باشد مسئوليت نقصان طبيعي يا فاسد شدن جنس در صورتي كه ‌مربوط بعمل گمرك نباشد متوجه گمرك نخواهد بود.

تبصره - جبران خسارت صاحب مال از طرف گمرك رافع مسئوليت از انبارداران و مامورين مربوطه گمرك نخواهد بود.

ماده ۲۶ - واردكنندگان كالا ميتوانند نقل كالاي خود را بانبار اختصاصي ملكي يا استيجاري خود از گمرك تقاضا نمايند. اداره گمرك ميتواند ‌تقاضاي صاحب مالرا با شرايط تضميني بپذيرد. انبارهاي اختصاصي بايد داراي استحكام كافي بوده و حائز شرايطي كه در آئين‌نامه گمركي براي اينگونه انبارها تعيين ميشود.

تبصره - مسئوليت فقدان يا نقصان يا آسيب‌ديدگي كالا در انبارهاي اختصاصي متوجه گمرك نيست و صاحب مال مكلف است بشرط آنكه‌ محرز گردد سوء نيتي در بين نبوده كليه حقوق و عوارض متعلقه به كالاهاي مفقود و يا آسيب‌ ديده را فوراً بپردازد و در غير اين صورت كالاي مفقود يا‌كسري قاچاق محسوب خواهد شد.

ماده ۲۷ - كالاهائي كه بعنوان ترانزيت و ورود موقت يا كابوتاژ بگمرك اظهار شده است هر گاه در عرض مهلت مقرر از كشور با اطلاع گمرك‌خارج يا بكشور وارد نگردد اين عمل در مورد كالاهاي مجاز تخلف از مقررات گمركي و در مورد كالاهاي غير مجاز يا ممنوع‌الورود يا ممنوع‌الصدور‌قاچاق محسوب ميشود مگر آنكه با مدارك كافي مسلم گردد كه عدم خروج كالا از كشور (‌در مورد ترانزيت) يا عدم ورود كالا بكشور (‌در مورد‌كابوتاژ) معلول قوه قهريه (‌فورس‌ماژور) بوده است يا آنكه عين كالا بدون هيچگونه دخل و تصرف بگمرك تحويل شود و در اين صورت نسبت بكالا طبق آئين‌نامه گمركي رفتار خواهد شد.

ماده ۲۸ - طرز عمل نسبت بورود و خروج بسته‌هاي پيك سياسي در آئين‌نامه گمركي تعيين خواهد شد.

ماده ۲۹ - تنها مرجع حل اختلافات در تشخيص نوع كالا و تطبيق مشخصات آن با مندرجات تعرفه گمركي و ساير اختلافات ناشي از اجراي‌مقررات گمركي كميسيون دائمي تعرفه است رأي و تشخيص اين كميسيون در مواردي كه مابه‌التفاوت موضوع اختلاف دويست و پنجاه هزار ريال يا‌كمتر باشد قاطع خواهد بود

در موارديكه مابه‌التفاوت از دويست و پنجاه هزار ريال تجاوز كند و طرف نسبت بآن معترض باشد ميتواند در عرض مدت يكماه از تاريخ ابلاغ‌ رأي كميسيون دائمي تعرفه تقاضاي تجديد نظر نمايد.

اين تقاضا در كميسيون متشكل از رئيس ديوان محاسبات - مدير كل بانك ملي ايران يا يكي از معاونين بانك - مدير كل بانك ملي ايران يا يكي از معاونين بانك. مدير كل وزارت بازرگاني يا مدير كل وزارت صنايع و معادن (‌بسته به موضوع آن) - نماينده اتاق بازرگاني تهران مدير كل گمرك يا معاون او رسيدگي مي‌شود و رأي صادره اين كميسيون‌قاطع خواهد بود.

تبصره - طرز تشكيل و محل انعقاد كميسيون دائمي تعرفه و كميسيون تجديد نظر و نحوه رسيدگي به اختلافات مذكور بالا در آئين‌نامه گمركي تعيين‌خواهد شد.

ماده ۳۰ در موارديكه كالا در حين حمل از مبدأ تا مرز ايران يا در مدت توقف در انبارهاي گمرك ضايع يا فاسد شده باشد صاحب كالا يا نماينده ‌او ميتواند تقاضاي اعاده بخارجه يا نابود ساختن آن كالا را بدون پرداخت حقوق و عوارض ورودي (‌به استثناي حق باربري) بنمايد و يا تقاضا كند ‌قسمت سالم را از قسمت فاسد تفكيك نموده و فقط حقوق و عوارض قسمتي كه سالم و بي‌عيب تشخيص و از گمرك مرخص ميشود بپردازد در‌صورتيكه تفكيك قسمت سالم از فاسد مقدور نباشد گمركخانه ورودي ميتواند بنا بتقاضاي صاحب مال و يا اجازه اداره كل گمرك بنسبت‌ فساد و تباهي وارد به آن كالا تخفيفي در حقوق گمركي و حق انحصار و ساير هزينه‌هاي ورودي (‌باستثناء حق باربري) اعطاء نمايد.

ماده ۳۱ - حق انحصار داخلي قند و شكر و مواد قنددار وارده بكشور و همچنين عوارض‌ بندري و بهداري بشرح زير دريافت خواهد شد:

۱- حق انحصار قند و شكر

يك كيلو

۲۵/۱ ريال

۲- حق انحصار مواد قنددار

داراي بيش از چهل درصد

« ۰۰/۲ «

۳- عوارض بهداري بندر

يك تن

۵.۰۰ «

۴- عوارض‌بندي در شمال

«

۲۴.۰۰ «

۵- عوارض‌بندي در جنوب

«

۱۵.۰۰ «


تبصره - ساير حقوق انحصاري كه از طرف گمرك وصول مي‌شده تا زماني كه مجوز دريافت حقوق مزبور به قوت خود باقي است دريافت خواهد ‌شد.

ماده ۳۲ - دو در هزار از مجموع حقوق و هزينه‌هاي گمركي و غير گمركي (‌باستثناي حق بيمه و عوارض شهرداري) كه بوسيله گمرك وصول‌ميشود براي پاداش كارمندان و كاركنان گمرك كه در پيشرفت امور گمرك مؤثر بوده‌اند تخصيص داده مي‌شود كه ماهيانه از درآمد وصولي برداشت و بتشخيص مدير كل گمرك تقسيم شود

ماده ۳۳ - اين قانون از تاريخ تصويب بموقع اجرا گذاشته ميشود و شامل كالاهائي كه در تاريخ اجراي اينقانون در گمركخانه‌ها موجود ميباشد‌و حقوق گمركي آنها تأديه نشده است خواهد بود.

ماده ۳۴ - از تاريخ اجراي اين قانون لايحه قانوني مصوب ششم تير ماه ۱۳۳۴ كميسيون مشترك مجلسين و همچنين قوانين مشروحه ذيل ملغي‌ مي‌گردد:

۱ - لايحه قانوني تعرفه گمركي مصوب ۱۲ مرداد ماه ۱۳۲۹ و همچنين قوانين مذكور در ماده نهم لايحه قانوني مزبور.

۲ - ماده هشتم قانون متمم بودجه ۱۳۱۴ راجع به انحصار كالاي اتومبيل

۳ - ماده سي و پنج قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب ۲۹ اسفند ماه ۱۳۱۲.

۴ - تبصره چهارم ماده هشتم قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب ۲۹ اسفند ماه ۱۳۱۲

ماده ۳۵ - مقررات اجرائي اينقانون بموجب آئين‌نامه‌اي كه از طرف وزارت گمركات و انحصارات تهيه و بتصويب كميسيونهاي گمركات و‌انحصارات و بازرگاني و دادگستري مجلسين خواهد رسيد تعيين ميگردد.

تبصره - وزارت گمركات و انحصارات مكلف است آئين‌نامه مذكور در اين ماده را از تاريخ تصويب اين قانون منتها در ظرف پانزده روز تهيه و به ‌كميسيون گمركات و انحصارات و بازرگاني تقديم نمايد و اداره كل گمرك مجاز است آئين‌نامه مذكور را موقتاً تا تصويب نهائي به موقع اجرا بگذارد.

ماده ۳۶ - وزارت گمركات و انحصارات و دادگستري مأمور اجراي اين قانون مي‌باشند.

قانون فوق كه مشتمل بر سي و شش ماده و يك تبصره و جدول ضميمه است در جلسه روز سه‌شنبه دهم تير ماه يكهزار و سيصد و سي و هفت بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

نايب رئيس مجلس شوراي ملي – عماد تربتي

جدول ضميمه تعرفه گمركي بطور جداگانه ضمن همين شماره روزنامه چاپ ميشود

قانون بالا در جلسه ۱۳۳۷.۳.۱۹ به تصويب مجلس سنا رسيده است.

طبقه‌بندي فصل‌هاي تعرفه گمركي

فصل يكم

حيوانات زنده و مواد حيواني

شماره تعرفه

بخش ۱ - حيوانات زنده (‌باستثناءِ ماهي‌ها و قشرداران


و صدفداران)

۱ تا ۱۲

بخش ۲ – گوشت

۱۳ تا ۱۸

بخش ۳ - ماهي‌ها و قشرداران و صدف‌داران

۱۹ تا ۲۱

بخش ۴ - شير و لبنيات - تخم مرغ – عسل

۲۲ تا ۲۸

بخش ۵ - مواد اوليه و ساير محصولات خام حيواني

۲۹ تا ۳۹


فصل دوم

محصولات نباتي

بخش ۶ - گياههاي زنده و محصولات گلكاري

۴۰ تا ۴۴

بخش ۷ - سبزيجات - گياه - ريشه و پيازهاي خوراكي

۴۵ تا ۵۳

بخش ۸ - ميوه‌هاي خوراكي

۵۴ تا ۶۲

بخش ۹ - قهوه - چاي - ادويه‌جات

۶۳ تا ۶۷

بخش ۱۰ – غلات

۶۸ تا ۷۴

بخش ۱۱ - اقسام آرد - مالت – نشاسته

۷۵ تا ۸۲

بخش ۱۲ - دانه و ميوه‌هاي روغن‌دار - دانه و برزها و ميوه‌هاي مختلف گياههاي صنعتي و داروئي - كاه و علوفه

۸۳ تا ۹۱شماره تعرفه

بخش ۱۳ - مواد اوليه براي رنگرزي و دباغي - صمغ‌ها - ‌انگم و ساير شيره و عصاره‌هاي نباتي

۹۲ تا ۹۴

بخش ۱۴ - مواد گياهي قابل بافت و تراش‌پذير ‌و ساير مواد اوليه و محصولات خام نباتي

۹۵ تا ۹۹


فصل سوم

مواد چرب - چربي - روغن و مشتقات آن - چربيهاي خوراكي تهيه شده - موم حيواني يا نباتي

بخش ۱۵ - مواد چرب - چربي - روغن و مشتقات آن - چربيهاي خوراكي آماده شده موم حيواني يا نباتي

۱۰۰ تا ۱۱۵فصل چهارم

خوراكيها - نوشابه - آبگونهاي الكل‌دار - سركه - توتون و تنباكو

بخش ۱۶ - فرآورده‌هاي گوشت و ماهي و قشردارها و صدفدارها

۱۱۶ تا ۱۲۱

بخش ۱۷ - قند و شكر و شيريني

۱۲۲ تا ۱۲۶

بخش ۱۸ - كاكائو و فرآورده‌هاي آن

۱۲۷ تا ۱۳۲

بخش ۱۹ - خوراكيهاي ساخته شده از آرد و يا نشاسته

۱۳۳ تا ۱۳۶

بخش ۲۰ - سبزيجات و ميوه‌جات و گياهها - ساخته يا آماده شده

۱۳۷ تا ۱۴۴

بخش ۲۱ - فرآورده‌هاي خوراكي گوناگون

۱۴۵ تا ۱۵۰

بخش ۲۲ - نوشابه - آبگونهاي الكلي و سركه

۱۵۱ تا ۱۶۱

بخش ۲۳ - آخال و تفاله صنايع خوراكسازي

۱۶۲ تا ۱۷۰

بخش ۲۴ - توتون و تنباكو

۱۷۱ و ۱۷۲


فصل پنجم

مواد كاني

شماره تعرفه

بخش ۲۵ - نمك - گوگرد - خاك - سنگ - آهك و سيمان

۱۷۳ تا ۱۹۴

بخش ۲۶ - كلوخه‌هاي كاني - جوش – خاكستر

۱۹۵ تا ۱۹۸

بخش ۲۷ - سوختهاي كاني - روغن‌هاي كاني و مواد قيري و محصولات تقطير آنها

۱۹۹ تا ۲۱۱


فصل ششم

مواد شيميايي و داروئي - رنگ و ورني - عطريات - صابون - شمع و همانند - چسب و ژلاتين - مواد محترقه - كود


بخش ۲۸ - مواد شيميائي و داروئي

۲۱۲ تا ۲۹۲

بخش ۲۹ - محصولات شيميائي آماده و محصولات ديگر براي سينما ‌توگرافي و عكاسي

۲۹۳ تا ۲۹۷

بخش ۳۰ - عصاره‌هاي دباغي و رنگرزي - رنگها - ‌سيكاتيف‌هاورني‌ها - بتونه‌ها - مركب - مداد و مغز مداد

۲۹۸ تا ۳۱۴

بخش ۳۱ - روغنهاي اسانسي و اسانسها - مواد معطر ‌مصنوعي و عطريات

۳۱۵ تا ۳۱۹

بخش ۳۲ - صابون - شمع و ساير فرآورده‌هائيكه از روغن - ‌از چربي يا از موم تهيه ميشود و اشياء همانند

۳۲۰ تا ۳۲۵

بخش ۳۳ - كازئين - آلبومين - ژلاتين - چسب و آهار

۳۲۶ تا ۳۳۳

بخش ۳۴ - مواد قابل انفجار - آتش بازي - كبريت و ‌اشياء ديگر ساخته شده از مواد قابل اشتعال

۳۳۴ تا ۳۴۱

بخش ۳۵ – كود

۳۴۲ تا ۳۴۷


فصل هفتم

پوست - چرم - پوستهاي نرم و مصنوعات آنها

بخش ۳۶ - پوست و چرم

۳۴۸ تا ۳۵۷

بخش ۳۷ - اشياء ساخته شده از چرم از پوست

۳۵۸ تا ۳۶۵

بخش ۳۸ - پوستهاي نرم

۳۶۶ تا ۳۶۸


فصل هشتم

كائوچو و اشياءِ ساخته شده از آن

بخش ۳۹ - كائوچو و اشياءِ ساخته شده از آن

۳۶۹ تا ۳۷۹


فصل نهم

چوب - چوب‌پنبه و اشياء ساخته شده از آنها مصنوعات از مواد قابل بافت

بخش ۴۰ ) چوب و اشياءِ چوبي

۳۸۰ تا ۴۰۵

بخش ۴۱ - چوب‌پنبه و مصنوعات آن

۴۰۶ تا ۴۱۰

بخش ۴۲ - مصنوعات ني - جگن و گياههاي ديگر همانند ‌قابل بافت

۴۱۱ تا ۴۱۴


فصل دهم

كاغذ و متفرقات آن شماره تعرفه

بخش ۴۳ - موارديكه براي ساختن كاغذ بكار ميرود

۴۱۵ تا ۴۱۶

بخش ۴۴ - مقوا و كاغذ و اشياء از مقوا يا از كاغذ

۴۱۷ تا ۴۳۵

بخش ۴۵ - كتاب و محصولات چاپ

۴۳۶ تا ۴۴۰

فصل يازدهم

مواد نسجي و مصنوعات آن

بخش ۴۶ - ابريشم - لاس و كج ابريشم - ‌ابريشم مصنوعي و الياف نسجي مصنوعي - رشته‌هاي فلزي

۴۴۱ تا ۴۹۲

بخش ۴۷ - پشم - كرك – مو

۴۹۳ تا ۵۱۷

بخش ۴۸ – پنبه

۵۱۸ تا ۵۴۰

بخش ۴۹ - كتان - شاهدانه - كنف - رامي و ‌مواد نسجي نباتي ديگر ۵۴۱ تا ۵۶۱


بخش ۵۰ - اوات‌ها - نمد - طناب و اشياءِ ‌ساخته شده از طناب - منسوجات مخصوص و اشياء فني

۵۶۲ تا ۵۷۹

بخش ۵۱ - پارچه و اشياء كشباف (Bonneteries ) ساده يا كشدار

۵۸۰ تا ۵۸۳

بخش ۵۲ - لباس‌رو - جامه (Lingeries) و ساير اشياء مهيا

۵۸۴ تا ۵۹۷

بخش ۵۳ - ژنده – كهنه

۵۹۸ و ۵۹۹


فصل دوازدهم

كفش - كلاه - چتر - عصا و اشياء تزئيني (‌مد)

شماره تعرفه

بخش ۵۴ - كفش (‌انواع آن)

۶۰۰ تا ۶۰۶

بخش ۵۵ - كلاه و كاسكت

۶۰۷ تا ۶۱۶

بخش ۵۶ - چتر – عصا

۶۱۷ تا ۶۲۱

بخش ۵۷ - پرهاي زينتي آماده و اشياء ساخته شده از پر -‌ گل مصنوعي اشياء ساخته شده از موي انسان – بادبزن

۶۲۲ تا ۶۲۷


فصل سيزدهم

مصنوعات از سنگ و از مواد معدني ديگر - محصولات صنعت فخاري - شيشه و مصنوعات شيشه‌اي

بخش ۵۸ - اشياءِ ساخته شده از سنگ و مواد كاني ديگر

۶۲۷ تا ۶۴۵

بخش ۵۹ - محصولات سراميكي (Produits Ceramiques) (‌فخاري

و چيني‌سازي)

۶۴۶ تا ۶۶۲

بخش ۶۰ - شيشه و مصنوعات شيشه‌اي

۶۶۳ تا ۶۸۱

فصل چهاردهم

مرواريد اصل - سنگهاي گرانبها - فلزات گرانبها - اشياءِ ساخته شده از مواد نامبرده - مسكوك

بخش ۶۱ - مرواريد اصل - سنگهاي گرانبها - فلزات گرانبها و اشياء ساخته شده از آنها

۶۸۲ تا ۶۹۲

بخش ۶۲ – مسكوك

۶۹۳ تا ۶۹۵

فصل پانزدهم

فلزات معمولي و مصنوعات آنها شماره تعرفه

بخش ۶۳ - آهن - چدن – پولاد

۶۹۶ تا ۷۵۵

بخش ۶۴ – مس

۷۵۶ تا ۷۶۹

بخش ۶۵ – نيكل

۷۷۰ تا ۷۷۳

بخش ۶۶ – آلومينيوم

۷۷۴ تا ۷۸۴

بخش ۶۷ – سرب

۷۸۵ تا ۷۸۹

بخش ۶۸ – روي

۷۹۰ تا ۷۹۳

بخش ۶۹ – قلع

۷۹۴ تا ۷۹۹

بخش ۷۰ - فلزات معمولي ديگر و همجوشهاي آنها

۸۰۰ و ۸۰۱

بخش ۷۱ - اشياءِ گوناگون ساخته شده از فلزات معمولي ‌كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول عنوان ديگر تعرفه نشود

۸۰۲ تا ۸۱۹

فصل شانزدهم

ماشين آلات و دستگاهها - اسباب و لوازم برق

بخش ۷۲ - ديگ بخار - ماشين آلات - دستگاه و آلات ميكانيكي ‌و قطعات منفصله آنها

۸۲۰ تا ۸۵۸

بخش ۷۳ - ماشين آلات و دستگاههاي برقي و اشيائيكه در مصارف ‌الكتروتكنيكي بكار برده ميشود و قطعات منفصله آنها

۸۵۹ تا ۸۷۸

فصل هفدهم

لوازم حمل و نقل

بخش ۷۴ - وسائط نقليه چرخ‌دار براي راه‌آهن - ‌لوازم راه‌آهن و لوازم ترامواي

۸۷۹ تا ۸۸۸

بخش ۷۵ - اتومبيل - چرخ و عرابه‌هاي ديگر

۸۸۹ تا ۸۹۹

بخش ۷۶ - هواپيما و كشتي

۹۰۰ تا ۹۰۷

فصل هيجدهم

اسباب و دستگاههاي علمي و دقيق - ساعت - آلات موسيقي

بخش ۷۷ - اسباب و دستگاههاي اپتيك - سنجش – آلات ‌دقيق و ساير اسباب و دستگاههائيكه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول عنوان ديگر تعرفه نشود

۹۰۸ تا ۹۲۷

بخش ۷۸ – ساعت

۹۲۸ تا ۹۳۵

بخش ۷۹ - آلات موسيقي

۹۳۶ تا ۹۵۰

فصل نوزدهم

اسلحه و مهمات

بخش ۸۰ - اسلحه

۹۵۱ تا ۹۵۴

بخش ۸۱ – مهمات

۹۵۵ تا ۹۵۶

فصل بيستم

كالا و محصولات مختلف كه مشمول عنوان ديگر تعرفه نشود.

بخش ۸۲ - مصنوعاتي كه در جاي ديگر گفته نشده ‌و مشمول عنوان ديگر تعرفه نشود از مواد ‌تراش‌پذير يا قالب‌پذير طبيعي يا مصنوعي

۹۵۷ تا ۹۶۷

بخش ۸۳ - جاروب - ماهوت پاك‌كن - فرچه – مسواك - ‌قلم مو - غربال و الك

۹۶۸ تا ۹۷۳

بخش ۸۴ - بازيچه - اسباب‌بازي - اشياء براي تفريح يا ورزش

۹۷۴ تا ۹۸۰

بخش ۸۵ - تكمه - قلم‌ها (Port Plumes) غلاف مداد (Porte Crayons) لوازم تدخين

۹۸۵ تا ۹۸۱

فصل بيست و يكم

هنرهاي زيبا و اشياءِ كلكسيون

بخش ۸۶ - هنرهاي زيبا و اشياءِ كلكسيوني

۹۸۶ تا ۹۹۱

مقررات مقدماتي

۱ - اشيائيكه از مواد مختلفي تركيب يافته باشد و براي آن اشياءِ طبقه‌بندي بخصوصي تعيين نگرديده باشد تابع تعرفه‌بندي آن ماده‌اي خواهد بود كه‌از لحاظ صورت ظاهر آن اشياءِ و يا از حيث مصرف آنها نسبت بمواد ديگري كه در ساخت آن بكار برده شده برتري داشته باشد.

براي اجراي منظور بالا وجود مواديكه در اشياء مذكور بمقادير ناچيزي بكار رفته و تأثير اساسي در وضع ظاهر اشياءِ يا خواص آنها نداشته باشد‌طرف توجه قرار نميگيرد.

۲ - اشيائيكه قسمتهاي مختلف آنها جزء لاينفك يكديگر نبوده و فقط در موقع مصرف آنها آن قسمتها داخل يكديگر يا روي يكديگر و يا بموازات‌ يكديگر قرار ميگيرد مانند اشياءِ مركب بمعني جمله يك بالا تلقي نميشود بلكه هر قسمت از اشياء مزبور عليهده برحسب نوع مواديكه در ساخت ‌آن بكار رفته طبقه‌بندي ميشود.

۳ - جز در موارد استثنائي كه مخصوصاً پيش‌بيني شده باشد قطعات مجزائي كه براي تشكيل يك شئ واحد وارد ميشود ولو مختلف ‌الجنس هم باشد ‌وقتيكه با هم وارد ميشود تابع تعرفه‌بندي همان شيٴ كامل خواهد بود ولو اينكه در بسته‌هاي جداگانه بسته‌بندي شده باشد و فقدان بعضي از قطعات‌غير اساسي مانع اجراء اين دستور نخواهد بود.

۴ - اشيائيكه با وجود مركب بودن از چندين ماده بر طبق قواعد عمومي يا خصوصي مندرج در تعرفه مشمول تعرفه‌بندي بخش يا قسمت اشياء ‌ساخته شده از يك ماده تنها ميگردد بايد در همان شماره‌اي طبقه‌بندي شود كه براي اشياء ساخته شده از يك ماده تنها پيش‌بيني شده است ولو اينكه ‌در آن شماره مركب بودن آن اشياء از مواد ديگري اصلا پيش‌بيني نشده يا بطور ناكاملي پيش‌بيني شده باشد.

۵ - وجود علامت كارخانه يا نام سازنده يا فروشنده يا تعيين كشور مبدأ يا مشخصات همانند ديگر در روي اشياء كه جنبه زينت نداشته باشد قابل توجه‌ نبوده و تأثيري در طبقه‌بندي محصولات ساخته نخواهد داشت.

۶ - مقررات پنجگانه بالا دستور عمومي واصل كلي براي اجراي مندرجات تعرفه است مگر اينكه در بعضي از فصول تعرفه شرايط و طبقه‌بنديهائي‌ مغاير اين اصول پنجگانه بصراحت ذكر شده باشد.

جدول تعرفه ضميمۀ قانون تعرفه گمركي

شماره تعرفه

نوع كالا

حقوق گمركي


يكه

ميزان ـ ريال


فصل يكم ـ حيوانات زنده و مواد حيواني

بخش يك ـ حيوانات زنده

(باستثناءِ ماهيها و قشرداران و صدفداران)۱

اسب ـ ماديان ـ كره اسب

عدد

بخشوده

۲

الاغ ـ قاطر ـ كره‌الاغ ـ كره قاطر

»

»

۳

گاو ـ گاوميش ـ گوساله

»

»

۴

قوچ ـ ميش ـ بره

»

»

۵

بز ـ بزغاله

»

»

۶

خوك:

الف ـ بچه خوك

ب ـ خوك


»

»


۱۰۰

۲۰۰

۷

خرگوش اهلي

»

۲۰

۸

پرندگان خانگي

تبصره ـ كبوترهاي اهلي و نامه بر مشمول شماره ۸ ميشود

كيلو

بخشوده

۹

شكارهاي چرنده و پرنده

»

»

۱۰

سگ

ازروي ارزش

۳۰درصد

۱۱

زنبور عسل

كيلو

بخشوده

۱۲

حيوانات زنده كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول عنوان ديگر تعرفه نشود:

الف ـ شتر و بچه شتر

ب ـ ساير حيوانات و ساير پرندگانعدد

»»

»


بخش دو ـ گوشت۱۳

گوشت قصابي:

گوشت گاو ـ گاوميش ـ گوساله ـ گوسفند ـ بره ـ بز ـ بزغاله ـ خوك و بچه خوك (جز پيه خوك Lard)- اسب ـ تازه يا سرد شده و يا منجمد تبصره ـ حيوانات كشته وامعاء و اشياء خوراكي آن كه جداگانه وارد شود مشمول شماره ۱۳ ميگردد
»
۱۰۱۴

پرندگان خانگي كشته

تبصره ـ جگر تازه پرندگان مشمول همين شماره ميباشد

»

۱۰

۱۵

شكارهاي كشته چرنده و پرنده

»

۱۰

۱۶

ساير گوشتهاي تازه ـ سرد شده ـ منجمد (جز پيه خوك)

»

۱۰

۱۷


۱۸


پيه خوك ـ تازه نمك زده ـ خشك كرده ـ دودي يا آماده شده بنحو ساده ديگر

گوشتهاي نمك زده ـ خشك كرده ـ دودي پخته يا آماده شده بنحو ساده ديگر

تبصره ـ گوشتهائيكه براي محفوظ ماندن از نفوذ هوا در قوطيها يا هر نوع ظرف و يا محفظه وارد شود مشمول شماره ۱۸ نخواهد بود.

»


»

۲۵


۲۵بخش سه ـ ماهيها و قشرداران و صدفداران۱۹


ماهي تازه (زنده يا غير زنده) و ماهيهائيكه بنحوي از انحاء بحالت تازه نگهداري شده است.

»

بخشوده

۲۰

ماهي نمك زده ـ خشك كرده يا دودي

تبصره ـ ماهيهائي كه براي محفوظ ماندن از نفوذ هوا در قوطيهاي حلبي يا در ظروف شيشه اي يا سفالي يا در ظروف سربسته ديگري وارد شود مشمول شماره ۲۰ نخواهد بود.

»

بخشوده

۲۱

صدفداران و قشرداران (ميگو ـ خرچنگ ـ حلزون و همانند) تازه حتي آب پز يا نمكزده

»

۱۰


بخش چهار ـ شير و لبنيات ـ تخم مرغ ـ عسل- شير تازه خالص ـ خامه گرفته يا نگرفته ـ شير بريده ـ ماست – كفير

»

۱۵

۲۲

تبصره ـ شير پاستوريزه - استرليزه - يا پينونيزه نيز مشمول شماره ۲۲ ميباشد.

كيلوباظرف

بخشوده

۲۳

سر شير و خامه

»

»

۲۴

شير و خامه و سر شير محفوظ ـ سفت ـ گرد ـ يا متراكم (غليظ) با يا بدون قند:

الف ـ شير خشك (گرد)

ب ـ ساير

»


»

»

»

»

۱۰

۲۵

كره تازه يا نمك زده و روغن

»

۱۵

۲۶

پنير از هر قبيل:

الف ـ پنير سفيد متعارفي تازه و كشك

ب ـ پنيرهاي ديگر


»

»


بخشوده

۳۰

۲۷

تخم پرندگان خانگي و پرندگان شكار:

الف ـ با پوست

ب ـ بدون پوست ـ زرده تخم

تبصره ـ سفيده تخم مرغ مشمول شماره ۳۲۷ ميشود


»

»


۵

۲۰

۲۸

عسل طبيعي

كيلوباظرف

۲۰


بخش پنج ـ مواد اوليه و ساير محصولات خام حيواني


۲۹

موي انسان ـ خام حتي شسته و يا چربي گرفته شده

كيلو

۱۵

۳۰

موي خوك و گراز

»

۱۰

۳۱

روده ـ بادكنك و شكنبه حيوانات ـ تازه - نمك زده يا خشك ـ شيردان گوساله - (پنير مايه) حتي بريده و خشك كرده:

الف ـ روده گوسفند و بز:

۱ ـ تازه يا نمك زده

۲ ـ خشك

ب ـ روده گاو:

۱ ـ تازه يا نمك زده

۲ ـ خشك

ج ـ روده هاي ضخيم (كپون):

۱ ـ تازه يا نمك زده

۲ ـ خشك

د ـ شيردان گوساله (پنير مايه)

هـ ـ بادكنك و شكنبه
»

»


»

»»

»

»

»
۱۰

۲۰


۵

۱۰


۱

۳

۴

۲

۳۲

رگ پي ـ خرده و آخال پوست دباغي نشده بادكنك ماهي ـ خون چهارپايان مايع يا خشك كرده

»

۲

۳۳

پر براي رختخواب و پر نرم حتي پاك شده:

الف ـ پر نرم

ب ـ ساير


كيلو

»


۲۰۰

۳۰

۳۴

پوست پرندگان و قطعات پوست پرندگان- پر (غير از پر رختخواب و پر نرم):

الف ـ پوست و قطعات پوست يا پر خام يا از نظر حفظ آنها در اثناي حمل بطور ساده مهيا شده باشد

ب ـ پر و بال براي زينت و پرهاي ديگر خام يا پاك شده ـ ساقه پر


ازروي ارزش


»


۱۰۰ درصد


۱۰۰ درصد

۳۵

استخوان ـ شاخ ـ سم ـ ناخن ـ چنگال ـ منقار ـ خام ولو بريده يا شكافته و يا پاك شده ولي كار نشده بانضمام خرده و آخال آنها

كيلو

۵

۳۶


عاج و دندانهاي ديگر حيوانات ـ كاسه لاك پشت (Ecailles) صدف (Nacres) و گوش ماهيهاي ديگر ـ استخوان نهنگ و ماهيهاي بزرگ ديگر ـ مرجان و همانند - خام ولو بريده يا شكافته و يا پاك شده ولي كار نشده بانضمام گرد ـ خرده و آخال آنها:

الف ـ كاسه لاك پشت ـ صدف و گوش ماهيهاي ديگر

ب ـ ساير (عاج ـ مرجان و همانند)

كيلو

ازروي ارزش

بخشوده

۵۰درصد

۳۷

اسفنج و ابر طبيعي ـ خام يا تهيه شده

كيلوبالفاف

۲۵

۳۸

كهربا خاكستري ـ جند بيدستر ـ مشك ـ غاليه ـ ذراريح ـ (كانتاريد) و محصولات همانند

ازروي ارزش

۵۰درصد

۳۹

مواد حيواني خام كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول عنوان ديگر تعرفه نشود بانضمام حيوانات مرده براي مصارف غير خوراكي:

الف ـ تخم نوغان

ب ـ نطفه زنده حيوانات

ج ـ ساير

فصل دوم ـ محصولات نباتي

بخش شش ـ گياههاي زنده و محصولات گلكاريكيلوباقوطي

كيلو

ازروي ارزش۱۰۰

بخشوده

۵۰درصد

۴۰

پياز و ساقه زير زميني (Rhizomes) گل و نباتات

كيلو

۴۰

۴۱

قلمه و پيوند

»

بخشوده

۴۲

نباتات زنده (ريشه دار):

الف ـ نهال درختها و بوته هاي (Arbrasseaux) ميوه و جنگلي همچنين درختها و بوته هاي ميوه و جنگلي

ب ـ نشاي گل و نشاي سبزي ـ نهال و درختهاي گل و ساير نباتات ريشه دار


»


»


»


۲۰

۴۳

گل و غنچه براي دسته گل يا براي زينت ـ تازه ـ خشك ـ رنگشده ـ سفيد شده يا تهيه شده بنحو ديگر

»

۱۰۰

۴۴

برگ - شاخه ـ علف و خزه براي دسته گل يا زينت ـ تازه ـ خشك ـ رنگ شده ـ سفيد شده ـ يا تهيه شده بنحو ديگر

»

۲۵


بخش هفت ـ سبزيجات ـ گياه و ريشه و پيازهاي خوراكي

تبصره ـ كالاهاي مندرج در اين بخش اگر بمنظور جلوگيري از تباهي در موقع حمل و نقل در آب نمك يا در آب گوگردي و يا آبهاي همانند وارد شود مشمول همين بخش خواهد بود مگر اينكه در ظرف هاي سربسته و محفوظ ديگر وارد شود.۴۵

قارچ خوراكي و دنبلان

كيلو

۱۵

۴۶

زيتون و كورز

»

۱۰

۴۷

گوجه فرنگي

»

۲

۴۸

پياز- موسير ـ سير

»

۱

۴۹

سيب زميني

»

۱

۵۰سبزيجات و گياههاي خوراكي ديگر ـ تازه از قبيل مارچوبه ـ گل كلم ـ كلم پيچ و كلمهاي ديگر ـ هويج ـ شلغم ـ چغندر ـ سالاد و ريشه هاي خوراكي همانند ديگر ـ لوبيا ـ باقلا ـ نخود و سبزيجات غلافدار ديگر ـ خيار ـ كدو ـ بادمجان و محصولات همانند ـ اسفناج ـ كاهو ـ كاسني و سبزيجات تازه ناگفته ديگر

»


۲

۵۱

سبزيجات غلافدار خشك با يا بدون پوست و لپه آنها ـ لوبيا ـ باقلا ـ نخود ـ عدس ـ ماش بنشن هاي ديگر.

»

۴

۵۲

سبزيجات و گياههاي خوراكي ديگر مندرج در شماره ۵۰ بحالت خشك حتي خردشده – سبزيجات و گياههاي خوراكي خشك ديگر از هرنوع مخلوط به يكديگر ولو اينكه براي خرده‏فروشي بسته‏بندي شده باشد

كيلو

۴

۵۳

ريشه مانيوك ـ ريشه اروروت و ساير ريشه هاي نشاسته دار همانند ـ تازه يا خشك يا خرده شده

»

۴


بخش هشت ـ ميوه خوراكي
تبصرۀ ـ ميوه‏هاي تازه مندرج در اين بخش حتي پوست كنده آن اگر به منظور جلوگيري از تباهي در موقع حمل و نقل در آب نمك يا در آب گوگردي يا آبهاي همانند وارد شود مشمول همين بخش خواهد بود مگر اينكه در ظرفهاي سر بسته و محفوظ ديگري وارد شود.۵۴

ميوه هاي مناطق گرمسير:

الف ـ خرما

ب ـ موز ـ نارگيل و ميوه جات همانند ـ انبه تازه و خشك ـ آناناس و ساير ميوه جات مناطق گرمسير


»

»


۲

۱۰

۵۵

مركبات: نارنج ـ پرتقال ـ نارنگي ـ ليموشيرين ـ ليموترش ـ بالنگ و مركبات ديگر

»

۳

۵۶

انجير:

الف ـ تازه

ب ـ خشك


»

»


۱

۷

۵۷

انگور و كشمش:

الف ـ انگور

ب ـ كشمش ـ مويز و سبزه


»

»


۱

۵

۵۸

بادام ـ فندق ـ گردو ـ شاه بلوط و ميوه جات همانند:

الف ـ بادام:

۱ ـ باپوست

۲ ـ مغز بادام

ب ـفندق:

۱ ـ باپوست

۲ ـ مغز فندق

ج ـ گردو:

۱ ـ باپوست

۲ ـ مغز گردو

د ـ شاه بلوط

هـ ـ انواع ديگر:

۱ ـ پسته

۲ ـ مغز پسته

۳ ـ ساير:

يكم ـ باپوست

دوم ـ بدون پوست»

»


»

»


»

»

»


»

»


»

»۲

۸


۵

۱۰


۵

۱۰

۵


۱۵

۳۰


۵

۱۰

۵۹

سيب و گلابي و به- تازه

»

۳

۶۰

ميوه جات هسته دار تازه از قبيل زردآلو ـ هلو ـ شليل ـ شفتالو ـ آلبالو ـ گيلاس ـ‌ آلو ـ‌آلوچه ـ ساير ميوه هاي هسته دار

»

۲

۶۱

ميوه هاي خوراكي ديگرـ تازه:

الف ـ خربزه و هندوانه

ب ـ ساير ميوه جات خوراكي تازه از قبيل توت ـ توت فرنگي ـ تمشك و توتهاي ديگر


كيلو

»


بخشوده

۵

۶۲

ميوه جات مندرج در شماره هاي ۵۹ تا ۶۱ خشك حتي پاره يا بريده شده

»

۶


بخش نه ـ قهوه- چاي - ادويه جات۶۳

قهوه:

الف ـ خام

ب ـ بوداده و قهوه كوبيده


»

كيلوباظرف


۳۰

۱۰۰

۶۴

چاي:

الف ـ چاي سفيد

ب ـ چاي سبز

ج ـ چاي سياه و اقسام ديگر چاي

تبصره ـ چايهاي بسته بندي شده حقوق گمركي را با وزن لفاف كاغذي يا محفظه مي پردازد.


كيلو

»

»


۵۱

۳۱

۳۱

۶۵

انواع فلفل:

الف ـ فلفل سياه نكوبيده

ب ـ فلفلهاي ديگر نكوبيده


»

»


۲۰

۳۵

۶۶

وانيل

»

۲۰۰

۶۷

ادويه جات ديگر:

الف ـ دارچين

ب ـ ميخك

ج ـ جوز بويا و ريشه جوز

د ـ زنجيل

هـ ـ اقسام هل

و ـ زعفران

ز ـ زردچوبه

ح ـ ليمو خشك

ط ـ ساير

تبصره ـ ادويه جات مندرج در شماره هاي ۶۵ و ۶۶ اگر بحالت كوبيده وارد شود دو برابر حقوق معينه را خواهد پرداخت.


»

»

»

»

»

»

»

»

»


۷

۲۰

۱۰

۱۲

۴۰

۵۰۰

۸

۸

۱۵بخش ده ـ غلات۶۸

گندم

»

بخشوده

۶۹

چاودارseigle

»

بخشوده

۷۰

برنج

الف ـ شلتوك حتي بطورخوشه

ب ـ برنج وخرده برنج


»

»


۱

۱

۷۱

جو

»

بخشوده

۷۲

جو دو سر(آوان Avoine)

»

»

۷۳

ذرت

»

»

۷۴

ارزن وغلات ديگر

»

»


بخش يازده ـ اقسام آرد ـ مالت ـ نشاسته۷۵

آردغلات:

۱ـ آرد برنج

۲ـ آرد گندم آرد چاودارـ آرد جو و جودوسرـ آرد ذرت وآردغلات ديگر


»

»


۳

بخشوده

۷۶

بلغوروغلات پوست كنده:

الف ـ بلغورگندم ـ بلغورجودوسرـ بلغورذرت وبلغورغلات ديگر

ب ـ بلغورغلات مذكوردرفوق درظروف ويژه خرده فروشي


كيلو

كيلوباظرف


بخشوده

۱۰

۷۷

آرد بنشن وآرد ميوه جات كه درجاي ديگرگفته نشده است

كيلو

۴

۷۸

سبوس وآخال كه ازبيختن يا ازآرد كردن ويا ازپوست كندن غلات وحبوبات ميمايد

»

۵۰ -

۷۹

آردسيب زميني (اقسام آن)

»

۳

۸۰

مالت

»

۲

۸۱

عصاره مالت

»

۶

۸۲

نشاسته غلات وحبوبات ـ گلوتن(Gluten) . نشاسته گندم ـ نشاسته برنج ـ نشاسته غلات ديگرـ نشاسته سيب زميني ـ آرد و نشاسته مانيوك واروروت وريشه هاي همانندـ سايرنشاسته ها- سگودانه (sagou) تاپيوكاTapioca)) وگلوتن

»

۵


بخش دوازده ـ دانه وميوه هاي روغن دارـ دانه ـ برزها وميوه هاي مختلف- گيا ههاي صنعتي وداروئي ـ كاه وعلوفه۸۳

دانه وميوه هاي روغن دارحتي خردشده يا كوبيده:

الف ـ تخم پنبه

ب ـ بادام زميني (آراشيد) تخم كرچك ـ تخم كتان و برزك - تخم كنف ـ تخم خشخاش ـ تخم كنجدـ تخم آفتاب‏گردان ـ تخم منداب ـ وسايردانه هاوميوه هاي روغن دار


»

»


بخشوده

۳

۸۴

دانه وميوه هاي ويژه كشت:

الف ـ تخم چغندر

ب ـ تخم اسپرس ـ تخم يونجه ـ تخم شبدر

ج ـ تخم چمن

د ـ تخم سبزيجات

ح ـ تخم گل

و ـ برزهاي ديگر


»

»

»

»

كيلوبالفاف

كيلو


بخشوده

۲

۳۰

۵

۸۰۰

۷

۸۵

چغندرقند ـ حتي بريده يا خشك شده

»

۱

۸۶

ريشه كاسني ـ سبزياخشك شده ياخردشده بو نداده

»

۱۰

۸۷

رازك ـ گل رازك وگردگل رازك

»

۲۰

۸۸

گياه واجزاء گياه ودانه وميوه هائي كه درعطرسازي مصرف شودوياجنبه داروئي دارد كه درجاي ديگر گفته نشده ومشمول عنوان ديگرتعرفه نشود:

الف ـ فلوس وپوست گنه گنه

ب ـ ريشه شيرين بيان

ج ـ سحلب ـ گل سرخ خشك ـ سياه دانه ـ سولنجان ـ قولنجان ـ سمرگجرات وتمرهندي ـ خاكشيرـ بارهنگ ـ مورد ـ سدرـ عناب ـ

د ـ گل گاوزبان ـ ساقه و برك گاوزبان ـ گل بنفشه ـ بهدانه ـ صبر زرد- درمنه تركي و سايرگياههاي ويژه عطرسازي يا داروئي بهرشكلكيلو

»

»


»
بخشوده

۳

۵


۱۰

۸۹


گياه واجزاء گياه ـ دانه وميوه هاي داراي مصرف خوراكي ياعلوفه كه درجاي ديگرگفته نشده و مشمول عنوان ديگرتعرفه نشود:

الف ـ زيره سياه وسبز

ب ـ تخم انيسون وباديان ورازيانه وگشنيزوتخمهاي همانند

ج ـ پوست مركبات ولواينكه درآب نمك ياآب گوگردواردشود

د ـ هسته زردآلووهسته هلو

۱ـ باپوست

۲ـ مغز

هـ اهلوك وبنه

۱ـ باپوست

۲ـ مغز

وـ ساير»

»

»


»

»


»

»

»۵

۵

۵


۳

۵


۱

۲

۱۵

۹۰

كاه

»

بخشوده

۹۱

علوفه سبزياخشك ـ چغندروريشه هاي ديگرمخصوص نواله

»

»


بخش سيزده ـ مواداوليه براي رنگرزي ودباغي ـ صمغها- انگم ـ شيره وعصاره هاي گياهي۹۲

گياه واجزاء گياه وميوه وپوست وهسته وحبه ودانه هائيكه دررنگرزي يادباغي مصرف ميشود حتي كوبيده :

الف ـ چوبه هاي رنگرزي ودباغي مانندروناس ـ بغم وغيره

ب ـ پوست هاي رنگرزي ودباغي مانندجفت ـ پوست اناروغيره

ج ـ انواع ديگر:

يكم ـ حناورنگ وسمه وبرگ نيل:

۱ـ نسائيده

۲ـ سائيده

دوم ـ كبراكو

سوم ـ مازوج

چهارم ـ غلغاف وسيجك(كلوان وزشكه)

پنجم ـ سماق وزرشك

ششم ـ هليله

هفتم ـ چوبك

هشتم ـ موادگياهي ديگربراي رنگرزي ودباغي


كيلو

»
»

»

»

»

»

»

»

»

»


۲

۱
۲

۵

۲

بخشوده

»

۲

۳

۱

۲

۹۳

صمغ ها ـ گم رزين ها ـ رزين ها وبم هاي طبيعي:

الف ـ كتيرا:

۱ـ كتيراي گل يا مفتولي

۲ـ اقسام ديگر

ب ـ زدو

ج ـ صمغ عربي

د ـ وشق واشتك

هـ ـ باريجه

وـ مستكي

ز ـ سقزوتربانتين

ح ـ سندروس

ط ـ كندر

ي ـ گنجيده وانزوت

ك ـ انقزه:

۱ـ انقزه تلخ

۲ـ انقزه شيرين

ل ـ اگاراگارومرمكي و(ميره)

م ـ گم لاك خام

ن ـ بم هاي طبيعي وسايرصمغ ها ـ رزين‌ها وگم رزين ها»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»


»

»

»

»

»۲۰

۱۰

۴

۱۰

۴

۴

۶

۴

۴

۱۰

ممنوع


۵

۱۰

۱۰

۱۲

۱۵

۹۴

شيره وعصاره هاي نباتي كه درجاي ديگرگفته نشده است

الف ـ رب سوس(ريشه شيرين بيان)

ب ـ ترياك

ج ـ كافور

دـ شيرخشت

ه ـ ترنجبين وگزنگبين

و ـ چرس ـ بنگ وحشيش

ز ـ عصاره شاهدانه هندي

ح ـ شيره وعصاره گنه گنه

ط ـ شيره وعصاره هاي نباتي ديگر

تبصره ـ ورودعصاره شاهدانه هندي مستلزم اجازه مخصوص وزارت بهداري است


»

»

»

»

»

»

كيلوبا ظرف

»

»۵

ممنوع

۲۰

۳۰

۴

ممنوع

۳۰۰

بخشوده

۴۰


بخش چهارده ـ مواد نباتي قابل بافت وتراش پذيروسايرمواداوليه ومحصولات خام نباتي۹۵

موادنباتي كه درسبد بافي ومبل سازي وحصيربافي مصرف ميشود:

الف ـ جگن وتركه ـ خام ياپوست كنده ـ حتي رنگ شده ـ ني متعارفي سالم ياشكافته ـ پوست رافيا وتيول وپوست درختهاي همانند كلش ـ (ساقه غلات وحبوبات) وموادنباتي ديگربراي سبدبافي- مبل سازي ـ حصيربافي وكارهاي همانند حتي سفيد شده يا رنگ شده

ب ـ خيزران ـ ني وسايرالياف نباتي ظريف كه درمبل سازي مصرف ميشود ـ سانم ياشكافته حتي سفيدشده يا رنگ شده
كيلو


»
۱


۵

۹۶

دانه وهسته وپوستهاي سخت تراش پذير

»

۱

۹۷

موادنباتي براي مصرف پركردن مبل وغيره(پوشال وپي زر)حتي بهم تابيده

»

۱

۹۸

موادنباتي براي جاروب وبروس خام يا سفيدشده يا رنگشده حتي بهم تابيده يادسته شده

»

۱

۹۹

سايرمحصولات نباتي خام كه درجاي ديگر گفته نشده ومشمول عنوان ديگر تعرفه نشود

ازروي ارزش

۲۵درصد


فصل سوم ـ موادچرب ـ چربي ـ روغنهاي روان ومشتقات آن چربيهاي خوراكي آماده شده ـ موم حيواني يانباتي
بخش پانزده ـ موادچرب ـ چربي ـ روغن هاومشتقات آن ـ چربيهاي خوراكي آماده شده ـ موم حيواني يانباتي۱۰۰

روغن خوك - (sindoux) روغن غازوهمانند - آب كرده

كيلوباظرف

۱۵

۱۰۱

پيه(جزپيه خوك)خام ياآب كرده خوراكي

»

۱۵

۱۰۲

الئومارگارين واولئوسته ارين

»

۱۵

۱۰۳

روغن ماهي وروغن جانوران ديگردريائي خام ياتصفيه شده حتي آماده شده براي خرده فروشي

»


۳

۱۰۴

روغن پشم(Graisse de Suint) - خام يا تصفيه شده - روغن استخوان وهمانند وسايرروغنهاي حيواني كه درجاي ديگر گفته نشده ومشمول عنوان ديگرتعرفه نشود


»


۳

۱۰۵

روغنهاي نباتي ثابت (غيرفرار) روان يا دج ـ خام يا صاف شده ياتصفيه شده:

الف ـ روغن كتان ـ روغن پنبه دانه ـ روغن كنجدـ روغن منداب ـ روغن كرچك ـ روغن نخل ـ روغن نارگيل ـ روغن بادام زميني(آراشيد)

ب ـ روغن زيتون وروغنهاي نبائي ديگر
كيلو با ظرف


»
۵


۱۵

۱۰۶

روغنهاي اسيدـ لردودرد روغن ـ خميرهائيكه پس ازتصفيه كردن روغنها باقي ميماند

»

۳

۱۰۷

روغنهاي اكسيده يا سوفله(soufflees)ازهررقم ـ روغن پخته كتان وهمانند

»

۳

۱۰۸

دگرا(Dégras)طبيعي يا مصنوعي

»

۳

۱۰۹

اسيدهاي چرب(Acides gras)مانند اسيد اولئيك اسيد استه اريك (استه ارين) وغيره

»

۳

۱۱۰

گليسيرين

»

۳۰

۱۱۱

چربي وروغنهاي هيدروژنه

»

۷۵

۱۱۲

مارگارين وروغن خوك مصنوعي وسايرچربي هاي خوراكي كه بهمان نحو ساخته شده باشد

»

۱۵

۱۱۳

موم نهنگ(بلان دوبالن)وموم سايرپستاندارهاي دريائي

»

۱۵

۱۱۴

موم حيواني يا نباتي ـ موم مصنوعي خالص يا مخلوط

»

۱۵

۱۱۵

تفاله دج مواد روغن داركه چربي آن گرفته شده است

»

۲


فصل چهارم ـ موادغذائي ساخته ـ نوشابه آبگونهاي ‌الكلدار ـ سركه ـ توتون و تنباكو
بخش شانزده ـ فراورده هاي گوشتي وماهي وقشردارهاوصدفدارها۱۱۶

گوشت وجگردرروده (سوسيس وسوسيسن) وهمانند

كيلو با ظرف

۴۰

۱۱۷

فراورده ها وكنسروهاي گوشت وجگر

»

۴۰

۱۱۸

عصاره گوشت ـ دج ياآبگون ـ ساده يامعطرشده باموادنباتي

»

۴۰

۱۱۹

خاويار و همانند

»

۱۰۰

۱۲۰

ماهي آماده شده يامحفوظ كه مشمول شماره ۲۰تعرفه نشود

»

۴۰

۱۲۱

جانوران قشردارمانند ميگو ـ خرچنگ ـ حلزون و غيره- آماده شده يا محفوظ (جزآنچه درشماره ۲۱گفته شده است)

»

۴۰


بخش هفده ـ قندوشكرشيريني۱۲۲

قندوشكرگرفته شده ازچغندريا ازنيشكروهمانند

الف ـ قندونبات

تبصره ـ قندحبه حقوق گمركي راازروي وزن خالص باضافه وزن قوطي وقندكله ازروي وزن خالص باضافه وزن كاغذونخ قندي كه روي آن پيچيده شده است ميپردازد وقند كلوخه وغيره كه بدون لفاف ديگري درگوني جاي داده شده تابع مقررات عمومي مربوط بوزن كالا است.

ب ـ شكر:

۱ـ سفيدـ درشت ياريز

۲ـ زرد

۳ـ سرخ

تبصره ـ شكرسرخ به آنهائي اطلاق ميشود كه مواد قند آن(ساكاروز) بيش از هشتاد درصد نباشدكيلو»

»

»


كيلو با ظرف۵۰ تنتن ۲۵۰ تنتن ۲

۵۰ تنتن ۲

۱


۱۰
۱۲۳

سايرقندها ـ گلوكوزـ مالتوزـ لاكتوزوهمانند

تبصره ـ عسا مصنوعي وانواع قندهاي ديگرتبديل شده (Intervertis) ياكاراميليزه (Caramelises) نيززير شماره ۱۲۳ تعرفه بندي ميشود.

كيلو با ظرف

۱۰

۱۲۴

ملاس

»

۵

۱۲۵

اقسام آب نبات ـ قرص ـ نقل وهمانند

تبصره ـ كالاي مشمول اين شماره اگرمحتوي نوشابه ‌الكلي باشد دوبرابرحقوق گمركي را خواهد پرداخت ـ آنهائيكه داراي كاكائو يا شكلات است مشمول شماره ۱۳۲ ميباشد.

»

۴۰

۱۲۶

محصولات غذائي قنددارديگر كه درجاي ديگرگفته نشده يامشمول عنوان ديگرتعرفه نشود

»

۴۰


بخش هيجده ـ كاكائو و مصنوعات آن۱۲۷

كاكائوحبه ـ دانه يا لپه ـ خام ـ بوداده حتي پوست كنده

كيلو

۱۰

۱۲۸

پوست وقشركاكائو

»

۵

۱۲۹

كاكائو مچاله(خميركاكائو)

»

۲۰

۱۳۰

روغن كاكائو(Beurre de Cacao)

»

۲۰

۱۳۱

كاكائو گرد ولو دربسته هاي ويژه خرده فروشي

كيلوباظرف

۳۰

۱۳۲

شكلات ومحصولات ازشكلات

تبصره ـ كالاهاي مشمول اين شماره اگرمحتوي نوشابه‌الكلي باشد دو برابرحقوق گمركي معينه فوق را خواهد پرداخت.

»

۶۰


بخش نوزده ـ خوراكيهاي ساخته شده از آرد يا نشاسته
۱۳۳

آرد و نشاسته و عصاره مالت ويژه خوراك بچه‌ها يا براي مصارف بهداشت و غذائي (ساده يا داراي شير- شكر ـ تخم مرغ يا مواد غذائي ديگر) بدون كاكائو يا شكلات و يا داراي كاكائو يا شكلات تا ميزان پنجاه درصد

تبصره ـ در صورتي كه ميزان كاكائو يا شكلات آن از پنجاه درصد تجاوز كند مشمول تعرفه بندي بخش ۱۸ ميشود.

»۲۰


۱۳۴

ماكاروني ـ رشته فرنگي و خميرهاي خوراكي ديگر

»

۲۰


۱۳۵

نانهاي متعارفي و بيسكويت دريائي بدون اختلاط قند ـ عسل ـ چربي يا مواد مشابه


كيلو با ظرف


۱۰


۱۳۶

بيسكويت هاي ديگر ـ كلوچه و ساير نانهاي شيريني با يا بدون كاكائو

»

۳۰بخش بيست ـ سبزيجات و ميوه جات و گياهها ساخته و آماده شده

۱۳۷

قارچ و دنبلان محفوظ

»

۴۰


۱۳۸

گوجه فرنگي محفوظ و رب گوجه فرنگي ساده يا چاشني دار

»

۴۰


۱۳۹

سبزيجات و نباتات ديگر محفوظ در ظروف سرباز يا سربسته

»

۴۰


۱۴۰

ميوه جات محفوظ ـ ساده يا داراي قند:

الف ـ محفوظ بوسيله ‌الكل

»

۵۰ب ـ محفوظ بوسائل ديگر

»

۴۰


۱۴۱

ميوه و گياههاي پرورده با قند

»

۳۰


۱۴۲

مربا و ژله ـ مارمالاد ـ پوره و خمير ميوه جات با يا بدون قند

»

۳۰


۱۴۳

آب ميوه جات و آب مركبات روان يا غليظ بدون قند:

الف ـ بدون‌الكل

»

۲۰ب ـ با‌الكل

تبصره ـ آب انگور (Mout de raisins) مشمول شماره ۱۵۳ ميباشد.

»

۴۰


۱۴۴

آب ميوه جات و آب مركبات روان با قند و بدون‌الكل

كيلو با ظرف

۲۰بخش بيست و يك ـ فرآورده هاي خوراكي گوناگون
۱۴۵

كاسني بوداده ـ قهوه ساخته شده از ميوه ـ از جو يا از دانه هاي ديگر و قهوه هاي مصنوعي كوبيده يا نكوبيده

»


۳۰


۱۴۶

عصاره و اسانسهائي كه مايه آن قهوه است

»

۶۰


۱۴۷

آرد خردل خوراكي و خردل آماده:

الف ـ غير آماده

»

۳۰ب ـ آماده

»

۴۰


۱۴۸

تركيبات گياهي بشكل قرص ـ گرد و غيره براي تهيه سوپ يا شوربا ـ سس و چاشني هاي همانند.

»

۵۰


۱۴۹

مايه آبجو و مايه خوراكي ديگر (لوور)

تبصره ـ مايه پنير در صورتيكه بحال طبيعي باشد مشمول شماره ۳۱ و چنانچه بصورت آماده باشد (پرزور) مشمول شماره ۲۸۹ تعرفه ميباشد

»

۳۰


۱۵۰

فرآورده هاي خوراكي كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول عنوان ديگر تعرفه نشود مانند كاشه خالي و كپسول خالي و غيره

»

۴۰بخش بيست و دو ـ نوشابه ـ آبگون هاي‌الكلي و سركه

تبصره ـ شراب ـ عرق - ليكور ـ آبجو و سركه آميخته با مواد داروئي يا براي مصارف طبي و بهداشت مشمول اين بخش نميشود.
۱۵۱

آب و يخ:

الف ـ آب معدني طبيعي يا مصنوعي آبهاي گازدار

كيلو با ظرف

۳ب ـ آب (جز آب دريا) آب مقطر - برف ـ يخ طبيعي يا مصنوعي

۱ـ آب مقطر

»

۱۲ـ ساير

تبصره ـ آب دريا مشمول شماره ۱۷۳ ميشود

»

بخشوده


۱۵۲

آبجو در بطري يا در ظروف ديگر

»

۱۲


۱۵۳

شراب و آب انگور (Moutde raisins)

»

۴۰


۱۵۴

شامپاني و شرابهاي كفدار ديگر

»

۸۰


۱۵۵

شرابهائيكه با افزودن گياهاي خوشبو تهيه شده است (ورموت و همانند)

»

۸۰


۱۵۶

نوشابه هاي تخميري ديگر مانند شراب سيب ـ شراب گلابي ـ هيدرومل و همانند

»

۴۰


۱۵۷

عرق از هر قبيل:
الف ـ عرق طبيعي تقطير شده از شراب (كنياك و همانند)

»

۸۰


ب ـ رم ـ ويسكي ـ جين ـ فرانت برانكا ـ ودكا و عرق هاي ديگر

»

۸۰


۱۵۸

الكل اتيليك و‌الكل تقلبي

كيلو با ظرف

۴۵


۱۵۹

ليكور و نوشابه هاي‌الكلي شيرين شده ديگر ساده يا معطر

»

۸۰


۱۶۰

ليموناد و نوشابه هاي غيرالكلي يا غيرتخميري ديگر و آبهاي گازدار شيرين كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول عنوان ديگر تعرفه نشود


»۱۰


۱۶۱

سركه خوراكي

»

۵بخش بيست و سه ـ آخال و تفاله صنايع خوراك سازي

۱۶۲

آرد گوشت و آرد ماهي

تن

۵۰


۱۶۳

تفاله چغندر و آخال كه از ساختن قند و شگر باقي ميماند

»

۵۰


۱۶۴

تفاله كارخانه آبجوسازي و تفاله هائيكه از تقطير ـ از نشاسته سازي و همانند باقي ميماند

»

۵۰


۱۶۵

تفاله كه از عصاري و روغن گيري باقي ميماند

»

۵۰


۱۶۶

تفاله انگور و تفاله ميوه جات ديگر

»

۵۰


۱۶۷

لرد و درد شراب ـ حتي خشك شده ـ تارتر خام (Tartres)

»

۵۰


۱۶۸

آخال و مواد نباتي كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول عنوان ديگر تعرفه نشود ـ براي خوراك دام

»

۲۰


۱۶۹

نواله هائيكه با ملاس تهيه شده

»

۲۰


۱۷۰

نواله هائي كه براي خوراك دام تهيه شده كه در جاي ديگر گفته نشده است

»

۲۰بخش بيست و چهار ـ توتون و تنباكو
۱۷۱

توتون (Tabacs) خام يا نساخته ـ تنياكوي غليان ـ توتون و برگ و آخال آنها

كيلو

۳۵


۱۷۲

توتون (Tabacs) ساخته:

الف ـ توتون ساخته براي پيچيدن سيگار يا براي چپق (پيپ)

كيلو با ظرف

۱۰۰ب ـ توتون جويدني (ناس و نسواره و غيره) ـ انفيه

»

۱۰۰ج ـ سيگار برگي و سيگارت

»

۱۰۰دـ عصاره يا سس توتون

»

۱۰۰ﻫ ـ خاك توتون مخلوط با مواد ديگر بمنظور مصرف در كشاورزي يا گلكاري

»


بخشودهفصل پنجم ـ مواد كاني

بخش بيست و پنج ـ نمك ـ گوگرد ـ خاك و سنگ- آهك و سيمان
۱۷۳

نمك كاني ـ نمك كوهي ـ نمك دريائي (كلورور دو سوديوم)- آب دريا:

الف ـ نمك تصفيه نشده

كيلو

۲۰ تنم-ب ـ نمك تصفيه شده

كيلو با ظرف

۳ج ـ ساير

كيلو

بخشوده


۱۷۴

گوگرد:

الف ـ تصفيه نشده

»

۲۵ تنم-ب ـ تصفيه شده و گل گوگرد

»

۳


۱۷۵

خاك براي باغ و گلكاري و خاك برگ

تن

۲۵


۱۷۶

ماسه و شن بانصمام كوارتز نرم

»

۴۰


۱۷۷

خاك رس (Argiles) و خاك نسوز (Refractaires) خام ـ مكلس (Calcinees) شسته يا كوبيده كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول عنوان ديگر تعرفه نشود:

الف ـ كائولن ـ خاك نسوز

كيلو

۱ب ـ ساير

تن

۴۰


۱۷۸

گل سفيد و خاكهاي رنگي ـ خام

كيلو

۱


۱۷۹

گرافيت خام ـ شسته يا كوبيده و گرافيت مصنوعي

»

۲


۱۸۰

سولفات دوباريوم طبيعي (Spath Pesant) و كاربنات دو ناريوم طبيعي (Witherite) خام


»


۱


۱۸۱

سنگ و ريگ سمباده

(Emeri et autres abrasifs naturels) سنك پا (Pierre Ponce) و مواد كاني همانند براي تيز كردن ـ صيقلي كردن و يا صاف كردن»۴


۱۸۲

سنگ لوح (آردواز) خام ـ بشكل طبيعي ـ تخته يا صفحه

تن

۵۰


۱۸۳

سنگ مرمر و سنگ رخام (Marbre et albatre) بشكل طبيعي ـ اره شده يا هموار شده

»


۱۵۰


۱۸۴

سنگ خارا (Granit) سنگ سماق (Porphyre) و سنگهاي سخت همانند بشكل طبيعي ـ اره شده يا هموار شده

»


۱۵۰


۱۸۵

سنگهاي ديگر تراش يا ساختماني بشكل طبيعي اره شده يا هموار شده

»

۱۵۰


۱۸۶

سنگ آهكي و سنگهاي همانند ويژه ساختن سيمان ـ ساختن آهك ـ و يا براي مصارف ديگر غيرمكلس ولو كوبيده


تن


۳۰


۱۸۷

قلوه سنگ و سنگ شكسته براي سنگ فرش- براي بتن ريزي و مصارف همانند


»


۳۰


۱۸۸

مانيزيت (Magnesite) اگرچه مكلس يا كوبيده باشد

»

۳۰


۱۸۹

سنگ گچ:

الف ـ غيرمكلس ـ حتي كوبيده

»

۳۰ب ـ مكلس ـ حتي كوبيده (گچ)

»

۵۰


۱۹۰

آهك معمولي و آهك هيدروليك ـ حتي كوبيده

»

۵۰


۱۹۱

خاكهاي طبيعي از نوع پوزولان (Pouzzolane) سانتورن (Santorin) و همانند كه در تركيب كردن ملاط سيمان سازي مصرف ميشود


»


۷۰


۱۹۲

سيمان ـ نكوبيده يا كوبيده

الف ـ سيمان سفيد و سيمان رنگي

تن با ظرف

۱۰۰۰ب ـ سيمانهاي ديگر

»

۴۰۰


۱۹۳

چيني‌آلات شكسته و خرده چيني

تن

۱۰۰


۱۹۴

مواد كاني ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول عنوان ديگر تعرفه نشود:

كف دريا ـ كهرباي زرد (Ambre) و كهرباي سياه (Jais) خام حتي كوبنده ـ پنبه نسوز ـ (آميانت) و اسميت) خام ـ شسته يا كوبيده ـ ميكا خام بحالت ورق يا صفحه زبر و زمخت و ميكا كوبيده ـ خاك فوسيل (Fossilles) حتي كويبده ـ تلق (Tale) و سنگ صابون (Stearite) و غيرهاز روي ارزش۲۵ درصدبخش بيست و شش

كلوخه كاني ـ جوش ـ خاكستر
۱۹۵

كلوخه هاي كاني آهن ـ مس ـ‌آلومينيوم ـ قلع و كلوخه هاي ديگر

تن

۱۵


۱۹۶

جوش و آخالي كه از ساختن يا گداختن آهن و پولاد به دست مي آيد جز جوشهائي كه مصرف كود دارد


»


۱۵


۱۹۷

خاكستر و پس مانده گداز كاري فلزات

»

۱۵


۱۹۸

جوش و خاكستر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول عنوان ديگر تعرفه نشود


»


۱۵بخش بيست و هفت ـ سوختهاي كاني ـ روغن هاي كاني ـ و مواد قيري و محصولات تقطير آنها:
۱۹۹

ذغال سنگ و انتراسيت (Anthracile)

»

۲۰۰


۲۰۰

لين ييت (Lignite)

»

۱۵۰


۲۰۱

كوك ذغال سنگ ـ كوك لين ييت و همانند

»

۱۰۰


۲۰۲

تورب به انضمام بريكت تورب و توربهاي ديگر

»

۱۰۰


۲۰۳

اسفالت طبيعي

تن با ظرف

۳۵۰


۲۰۴

قطران گرفته شده از ذغال سنگ ـ ازلين ييت ـ از تورب ـ از شيست و غيره

»

۳۵۰


۲۰۵

روغنهائيكه از تقطير قطرانهاي غيرپارافيني بدست ميآيد و مواد تشكيل دهنده آنها:

الف ـ روغنها و مواد تشكيل دهنده آنها كه اقلا نود درصد از حجم آن در حرارت ۲۰۰ درجه سانتيگراد تقطير ميشود (بنزول ـ تولوئول ـ كسيلول - سولوان نفتا و غيره) حتي تصفيه شدهكيلو با ظرف۵ب ـ ساير روغنها و مواد تشكيل دهنده آنها:

۱ـ روغنهاي فنول ـ نفتالين ـ انتراسن و روغنهاي ديگر

»

۸۲ـ اسيد فينك و كره زول

»

۸۳ـ نفتالين

كيلو

۴۴ـ ساير مواد تشكيل دهنده مانند انتراسن ـ كاربازول و غيره

از روي ارزش

۲۵ درصد


۲۰۶

روغنهاي نفتي و روغنهائيكه از تقطير قطران هاي پارافيني لين ييت ـ تورب ـ شيست و غيره بدست ميآيد:

الف ـ نفت تصفيه نشده:

۱ـ بدون ظرف

تن

۲۲۰۲ـ با ظرف

تن با ظرف

۲۵۰ب ـ ساير:

۱ـ گازولين بدون ظرف

تن

۶۰۰۲ـ گازولين با ظرف

تن با ظرف

۶۵۰۳ـ بنزين هواپيمائي بدون ظرف

تن

۷۰۰۴ـ بنزين هواپيمائي با ظرف

تن با ظرف

۷۵۰۵ـ ساير انواع بنزين بدون ظرف

تن

۶۰۰۶ـ ساير انواع بنزين با ظرف

تن با ظرف

۶۵۰۷ـ نفت لامپا بدون ظرف

تن

۲۵۰۸ـ نفت لامپا با ظرف

تن با ظرف

۳۰۰۹ـ روغن گاز (گازوايل) بدون ظرف

تن

۲۵۰۱۰ـ روغن گاز (گازوايل) با ظرف

تن با ظرف

۲۰۰۱۱ـ روغن ديزل بدون ظرف

كيلو

۵۰ تنت ۱۱۲ـ روغن ديزل با ظرف

كيلو با ظرف

۵۰ تنت ۱۱۳ـ روغن براي چرب كردن Lubritiante در ظرف ۵۰۰ گرم و كمتر

»

۲۱۴ـ روغن براي چرب كردن در ظرفهاي ديگر

»

۱۵۰۱۵ـ مازوت و ساير روغنهاي سوخت (Fueloil) بدون ظرف

تن

۲۲۰۱۶ـ مازوت و ساير روغنهاي سوخت با ظرف

تن با ظرف

۲۵۰۱۷ـ ساير ـ بدون ظرف

كيلو

۵۰ تنت ۱۱۸ـ ساير با ظرف

كيلو با ظرف

۵۰ تنت ۱


۲۰۷

وازلين خالص

»

۵


۲۰۸

پارافين- آبگون يادج

»

۳


۲۰۹

موم كاني (ازوكريت) و موم لين ييت (مونتان واكس) خام يا تصفيه شده

»

۱۰


۲۱۰

زفت و قيركاني (از قطران ـ از ذغال سنگ ـ از لين ييت ـ از نفت و غيره)

تن با ظرف

۵۰۰


۲۱۱

آميزه از اسفالت ـ از قير ـ از قطران حتي داراي مخلوط از اميانت ـ از ماسه ـ شن ـ و غيره


»


۵۰۰فصل ششم ـ مواد شيميائي و داروئي- رنگ و ورني ـ عطريات صابون ـ شمع و همانند ـ چسب و ژلاتين - مواد محترقه ـ كود

بخش بيست و هشت ـ مواد شيميائي و داروئي عناصر شيميائي (۲۱۲ تا ۲۱۶)
۲۱۲

فسفور

از روي ارزش

۲۵ درصد


۲۱۳

برم و يد

»

۲۵ درصد


۲۱۴

فلزات قليائي و فلزات خاكي (ليتيوم ـ سوديوم ـ پتاسيم ـ كالسيوم ـ استرونسيوم ـ باريوم)


»


۲۵ درصد


۲۱۵

جيوه

»

۲۵ درصد


۲۱۶

ساير عناصر شيميائي كه در جاي ديگر گفته نشده است

»

۲۰ درصد


۲۱۷

گازهاي فشرده شده يا دج شده:

هيدروژن ـ ازت و اكسيژن ـ كلور ـ آستيلن ـ بي اكسيد دو كاربن (انهيدريد كاربنيك- اسيد كاربنيك) ـ آمونياك ـ انهيدريك (گاز آمونياك)- پي اكسيد دو سوفر (انهيدريك سولفورو) ـ كولروردو متيل ـ كلوروردتيل ـ برومور دو متيل ـ پرويان ـ بوتان ـ هومولوكها ـ ساير گازها بانضمام گازهاي كمياب


»


۸ درصداسيدهاي غيرآلي و اسيدهاي آلي آليفاتيك (۲۱۸ تا ۲۲۳)
۲۱۸

اسيد نيتريك

كيلو با ظرف

۸


۲۱۹

اسيد سولفوريك (جوهر گوگرد) و اسيد سولفوريك فومان (Oleum) و انهيدريد سولفوريك

»

۸


۲۲۰

اسيد كلور هيدريك (جوهر نمك)

»

۸


۲۲۱

اسيدهاي غيرآلي كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول عنوان ديگر تعرفه نشود:

اسيد فوريك بانضمام انهيدريد ـ اسيد فلوئور هيدريك ـ اسيد فوسفوريك بانضمام انهيدريد ـ ساير


از روي ارزش


۲۵ درصد


۲۲۲

اسيد استيك و انهيدريد استيك

»

۲۵ درصد


۲۲۳

اسيدهاي‌آلي‌ آليفاتيك كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول عنوان ديگر تعرفه نشود:

اسيد فورميك ـ اسيد اكزاليك ـ اسيد تارتريك ـ (جوش ترش) اسيد سيتريك ـ (جوهر ليمو) اسيد لاكتيك ـ ساير»۲۵ درصداكسيد ها و هيدرواكسيدهاي غيرآلي (۲۲۴ تا ۲۳۲)
۲۲۴

هيدرواكسيد دو سوديوم (سود كستيك)

»

۲۵ درصد


۲۲۵

هيدرواكسيد دو پتاسيوم (پياس كستيك)

»

۲۵ درصد


۲۲۶

هيدرواكسيد دامونيوم (امونياك و محلول امونياك)

»

۲۵ درصد


۲۲۷

اكسيد دومنيزيوم (منيزي كالسينه) و هيدراكسيد دو منيزيوم

از روي ارزش

۲۵ درصد


۲۲۸

اكسيد و هيدرواكسيد دوباريوم

»

۲۵ درصد


۲۲۹

اكسيد و هيدرواكسيد دالومينيوم (آلومين مذاب و كورندون مصنوعي) ـ ساير

»

۲۵ درصد


۲۳۰

اكسيد دوپلمپ (ليتارژ كلوخه يا گرد)

»

۲۵ درصد


۲۳۱

اكسيد قلع

از روي ارزش

۲۵ درصد


۲۳۲

اكسيد و هيدرواكسيدهائيكه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول عنوان ديگر تعرفه نشود:

بي اكسيد دو سيليسيوم (اسيد سيليسيك) ـ تري اكسيد دارسنيك (اسيد ارسنيو) ـ پنت اكسيد دو واناديوم (اسيد واناديك) تري اكسيد دوموليبدن (اسيد موليبديك) ـ تري اكسيد دو تونكستن (اسيد تونكستيك) ـ تري اكسيد دو كرم (اسيد كروميك) ـ اكسيد دومانگانز ـ اكسيدهاي جيوه ـ بي اكسيد دو پلمپ ـ ساير

»


۲۵ درصداملاح اسيدهاي غيرآلي ـ املاح اسيدهاي‌آلي و‌آليفاتيك يا بازهاي غيرآلي كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول عنوان ديگر تعرفه نشود (۲۳۳ تا ۲۶۲)
۲۳۳

املاح اسيد بوريك : بورات دو سوديوم (بوراكس تصفيه شده) و ساير بورات ها

»

۲۵ درصد


۲۳۴

املاح اسيد كاربونيك:

الف ـ كاربنات دو سوديوم ـ كاربنات دو پتاسيوم ـ بي كاربنات دو سوديوم ـ بي كاربنات دو پتاسيوم ـ كاربنات و بي كاربنات دامونيوم ـ كاربنات دو منيزيوم ـ كاربنات دو كالسيوم ـ كاربنات دو باريوم ـ كاربنات دو فر

ب ـ كاربنات دو بيسموت و ساير املاح اسيد كاربونيك

از روي ارزش

»

۲۵ درصد

۲۵ درصد


۲۳۵

املاح اسيدهاي سيانهيدريك ـ سيانك ـ فروفري سيانهيدريك و سولفوسيانهيدريك : سيانوردو سوديوم ـ سيانور دوپتاسيوم ـ سيانور دوكالسيوم ـ سيانور و سيانات دومركور فروسيانورها و فري- سيانورها و ساير املاح گفته نشده»۲۵ درصد


۲۳۶

املاح اسيد نيترو و اسيد نيتريك:

نيتريت دو سوديوم ـ نيتريت دو پتاسيوم ـ نيتريت دو باريم ـ نيترات دو پتاسيوم ـ نيترات دو بيسموت ـ نيترات دومركور ـ نيترات دو كبالت ـ نيترات دو پلمپ ـ نيترات دو باريوم ـ نيترات دو منبزيوم ـ ساير»
۲۵ درصد


۲۳۷

املاح اسيد فلوئور هيدريك ـ اسيد سيليسيك ـ اسيد هيدرو فلوئوسيليسيك:

فلوئورها ـ سيليكات دو سوديوم ـ سيليكات دوپتاسيوم ـ سيليكاتهاي ديگر و فلوئوسيليكاتها

»۲۵ درصد


۲۳۸

املاح اسيد هيپو فوسفور ـ اسيد فوسفورو اسيد فوسفوريك

»

۲۵ درصد


۲۳۹

املاح اسيد سولفورو:

الف ـ سولفيت ـ بي سولفيت ـ متاسولفيت و پرسولفيت

از روي ارزش

۲۵ درصدب ـ ساير املاح اسيد سولفورو

»

۲۵ درصد


۲۴۰

املاح اسيد سولفوريك ـ زاج‌ها (آلن):

الف ـ سولفات دو سوديوم ـ بي سولفات دو سوديوم ـ سولفات دو منيزيم ـ سولفات دالومينيوم ـ سولفات دو كرم ـ‌ آلن دو پتاس (زاج سفيد) - سولفات دوفر (زاج سياه يا سبز) - سولفات دوزنگ ـ سولفات دو كوئيور (كات كبود)»۲۵ درصدب ـ آلن دو كرم (زاج كرم)‌- آلن هاي ديگر- سولفات دو نيكل

»

۲۵ درصدج ـ سولفات دو مركور و ساير

»

۲۵ درصد


۲۴۱

املاح اسيد هيدروسولفورو ولو تركيب شده با ‌الدهيدها يا با آستن:

الف ـ هيدروسولفيت دو سوديوم ـ دو پتاسيوم ـ دو كالسيوم ـ دو زنگ

»

۲۵ درصدب ـ ساير

»

۲۵ درصد


۲۴۲

املاح اسيد هيپوسولفورو:

هيپوسولفيت دو سوديوم ـ دو پتاسيوم ـ دو كالسيوم و ساير

»


۲۵ درصد


۲۴۳

املاح اسيد سولف ‏هيدريك (سولفورها و سولفهيدراتها):

الف ـ دو سوديوم ـ دو پتاسيوم ـ دو باريوم ـ دارسينك ـ دو كالسيوم ـ دوفر۲۵ درصدب ‏ـ ساير


۲۵ درصد


۲۴۴

املاح اسيد كلورهيدريك:

الف ـ كلورور دامونيوم (كلورور هيدرات دامونياك)- كلورور دومنيزيوم ـ كلورور دو كالسيوم ـ كلورور دوباريوم ـ كلورور دوزنگ ـ كلورور مضاعف آمونيوم و زنگ ـ كلورورهاي قلع و كلورور مضاعف آمونيوم و قلع

»۲۵ درصدب ـ كلورور دومركور (كامل يا پرسيپيته بلان)- كلورور مركوريك (سوبليمه)

»

۲۵ درصدج ـ ساير

»

۲۵ درصد


۲۴۵

املاح اسيد هيپوكلورو:

»
الف ـ كلورور دوشو ـ هيپو كلوريت دوكالسيوم

»

۲۵ درصدب ـ ساير

»

۲۵ درصد


۲۴۶

املاح اسيد كلوريك و اسيد پركلوريك:

كلورات دوپتاس ـ كلوراتهاي ديگر و پركلوراتها

»


۲۵ درصد


۲۴۷

املاح اسيد بروم هيدريك و اسيد بروميك (برومورها و بروماتها):

»
الف ـ برومور دو سوديوم ـ و برومور دو پتاسيوم و برومور دو كالسيوم و برومور دامونيوم

»


۲۵ درصدب ـ ساير

»

۲۵ درصد


۲۴۸

املاح اسيد هيدريك و اسيد يديك (يدورها و يداتها):

يدور دوپتاسيوم ـ يدور دوفر ـ يدور دو سوديوم ـ يدور دوزنگ ـ يدور دارسينك ـ يدور دوباريوم ـ بي يدورد و مركور ـ ساير يدورها و يداتها

»۲۵ درصد


۲۴۹

املاح اسيد ارسينو و اسيد ارسنيك:

»
الف ـ ارسنيات دوفر ـ ارسنيات دو پتاسيوم ـ ارسنيات دو سوديوم

»

۲۵ درصدب ـ ساير ارسنياتها و ارسنيتها

»

۲۵ درصد


۲۵۰

املاح اسيد كروميك:

الف ـ كرومات دو سوديوم ـ كرمات دو پتاسيوم ـ بي كرومات دو سوديوم و بي كرومات دو پتاسيوم

»


۲۵ درصدب ـ ساير

»

۲۵ درصد


۲۵۱

املاح اسيدهاي مانگانز : پرمنگنات ـ دو پتاسيوم و ساير

»

۲۵ درصد


۲۵۲

آلوميناتها و املاح اسيدهاي فلزي كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول عنوان ديگر تعرفه نشود:

آلوميناتها و استاناتها و انتيمونياتها و اناداتها - موليبداتها و تنكستانها ـ ساير»۲۵ درصد


۲۵۳

املاح اسيدهاي غيرآلي كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول عنوان ديگر تعرفه نشود

»


۲۵ درصد


۲۵۴

املاح اسيد فورميك (فورمياتها)

»

۲۵ درصد


۲۵۵

املاح اسيد استيك:

»
الف ـ استات دو پتاسيوم ـ استات دو سوديوم ـ استات دو كالسيوم ـ استات دوالومينيوم ـ استات دو كرم ـ استات دوفر ـ استات دو پلمپ ـ استات دو كوئيور

»


۲۵ درصدب ـ ساير

»

۲۵ درصد


۲۵۶

املاح اسيد اكزاليك (اكزالاتها)

»

۲۵ درصد


۲۵۷

املاح اسيد تارتريك (تارتراتها و بي تارتراتها):

»
الف ـ بي تارترات دو پتاسيوم (كرم دو تارتر)- امتيك ـ تارترات دو پتاسيوم ـ تارترات دو سوديوم ـ تارترات مضاعف سوديوم و پتاسيوم (نمك سنيت)

»


۲۵ درصدب ـ ساير تارتراتها و بي تارتراتها

»

۲۵ درصد


۲۵۸

املاح اسيد سيتريك (سيتراتها):

»
الف ـ سيترات دو كالسيوم و سيترات دو سوديوم

»

۲۵ درصدب ـ ساير

»

۲۵ درصد


۲۵۹

املاح اسيد لاكتيك (لاكتاتها):

لاكتات دو كالسيوم و سيار

»


۲۵ درصد


۲۶۰

املاح اسيدهاي‌آلي‌آليفاتيك كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول عنوان ديگر تعرفه نشود

كاكوديلات دو سود ـ كاكوديلات دو فر ـ متيل ارسنيات دو سود يا ارونال ـ ساير

»۲۵ درصد


۲۶۱

املاح و ساير تركيبات فلزات قيمتي بانضمام مواد كولوئيدال آماده شده از فلزات قيمتي:

الف ـ از سيم (نقره) ـ نيترات دارژان و ساير

»

۲۵ درصدب ـ از زر ـ از پلاتين و از ساير فلزات نوع پلاتين

»

۲۵ درصد


۲۶۲

املاح و ساير تركيبات فلزات خاكهاي كمياب (املاح راديوم ـ املاح توريوم ـ املاح سريوم و همانند)

»


۲۵ درصدتبصره ـ مواد مذكور در شماره هاي ۲۶۱ و ۲۶۲ بشرطي مشمول آن شماره‌ها ميشود كه در جاي ديگر گفته نشده باشد و از لحاظ طرز عرضه آنها مشمول عنوان ديگر تعرفه نشود.

ساير تركيبات غيرآلي كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول عنوان ديگر تعرفه نشود:

»
كاربورها و سولفور دو كاربن (۲۶۳ تا ۲۶۷)

»۲۶۳

پراكسيدها:

»
الف ـ بي اكسيد هيدروژن (آب اكسيژن) پرهيدرول ـ پراكسيد دو سوديوم ـ بي اكسيد دو باريوم

»


۲۵ درصدب ـ ساير

»

۲۵ درصد


۲۶۴

پرسل ها:

پربوراتها ـ پركاربناتها ـ پرسولفاتها ـ ساير

»


۲۵ درصد


۲۶۵

كاربورها:

»
الف ـ كاربور دو كالسيوم ـ كاربور دو سيليسيوم

»

۲۵ درصدب ـ ساير

»

۲۵ درصد


۲۶۶

سولفور دو كاربن

»

۲۵ درصد


۲۶۷

ساير تركيبات غيرآلي:

كلورور اوكسي كلورور دوفوسفور ـ سولفور دو فوسفور ـ كلورور و اوكسي كلورور دو سوفر- فوسفيورها (Phosphures) ـ ساير

»۲۵ درصدتركيبات‌آلي (جز اسيدهاي‌آليفاتيك و املاح آنها) كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول عنوان ديگر تعرفه نشود (۲۶۸ تا ۲۷۴)

»۲۶۸

هيدروكاربورهاي‌ آليفاتيك كلوره ـ برومه و يده:

»
الف ـ كلوروفورم

»

۲۵ درصدب ـ هيدروكاربورهاي كلوره ديگر (تترا كلورور دوكاربن ـ تري كلوراتيلن ـ تترا كلورور اتان و غيره) ـ بروموفورم و يدوفورم ـ هيدروكاربورهاي برومه يا يده ديگر

»


۲۵ درصد


۲۶۹

الكل هاي‌ آليفاتيك (جز‌الكل اتيليك و گلسيرين):

الف ـ‌ الكل متيليك (متانون)

»

۲۵ درصدب ـ‌ الكل پروپيليك ـ بوتيليك ـ آميليك و‌الكلهاي مونووالان ديگر ـ روغن هاي فوزل ـ گليكل‌ها ـ ساير

»


۲۵ درصد


۲۷۰

آلدهيدهاي آليفاتيك:

الف ـ‌ الدهيد فورميك و تري اكسي متيلن

»

۲۵ درصدب ـ‌ الدهيد استيك ـ متالدهيد و پارالدهيد و ساير

»

۲۵ درصد


۲۷۱

سه تون هاي‌ آليفاتيك (Cetone)

الف ـ آستن

»

۲۵ درصدب ـ ساير

»

۲۵ درصد


۲۷۲

آمين‌ها (Amines) آميدها (Amides) و ساير تركيبات‌ آلي‌ آليفاتيك

»

۲۵ درصد


۲۷۳

تراكسيدها و اترسل هاي (استرها)‌ آليفاتيك و اروماتيك:

الف ـ اتراتيليك ـ اترسولفوريك

»

۲۵ درصدب ـ حلال‌ها و ساير

»

۲۵ درصد


۲۷۴

تركيبات‌ آلي اروماتيك و هه ته روسيكليك:

الف ـ هيدروكاربورهاي هالوژنه و نيتره و سولفونه از گروه بنزه نيك و نفتاله نيك:

نيترو بنزن ـ نيترو تولوئن‌ها ـ مونو كلوربنزن و كلورودي نيتروبنزن و ساير

»


۲۵ درصدب ـ فنولهاي مشتق از هيدروكاربورها از گروه بنزه نيك و نفتاله نيك حتي هالوژنه و نيتره و سولفونه بانضمام فناتها:

رزورسين ـ هيدروكينون ـ نفتول آ ـ پيروكاتشين و پيروگالول فناتها ـ ساير

»۲۵ درصدج ـ امين هاي مشتق از هيدروكاربورهاي بنزه نيك و نفتاله نيك و املاح آنها بانضمام مشتقات آنها از هر نوع حتي ازوئيك ـ (باستثناء‌الدهيدها و اسيد كاربوركسي ليك):

انيلين ـ تولوئيدن‌ها ـ كسيليدينها ـ ديفتيلامينها ـ نفتيلامينها ـ نيتراانيلينها ـ اليزيدينها و املاح آنها ـ گرد پيراميدن و فناستين و ساير
»
۲۵ درصددـ ‌الدهيدها ـ ستون ها و كينونهاي مشتق از هيدروكاربورهاي بنزه نيك- نفتاله نيك و انتراسنيك:

الدهيد بنزوئيك و انتراكي نون ـ ساير»۲۵ درصدﻫـ ـ اسيدهاي كاربوكسي ليك مشتق از هيدروكاربور- هاي بنزه نيك و نفتاله نيك و املاح آنها و همچنين مشتقات هالوژنه و هيدروكسيله و نيتره و آمينه و آميده و سولفونيك و كاربوكسيله آنها:

۱ـ اسيد ساليسيليك ـ اسيد استيل ساليسيليك (گرد آسپرين) و املاح آنها ـ اسيد بنزوئيك و اسيد انتراني ليك و اسيد كاليك و اسيد تانيك (تانن) و املاح آنها ـ اسيد فتاليك و املاح آنها ـ الهيدريد فتاليك

»
۲۵ درصد۲ـ ساير

»

۲۵ درصدوـ مواد قندي (ادولكورانت) مصنوعي مانند ساكارين ـ دولسين و همانند

»

۲۵ درصدزـ گرد آنتيپيرين و تركيبات آن و ساير

»

۲۵ درصدساير محصولات و تركيبات شيميائي (۲۷۵ تا ۲۸۷)
۲۷۵

ذغالهاي آكيف و ذغال استخوان (دوده حيواني)

»

۱۰


۲۷۶

كولودين‌ها (محلول هاي نيتروسلولوز)

»

۲۰


۲۷۷

مشتقات سلولوز و اجسام پلاستيك مصنوعي (قابل تشكل) كه مايه آن مشتق از سلولوز باشد كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول عنوان ديگر تعرفه نشود (سلولوئيد، استات دوسلولوز، ويسكوز و غيره) بشكل گرد- دلمه- گلوله- پولك لوح غيرمنظم و يا بشكل توده- بشكل مچاله- لوح- لوله- قلم- كار نشده و بشكل ورق ساده يا صاف يا مات شده ولي صيقلي نشده و آخال

»

۱۲


۲۷۸

مواد مصنوعي پلاستيك كه مايه آن كازئين ژلاتين يا نشاسته باشد:

بشكل مچاله- لوح- ورق- لوله- قلم يا بطور ريختگي (Meules) ساده و كار نشده- آخال

»۱۲


۲۷۹

مواد مصنوعي پلاستيك كه مايه آن فتول -اوره- اسيد فتاليك و غيره باشد (رزين هاي مصنوعي سفت شده) ساده يا با اختلاط كاغذ يا پارچه و ساير مواد مصنوعي قابل تشكل كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول عنوان ديگر تعرفه نشود:

بشكل توده (آبگون- تكه يا گرد) -بشكل مچاله- لوح- ورق- لوله- قلم و يا بطور ريختگي ساده- كار نشده- آخال

»

۱۲


۲۸۰

گرد مواد مصنوعي قابل تشكل آماده براي قالب ريختن

كيلو با ظرف

۱۲


۲۸۱

تركيبات گندزدائي انتي گرييتوكاميك Anticryptogamiques و حشره كشي و همانند كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول عنوان ديگر تعرفه نشود و كليه محصولاتيكه براي همان مصارف آماده شده براي خرده فروشي و يا غير آن مانند: د.د.ت ـ كامكسان- پن سالت، كلورودان، اكساكلور و اكتاكلور

»
بخشوده


۲۸۲

محصولات تقطير چوب كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول عنوان ديگر تعرفه نشود:

الف ـ قطران چوب- روغنهاي آستن- روغنهاي قطران چوب -قير گرفته شده از قطران چوب

»


۴ب ـ گره اوزوت حتي تصفيه شده

»

۱۵


۲۸۳

محصولاتيكه از تقطير خشك رزينها بدست ميآيد:

روغن رزين- قير رزين

»


۴


۲۸۴

اسانس (روغن) تربانتين

»

۵


۲۸۵

كولوفان ـ رزين كومارون و رزين هاي مصنوعي سفت نشدني:

الف ـ كولوفان حتي آماده براي آرشه‌آلات موسيقي

»

۵ب ـ ساير

»

۵


۲۸۶

قير آبجو سازي و تركيبات همانند كه مايه آن كولوفان و يا قير گياهي باشد

»

۷


۲۸۷

محصولات شيميائي و تركيبات شيميائي كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول عنوان ديگر تعرفه نشود:

الف ـ روغن ترمز

»

۱۰ب ـ لسيوهاي (Lessives) سولفيتيك كه از ساختن خمير كاغذ باقي ميماند ـ ساير


از روي ارزش


۲۵ درصد


۲۸۸

الكالوئيدها و مشتقات آنها و املاح آنها:

گلوكوزيدها:

الف ـ ‌الكالوئيدهاي ترياك و مشتقات و املاح آنها:

۱ـ مرفين

»

۲۵ درصد۲ـ دياسه تيل مرفين

»

۲۵ درصد۳ـ كودئين

»

۵۲ درصد۴ـ ساير

»

۲۵ درصدب ـ كوكائين و املاح آن

»

۲۵ درصدج ـ گنه گنه و ساير‌الكالوئيدهاي كنكينا و املاح آنها بشكل گرد ـ قرص ـ حب ـ كبسول ـ كاشه ـ محلول ـ آمپول و ساير اشكالي كه داروهاي مزبور براي خرده فروشي يا غير آن آماده شده باشد

»بخشودهدـ كافئين ـ تئوبرومين ـ نيكوتين و املاح آنها

»

۲۵ درصدﻫ ـ ساير‌الكالوئيدها:

۱ـ سانتونين

»

۱۰ درصد۲ـ ساير

»

۲۵ درصد


۲۸۹

محصولات اوپوتراپيك (Opothera pikues)

الف ـ پرزور (پنيرمايه مصنوعي)

كيلو با ظرف

۱۰۰ب ـ پپسين و پان كره اتين

»

۴۰ج ـ ساير

از روي ارزش

۲۵ درصد


۲۹۰

پپتونها ـ ليستين‌ها ـ نوك لئين‌ها و تركيباتي كه مايه آن مواد نامبرده باشد

»


۲۵ درصد


۲۹۱

سرمها ـ واكسنها و تركيبات با كته رين (Bacteriennes) :

پلاسما ـ خون و هر نوع تركيب بيولوژيك گرفته شده از خون براي خون دادن بمريض ـ آناتوكسين و ب.ث.ژ. سرم ضد ديفتري ـ كزاز ـ شارين ـ ضدسموم حشرات و ساير

»بخشوده


۲۹۲

داروهاي حاضر شده يا داروهاي دوزه (Doses) و ساير فرآورده هاي داروسازي:

الف ـ داروهاي آنتي بيوتيك و تركيبات پاراآمينوسالسيليك و هيدرازيد ايزونيكوتينيك

»


بخشودهب ـ داروهاي مخصوص علاج جذام و سرطان و تراخم

»

بخشودهج ـ تركيبات بيسموتي قابل ترزيق تركيبات ارسنيگي سه والانسي و پنج والانسي

»


بخشودهدـ پني سيلين و تركيبات داروئي آن

»

بخشودهﻫ ـ داروهاي ضد مالاريا از قبيل اتپرين ـ پالودرين ـ پلاسموشين ـ رزروسين و تركيبات همانند بشكل گرد ـ قرص ـ حب ـ كپسول ـ كاشه ـ محلول ـ آمپول و ساير اشكالي كه داروهاي مزبور براي خرده فروشي يا غير آن آماده باشد

»
بخشودهوـ داروهاي اختصاصي مايع كه اساس آنها شراب و يا‌الكل باشد

»

۱۰ درصدزـ تنطورها و عصاره هاي مايع اعم از‌الكلي و غيرالكلي

»

۱۰ درصدح ـ ساير

»

۱۰ درصدتبصرۀ ـ۱ـ تشخيص طبقه‏بندي سرمها و واكسن ها و داروهاي اختصاصي مذكور در شماره‏هاي ۲۹۱ و ۲۹۲ بعهده كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت بهداري و دانشكده پزشكي و داروسازي و اداره كل گمرك خواهدبود.

تبصره ۲ـ ترخيص هرنوع سرم و واكسن و داروهاي اسپسياليته و آنتي‏بيوتيك از گمرك بمنظور بازرگاني منوط باجازه قبلي وزارت بهداري است.

تبصرۀ۳ـ وارد كردن ساكارين و مواد ساكارين دار ـ دولسين ـ داروهاي مخدر و داروهاي سمي تابع مقررات و آئين‏نامه‏هاي مربوطه مي‏باشد.

تبصرۀ۴ـ داروهاي مندرج در اين فصل كه مدت قابل مصرف بودن آن روي لفاف تعيين شده است در صورتي قابل ترخيص از گمرك خواهد بود كه اقلاً شش ماه از مدت قابل مصرف بودن آن باقي مانده باشد والا اداره گمرك اقدام بمعدم كردن آن خواهدبود.

تبصرۀ۵ ـ آمپولهاي خالي شيشۀ و شيشه‏هاي خالي مخصوص و سرشيشه پلاسيتيكي و فلزي و لوله‏هاي خالي و شيشه و فلزي مخصوص براي جادادن داروهاي آماده ساخت كارخانجاتيكه با اجازه وزارت بهداري در ايران تأسيس شده يا ميشود و همچنين قوطيهاي خالي حلبي كه براي جادادن همان شيشه‏ها و آمپولها و لوله‏ها بوسيله كارخانجات مزبور وارد شوند و همچنين آن نوع دارو يا فرآورده‏هاي شيميائي كه ماده اوليه ضروري براي ساختن داروهاي آماده مذكور باشد و توسط همان كارخانجات منحصراً براي همين منظور وارد ميشود مشمول همان حقوق گمركي خواهد شد كه طبق قانون تعرفه گمركي درباره خود داروهاي تمام شده در خارجه مقرر است مشروط بر اينكه در هر مورد مراتب از حيث نوع و تعداد و محل مصرف از طرف وزارت بهداري كتباً گواهي شده باشد.

بخش بيست و نه ـ محصولات شيميائي آماده و محصولات ديگر براي سينما توگرافي و عكاسي
۲۹۳

لوله (Rouleaux) يا تسمه ـ غيرحساس براي سينماتوگرافي و عكاسي

كيلو با لفاف

۱۰۰


۲۹۴

فيلم سينماتوگرافي:

الف ـ حساس ولي بدون عكس و چاپ

»

۱۰۰ب ـ عكس دار ولي ظاهر نشده

»

۱۰۰ج ـ ظاهر شده بي صدا (Silencieux) منفي يا مثبت ـ ساده يا رنگين

كيلو با قرقره

۱۰۰۰دـ ظاهر شده صدادار منفي يا مثبت ساده يا رنگين

»

۱۰۰۰تبصره ـ فيلم هاي سينما عكس برداشته شده و ظاهر شده ولو بطور موقت وارد شود حقوق گمركي معين بالا را مي پردازد.
۲۹۵

فيلم و شيشه عكاسي حساس بهر شكل:

الف ـ از سلولوئيد و از مواد همانند:

۱ـ براي راديولوژي

كيلو با لفاف

۳۰۲ـ ساير

»

۷۰ب ـ از شيشه ـ از فلز و غيره

»

۳۰


۲۹۶

كاغذ و كارت براي عكاسي:

الف ـ آماده شده ولي غيرحساس

»

۸ب ـ حساس شده يا هر گونه املاح

»

۳۰


۲۹۷

محصولات شيميائي براي مصرف عكاسي ـ دوزه يا آماده شده براي خرده فروشي

»


۴۰ درصد


بخش سي ـ عصاره هاي (Extraits) دباغي و رنگرزي ـ رنگها ـ سيكاتيف‌ها ـ ورنيها ـ بتونه‌ها (Mastics) - مركب ـ مداد و مغز مداد
۲۹۸

عصاره هاي نباتي ويژه دباغي

كيلو با ظرف

۲


۲۹۹

محصولات تركيبي (Synthetiques) ويژه دباغي

»

۸


۳۰۰

عصاره چوبها و نباتات رنگدار بانضمام رنگهاي نباتي

»

۱۰


۳۰۱

قرمزدانه ـ كرمس ـ سه پيا (Sepia) و رنگهاي حيواني ديگر

»

۳۰


۳۰۲

مواد رنگي مشتق از قطران ذغال سنگ ـ نيل طبيعي:

الف ـ رنگهاي خمي (نيل طبيعي ـ مصنوعي و ساير رنگهاي خمي) - رنگهاي مستقيم ـ رنگهاي كرمي و كرم كميلكس ـ رنگهاي اسيدي

»


۴۰ب‌ـ رنگهاي گوگردي و رنگهاي تكميلي (Par developpment)

»

۲۰ج ـ رنگهاي بازيك

»

۸۰دـ رنگهاي قابل حل در روغن (مانند رنگهاي مصنوعي ويژه واكس ـ شمع و غيره) - ساير مواد رنگي مشتق از قطران ذغال سنگ

»


۴۰


۳۰۳

دوده و ساير رنگهاي سياه (Noirs) معدني و نباتي- آماده نشده

»

۱۰


۳۰۴

گل سفيد و سولفات دوباريوم طبيعي كوبيده يا شسته و سولفات دو باريوم مصنوعي

»


۳


۳۰۵

خاكهاي رنگي خالص يا مخلوط بيكديگر ـ مخلوط بيكي از مواد رنگي مشتق از قطران ذغال سنگ بشرطي كه از چهار درصد وزن تجاوز نكند

»۶


۳۰۶

رنگهاي كاني آماده نشده ساده يا مخلوط بيكديگر يا مخلوط با مواد بي اثر يا مخلوط با خاكهاي رنگي و يا مخلوط بيكي از مواد رنگي مشتق از قطران ذغال سنگ بشرطي كه از چهار درصد وزن تجاوز نكند:

الف ـ سروز (كربنات بازيگ دو پلمپ يا سفيد اب شيخ)- اكسيد دوزنگ (Blnc et gris de zinc) يا سينكا ـ سولفور دوزنگ ـ ليتوپون ـ بلان دوتيتان ـ اكسيد دو پلمپ هائيكه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول عنوان ديگر تعرفه نشود (مينيوم دو پلمپ ـ مين اورانژ و ساير)

»
۵ب ـ سولفور دومركور قرمز (سينا بروورميون) و سياه

»

۳۰ج ـ اكسيد دوفرهاي مصنوعي ـ لاجورد (اوترمر) رنگهاي كرومي براي تهيۀ رنگ روغني

»


۸دـ رنگهاي فروسيانيكي (بلودوپروس ـ نيل پرطاوسي و غيره)

»

۳۰ﻫ ـ ساير كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول عنوان ديگر تعرفه نشود

از روي ارزش

۳۰ درصد


۳۰۷

رنگهاي آماده شده كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول عنوان ديگر تعرفه نشود:

الف ـ لاك هاي مصنوعي ـ رنگهاي ميناكاري ـ رنگها و لعابهاي ديگر براي شيشه و چيني (رنگهاي سراميك)


كيلو با ظرف


۲۰ب ـ رنگهاي فلزي (اكليل) جز گرد و اكليل‌ آلومينيوم

»

۳۰ج ـ ساير

از روي ارزش

۳۰ درصد


۳۰۸

رنگهاي آماده شده از هر قبيل:

الف ـ مركب چاپ و همانند:

۱ـ سياه

»

۱۰۲ـ برنگهاي ديگر

»

۲۵ب ـ نوارهاي رنگي‌ آلوده بمركب يا برنگ براي ماشين نوشتن و حساب و ماشين‏هاي همانند

»


۸۰ج ـ رنگهاي روغني ولو اينكه مواد رقيق كننده (اسانس تربانتين و غيره) و يا خشك كننده (سيكاتيف ها) بآن افزوده شده باشد

»


۲۵دـ ساير رنگها

از روي ارزش

۳۰ درصد


۳۰۹

رنگ از هر قبيل كه براي خرده فروشي تهيه شده است (قرص ـ حب ـ در لوله ـ شيشه ـ حقه ـ دبه ـ قوطي و غيره)


»


۳۰ درصد


۳۱۰

سيكاتيف‌ها ـ آبگون يادج (بوراتها ـ اوله آتها ـ رزيناتها و نفتناتهاي مانگانز -پلمپ ـ كبالت و غيره)


كيلو با ظرف


۱۰


۳۱۱

ورني‌ها ولو داراي مخلوطي از رنگ يا مواد رنگي از هر قبيل متراكم يا غيرمتراكم:

با روغن سيكاتيف (ورني روغني) ـ با ‌الكل ـ با اترهاي سلولوز و ساير»۲۵


۳۱۲

بتونه‌ها (Mastics) ـ لاك متعارفي:

الف ـ بتونه

»

۱۰ب ـ لاك متعارفي

»

۲۰


۳۱۳

مركب براي نوشتن يا براي نقشه كشي - گرد يا آبگون بانضمام مركب چين


»


۱۵


۳۱۴

مداد ـ مغز مداد ـ گچ نوشتن و نقاشي:

الف ـ مداد

»

۱۵ب ـ مغز مداد و ذغال نقاشي

»

۴۰ج ـ گچ نوشتن و نقاشي

»

۲۰


بخش سي و يك ـ روغنهاي اسانسي و اسانسها ـ مواد معطر مصنوعي و عطريات
۳۱۵

روغنهاي اسانسي و يا فرار نباتي (جز اسانس تربانتين) حتي آنهائيكه ترپن (Terpene) آنها گرفته شده است بانضمام ترپي ها:

الف ـ روغنهاي اسانسي گرفته شده از پوست مركبات (سيتروس)

از روي ارزش

۵۰ درصدب ـ ساير اسانسهاي روغني يا فرار:

۱ـ اسانس مانت ـ مانتول و اسانسهاي داروئي ديگر

»

۳۰ درصد۲ـ ساير

»

۵۰ درصدج ـ ترپن ها

»

۵۰ درصدتبصره ـ اسانسهاي روغني يا فرار غيرمذكور كه مصرف مشترك داروئي و غيرداروئي دارند مشمول شماره ۳۱۵ ب ۲ ميشود.
۳۱۶

مواد معطر مصنوعي (عطرهاي تركيبي)

Parfums Synthetiques و مواد شيميائي معطريكه از اسانسهاي طبيعي گرفته ميشوداز روي ارزش۵۰ درصد


۳۱۷

مخلوط اسانسها ـ مخلوط مواد شيميائي معطر گرفته شده از آنها و مخلوط مواد معطر مصنوعي براي عطرسازي ـ شيريني سازي ـ نوشابه سازي و غيره


»


۵۰ درصدتبصره ـ اترهاي معطر كه مصرف مشترك خوراكي و عطرسازي و صنعتي دارند و مشمول شماره هاي ۳۱۶ و ۳۱۷ تعرفه باشند در صورتيكه با مواد متعفن مانند بيريدين ـ بنزين و غيره تقليب شده باشند بنحوي كه ديگر مصرف خوراكي نداشته باشند مشمول شماره ۲۷۳ ب تعرفه ميشوند.
۳۱۸

محلول غليظ اسانس هاي طبيعي در چربي Graisses و در روغن

»

۵۰ درصد


۳۱۹

عطريات و اقسام كوسمتيك Cosmetipues

الف ـ ادكلن و آب هاي خوش بوي همانند ـ خمير كرم و روغنهاي همانند براي بدن و صورت- رنگ حاضر ويژه مو ـ پودر بدن و صورت ـ كاغذ و مقواهاي آلوده بعطر ـ مواد براي خوشبو و تميز كردن هوا يا معطر كردن آب گرمابه ـ انواع شامپو صابوني يا شبه صابوني معطر يا غيرمعطر در ظروف ويژه خرده فروشي و يا معطر در هر ظرفي
كيلو با ظرف
۴۰۰ب ـ عطريات

»

۱۰۰۰ج ـ گرد ـ خمير ـ صابون و مايعات ويژه دهان و دندان

»

۷۰دـ لاك و مواد ديگر براي نگاهداري و آرايش ناخن و ساير لاكهاي معطر ـ ماتيك و سرخاب


»


۶۰۰هـ ـ تركيبات ويژه ستردن مو

»

۲۰۰وـ ساير

»

۲۰۰تبصرۀ ۱- كالاهاي مشمول شماره ۳۱۹ باستثناءِ عطر و ادكلن و آب هاي خوشبو در صورتيكه نيمه آماده يا غير معطر در بشكه و يا در ظروف بزرگ (بيش از يك كيلو) وارد شود نصف حقوق مقرره را خواهد پرداخت.

تبصرۀ ۲-شامپو غير معطر كه در ظروف بيش از يك كيلو وارد شود مشمول شماره ۳۲۲ تعرفه ميشود.

بخش سي و دوم ـ صابون ـ شمع و ساير فرآورده هائي كه از روغن از چربي يا از موم تهيه ميشود و اشياء همانند
۳۲۰

صابون:
الف ـ خمير صابون نرم (سبز يا سياه و همانند و صابون رزين) ـ صابون معمولي بشكل قطعه ـ لوح يا بشكل شمش


»


۵۳


ب ـ صابون بشكل گرد ـ فلس ـ دانه و غيره و صابون مايه معطر يا بدون عطر ـ صابونهاي ديگر (صابون توالت ـ صابونهاي طبي و همانند)

»


۱۰۰


۳۲۱

تركيبات براي رختشوئي حتي بدون اختلاط صابون

»

۳۵


۳۲۲

سولفوريسيناتها ـ سولفواولئاتها ـ سولفورزيناتها ـ ‌الكلهاي سولفونه از رديف چرمي و محصولات همانند با يا بدون سولوانها (Solvants)‌ آلي ساده يا صابونياز روي ارزش۲۵ درصد


۳۲۳

مواد براي چرب كردن و روان كردن و نرم كردن ولو مخلوط با مواد ديگر:

الف ـ گريس براي ماشين و موتور و وسائط باركشي

كيلو با ظرف

۱۵۰ب ـ ساير

»

۲۵۰


۳۲۴

واكس ـ خمير ـ كرم و فرآورده هاي همانند حتي بطور آبگون ـ براي پاك كردن ـ صيقلي كردن و نگاهداري چرم ـ كفش ـ اشياءِ فلزي ـ مبل ـ كف اطاق و غيرهكيلو با ظرف۲۰


۳۲۵

شمعهاي متعارفي ـ ساده يا رنگين ـ شمعهاي مزين ـ از پارافين ـ از استه آرين ـ از پيه يا از موم


كيلو با لفاف


۲۵بخش سي و سه ـ كازئين ـ‌ آلبومين - ژلاتين چسب و آهار
۳۲۶

كازئين

كيلو با ظرف

۱۵


۳۲۷

آلبومين‌ها و سفيده تخم مرغ

»

۱۵


۳۲۸

ژلاتين ها

»

۱۵


۳۲۹

چسب هاي حيواني

»

۱۵


۳۳۰

انواع خمير براي نورد دستگاههاي چاپ و فرآورده هاي همانند كه مايه آن ژلاتين باشد

»


۲۰


۳۳۱

دكسترين بانضمام نشاسته هاي بوداده

»

۱۰


۳۳۲

چسبهاي نباتي ـ پارمانها (Parements) و آهار از هر قبيل

»

۱۰


۳۳۳

چسب از هر قبيل و به هر شكل آماده شده براي خرده فروشي (جز كائوچو)- نوارهاي چسب دار از هر جنس حتي از كاغذ- از پارچه ـاز پلاستيك ـ از نايلون و مواد ديگر (باستثاء نوارهاي آغشته بكائوچو براي پوشانيدن سيم برق يا براي مصارف ديگر كه مشمول شماره ۵۷۷ ميشود)
»
۳۰بخش سي و چهار ـ مواد قابل انفجار ـ آتش بازي ـ كبريت و اشياء ديگر ساخته شده از مواد قابل اشتعال

۳۳۴

نيتروسلولوزها

»

۲۰


۳۳۵

باروت:

الف ـ مركب از ذغال و گوگرد و شوره

»

۳۰ب ـ ساير

»

۶۰


۳۳۶

مواد قابل انفجار كه مايه آن نيترات دامونيوم ـ كلوراتها يا پركلوراتها ـ نيتروگليسيرين و مشتقات نيترواروماتيك باشد و ساير


»


۱۵


۳۳۷

فتيله براي معدنچيان

»

۱۵


۳۳۸

چاشني ـ كبسولهاي قابل انفجار ـ دتوناتورها

»

۷۰


۳۳۹

آتشبازي

»

۲۰۰


۳۴۰

كبريت از هر نوع و از هر قبيل

»

۳۰


۳۴۱

اشياء ساخته شده از مواد قابل اشتعال (فتيله گوگردي ـ مشعل رزيني و همانند- آتش گيرانه و غيره)


»


۲۰تبصره ـ ورود كالاهاي مندرج در بخش ۳۴ موكول به اجازه مخصوص دولت است.

بخش سي و پنج ـ كودها
۳۴۲

انواع كودهاي حيواني يا نباتي كه عمليات شيميائي در آن نشده

كيلو

بخشوده


۳۴۳

كودهاي معدني يا شيميائي آزوته

»

»


۳۴۴

كودهاي معدني يا شيميائي فسفاته

»

»


۳۴۵

كودهاي پتاسيك

»

»


۳۴۶

كودهاي معدني يا شيميائي كه اقلا از دو ماده اصلي حاصل خيز تركيب شده باشد ـ ازوت و اسيد فوسفوريك و پتاس- كودهاي معدني يا شيميائي مخلوط بكودهاي حيواني يا نباتي

»

»


۳۴۷

كودهائي كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول عنوان ديگر تعرفه نشود

»

»فصل هفتم ـ پوست ـ چرم ـ پوست هاي نرم و مصنوعات آنها

بخش سي و شش ـ پوست و چرم
۳۴۸

پوست خام ـ تازه ـ نمك زده ـ خشك كرده آهك زده و غيره:

الف ـ پوست گاو ـ گاوميش ـ گوساله

»

۶ب ـ پوست گوسفند و بز

»

۷ج ـ پوست خوك و گراز و پوست حيوانات بزرگ ديگر

»

۱۰


۳۴۹

چرم براي ساختن تخت كفش و ساختن تسمه نقاله (ترانسميسيون)

»

۳۰


۳۵۰

چرم گاو ـ چرم گاوميش و چرم حيوانات بزرگ ديگر جز آنهائيكه مشمول شماره ۳۴۹ ميشود.


»


۳۰


۳۵۱

چرم گوساله

»

۴۰


۳۵۲

چرم گوسفند و بز

»

۱۵۰


۳۵۳

چرم ورني ـ طلائي ـ نقره اي و برنزي

»

۲۰۰


۳۵۴

چرم مژيسه (Megisses) جير (Chamoises)

»

۲۰۰


۳۵۵

پوست و چرمهاي ديگر

پوست پارشمينه ـ پوست مار ـ سوسمار و ماهي ـ ساير


از روي ارزش


۶۰ درصد


۳۵۶

خرده و آخال چرم

كيلو

۴۰


۳۵۷

چرم مصنوعي ساخته شده از آخال چرم

»

۱۰۰بخش سي و هفت ـ اشياء ساخته شده از چرم ـ از پوست
۳۵۸

قطعات چرمي ندوخته براي كفش:
الف ـ تخت و پاشنه بريده

»

۴۰


ب ـ رويه ـ ساقه و قسمتهاي ديگر

»

۲۰۰


۳۵۹

مصنوعات سراجي و زين و برگ سازي- زنگال و گتر چرمي

»

۲۵۰


۳۶۰

انواع كيف و جامه دان و قوطي و جعبه و قاب ساخته شده از چرم با يا بدون يراق


»


۵۰۰


۳۶۱

لباس چرمي

»

۶۰۰


۳۶۲

دستكش چرمي (تمام چرمي و ساير اقسام):
الف ـ مخصوص كارگران و صنعتگران

»

۲۰۰


ب ـ ساير

»

۶۰۰


۳۶۳

اشياء فني ساخته شده از چرم يا از پوست:

تسمه و نوار براي ماشين‌الات يا نقليه (Courroies et cordes de transmission et de transport) متفرعات و قسمتهاي ماشين‌آلات و اشياء ديگر فني
»
۴۰تبصره ـ قطعات چرم و پوست بريده شده كه بطور وضوح مربوط باشياء مندرج در شماره ۳۵۹ تا ۳۶۳ باشد تابع همان شماره‌ها خواهد بود
۳۶۴

اشياء پوستي و چرمي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول عنوان ديگر تعرفه نشود


»


۵۰۰


۳۶۵

اشياء ساخته شده از روده (جز زه براي‌آلات موسيقي):

الف ـ براي جراحي

كيلو با ظرف

۸۰ب ـ ساير

كيلو

۱۲۰بخش سي و هشت ـ پوستهاي نرم
۳۶۶

پوستهاي نرم ـ خام:

الف ـ پوست بره ـ خام:

۱ـ نوع استراخان و قره گل

از روي ارزش

۱۰۰ درصد۲ـ انواع ديگر

»

۱۰۰ درصدب ـ پوست خام قاقم ـ سمور ـ دله ـ خز ـ سنجاب ـ روباه نقره اي ـ روباه سياه (آرژانته- پلاتينه و همانند)


»


۱۰۰ درصدج ـ پوست خام سگ آبي

»

۱۰۰ درصددـ پوست خام روباه و شاه روباه

»

۱۰۰ درصدﻫـ پوست خام شير ـ ببر ـ پلنگ ـ كفتار ـ خرس و همانند

»

۱۰۰ درصدوـ پوستهاي نرم ديگر ـ خام

»

۱۰۰ درصد


۳۶۷

پوست هاي نرم ـ آماده شده براي پوست دوزي از هر قبيل:

»

۱۰۰ درصدالف ـ پوست بره

»

۱۰۰ درصدب ـ پوست قائم ـ سمور ـ خز ـ دله ـ سنجاب ـ روباه نقره اي ـ روباه سياه (آرژانته ـ پلاتينه و همانند)

»

۱۰۰ درصدج ـ پوست سگ آبي

»

۱۰۰ درصددـ پوست روباه و شاه روباه

»

۱۰۰ درصدﻫ ـ پوست شير ـ ببر ـ پلنگ ـ كفتار ـ خرس و همانند

»

۱۰۰ درصدوـ پوستهاي نرم ديگر

»

۱۰۰ درصد


۳۶۸

لباسهاي دوخته از پوست هاي نرم و آنهائي كه براي انداختن روي دوش و سردست آماده شده و يا داراي چشم و پنجه و دندان ميباشد:

الف ـ پوستين

»

۵۰ درصدب ـ ساير

»

۱۰۰ درصدفصل هشتم ـ كائوچو و اشياء ساخته شده از آن

بخش سي و نه ـ كائوچو و اشياء ساخته شده از آن

يادداشت ۱ـ اين فصل شامل كائوچو طبيعي ـ تركيبي و مصنوعي ـ گوتاپركا ـ بالاتا ـ كائوچو سفت شده (ابونيت و همانند) ميباشد و همچنين محصولات همين مواد كه در تركيب آنها مواد خارجي اعم از معدني يا غيرمعدني بعنوان بار (Charge) بكار برده شده بدون رعايت تناسب مقدار آن مشمول اين فصل ميشود.

۲ـ كلمه كائوچو مندرج در شماره‏هاي ۳۷۱ تا ۳۷۷ شامل انواع مختلف كائوچو ميباشد بانضمام بالاتا و گوتاپركاولي باستثناي كائوچو سفت شده (ابونيت و همانند)

۳ـ اشياء و مصنوعات مندرج در شماره‏هاي ۳۷۲ تا ۳۷۹ اگر علاوه بر مواد خارجي كه بعنوان بار بآن زده شده با مواد خارج ديگري نيز جور شده باشد تا حديكه عنوان اشياء كائوچوئي آنها محفوظ بماند مشمول همان شماره‏ها خواهدبود.
۳۶۹

كائوچو طبيعي- گوتاپركا- بالاتا و همانند- خام و كائوچو تركيبي

»

۳


۳۷۰

آخال و خرده ريزهاي كائوچو ـ گوتاپركا و بالاتا و فصولات اشياء مستعمل آنها

»

۳


۳۷۱

خمير ـ لوح ـ ورق كائوچوي ولگانيزه نشده ـ محلول كائوچو:
الف ـ خمير ـ لوح ـ ورق ـ محلول و چسب كائوچو جز آنچه كه براي خرده فروشي آماده شده است


»


۳


ب ـ محلول و چسب كائوچو آماده شده براي خرده فروشي از هر قبيل (باستثناي نوارهاي آغشته بكائوچو براي پوشاندن سيم برق يا براي مصارف ديگر كه مشمول شماره ۵۷۷ ميشود)كيلو با لفاف۳۰


ج ـ كرپ

كيلو

۳۰


۳۷۲

كائوچو ولگانيزه شده (نرم):

بشكل لوح ـ ورق و نوار ـ غيراسفنجي حتي جور شده با مواد نسجي ـ با فلز- با اميانت (پنبه نسوز) يا با مواد ديگر- نخ و رشته حتي پوشيده شده از مواد نسجي
كيلو با لفاف
۳۰


۳۷۳

لوله هاي لاستيكي نرم حتي جور شده با مواد نسجي يا فلزي

»

۳۰


۳۷۴

اشياء لاستيكي نرم براي مصارف فني و صنعتي:

الف ـ تسمه براي ماشين‌الات يا نقليه

»

۳۰ب ـ گيرترموز (پاتن- بلوك و همانند)- پولك ـ حلقه ـ سوپاپ ـ دريچه سوپاپ (Clapets) ـ بست و اشياء لاستيكي ديگربراي مصارف فني و صنعتي


»


۴۰


۳۷۵

لاستيك براي چرخ وسائط نقليه:

الف ـ لاستيك توپر

كيلو

۵ب ـ لاستيك روئي:

۱ـ براي چرخهاي پائي

»

۱۰۲ـ براي اتومبيلهاي سواري و براي موتورسيكلت

»

۱۵۳ـ براي اتومبيلهاي باري ـ براي اتوبوس ـ براي تراكتور

»

۷۴ـ براي هواپيما

»

بخشودهج ـ لاستيك توئي و روپوش آن:

۱ـ براي چرخهاي پائي

كيلو با قوطي

۱۵۲ـ براي اتومبيلهاي سواري و براي موتورسيكلت

»

۲۰۳ـ براي اتومبيلهاي باري ـ براي اتوبوس ـ تراكتور

»

۱۰۴ـ براي هواپيما

»

بخشوده


۳۷۶

اشياء لاستيكي نرم كه بطريق ريختگي يا بوسيله چسباندن ورقهاي كائوچوئي بيكديگر ساخته ميشود


كيلو با لفاف


۵۰


۳۷۷

ساير اشياء لاستيكي نرم:
الف ـ تخت و پاشنه براي كفش

كيلو

۵۰


ب ـ فرش و پادري غيراسفنجي حتي بطور توپ

»

۴۰


ج ـ اشياء كائوچوئي اسفنجي حتي لوح ـ ورق و صفحه

»

۴۰


دـ ساير اشياء لاستيكي نرم كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول عنوان ديگر تعرفه نشود


كيلو با لفاف


۵۰


۳۷۸

كائوچو سفت شده (Durci يا ابونيت) نساخته بشكل شمش ـ تخته ـ ورق ـ ميله يا لوله ـ ساده يا صيقلي شده و يا داراي روكاري ديگر


كيلو


۵۰


۳۷۹

اشياء ساخته شده از كائوچو سفت (ابونيت) اعم از ريختگي يا غير آن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول عنوان ديگر تعرفه نشود:

الف ـ زيورآلات ـ ساده يا داراي ملحقات

از روي ارزش

۱۰۰ درصدب ـ ساير

»

۵۰ درصدفصل نهم ـ چوب ـ چوب پنبه ـ و اشياء ساخته شده از آنها ـ مصنوعات از مواد قابل بافت

بخش چهل ـ چوب و اشياء چوبي

يادداشت ۱ـ چوب و اشياء ساخته شده از چوب تزريق شده (Iniecte) يا بطريق شيميائي آماده شده مشمول شماره‏هاي مربوطه بخود مي‏باشد.

۲ـ چوب و اشياء چوبي كه از دندانه رد شده باشد مانند چوب و اشياء چوبي رنگ شده محسوب ميشود.
۳۸۰

هيزم ـ خرده نجاري و خاك اره

كيلو

بخشوده


۳۸۱

ذغال چوب و خاك ذغال

»

بخشوده


۳۸۲

چوب گرد ـ با پوست يا پوست كنده و يا گره هاي آن با تبر صاف شده باشد:

الف ـ چندل

تن

بخشودهب ـ ساير

»

۷۰۰


۳۸۳

چوب چهار پهلو شده بوسيله تبركه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول عنوان ديگر تعرفه نشود


»


۷۰۰


۳۸۴

چوب اره شده بدرازا كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول عنوان ديگر تعرفه نشود


»


۷۵۰


۳۸۵

تراورس براي راه آهن

»

۲۵۰


۳۸۶

چوب و تخته هاي مخصوص بشكه يا چليك سازي ـ آماده نشده

»

۸۰۰


۳۸۷

چوب نازك ـ نوار و تسمه هاي چوبي نازك براي بافنن يا ساختن قوطي و غيره


كيلو


۱


۳۸۸

چوب براي ساختن عصا ـ براي ساختن دسته افزار و دستگيره يا ساختن اشياء همانند- صاف يا گرد شده


»


۱


۳۸۹

چوب رشته (Files) براي ساختن چوب كبريت يا ساختن پرده ـ ميخ چوبي براي كفش بهر شكل ـ پوشال يا كاه چوبي ـ آرد چوب


از روي ارزش


۲۵ درصد


۳۹۰

چوب رنده شدۀ ـ مغار شده و يا زبانه شده چوب مصنوعي يا (كسيلوليت) و همانند


كيلو


۱۰


۳۹۱

لوح چوبي و‌آلت براي فرش كردن

»

۱۰


۳۹۲

ورق چوب براي روكش مبل و غيره (Feuilles de placage)

از روي ارزش

۲۵ درصدتبصره ـ تخته هائي مشمول شماره ۳۹۲ ميشود كه ستبراي آن از سه ميليمتر تجاوز نكند
۳۹۳

تخته چند لا (Contreplaquas)

كيلو

۱۰


۳۹۴

شمش (Baguettes) براي مبل ـ براي قاب براي كتيبه و مصارف همانند:

ساده و بدون كار ـ گچ گرفته و يا پوشيده شده از خمير- گود يا برجسته ولي نا تمام ـ شمش هاي كامل آماده ـ رويه دار ـ صيقلي شده ـ نقاشي شده يا ورني شده يا اكليل زده ـ سيم اندود و زراندود ـ خاتم كاري شده با صدف ـ با عاج يا با مواد ديگر
از روي ارزش
۴۰ درصد


۳۹۵

قاب چوبي ساخته سوار شده يا نشده

»

۴۰ درصد


۳۹۶

صندوق چوبي براي باربندي حاضر يا سوار نشده ساده يا داراي يراق يا آستر فلزي

»

۲۵ درصد


۳۹۷

بشكه ـ تغار ـ سطل و مصنوعات ديگر بشكه سازي و قسمتهاي كامل آنها ـ ساده يا داراي طوق و متفرعات ـ با يا بدون آستر فلزي

»

۲۵ درصد


۳۹۸

قطعات چوبي و مصنوعات نجاري براي ساختمان ـ سوار شده يا سوار نشده ـ حتي با چفت و بست و يراق فلزي:

الف ـ درب ـ پنجره ـ كركره و همانند

كيلو

۲۰ب ـ ساير.

»

۵


۳۹۹

قطعات عرابه سازي نيمه آماده يا حاضر ونو با چفت و بست و يراق فلزي

»

۵


۴۰۰

لوازم خانه داري (مانند قاشق ـ چنگال ـ جعبه ـ قوطي ـ ظروف و ساير مايحتاج خانه داري) افزار چوبي:

الف ـ اشياء خانه داري

»

۵۰ب ـ افزار ـ دسته افزار ـ قالب براي كفش سازي و كلاه سازي و پاشنه براي كفش


»


۵


۴۰۱

مصنوعات خراطي كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول عنوان ديگر تعرفه نشود:

الف ـ غرغره هاي نساجي و اشياء همانند كه در نخريسي و يا پارچه بافي بكار برده ميشود


»


۱۰


ب ـ ساير

»

۲۰


۴۰۲

مبل آماده و قطعات مبل ـ سوار شده يا سوار نشده ساخته شده از چوبهاي خميده

از روي ارزش

۱۰۰ درصد


۴۰۳

مبلهاي ديگر چوبي و قطعات آنها و ميز بليارد

»

۱۰۰ درصد


۴۰۴

محفظه (انواع جعبه و قوطي هاي كوچك و غيره) اشياء چوبي ويژه تزيينات داخل عمارت اشياء چوبي تجملي يا زينت كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول عنوان ديگر تعرفه نشود

»

۱۰۰ درصد


۴۰۵

مصنوعات چوبي كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول عنوان ديگر تعرفه نشود:

جامه دانهاي كوچك و بزرگ ـ جعبه هاي جاي كلاه و لباس- ساده يا پوشيده شده از كاغذ يا از پارچه و ساير مصنوعات چوبي

»

۱۰۰ درصدبخش چهل و يك ـ چوب پنبه و مصنوعات آن
۴۰۶

چوب پنبه بحالت طبيعي و آخال چوب پنبه - خرده چوب پنبه و چوب پنبه آسيا شده

كيلو

۳


۴۰۷

چوب پنبه طبيعي بشكل مكعب ـ لوح يا ورق

»

۱۵


۴۰۸

خشت ـ لوح ـ صفحه ـ ورق ـ لوله و همانند ساخته شده از قطعات متراكم و يا از خمير چوب پنبه


»


۱۵


۴۰۹

چوب پنبه و پولك در بطري و در ظروف ديگر ساخته شده از چوب پنبه طبيعي يا از خمير چوب پنبه


»


۳۰تبصره ـ چوب پنبه و پولك هاي داراي غلاف يا قطعات فلزي ـ چوبي ـ شيشه يا مواد ديگر تابع تعرفه بندي آن مواد خواهد بود
۴۱۰

مصنوعات چوب پنبه طبيعي ـ مصنوعات از قطعات متراكم و يا از خمير چوب پنبه كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول عنوان ديگر تعرفه نشود:

مصنوعات بريده شده بقطع مخصوص براي مصارف معين ـ ساير- ساده يا جور شده با مواد ديگر
»
۳۰بخش چهل و دو ـ مصنوعات ني ـ جگن و گياههاي ديگر همانند قابل بافت
۴۱۱

نوار و قيطانهاي گيس بافت از ساقه و پوست گياهها ـ از ني و جگن و از ساير‌الياف گياهي قابل بافت ـ ساده يا جور شده با مواد ديگر


»


۵۰


۴۱۲

مصنوعات ديگر ساخته شده از گياههاي قابل بافت كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول عنوان ديگر تعرفه نشود ـ ساده يا جور شده با مواد ديگر:

الف ـ اشياء باربندي و باركشي و اشياء تركه بافت همانند براي ساخمان و غيره

»

۱ب ـ پادري ـ حصير متعارفي ـ حصير و پرده هاي حصيري غيرمتعارفي (حصير چيني و همانند) و بافتني هاي ديگر مشابه و ساير مصنوعات


از روي ارزش


۴۰ درصد


۴۱۳

مبل سبدي ساخته شده از تركه و مبل از بمبو

كيلو

۱۰۰


۴۱۴

مصنوعات ديگر سبدبافي كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول عنوان ديگر تعرفه نشود

از روي ارزش

۴۰ درصدتبصره- متفرعات فلزي يا چرمي و غيره كه در ساخت يا مصرف اشياء مشمول شماره ۴۱۴ ضرورت دارد تأثيري در تعرفه بندي آن نخواهد داشت مشروط بر اينكه آن متفرعات جنبه تجمل يازينت نداشته باشد

فصل دهم ـ كاغذ و متفرعات آن

بخش چهل و سه ـ موادي كه براي ساختن كاغذ بكار ميرود
۴۱۵

آخال كاغذ و آخال مقوا ـ كاغذ باطله ـ مصنوعات و اشياء كهنه كاغذي و يا مقوائي براي ساختن كاغذ


كيلو


۲۰نتن -


۴۱۶

خمير كاغذ تهيه شده از ژنده يا از‌الياف گياهي ميكانيكي يا شيميائي (سلولوز)

»

۲۰نتن -بخش چهل و چهار ـ مقوا و كاغذ و اشياء ساخته شده از مقوا يا از كاغذ

تبصره- مقوا بمحصولاتي اطلاق ميشود كه هر متر مربع آن ۳۰۰ گرم يا بيشتر وزن داشته باشد- آنهائيكه كمتر از ۳۰۰ گرم وزن دارد مشمول تعرفه بندي كاغذ است
۴۱۷

مقوا بشكل تومار يا ورق بدون فاسون و بدون كار:

مقواهاي متعارفي ـ مقوا نمدي (Cartons Feutres) مقواي دولا يا سه لا كه از دو يا چندين قشر خميرهاي مختلف ‌النوع كه با فشار بيكديگر پيوسته شده تهيه شده باشد ـ مقوا كه از چسباندن چندين ورق كاغذ بيكديگر تهيه شده باشد - مانند مقواي بريستون و همانند- ساير مقواهاي ساده كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول عنوان ديگر تعرفه نشود


كيلو


۳تبصره ـ مقواهائيكه روي آنها كاغذي برنگ طبيعي ـ سفيد يا خمير رنگ شده چسبانده شده باشد مشمول شماره ۴۱۷ ميشود.
۴۱۸

مقوا بشكل تومار يا ورق فاسونه (كارشده): براق (لوستره) ـ قشر زده ـ لعابدار ـ رنگ كرده ـ ورني شده ـ زرنما ـ سيم نما ـ فلزنما ـ مرمرنما ـ چيت نما ـ داراي تزيينات چايي و غيره يا روي آن از كاغذ داراي همين مشخصات پوشيده شده باشد ـ پوست نما (پارشمينه) اصلي يا تقليدي ـ شكن دار يا داغ دار ـ ساير مقواهاي نقش دار كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول عنوان ديگر تعرفه نشود

»

۷


۴۱۹

كاغذ بشكل تومار يا ورق ـ بدون فاسون و بدون كار كه وزن هر منرمربع آن بيشتر از سي و پنج گرم باشد:

الف ـ كاغذ لفاف متعارفي.

»

۲تبصره ـ تحت عنوان كاغذ لفاف متعارفي بالا كاغذهائي طبقه بندي ميشود كه:

۱) داراي رنگ طبيعي يا خمير آن رنگ شده باشد (جز رنگ سفيد) و اقلا يك روي آن زبر و خشن باشد

۲) كاغذهاي ساخته شده از كاه يا از كاغذ كهنه يا از‌الياف گياهي خشن برنگ طبيعي يا خمير آن با يك رنگ تنها رنگ شده باشد

۳) كاغذهائيكه خمير آن رنگ قهوه اي طبيعي باشد ولو اينكه دو روي آن ليسه شده باشد.

ب ـ كاغذ نمدي ولو خمير آن رنگ شده باشد - كاغذهائيكه از چندين قشر خميرهاي مختلف‌النوع كه با فشار بيكديگر پيوسته شده تهيه شده باشد ـ كاغذ كه از چسباندن چندين ورق كاغذ بيكديگر تهيه شده باشد مانند كارت بريستول و همانند
»۵۰تنتن۳ج ـ كاغذ براي روزتامه:

۱) بشكل تومار سفيد يا رنگي (خمير آن رنگ شده باشد)

»

۷۵تنتن۱۲) ساير:

الف ـ سفيد

»

۷۵تنتن۱ب ـ رنگي (خمير آن رنگ شده باشد)

»

۵۰تنتن۳تبصره ـ كاغذ روزنامه بكاغذ هائي اطلاق ميشود كه ساتينه نباشد و وزن هر مترمربع آن از ۴۵ تا ۶۰ گرم و اقلا داراي شصت درصد خمير مكانيكي چوب باشد.

دـ سايراقسام كاغذ برنگ طبيعي ـ سفيد يا خمير رنگ شده كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول عنوان ديگر تعرفه نشود


»


۴


۴۲۰

كاغذ بشكل تومار يا ورق بدون نقش و بدون كار كه وزن هر مترمربع آن سي و پنج گرم و كمتر باشد:

الف ـ كاغذ سيگار

»

۷ب ـ ساير اقسام- كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول عنوان ديگر تعرفه نشود

»

۱۲


۴۲۱

كاغذ بشكل تومار يا ورق فاسونه (كار شده):

الف ـ خط كشيده و شطرنجي

»

۵ب ـ براق (لوستره) ـ قشر زده ـ لعابدار ـ روغن زده ـ موم زده ـ استه ارين زده ـ پارافين زده ـ كاغذ پوست نما (پارشمينه) اصلي يا تقليدي ـ صمغ زده ـ رنگ كرده ـ ورني شده ـ زرنما ـ سيم نما ـ فلزنما ـ تلق نما ـ مخمل نما ـ مرمرنما ـ كرپ شده ـ شكن دار ـ چين دار ـ سوراخ دار ـ داع زده و يا داراي نقش استامپي
»
۸ج ـ كاغذ مسلح يا مستحكم شده يا‌الياف نسجي يا پارچه ـ ساده يا قطران زده

»

۲د ـ كاغذ نيلي ـ كاغذ كارين و همانند ـ كاغذ استنسيل

كيلو با لفاف

۲۵ﻫ ـ ساير كاغذهاي فاسونه (كار شده) كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول عنوان ديگر تعرفه نشود


كيلو


۲۰تبصره ـ كاغذ استنسيل كه بهر برگ آن يك كاغذ كاربن چسبانده شده است نيز مشمول شماره ۴۲۱ د خواهد بود
۴۲۲

كاغذ ديوار

»

۲۰


۴۲۳

لوحهاي ساخته شده از خمير كاغذ براي صافي يا براي مصرف ساختماني

»

۵


۴۲۴

مقوا و كاغذ خشك كن ـ كاغذ و مقواي صافي حتي بريده يا چين دار

»

۵


۴۲۵

مقواها و كاغذهاي مخصوص ـ بشكل تومار ـ ورق يا لوح:
الف ـ ولگانيزه شده حتي بشكل قلم و لوله

»

۸ب ـ پوشيده يا آغشته به رزين هاي مصنوعي يا به مواد همانند ـ آغشته شده بمشتقات نفتي ـ بقطران يا بمحصولات همانند (كاغذ و مقواي بيتومه براي بام سازي و غيره) حتي مسلح يا ماسه زده و غيره - پوشانده شده از گرافيت تقليد لوح سنگ (آردواز) و همانند ـ سفت شده با مواد معدني (نوع مقوا سنگي و غيره)
»
۵


۴۲۶

مقواها و كاغذهائيكه براي مصرف معيني بريده شده و در جاي ديگر گفته نشده است:

الف ـ بشكل نوار كه پهناي آن از ۱۵ سانتيمتر تجاوز نكند:

۱) پوشال كاغذ براي بسته بندي

»

۱۲) براي مشتوك سيگار

»

۵۰ تنت ۱۳) براي مصارف بهداشتي و نظافت

كيلو با لفاف

۳۰۴ـ ساير

كيلو

۱۰ب ـ بشكل مربع يا مستطيل كه در ازاي هر برگ تا نشده آن از هر طرف از ۳۶ سانتيمتر بيشتر نباشد


»


۱۰ج ـ باشكال ديگر

»

۱۲


۴۲۷

كاغذ سيگار:
الف ـ بشكل نوار

»

۷


ب ـ بريده شده باندازه مخصوص- بشكل دفترچه يا گيلز

كيلو با لفاف

۳۰


۴۲۸

پاكت بهر قطع ـ كاغذ و كارت براي نامه نگاري بهمراه پاكتهاي آنها كه در جعبه يا بسته كاغذي يا مقوائي وارد شود:
الف ـ پاكت بهر قطع:
۱) ساده معمولي يا با آستر باسمه اي

»

۲۰


۲) با آستر كاغذي يا پارچه ـ گلدار ـ مزين با لبه توري

»

۶۰


ب ـ كاغذ و كارت براي تامه نگاري با يا بدون پاكتهاي آنها كه در جعبه يا بسته كاغذي يا مقوائي وارد شود:
۱) ساده بانضمام كارت پستي

كيلو با لفاف

۲۵


۲) گلدار ـ مزين با لبه توري

»

۶۰


۴۲۹

كيسه ـ چنته و توبره كاغذي:
الف ـ براي سيمان و همانند ـ براي بهداشت و نظافت

كيلو

۲


ب ـ ساير اقسام

»

۶


۴۳۰

اسباب سفر ـ جعبه و قوطي ـ كاغذي يا مقوائي حتي ساخته شده از مقواي ولكانيزه شده كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول عنوان ديگر تعرفه نشود:
الف ـ اسباب سفر(جامه دان و صندوقهاي بزرگ و كوچك سفري ـ كيف و غيره) پوشانده شده از مواد نسجي و ساير اقسام


»


۷۵


ب ـ جلد ـ غلاف ـ قاب ـ (از انواع قاب عينك و همانند) ـ قوطي جاي زيور ـ جعبه - مجري و محفظه هاي همانند پوشاتده از مواد نسجي و ساير اقسام


»


۱۰۰


۴۳۱

دفتر و كتابچه ـ يادداشت و دسته كاغذهاي نامه نگاري ـ اگندا ـ زيردستي ـ جلد كتاب ـ جزوه دان و پوشه ـ‌ آلبوم خالي ـ پاس پارتو و اشياء همانند ساخته شده از مقوا يا كاغذ حتي جور شده با ساير مواد:

الف ـ اگندا

»

بخشودهب ـ‌ آلبوم

»

۷۵


ج ـ ساير

»

۲۵


۴۳۲

غرغره ـ ماكو ـ دوك ـ ماسوره و لوله مقوائي و كاغذي براي مصارف نخريسي يا پارچه بافي حتي سوراخ شده


»


۱۰


۴۳۳

اشياء ساخته شده از كاغذ ماشه (Mâché) از مقوا سنگي ـ از مقوا ولكانيزه شده و همانند كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول عنوان ديگر تعرفه نشود


»


۵۰


۴۳۴

اشياء قالبي (Estampês) مقوائي يا كاغذي (جز آنچه مربوط بشماره ۴۳۳ بالا است) مانند سيني ـ دوري ـ قاب ـ سرپوش ـ كاسه ـ ليوان ـ ظروف و اشياء ديگر


»


۱۰۰


۴۳۵

مصنوعات ديگر كاغذي يا مقوائي كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول عنوان ديگر تعرفه نشود:
الف ـ كاغذ و مقواهاي سوراخ شده براي دستگاههاي نساجي ژاكار و همانند.

»

۱۰


ب ـ كاغذهاي طرح توري و طرح قلابدوزي

كيلو با لفاف

۵۰


ج ـ سفره و دستمالهاي كاغذي

»

۳۰


دـ ساير:
۱) لوله كاغذي ساده يا‌ آلوده بمواد ديگر كه بجاي روده براي پر كردن سوسيس و سوسيسون و همانند بكار ميرود.


كيلو


۱۵


۲) ساير

»

۵۰تبصرۀ۱ـ در مورد اشياء كاغذي يا مقوائي جور نشده با ساير مواد و اشياء كاغذي يا مقوائي جورشده با ساير مواد كه بطور تفكيك گفته شده است قزنقفلي ـ سگك ـ گيره ـ گوشه ـ پولك ـ منگنه ـ بند ـ نخ و ساير متفرعات كوچك كه براي تكميل ساخت آنها ضرورت دارد و جنبه تزيين ندارد وجود آنها بي‏تأثير است.

تبصرۀ۲ـ كاغذ و مصنوعات كاغذي يا مقوائي مندرج در شماره‏هاي ۴۲۷ تا ۴۳۵ اگر داراي چاپ سياه يا رنگي و يا چاپ فشاري باشد (جز نشاني يا اسم كارخانه سازنده و همانند) حقوق گمركي معين را بعلاوه ۲۵ درصد ميپردازد.

بخش چهل و پنج ـ كتاب و محصولات چاپ
۴۳۶

محصولات چاپ كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول عنوان ديگر تعرفه نشود:

الف ـ كتاب چاپي از هر قبيل حتي مصور

»

بخشودهب ـ روزنامه ـ مجله و تشريات همانند ولو مصور ـ مجله و‌الگو و نقشه هاي ويژه خياط خانه ـ اطلس ـ نقشه هاي جغرافيائي ـ دريائي ـ نجومي ـ طبي و نقشه هاي همانند ـ نت موسيقي ـ چاپي يا برجسته»بخشودهتبصره ـ نقشه هائيكه ارزش قاب آن از ارزش نقشه بيشتر است و همچنين كره مشمول شماره ۹۲۵ بخش ۷۷ ميشود.
۴۳۷

كارت پستال مصور

»

۱۰۰


تبصره ـ كارت پستالهاي رنگي ـ تفريحي و بازي و آنهائيكه داراي تزيينات و زوائد است حقوق گمركي معين را بعلاوه صددرصد خواهد پرداخت.
۴۳۸

كارت بازي (گنجفه):
الف ـ كاغذي

هر دسته

۱۵


ب ـ فلزي ـ از مواد پلاستيگي يا از مواد ديگر

»

۸۰


تبصره ـ از محفظه عادي كارت بازي از هر جنس كه باشد حقوق جداگانه اخذ نخواهد شد.
۴۳۹

ساير اقسام تصاوير روي كاغذ يا مقوا مانند عكس - گراور ـ كروموس (Chromos) عكس برگردان و غيره ولو قاب شده:
الف ـ كتاب و دفترچه هاي مصور براي تعليم اطفال

كيلو

بخشوده


ب ـ مجموعه تصاوير و گراورهاي در آلبوم يا در پورتفوي يا جلد شده بشكل كتاب حتي داراي مختصر توضيح يا عنوان


»


۵۰


ج ـ ساير

»

۱۰۰


۴۴۰

مصنوعات چاپي از هر نوع روي كاغذ يا مقوا كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول عنوان ديگر تعرفه نشود
الف ـ كاتالك ـ آگهي و نشريات همانند (جز ركلام عكس سينما) - تقويم

»

بخشوده


ب ـ برچسب و نوارچسب و تمبر باطل نشده

»

۲۰


ج ـ اسكناس رايج

»

بخشوده


دـ اسكناس نو

»

بخشوده


تبصره ـ اسكناس نو و تمبر باطل نشده آنهائيست كه تازه چاپ شده و از طرف خزانه يا بانك اجازه انتشار داده نشده است ـ ورود اسكناس رايج داخله يا خارجه تابع مقررات مربوطه خواهد بود
ﻫ ـ ركلام و عكسهاي سينما

»

۵۰


وـ بليط راه آهن

»

بخشوده


زـ ساير مصنوعات كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول عنوان ديگر تعرفه نشود


»


۱۰فصل يازدهم - مواد نسجي و مصنوعات آن

يادداشتهاي عمومي مربوط بفصل يازدهم:

۱) طبفه‌بندي مصنوعات فصل يازدهم (‌نخ - پارچه و غيره) بدون اعتنا بمواد غير نسجي كه در تركيب آنها بكار برده شده تعيين گرديده است مگر در‌موارديكه خلاف آن مخصوصاً گفته شده باشد.

۲) نخهاي مركب از دو يا چندين ماده نسجي مختلف طبق قواعد زير طبقه‌بندي ميشود.

تركيب نخها

طبقه‌بندي

الف - نخهاي ساده [simples] كه در مجموع ‌اختلاط آن بوسيله حلاجي اقلا ده درصد (‌از ‌حيث وزن) الياف يشم يا كرك باشد ولو با ‌مخلوطي از ابريشم طبيعي - ابريشم مصنوعي ‌يا الياف نسجي مصنوعي

شماره ۵۰۴ يا ۵۰۶

ب - نخهاي ساده كه در مجموع اختلاط آن بوسيله حلاجي اقلاً ده درصد (‌از حيث وزن) از‌مواد نسجي دسته يكم بخش چهل و شش (‌ابريشم ‌طبيعي) و دسته دوم بخش چهل و شش (‌ابريشم ‌مصنوعي - آخال ابريشم مصنوعي و الياف نسجي ‌مصنوعي) باشد حتي با مخلوطي كمتر از ده ‌درصد پشم يا كرك

دسته اول بخش ۴۶(‌ابريشم طبيعي)

ج - نخهاي ساده كه در مجموع اختلاط آن بوسيله حلاجي اقلا ده درصد (‌از حيث وزن) از ‌مواد نسجي دسته دوم بخش چهل و شش (‌ابريشم ‌مصنوعي - آخال ابريشم مصنوعي - الياف نسجي ‌مصنوعي) باشد حتي با مخلوطي كمتر از ده ‌درصد پشم يا كرك بدون اختلاط ابريشم طبيعي

دسته دوم بخش چهل و شش

د - نخهاي تابيده [Retors] كه يكي از رشته‌هاي [Bouts] آن ابريشم ‌طبيعي - ابريشم مصنوعي يا الياف نسجي ‌مصنوعي باشد و همچنين مواردي كه رشته ‌مزبور مشمول بندهاي ب و ج بالا باشد.

بخش چهل و شش

هـ - نخهاي تابيده كه يكي از رشته‌هاي آن ‌پشم يا كرك باشد و همچنين مواردي كه رشته ‌مزبور مشمول بند الف بالا باشد.

بخش چهل و هفت

و - نخهاي فلزي (‌نخهاي فلزي جور شده با ‌نخ‌هاي نسجي) بدون رعايت تركيب با نوع ماده ‌نسجي كه مغز [ame] نخ فلزي را تشكيل ميدهد

بخش چهل و شش

ز - نخهاي مخلوط كه در فوق منظور نشده

بخش مربوط بآن ماده نسجي كه ميزان اختلاط آن از حيث وزن بيش از ساير مواد نسجي باشد - در صورت تساوي وزن مواد نسجي كه نخ را تشكيل ميدهد طبقه‌بندي بر حسب اولويت مواد نسجي بترتيب ذيل تعيين ميشود:


۱ - كتان يارامي


۲ - پنبه


۳ - شاهدانه [Chanvre]


۴ - كنف [Jute]


۵ - مواد نسجي نباتي مذكور در شماره ۵۴۴


۶ - موهاي زبر


و بالنتيجه نخ را بايد در آن شماره تعرفه طبقه‌بندي نمود كه مربوط بنخهاي مخلوط بآن مواد مواد نسجي باشد كه


در فهرست فوق مقدم بر ديگران ذكر شده است.


۳) طبقه‌بندي پارچه و ساير مصنوعات نسجي مركب از دو يا چندين ماده نسجي طبق قواعد زير صورت مي‌گيرد:

الف - پارچه‌هايي كه تمام تار [Chaines] يا تمام پود آن [Tarames] (‌و احياناً به انضمام نخهاي اضافي) از يكي از مواد نسجي مذكور در ستون‌اول جدول زير باشد مشمول طبقه‌بندي همين ماده (‌بدون توجه به تناسب مقداري بين اين ماده و مواد نسجي ديگر تشكيل دهنده پارچه) خواهد بود.

تركيب منسوجات

تار يا پود

پود يا تار

ابريشم يالاس (‌بور) ابريشم

انواع مواد نسجي ديگر

كج ابريشم (‌بورت)

الياف نسجي مصنوعي و مواد نسجي بخش ۴۷ و ۴۸ و ۴۹

ابريشم مصنوعي

كج ابريشم - الياف نسجي مصنوعي و مواد نسجي بخش ۴۷ و ۴۸ و ۴۹

الياف نسجي مصنوعي

مواد نسجي بخش ۴۷ و ۴۸ و ۴۹

پشم و كرك

موي زبر و مواد نسجي گياهي

موي يال و دم اسب [Crins]

موي زبر و مواد نسجي گياهي

موي زير [Poils Grossiers]

مواد نسجي گياهي

پنبه

مواد نسجي كياهي باستثناي كتان - شاهدانه و رامي

كتان - شاهدانه يارامي - (‌ولو اينكه ‌نخهاي تشكيل دهنده نقش و راههاي ‌باريك يا پهن آن از پنبه باشد ‌مشروط بر اينكه پنبه وزناً ‌از ۱۵ درصد الياف كتان يا ‌شاهدانه يارامي تجاوز نكند)

پنبه يا ساير مواد نسجي گياهي

كنف (Jute)

نخ كاغذي يا از مواد نسجي گياهي باستثناي پنبه - كتان - شاهدانه يارامي

ساير مواد نسجي گياهي

نخ كاغذي


ب - پارچه‌ها و ساير مصنوعات نسجي [Articles en filés] كه تماماً از يك رقم نخ مركب از دو يا چندين ماده نسجي يافته شده باشد (‌خواه تركيب‌ مواد نسجي آن نخ بوسيله حلاجي يا تابيدن حاصل شده باشد) مشمول طبقه‌بندي بخش مربوطه بآن رقم نخ ميشود.

ج - مخمل و پلوش‌هاي مخلوط كه جزء مخملي يا بوكله آن تمام يا قسمت اعظم روي آنرا پوشانده و از ماده نسجي واحد تشكيل شده باشد تابع ‌بخش مربوط بهمين ماده ميباشد مگر اينكه جزء مخملي يا بوكله آن روي از پشم - پنبه و غيره بوده و پشت مخمل از ابريشم يا لاس ابريشم - از‌ابريشم مصنوعي يا از الياف نسجي مصنوعي باشد.

د - فرش ماشين بافت يا دست بافت تابع تعرفه ‌بندي مواد نسجي است كه قسمت پرزروي آنرا تشكيل ميدهد.

هـ - تور و پارچه‌هاي زره‌ بافت - توري و اشياء علاقبندي در صورتيكه داراي مقداري ابريشم طبيعي يا ابريشم مصنوعي يا الياف نسجي مصنوعي باشد‌ بدون رعايت مقدار اين الياف تابع تعرفه‌بندي بخش ۴۶ تعرفه ميشود.

كالاي نامبرده كه داراي پشم يا كرك بهر مقدار باشد بدون داشتن اختلاطي از مواد نسجي بخش ۴۶ در بخش ۴۷ طبقه‌بندي ميشود.

و - براي طبقه‌بندي قلابدوزيها فقط زمينه را بايد مأخذ قرار داد - نوعي نخي كه براي قلابدوزي بكار رفته تأثيري در اين طبقه‌بندي ندارد -‌ قلابدوزي‌هاي شيميائي و قلاب ‌دوزي‌هائي كه زمينه نمايان ندارد از اين قاعده مستثني و تابع تعرفه‌بندي نوع نخي است كه از آن قلابدوزي شده است.

ز - بشرط رعايت مقررات بالا و همچنين مستثنياتي كه در تعرفه پيش‌بيني شده براي طبقه‌بندي پارچه‌هائي كه از دو يا چندين مواد نسجي تركيب شده‌ طبق قواعد زير عمل ميشود.


تركيب منسوجات طبقه‌بندي

پارچه‌هاي داراي بيش از هشت درصد (‌از حيث وزن) ابريشم طبيعي يا لاس ابريشم طبيعي بخش ۴۶ دسته يكم

پارچه‌هاي داراي بيش از بيست درصد (‌از حيث وزن) ‌كج ابريشم طبيعي بدون اختلاط ابريشم طبيعي يا ‌لاس ابريشم طبيعي بخش ۴۶

پارچه‌هاي داراي بيش از بيست درصد (‌از حيث وزن) ‌ابريشم مصنوعي بدون اختلاط ابريشم طبيعي – لاس ‌ابريشم طبيعي يا كج ابريشم طبيعي بخش ۴۶ دسته دوم

پارچه‌هاي داراي بيش از بيست درصد(‌از حيث وزن) ‌الياف نسجي مصنوعي بدون اختلاط ابريشم طبيعي - ‌لاس ابريشم طبيعي - ‌كج ابريشم طبيعي يا ابريشم مصنوعي بخش ۴۶ دسته يكم

پارچه‌هائي كه مجموعاً داراي بيش از هشت درصد ( ‌از‌حيث وزن) از مواد نسجي دسته يكم بخش ۴۶ و دسته دوم ‌بخش ۴۶ باشد. بخش ۴۶ دسته يكم

پارچه‌هائي كه مجموعاً داراي بيش از بيست درصد (‌از‌حيث وزن) ابريشم مصنوعي و الياف نسجي مصنوعي باشد ‌بدون اختلاط از ابريشم يا از لاس ابربشم طبيعي. بخش ۴۶ دسته دوم

پارچه‌هائي كه داراي بيش از ده درصد (‌از حيث وزن) ‌مو باشد بدون اختلاط از منسوجات بخش ۴۶ شماره ۵۱۶

پارچه‌هاي مخلوط كه در بالا گفته نشده است بخش مواد نسجي كه از حيث وزن بر ساير مواد نسجي مخلوط برتري دارد - در صورت تساوي وزن مواد نسجي كه در اختلاط پارچه بكار برده شده تقدم منسوج از لحاظ طبقه‌بندي به ترتيب زير است:

۱ - كتان يا رامي

۲ - پنبه

۳ – شاهدانه

۴ - كنف

۵ - مواد نسجي گياهي شماره ۵۴۴

۶ - موي زبر

بالنتيجه پارچه را بايد در آن شماره تعرفه طبقه‌بندي نمود كه مربوط به پارچه‌هاي مخلوط با آن ماده از مواد نسجي باشد كه در فهرست فوق مقدم بر ديگران ذكر گرديده است

۴) نسبت باشياء مشمول عنوان بونتري بخش ۵۱ و با رعايت مقررات طبقه دوم از بند ۳ بالا طبقه‌بندي اشيائيكه از دو يا چندين مواد نسجي تركيب شده باشد بترتيب زير صورت ميگيرد.

الف - پارچه‌ها [Etoffes] و ساير اشياء داراي بيش از هشت درصد (‌از حيث وزن) ابريشم طبيعي و يا آنهائيكه مجموعاً بيش از هشت درصد ابريشم ‌طبيعي - ابريشم مصنوعي يا الياف نسجي مصنوعي دارد مشمول شماره۵۸۰ ميشود.

ب - پارچه‌ها و ساير اشياءِ داراي بيش از بيست درصد ابريشم مصنوعي يا الياف نسجي مصنوعي بدون اختلاط ابريشم طببعي مشمول شماره ۵۸۱‌ميشود.

ج - پارچه و ساير اشياء داراي اقلا ده درصد پشم يا كرك از حيث وزن بانضمام اشياء داراي ابريشم طبيعي - ابريشم مصنوعي يا الياف نسجي‌ مصنوعي كه در بند الف و ب بالا منظور نشده باشد مشمول شماره ۵۸۲ ميشود.

د - پارچه‌ها و ساير اشياء مخلوط كه در بالا گفته نشده است مشمول شماره ۵۸۳ ميشود.

۵) لباس - زيرپوش و ساير اشياء مهيا كه در بخش ۵۲ گفته شده در صورتي ميتوان گفت از پارچه ابريشم طبيعي - از پارچه ابريشم مصنوعي - از‌پارچه پشمي - از پارچه پنبه يا از پارچه كتان يا از مواد نسجي ديگر ساخته شده است كه از پارچه‌هائي تهيه شده باشد كه بر حسب قواعدي كه براي طبقه‌بندي ‌پارچه‌ها در بالا مقرر شده بتواند آنها را علي‌ الترتيب در بخش ابريشم طبيعي - ابريشم مصنوعي - پشم - پنبه يا كتان و ساير مواد نسجي مشمول نمود.

۶) با رعايت مستثنيات مخصوص كه پيش‌بيني شده است بخش ۵۲ شامل اشيائيست كه تمام قسمتي از آن مهيا شده يعني لبدوز شده (Ourlé) -‌ پيكه‌دوز (Piqué) - شلال‌دوزي شده - سجاف‌ دوزي شده يا بطريقي ديگر با دست يا با ماشين دوخته شده باشد (‌از هر نوع پارچه) بانضمام‌ قلاب‌دوزي‌ها - توريها - نمدها - پارچه‌هاي كائوچو شده يا كشدار - مشمع و پارچه‌هاي مخصوص ديگر و همچنين با رعايت همان مستثنيات بخش۵۲ مزبور شامل اشيائي نيز ميگردد كه برش شده پس از برش بوسيله كوك ‌زدن و چسباندن يا قزنقفلي بهم وصل شده باشد - پارچه از هر نوع كه بطور ساده بريده شده (‌جز بقواره‌هاي مربع يا مربع مستطيل) يعني براي مصرف مشخصي بريده شده باشد بر حسب تركيبات و مصرف آن مشمول‌ تعرفه‌بندي شماره‌هاي مربوط باشياء مهيا ميگردد - در صورتيكه مصرف آن هويدا نباشد آن اشياء مشمول تعرفه‌بندي شماره اشياء دوخته يا مهيا كه ‌در جاي ديگر گفته نشده و مشمول عنوان ديگر تعرفه نشود خواهد بود.

۷) طبقه‌بندي لباس و ساير اشياء مهيا ساخته شده از منسوج - از نمد يا از پارچه داراي تركيبات مختلف تابع طبقه‌بندي صورت ظاهر آن لباس يا شيء‌ ميگردد - در هر حال آستر - روبان - بند - تكمه - برچسب - نخ دوخت و هر نوع زينت و يراق ديگر كه جزء متفرعات اشياء مهيا ميباشد مدخليتي ‌در تعرفه‌بندي آن اشياء ندارد.


