right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
قانون مقرره شماره:

     
 
چکیده Print
قانون 48719 : قانون بودجه سال 1395 كل كشور

  • قانون بودجه سال 1395 كل كشور 
     
متن با ساختار   |   متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |