right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
Insert title here
دوره
     
 
Print
کمیسیونهای هر دوره
ردیف شماره دوره نام کمیسیون
1 7 آموزش و تحقيقات نمایش
2 7 اجتماعي نمایش
3 7 اصل 90 قانون اساسي نمایش
4 7 اقتصادي نمایش
5 7 امنيت ملي و سياست خارجي نمایش
6 7 انرژي نمایش
7 7 برنامه و بودجه و محاسبات نمایش
8 7 بهداشت و درمان نمایش
9 7 تدوين آيين نامه داخلي مجلس نمایش
10 7 تلفيق نمایش
11 7 صنايع و معادن نمایش
12 7 عمران نمایش
13 7 فرهنگي نمایش
14 7 قضايي و حقوقي نمایش
15 7 مشترك نمایش
16 7 ويژه نمایش
17 7 كشاورزي، آب و منايع طبيعي نمایش
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]