شماره تعرفه

نوع كالا

يكه

حقوق گمركي

ميزان ـ ريال


بخش چهل و شش ـ ابريشم ـ لاس و كج ابريشم ـ ابريشم مصنوعي و‌الياف نسجي مصنوعي ـ رشته‎هاي فلزي

دسته يكم ـ ابريشم طبيعي۴۴۱

پيله كرم ابريشم

كيلو

۳

۴۴۲

لاس ـ كج و آخال ابريشم:
الف ـ مچاله (En masse)

»

۴


ب ـ‌الياف (Effiloches)

»

۵


ج ـ حلاجي شده ـ شانه زده يا بطريق ديگر براي تاييدن آماده شده باشد


»


۶

۴۴۳

نخ ابريشم: به شكل كلاف نتابيده خام (Soiegrége) و تابيده خام ـ سفيد شده ـ رنگ شده و چاپ شده (جز آنچه براي خرده فروشي آماده شده)»۷۰

۴۴۴

نخ لاس ـ نخ كج و نخ آخال ابريشم (جز آنچه براي خرده فروشي آماده شده):

خام ـ سفيد شده ـ رنگ شده و چاپ شده

»

۷۰

۴۴۵

نخ ابريشم ـ نخ لاس و نخ كج ابريشم مخلوط بيكديگر و يا مخلوط بمواد نسجي ديگر (جز آنچه براي خرده فروشي آماده شده)


»


۷۰

۴۴۶

نخ ابريشم ـ نخ لاس و نخ كج ابريشم ـ خالص يا مخلوط آماده شده براي خرده فروشي

كيلو با لفاف


۷۰


گروه ۱ ـ منسوجات ابريشم يا از لاس ابريشم خالص يا مخلوط بيكديگر (۴۴۷ تا ۴۵۰)۴۴۷

روبان (گروه ۱):
از مخمل يا از پلوش و ساير اقسام- ساده يا فاسونه

كيلو

۲۰۰

۴۴۸

مخمل و پلوش (گروه ۱)

»

۲۵۰

۴۴۹

كرپ‎ها ـ ساده يا فاسونه (گروه ۱)

»

۲۵۰

۴۵۰

پارچه‎هاي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده است ـ ساده يا فاسونه (گروه ۱)


»


۲۵۰


گروه ۲ ـ منسوجات ابريشم يا از لاس ابريشم مخلوط بمواد نسجي ديگر (۴۵۱ تا ۴۵۴)۴۵۱

روبان (گروه ۲):
از مخمل يا از پلوش ـ ساير اقسام ـ ساده يا فاسونه

»

۲۰۰

۴۵۲

مخمل و پلوش (گروه ۲):
الف ـ داراي ۲۰ درصد و كمتر ابريشم

»

۱۰۰


ب ـ داراي بيش از ۱۰ درصد تا ۶۰ درصد ابريشم

»

۱۰۰


ج ـ داراي بيش از ۶۰ درصد ابريشم

»

۲۵۰

۴۵۳

كرپها ـ ساده يا فاسونه (گروه ۲):
الف ـ داراي ۲۰ درصد و كمتر ابريشم

»

۱۰۰


ب ـ داراي بيش از ۲۰ درصد تا ۶۰ درصد ايربشم

»

۲۰۰


ج ـ داراي بيش از ۶۰ درصد ابريشم

»

۲۵۰

۴۵۴


پارچه‎هاي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده است ـ ساده يا فاسونه (گروه ۲):
الف ـ داراي ۲۰ درصد و كمتر ابريشم

»

۱۰۰


ب ـ داراي بيش از ۲۰ درصد تا ۶۰ درصد ابريشم

»

۲۰۰


ج ـ داراي بيش از ۶۰ درصد ابريشم

»

۲۵۰


گروه ۳ـ اشياء و منسوجات ديگر ابريشم ـ از لاس يا از كج ابريشم ـ خالص يا مخلوط بيكديگر و يا مخلوط بمواد نسجي ديكر:۴۵۵

تور (Tulles) و پارچه‎هاي زره بافت ـ ساده يا فاسونه(گروه ۳)
ساده يا فاسونه (گروه ۳)

»

۳۰۰

۴۵۶

توري (Dentelles) (گروه ۳)

»

۳۰۰

۴۵۷

علاقبندي (گروه ۳)
از ابريشم ـ از لاس يا از كج ابريشم ـ خالص يا مخلوط بيكديگر و يا مخلوط با مواد نسجي ديگر


»

۱۲۰

۴۵۸

قلابدوزيها (گروه ۳):
قلابدوزيهاي شيميائي و آنهائيكه داراي زمينه مرئي نيست قلابدوزي‎هاي ديگر كه روي پارچه‎هاي ابريشم طبيعي خالص يا مخلوط با رشته‎هاي فلزي قيمتي- با مرواريد يا با سنگهاي گرانبها با رشته‎هاي فلزي غير قيمتي ـ با منجوق و پولك و نگين و يا ابريشم ـ ابريشم مصنوعي و مواد نسجي مصنوعي يا با مواد نسجي ديگر اجراء شده باشد


»


۳۰۰

۴۵۹

فرش (گروه ۳):دست بافت و ساير

»

۱۵۰

۴۶۰

گاز براي‌الك (گروه ۳)

»

۲۵۰

۴۶۱

پارچه بافته شده از كج ابريشم(گروه ۳) :
الف ـ خالص

»

۲۵۰


ب ـ مخلوط بمواد نسجي ديگر (جز ابريشم و لاس ابريشم)
۱ ـ داراي ۳۰ در صد و كمتر كج ابريشم

»

۱۰۰


۲ ـ داراي بيش از ۳۰ تا ۶۰ درصد كج ابريشم

»

۲۰۰


۳ ـ داراي بيش از ۶۰ درصد كج ابريشم

»

۲۵۰


دسته دوم ـ ابريشم مصنوعي ـ آخال ابريشم مصنوعي ـ‌الياف نسجي مصنوعي۴۶۲


نخ ابريشم مصنوعي (جز آنچه براي خرده فروشي آماده شده) ساده يا تابيده حتي سفيد شده ـ رنگ شده يا چاپ شده خالص يا مخلوط


»


۴۰

۴۶۳

نخ ضخيم و نخ پهن ابريشم مصنوعي ـ خالص يا مخلوط

»

۴۰

۴۶۴

آخال ابريشم مصنوعي بشكل مچاله

»

۱۰

۴۶۵

الياف نسجي مصنوعي بشكل مچاله يا دسته

»

۱۰

۴۶۶

آخال ابريشم مصنوعي و‌الياف نسجي مصنوعي حلاجي شده يا شانه زده

»

۱۰

۴۶۷

نخ از آخال ابريشم مصنوعي يا از‌الياف نسجي مصنوعي (جز آنچه براي خرده فروشي آماده شده) ـ خام (Ecrus) سفيد شده ـ چاپ شده- ساده يا تابيده ـ خالص يا مخلوط

»

۴۰

۴۶۸

نخ ابريشم مصنوعي يا از آخال ابريشم مصنوعي يا از‌الياف نسجي مصنوعي خالص يا مخلوط تهيه شده براي خرده فروشي

كيلو با لفاف

۷۰


گروه ۱ ـ پارچه‎هاي ابريشم مصنوعي (۴۶۹ تا ۴۷۲)۴۶۹

روبان (گروه ۱): از مخمل يا از پلوش و ساير اقسام ساده يا فاسونه

كيلو

۱۵۰

۴۷۰

مخمل و پلوش (گروه ۱)

»

۱۲۰

۴۷۱

كرپ‎ها ـ ساده يا فاستونه (گروه ۱)

»

۱۰۰

۴۷۲

پارچه‎هاي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده است ـ ساده يا فاسونه (گروه ۱)


»


۱۰۰


گروه ۲ ـ پارچه‎هاي ابريشم مصنوعي مخلوط با‌ الياف نسجي ديگر (باستثناي ابريشم طبيعي لاس يا كج ابريشم ابريشم طبيعي) (۴۷۳ تا ۴۷۶)۴۷۳

روبان (گروه ۲): از مخمل يا از پلوش و ساير اقسام ـ ساده يا فاسونه

»

۱۵۰

۴۷۴

مخمل و پلوش (گروه ۲)

»

۱۲۰

۴۷۵

كرپ‎ها ـ ساده يا فاسونه (گروه ۲)

»

۱۰۰

۴۷۶

پارچه‎هاي ديگر كه در جاي ديگر گفنه نشده است ـ ساده يا فاسونه (گروه ۲)


»


۱۰۰


گروه ۳ ـ پارچه‎هاي بافته شده از آخال ابريشم مصنوعي و از‌الياف نسجي مصنوعي ـ خالص (۴۷۷ تا ۴۸۰)۴۷۷

روبان (گروه ۳): از مخمل يا از پلوش و ساير اقسام ـ ساده يا فاسونه

»

۱۵۰

۴۷۸

مخمل و پلوش (گروه ۳)

»

۱۲۰

۴۷۹

كرپها ـ ساده يا فاسونه (گروه ۳)

»

۱۰۰

۴۸۰

پارچه‎هاي ديگر كه در جاي ديگر گفنه نشده است ـ ساده يا فاسونه (گروه ۳)


»


۱۰۰


گروه ۴ ـ پارچه‎هاي بافته شده از آخال ابريشم مصنوعي و از‌الياف نسجي مصنوعي ـ مخلوط با‌الياف نسجي ديگر (باستثناي ابريشم طبيعي و لاس و كج ابريشم طبيعي و ابريشم مصنوعي) (از ۴۸۱ تا ۴۸۴)۴۸۱

روبان (گروه ۴): از مخمل يا از پلوش و ساير اقسام ساده يا فاسونه

»

۱۵۰

۴۸۲

مخمل و پلوش (گروه ۴)

»

۱۲۰

۴۸۳

كرپها ـ ساده يا فاسونه (گروه ۴)

»

۱۰۰

۴۸۴

پارچه‎هاي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده است ـ ساده يا فاسونه (گروه ۴)


»


۱۰۰


گروه ۵ ـ اشياء و منسوجات ديگر ـ از ابريشم مصنوعي ـ از آخال ابريشم مصنوعي و از‌الياف نسجي مصنوعي حتي مخلوط بمواد نسجي ديگر باستثناي ابريشم طبيعي (۴۸۵ تا ۴۸۹)۴۸۵

تور (Tulles) و پارچه‎هاي زره بافت ـ ساده يا فاسونه (گروه ۵)

»

۲۵۰

۴۸۶

توري (Dentelles) (گروه ۵)

»

۲۵۰

۴۸۷

علاقبندي (گروه ۵):

»

۱۵۰

۴۸۸

قلابدوزيها (گروه ۵):
قلابدوزيهاي شيميائي و آنهائيكه داراي زمينه مرئي نيست ـ قلاب‎دوزيهاي ديگر كه روي پارچه‎هاي ابريشم مصنوعي يا‌الياف نسجي مصنوعي ـ با رشته‎هاي فلزي قيمتي ـ با مرواريد و يا با سنگهاي گرانبها ـ با رشته‎هاي فلزي غير قيمتي - با منجوق و نگين و پولك و يا با ابريشم طبيعي ـ ابريشم مصنوعي و مواد نسجي مصنوعي يا با مواد نسجي ديگر اجراء شده است


»


۲۵۰

۴۸۹

فرش (گروه ۵) دست بافت و ساير

»

۱۲۰

۴۹۰

گاز براي‌الك (گروه ۵)

»

۱۰۰


دسته سوم ـ رشته‎هاي فلزي۴۹۱

نخ‎هاي فلزي كه با نخهاي نسجي جور شده است (رشته‎هاي فلزي):
الف ـ از فلزات قيمتي

»

۲۵۰


ب ـ از فلزات معمولي حتي سيم اندود يا زراندود

»

۱۵۰

۴۹۲

پارچه ـ روبان - علاقبندي و بافتني‎هاي ديگر ـ بافته شده از نخ يا از رشته‎هاي فلزي ـ براي لباس ـ مبل و مصارف همانند:
الف ـ روبان علاقبندي:
۱ ) با فلزات قيمتي

»

۳۰۰


۲ ) با فلزات معمولي حتي سيم اندود يا زر اندود

»

۲۰۰


ب ـ پارچه و اشياء ديگر:
۱ ) با فلزات قيمتي

»

۴۰۰


۲ ) با فلزات معمولي حتي سيم اندود يا زراندود

»

۲۵۰


تبصره ـ شماره ۴۹۲ شامل اشيائي است كه تماماً از نخ فلزي يا رشته هاي فلزي تركيب شده باشد و همچنين آنهائي كه صورت ظاهر آن مثل اين است كه تمام از نخ فلزي يا از رشته‎هاي فلزي تهيه شده است و اشيائي كه تار يا پود آن بالتمام از نخهاي فلزي يا از رشته‎هاي فلزي تشكيل شده باشد نيز مشمول شماره ۴۹۲ ميباشد.
طبقه‎بندي اشيائيكه از نخ فلزي يا از رشته‎هاي فلزي جور شده و واجد شرايط بالا نيست تابع طبقه‎بندي مواد نسجي‎اي ميشود كه از آن بافته شده است.
بخش چهل و هفت ـ پشم ـ كرك ـ مو۴۹۳


پشم:
الف ـ پشم نشسته

»

۷


ب ـ پشم شسته ولو سفيد كرده يا رنگ شده

»

۱۵

۴۹۴

موي يال و دم اسب و قاطر و همانند:
الف ـ خام يا شسته

»

۲۰


ب ـ سفيد كرده ـ رنگ شده يا بنحو ديگري آماده شده باشد (باستثناي موهاي فريزه)


»


۵۰

۴۹۵

مو و كرك كه در جاي ديگر گفته نشده است خام ـ شسته ـ سفيد كرده يا رنگ شده (باستثناي كركهاي فريزه)


»


۲۵

۴۹۶

آخال پشم و آخال كرك و آخالي كه از كارخانه‎هاي ريسندگي يا بافندگي بدست مي‎آيد


»


۷

۴۹۷

آخال مو

»

۷

۴۹۸

پشم كهنه

»

۷

۴۹۹

مو و كرك مجعد شده ـ خالص يا مخلوط بمواد نباتي

»

۲۰

۵۰۰

پشم ـ كرك و مو ـ حلاجي شده يا شانه زده شده بشكل نوار

»

۲۰

۵۰۱

نخ پشم حلاجي شده: نخهاي ساده يا تابيده خام يا سفيد شده يا رنگ شده يا چاپ شده


»


۴۰

۵۰۲

نخ پشم شانه زده- نخهاي ساده و تابيده- خام يا سفيد شده يا رنگ شده يا چاپ شده


»


۴۰

۵۰۳

نخ كرك: نخ‎هاي ساده وتابيده

»

۴۰

۵۰۴

نخ پشم يا نرخ كرك ـ مخلوط

»

۴۰

۵۰۵

نخ موئي ـ خالص يا مخلوط با مواد نسجي نباتي

»

۲۵

۵۰۶

نخ پشم ـ نخ كرك و نخ موئي ـ خالص يا مخلوط ـ ساده يا رنگ شده ـ آماده شده براي خرده فروشي

كيلو با لفاف


۷۰

۵۰۷


پارچه‎هاي پشمي ـ كه در جاي ديگر گفته نشده است:
الف ـ پارچه‎هاي پشمي خالص كه وزن يك‎ متر مربع آن:
۱ ) دويست و پنجاه گرم و كمتر

كيلو

۲۰۰


۲ ) بيش از دويست و پنجاه تا سيصد و پنجاه گرم

»

۱۷۰


۳ ) بيش از سيصد و پنجاه تا پانصد گرم

»

۱۵۰


۴ ) بيش از پانصد گرم باشد

»

۱۲۰


تبصره ـ پارچه‎هاي پشمي كه ده درصد يا كمتر‌الياف نسجي ديگر مخلوط داشته باشد پارچه پشمي خالص محسوب ميشود.
ب ـ پارچه‎هاي پشمي مخلوط ـ كه در جاي ديگر گفته نشده است كه وزن يك متر مربع آن:
۱ ) دويست و پنجاه گرم و كمتر

»

۲۰۰


۲ ) بيش از دويست و پنجاه تا سيصد و پنجاه گرم

»

۱۷۰


۳ ) بيش از سيصد و پنجاه تا پانصد و پنجاه گرم

»

۱۵۰


۴ ) بيش از پانصد گرم باشد

»

۱۲۰

۵۰۸

پارچه‎هاي پشمي نمدي (Tissus feutrés) براي ساختن كاغذ و مصارف فني ديگر


»


۴۰

۵۰۹

پتو:
الف ـ از پشم خالص يا مخلوط

»

۱۲۰


ب ـ از پشم زبر (Poils grossiers)

»

۸۰

۵۱۰

مخمل و پلوش پشمي

»

۱۲۰

۵۱۱

فرش پشمي ـ دست بافت و ساير

»

۱۲۰

۵۱۲

روبان پشمي

»

۱۵۰

۵۱۳

علاقبندي پشمي

»

۱۵۰

۵۱۴

تور ـ توري و پارچه‎هاي زره بافت پشمي

»

۲۵۰

۵۱۵

قلابدوزيهاي پشمي:
قلابدوزيهاي شيميائي و آن‎هائيكه داراي زمينه مرئي نيست- قلابدوزيهاي ديگر كه روي پارچه‎هاي پشمي يا كركي يا رشته‎هاي فلزي قيمتي ـ با مرواريد يا با سنگهاي گرانبها ـ با رشته‎هاي فلزي غير قيمتي ـ با منجوق و پولك و نگين و يا با ابريشم طبيعي - ابريشم مصنوعي و مواد نسجي مصنوعي و يا مواد نسجي ديگر اجراء شده است


»


۲۵۰


تبصره ـ در شماره‎هاي ۵۰۷ تا ۵۱۵ كلمه پشم شامل كرك نيز ميباشد۵۱۶

منسوجات و اشياء ديگر موئي (En cins) خالص يا مخلوط كه در جاي ديگر گفته نشده است


»


۶۰

۵۱۷

منسوجات و اشياء ديگر از موي زبر كه در جاي ديگر گفته نشده است

»

۶۰


بخش چهل و هشت ـ پنبه۵۱۸

پنبه:
الف ـ پنبه لينتر

»

۵


ب ـ اقسام ديگر

»

۷

۵۱۹

آخال پنبه و پنبه كهنه ـ خام

»

۵

۵۲۰

پنبه و آخال پنبه و پنبه كهنه ـ سفيد شده يا رنگ شده

»

۱۰

۵۲۱

پنبه حلاجي شده يا شانه زده

»

۱۵

۵۲۲

نخ پنبه ساده (Simple) -خام ـ سفيد شده ـ رنگ شده ـ چاپ شده ـ مرسريزه ـ براق شده(كلاسه)


»


۶۰

۵۲۳

نخ پنبه تابيده

»

۶۰

۵۲۴

نخ پرك(كابله) پنبه

»

۶۰

۵۲۵

نخ پنبه مخلوط

»

۶۰

۵۲۶


نخ پنبه آماده شده براي خرده فروشي:
الف ـ غرغره

كيلو با لفاف


۳۰


ب ـ گروهه ـ كلافه ـ تخته ـ سيگارت و غيره

كيلو با لفاف


۷۰

۵۲۷


پارچه‎هاي پنبه‎اي ـ ساده بافت:
الف ـ خام كه وزن يك متر مربع آن:
۱ ) ۶۰ گرم و كمتر

كيلو

۳۰


۲ ) بيش از ۶۰ تا ۱۵۰ گرم

»

۱۸


۳ ) بيش از ۱۵۰ گرم باشد

»

۱۵


ب ـ سفيد شده كه وزن آن يكمتر مربع آن:
۱ ) ۶۰ گرم و كمتر

»

۳۰


۲ ) بيش از ۶۰ گرم باشد

»

۱۸


ج ـ رنگ شده- كه وزن يكمثر مربع آن:
۱ ) ۶۰ گرم و كمتر

»

۳۳


۲ ) بيش از ۶۰ تا ۱۵۰ گرم

»

۲۳


۳ ) بيش از ۱۵۰ گرم باشد

»

۲۰


د ـ چاپ شده ـ كه وزن يكمتر مربع آن:
۱ ) ۶۰ گرم و كمتر

»

۳۳


۲ ) بيش از ۶۰ تا ۱۵۰ گرم

»

۲۳


۳ ) بيش از ۱۵۰ گرم باشد

»

۲۰


هـ ـ بافته شده با نخهاي رنگارنگ ـ كه وزن يك متر مربع آن:
۱ ) ۶۰ گرم و كمتر

»

۳۶


۲ ) بيش از ۶۰ تا ۱۵۰ گرم

»

۲۹


۳ ) بيش از ۱۵۰ گرم باشد

»

۲۳


و- بافته شده با نخهاي مرسريزه كه وزن يك متر مربع آن:
۱) ۱۰۰ گرم و كمتر

»

۳۶


۲) بيش از ۱۰۰ تا ۲۰۰ گرم

»

۲۹


۳) بيش از ۲۰۰ گرم باشد

»

۲۳


ز ـ براق شده(كلاسه) ـ موج‎دار (مواره) - داغ‎دار (گفره) كه وزن يكمتر مربع آن:
۱ ) ۶۰ گرم و كمتر

»

۳۶


۲ ) بيش از ۶۰ تا ۱۵۰ گرم

»

۲۹


۳ ) بيش از ۱۵۰ گرم باشد

كيلو

۲۳

۵۲۸

پارچه‎هاي پنبه‎اي ـ فاسونه:
الف ـ بروشه- كه وزن يكمتر مربع آن:
۱ ـ ۱۰۰ گرم و كمتر

»

۴۳


۲ ـ بيش از ۱۰۰ تا ۲۰۰ گرم

»

۳۲


۳ ـ بيش از ۲۰۰ گرم باشد

»

۲۸


ب ـ ساير ـ كه وزن يكمتر مربع آن:
۱ ـ ۱۰۰ گرم و كمتر

»

۳۶


۲ ـ بيش از ۱۰۰ گرم تا ۲۰۰ گرم باشد

»

۲۹


۳ ـ بيش از ۲۰۰ گرم باشد

»

۲۳

۵۲۹

پارچه‎هاي پنبه‎اي مخلوط ـ كه وزن يك متر مربع آن:
الف ـ ۱۰۰گرم و كمتر

»

۳۴


ب ـ بيش از ۱۰۰ تا ۲۰۰ گرم

»

۳۱


ج ـ بيش از ۲۰۰ گرم باشد

»

۲۸

۵۳۰

پارچه‎هاي پنبه‎اي نمدي (Tissus feutrés) براي ساختن كاغذ و مصارف فني ديگر


»


۲۵

۵۳۱

پارچه‎هاي پنبه‎اي گاز بافت:
الف ـ غير فاسونه:
۱ ) خام ـ سفيد شده ـ رنگ شده ـ چاپ شده يا بافته شده با نخهاي رنگارنگ


»


۵۰


۲ ) مرسريزه

»

۸۰


ب ـ بروشه يا بنحو ديگر فاسونه شده

»

۸۰

۵۳۲

پتو پنبه‎اي (Couvertures)

»

۶۰

۵۳۳

مخمل و پلوش پنبه‎اي ـ پارچه پنبه‎اي بوكله (حوله بافت) نوع اسفنجي:
الف ـ مخمل و پلوش

»

۶۰


ب ـ ساير

»

۶۰

۵۳۴

فرش پنبه‎اي

»

۶۰

۵۳۵

روبان پنبه‎اي: از مخمل يا از پلوش و ساير

»

۶۰

۵۳۶

علاقبندي پنبه‎اي

»

۶۰

۵۳۷

تور (Tulles) و پارچه‎هاي زره بافت پنبه‎اي يكنواخت

»

۱۲۰

۵۳۸

تور (Tulles) و پارچه‎هاي زره بافت پنبه‎اي فاسونه

»

۱۲۰

۵۳۹

توري (Dentelles) پنبه‎اي

»

۱۲۰

۵۴۰

قلابدوزي‎هاي پنبه‎اي:

»

۱۲۰


قلابدوزيهاي شيميائي و آنهائي كه داراي زمينه مرئي نيست ـ قلابدوزيهاي داراي زمينه تور يا زمينه توري- قلابدوزيهاي ديگر كه روي پارچه‎هاي پنبه‎اي با رشته‎هاي فلزي قيمتي- با مرواريد- با سنگهاي گرانبها ـ با رشته‎هاي فلزي غير قيمثي با منجوق و پولك و نگين و يا ابريشم طبيعي- ابريشم مصنوعي و مواد نسجي مصنوعي و يا مواد ديگر اجراء شده است


»


۱۲۰


بخش چهل و نه ـ كتان ـ شاهدانه ـ كنف (Jute) - رامي و مواد نسجي نباتي ديگر۵۴۱

كتان خام حتي شانه زده و تميز شده و آخال آن

»

۵۰ ئنممئ ۱

۵۴۲

شاهدانه خام حتي شانه زده و تميز شده و آخال آن

»

۵۰ ئنممئ ۱

۵۴۳

كنف خام حتي شانه زده و آخال آن

»

۱

۵۴۴

مواد نسجي نباتي ديگر حتي شانه زده و آخال آن

»

۵۰ ئنممئ ۱

۵۴۵

نخ كتان و نخ رامي خام ـ شسته ـ سفيد شده ـ رنگشده و غيره : ساده و تابيده


»

۱۰

۵۴۶

نخ شاهدانه خام ـ شسته ـ سفيد شده ـ رنگ شده و غيره:

ساده و تابيده

»

۱۰

۵۴۷

نخ كنف ـ خام ـ شسته ـ سفيد شده ـ رنگ شده و غيره:

ساده و تابيده

»

۴

۵۴۸

نخ مواد نسجي نباتي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده است (مانند نخ نارگيل و غيره)


»


۱۰

۵۴۹

نخ كتان ـ نخ شاهدانه ـ نخ