right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
قانون مقرره شماره:

     
 
چکیده Print
قانون 11570 : قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

 
     
متن با ساختار   |   متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |